Przejdź do treści

Sprawodawczyni proponuje zatem, aby środki były przydzielane na poszczególne projekty współpracy terytorialnej, tak aby w zintegrowany sposób zaspokoić potrzeby obszaru współpracy. Wnosi również znaczny wkład w model zarządzania wielopoziomowego. W r.

Mogą je w sobie zawierać, ale nie mogą ich zastąpić. Podkreśla, że z tego powodu element transgraniczny współpracy terytorialnej musi zostać sam w sobie zachowany jako element o odmiennym i uzasadnionym charakterze; Polityki Regionalnej przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów związanych ze stosunkami zewnętrznymi; zauważa, że w swojej obecnej formie ENPI nie stanowi odpowiedniej podstawy do uwzględnienia specyficznych cech współpracy transgranicznej; uważa, że należy rozważyć możliwość oddzielenia tego instrumentu od procesów zarządzania związanego ze stosunkami zewnętrznymi przynajmniej w tych przypadkach, w których państwa trzecie uczestniczące we współpracy transgranicznej również finansują koszty Warianty binarne Estonia. nią związane; Wzywa do lepszej koordynacji między organami zarządzającymi i już istniejącymi organami transgranicznymi, takimi jak np.

Euroregiony, podczas realizacji programów transgranicznych, aby zapewnić wysoki stopień jakości i przejrzystości projektu oraz jego bliskości obywatelom; Od tego czasu współpraca terytorialna stała się, zgodnie z art.

Z racji swojej pozycji cel ten jest zdecydowanie jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Zdaniem sprawodawczyni współpraca terytorialna Najlepsza strategia transgraniczna na celu zniesienie barier natury fizycznej, administracyjnej i regulacyjnej istniejących pomiędzy terytoriami i regionami, a także zacieranie istniejących między nimi granic, dzięki czemu mogą one razem sprostać wspólnym wyzwaniom na poziomie terytorialnym usługi, infrastruktura, miejskie planowanie i zagospodarowanie przestrzenneglobalnym globalizacja, zmiana klimatu gospodarczym czy społecznym.

Sprawozdanie dotyczące oceny ex-post INTERREG III w okresie programowania - dowodzi jednoznacznie istnienia wartości dodanej tego celu dla projektu europejskiego i dostarcza kilka przykładów osiągniętych sukcesów: 1 projektów w zakresie infrastruktury oraz ponad 18 km nowo wybudowanych dróg lub dróg, które skorzystały ze wsparcia, stanowisk pracy, 5 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz przedsiębiorstw bezpośrednio lub pośrednio utworzonych lub ocalonych, około 12 utworzonych sieci i struktur współpracy oraz ponad osób w tym studentówktórzy wzięli udział w kursach, szkoleniach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach lub innych działaniach edukacyjnych W r.

Wnioski o współpracę są liczne a potrzeby ogromne.

Menu nawigacyjne

Stabilna struktura: Według prawodawczyni należy zachować strukturę tego celu, składającą się z trzech sekcji, ponieważ każda z sekcji ma swoją logikę i przydatność. Sprawozdawczyni uważa, że debata na temat przeniesienia uprawnień na poziom NUTS 2, o które wnioskują niektóre Strategory dostosowania opcji handlowych podmiotów, może zagrozić temu lokalnemu wymiarowi współpracy transgranicznej.

Najlepsza strategia transgraniczna

Jednakże, zależnie od danego projektu, korzystanie z możliwości oferowanych przez art. Artykuł ten w uzasadnionych przypadkach zezwala na finansowanie wydatków spoza obszaru kwalifikowalności do programu.

Współpraca transgraniczna

Z doświadczenia 15 wynika, że przy zaproszeniach do składania projektów współpracy międzyregionalnej liczba wniosków jest krotnie wyższa od oferowanych możliwości. Najlepsza strategia transgraniczna rozbieżność może powodować obciążenia administracyjne dla organu zarządzającego oraz zniechęcenie i frustrację kandydatów.

Najlepsza strategia transgraniczna

Sprawozdawczyni sugeruje również, że regiony powinny w większym stopniu wykorzystywać możliwości oferowane przez art. URBACT II dotyczący wymiany informacji na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich odniósł pewien sukces i zasługuje na przedłużenie. Byłby to pierwszy krok do wdrożenia projektu Erasmus na rzecz przedstawicieli wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym; Program ESPON dostarczający badania i bazy danych dotyczących współpracy terytorialnej oraz obszarów przygranicznych jest skutecznym narzędziem.

Najlepsza strategia transgraniczna

Należy jednak poczynić wysiłki na rzecz większej dostępności i widoczności jego wyników dla wszystkich podmiotów zaangażowanych we współpracę. Współpraca terytorialna bardziej strategiczna i zintegrowana z głównym nurtem Jeśli proporcje między tymi trzema sekcjami mogą zostać zasadniczo utrzymane, programowanie musi mieć bardziej strategiczny charakter i być obecne na wszystkich etapach planowania.

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Współpraca transgraniczna — forma współpracy międzynarodowej, której zasadniczym celem jest zniesienie ograniczeń, wynikających z istnienia granic państwowych. Może ona przebiegać na wszystkich szczeblach samorządowych oraz pozarządowych, a także dotyczyć różnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego.

Sprawozdawczyni życzy sobie, aby współpraca na wszystkich szczeblach zarządzania była skoordynowana, zgodnie z strategią Europa dostosowaną do potrzeb poszczególnych obszarów oraz z innymi istniejącymi strategiami regionalnymi dotyczącymi eurodzielnic, Euroregionów, makroregionów itd.

Sprawodawczyni proponuje zatem, aby środki były przydzielane na poszczególne projekty współpracy terytorialnej, tak aby w zintegrowany sposób zaspokoić potrzeby obszaru współpracy.

Pomimo zachowania głównego kryterium demograficznegoKomisja może rozważyć inne strategiczne, wymierne i istotne kryteria odzwierciedlające potrzeby terytoriów, bez podważania najważniejszego kryterium demograficznego. Dodatkowe wskaźniki mogłyby uwzględnić specyficzne problemy współpracy terytorialnej, takie jak łączność, dostęp do infrastruktury, lub niektóre wskaźniki odnoszące się do strategii Europa Najlepsza strategia transgraniczna Według sprawodawczyni budżet przeznaczony na współpracę terytorialną wprawdzie wymaga znacznego zwiększenia, jednak nigdy nie będzie możliwe finansowanie z niego dużych transgranicznych lub transnarodowych projektów infrastrukturalnych, potrzebnych Europie w zakresie transportu, energii i nowych technologii komunikacyjnych.

Mogą je w sobie zawierać, ale nie mogą ich zastąpić. Podkreśla, że z tego powodu element transgraniczny współpracy terytorialnej musi zostać sam w sobie zachowany jako element o odmiennym i uzasadnionym charakterze; Polityki Regionalnej przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów związanych ze stosunkami zewnętrznymi; zauważa, że w swojej obecnej formie ENPI nie stanowi odpowiedniej podstawy do uwzględnienia specyficznych cech współpracy transgranicznej; uważa, że należy rozważyć możliwość oddzielenia tego instrumentu od procesów zarządzania związanego ze stosunkami zewnętrznymi przynajmniej w tych przypadkach, w których państwa trzecie uczestniczące we współpracy transgranicznej również finansują koszty z nią związane; Wzywa do lepszej koordynacji między organami zarządzającymi i już istniejącymi organami transgranicznymi, takimi jak np. Euroregiony, podczas realizacji programów transgranicznych, aby zapewnić wysoki stopień jakości i przejrzystości projektu oraz jego bliskości obywatelom;

Przyjęcie podejścia terytorialnego w stosunku do innych polityk wspólnotowych Strategie makroregionalne na rzecz Morza Bałtyckiego lub Dunaju wywołały zarazem entuzjazm i zaniepokojenie. Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że strategie te nie są nową międzyrządową strukturą współpracy zarządzaną wyłącznie przez władze centralne państw członkowskich, nie są też nowym niezidentyfikowanym niezależnym obiektem, pozostającym bez jakiegokolwiek związku z polityką regionalną.

Jednakże koncepcja makroregionów, eksperymentalna koncepcja koordynacji wspólnych projektów dotyczących bardzo dużego terytorium i mających na celu wykorzystanie korzyści zintegrowanego i wielosektorowego podejścia wokół wspólnych działań strategicznych ze wsparciem już istniejących funduszy zasługują na szczególną uwagę, zważywszy na osiągnięte wyniki.

Nie chodzi o to aby makroregiony istniały w UDEMY wybor opcji 3 pakiet dania Europie, system zarządzania sekcją transnarodową, poprzez ustalenie gdzie strategie te byłyby użyteczne i pożądane, mógłby stanowić wsparcie w koordynacji rozważań, definiowania i pilotowania tych strategii.

Również w odniesieniu do sekcji transnarodowej należy rozważyć możliwości współpracy z innymi wielkimi strategiami wspólnotowymi, takimi jak transeuropejskie sieci transportowe i strategie w zakresie zintegrowanej polityki morskiej.

Wzywa się odnośne dyrekcje generalne Komisji Europejskiej do lepszej koordynacji działań w tym zakresie. EUWT może być stosowane w związku ze wszystkimi trzema aspektami współpracy terytorialnej i stanowi jedyny w swoim rodzaju instrument zarządzania terytorialnego Wprowadzono go w czasie negocjacji w sprawie pakietu prawodawczego w odniesieniu do aktualnych wieloletnich ram finansowych Rozporządzenie to pozwala władzom krajowym, regionalnym i lokalnym na tworzenie wspólnych ugrupowań mających osobowość prawną w celu wdrażania programów i projektów współpracy.

Wnosi również znaczny wkład w model Opcje podatek handlowy wielopoziomowego. Doświadczenie związane z już utworzonymi, czy też właśnie tworzonymi ugrupowaniami pokazuje, że ten instrument się sprawdza.

Odpowiada on potrzebom władz lokalnych i regionalnych dotyczącym uporządkowanej współpracy w sferze finansów, statusu prawnego i wielopoziomowego zarządzania — przekracza to nawet oczekiwania europejskiego ustawodawcy. Poza tym istnieje znaczna liczba innych wyzwań o charakterze przede wszystkim prawnym, organizacyjnym i związanym z dostępem do finansów, stojących przed EUWT, w szczególności w ich fazie wstępnej takich Najlepsza strategia transgraniczna problemy związane z krajem siedziby i bardzo długimi procedurami rejestracji.

Sprawozdawczyni chciałaby przyłączyć się do Komitetu Regionów w celu zwrócenia uwagi na szereg problemów: potrzeba wyjaśnienia statusu EUWT w systemach prawnych państw członkowskich, problemy w uzyskaniu zezwolenia na utworzenie EUWT z udziałem podmiotów prowadzących działalność Najlepsza strategia transgraniczna państwie członkowskim i w kraju spoza UE, potrzeba zmiany brzmienia art.

  • Aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie wdrażać współpracę terytorialną oraz umacniać spójność społeczną i gospodarczą peryferyjnych obszarów pogranicza polsko-słowackiego partnerzy muszą opracować długoterminową strategię działania.
  • Ясно, конечно, что это никакой не полицейский, это Клиент с большой буквы.
  •  Ее зовут… Не отключайся, дружище… - Роса… - Глаза Клушара снова закрылись.

Ponadto, zasady dostępu do innych funduszy europejskich muszą w większym stopniu uwzględniać szczególny charakter EUWT, który nie jest zwykłym partnerem, lecz międzynarodowym i wielostronnym organem europejskim. Wreszcie przyznawanie EUWT dotacji globalnych, aby umożliwić im bezpośrednie zarządzanie funduszami strukturalnymi zgodnie z określoną w programie strategią, ułatwiłoby realizację projektów i zachęciłoby do tworzenia nowych EUWT.

Uproszczenie wdrożenia W ramach celu 3 przewiduje się złożoną, wielowymiarową współpracę między partnerami z różnych państw członkowskich. Wreszcie często występującym problemem w realizacji współpracy terytorialnej jest niechęć podmiotów prywatnych ze względu na złożoność i ryzyko związane z tego typu projektami.

Sprawodawczyni wzywa więc Komisję do zwiększenia zaangażowania tych podmiotów, szczególnie poprzez ustanowienie systemów inżynierii finansowej, na wzór systemów JEREMIE i JESSICA, w celu uproszczenia projektów transgranicznych będących nośnikiem rozwoju gospodarczego i ustanowienia partnerstw publiczno-prywatnych. Uwidocznienie współpracy terytorialnej Współpraca terytorialna szwankuje z powodu wyjątkowo trudnej postaci bardziej ogólnego problemu dotyczącego funduszy strukturalnych: braku widoczności.

Ani obywatele w codziennym życiu ani centralna administracja publiczna, regionalna czy lokalna państw członkowskich, ani długoterminowe planowanie polityki przez instytucje europejskie nie koncentrują się na głównych wyzwaniach współpracy terytorialnej. Odpowiedź na to wyzwanie musi przybrać dwie postaci: -          wielka idea europejska współpracy terytorialnej musi stać się symbolicznym wcieleniem UE dla wszystkich obywateli; -          decydenci polityczni i urzędnicy wszystkich szczebli muszą zapoznać się z praktycznymi aspektami współpracy terytorialnej, które mogą dotyczyć ich pracy.

Sprawodawczyni wzywa zatem Komisję do rozpatrzenia rozwiązań umożliwiających lepszą widoczność EUWT dla podmiotów zaangażowanych we współpracę terytorialną i dla obywateli; Ponadto Najlepsza strategia transgraniczna intensywna współpraca w dziedzinie edukacji i kultury, poprzez pomoc w realizacji celów strategii Europa dotyczących inteligentnego Najlepsza strategia transgraniczna sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu, zwiększyłaby poziom uczestnictwa obywateli oraz organizacji pozarządowych, a także przyczyniłaby się do uwidocznienia współpracy terytorialnej, likwidując bariery psychiczne stanowiące przeszkodę we wzajemnym zbliżeniu się obywateli; Wreszcie niezbędna jest również lepsza koordynacja komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania współpracy terytorialnej, Najlepsza strategia transgraniczna przejawem mogłoby być na początek np.