Przejdź do treści

Stawka opłaty produktowej wynosić będzie maksymalnie 1 zł za jedną sztukę opakowania i ma być doliczana do sprzedawanego w nim produktu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Model SaaS — nowe wyzwania, stare problemy?

Gdańskie Centrum Multimedialne nie personalizuje wyświetlanych treści. Andruszkiewicza 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Informacje o RODO 25 maja r.

Problem opłat licencyjnych za zagraniczne licencje W klasycznym modelu rozpowszechniania programów komputerowych, korzystanie z nich odbywa się Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych podstawie odpłatnej licencji.

W wielu przypadkach licencja udzielana jest przez podmioty zagraniczne. W takim wypadku powstaje pytanie, czy za każdym razem licencjobiorca pochodzący z Polski zobowiązany jest do poboru tzw. Ogólna reguła wynikająca z przepisów polskiego prawa podatkowego wskazuje, że podmioty nieposiadające w Polsce siedziby miejsca zamieszkania lub zarządu tzw.

Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych Opcje handlu vs zakup i wsparcie

Katalog tytułów podlegających podatkowi u źródła jest dosyć szeroki. Obejmuje on m. Ponadto, podatkowi u źródła podlegają również przychody z tytułu świadczenia usług m.

Jak widać, ustawodawca dosyć szeroko sformułował katalog płatności podlegających poborowi podatku u źródła.

Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych Strategia handlu opcjami binarnymi Pinocchio

Jednocześnie w Cryptoohopper Free. ustawach podatkowych nie wprowadzono zamkniętych definicji lub innych wskazówek interpretacyjnych mogących pomóc ocenić, czy dana płatność podlega podatkowi u źródła, co może w praktyce powodować pewne wątpliwości. Wątpliwości te są szczególnie istotne w przypadku płatności licencyjnych dotyczących praw do korzystania z oprogramowania. Ustawy podatkowe PIT oraz CIT nie precyzują bowiem, czy takie płatności podlegają opodatkowaniu na równi z innymi przychodami z praw autorskich lub innego rodzaju usług, jak również nie definiują takich pojęć jak oprogramowanie czy program komputerowy.

Z tego względu konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy z 4 lutego r.

Wyborcza.pl

Zgodnie z art. Utworem natomiast jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w tym m.

Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych Opcje binarne wygraly Martinesale

Poszczególne UPO wprowadzają m. Pomimo szerokiego ujęcia zakresu należności licencyjnych, w większości zawartych przez Polskę UPO nie wskazuje się opłat za korzystanie z oprogramowania jako kategorii należności licencyjnych. Taki zapis znajduje się przykładowo w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez RP z Kazachstanem lub do r. Z uwagi na takie rozróżnienia pomiędzy umowami właściwe byłoby uznanie, że jeżeli dana UPO nie wskazuje wprost opłaty licencyjnej z tytułu licencji na oprogramowanie jako rodzaju należności licencyjnych, to zyski z takich licencji powinny być traktowane raczej jako tzw.

Odmienne podejście prezentują jednak polskie organy podatkowe. W ich ocenie płatności za oprogramowanie komputerowe powinny być uznane za należności licencyjne, ponieważ dotyczą one utworów programów komputerowych podlegających w Polsce ochronie prawno-autorskiej.

Okoliczność ta, zdaniem organów, jest wystarczająca do uznania, że dochody z tego tytułu praw stanowią należności licencyjne w rozumieniu UPO z uwagi na odwołanie w tych umowach do należności z tytułu prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego. Niemniej stanowisko organów jest kwestionowane w jednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych tak np. NSA w wyroku z dnia 20 marca r.

  • Разве это не услуга.
  • Proste wskazniki handlowe

Zgodnie z orzecznictwem, tylko w przypadku gdy dana umowa wprost wskazuje oprogramowanie programy komputerowe możliwe jest bowiem uznanie takich płatności za należności licencyjne w rozumieniu UPO. Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne w swoich stanowiskach powołują się na Komentarz OECD do Modelu Konwencji w sprawie podatku od dochodów i majątku2. Niemniej jednak, wydaje się, że treść Komentarza OECD wskazuje na poprawność tez stawianych przez orzecznictwo sądów administracyjnych.

Komentarz OECD nie przesądza bowiem, czy opłaty licencyjne z tytułu licencji na oprogramowanie powinny być uznawane za należności licencyjne dla potrzeb stosowania UPO. Wskazuje on jednak, że zgodnie z treścią Otwarcie opcji Konwencji, aby uznać daną opłatę licencyjną za należność licencyjną, licencja, z której opłata ta wynika, powinna dotyczyć utworu literackiego, artystycznego lub naukowego.

O ile pod rządami poprzedniej ustawy o prawie autorskim z r.

Licencje na oprogramowanie w kontekście prawa międzynarodowego – przepływy zagraniczne

Pomimo tez stawianych przez organy podatkowe, należy zgodzić się ze stanowiskiem sądów administracyjnych. Tylko bowiem w przypadku, gdy dana UPO wprost wskazuje na oprogramowanie, możliwe jest uznanie przychodów z takich licencji za należności licencyjne w rozumieniu danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Koncepcja licencji end-user Niezależnie od wątpliwości wskazanych powyżej, Komentarz OECD wskazuje, że przy ocenie w kontekście oprogramowaniaczy można mówić o należności licencyjnej należy uwzględniać także zakres praw przysługujących licencjobiorcy.

W przypadku jeżeli prawa te ograniczają się do kopiowania oprogramowania lub umożliwiają jedynie faktyczne korzystanie z programu zgodnie z jego przeznaczeniem, to opłaty licencyjne za tego typu licencje w ogóle nie powinny być uznawane za rodzaj należności licencyjnej w rozumieniu Modelu Konwencji. Choć takie rozróżnienie nie znajduje bezpośredniego odwołania w polskich przepisach ustaw podatkowych, to jednak zyskało pewne uznanie wśród organów podatkowych.

Nowy parapodatek wyniesie maksymalnie 1 zł. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 3 lipca br. Projekt nowelizacji jest związany przede wszystkim z koniecznością wprowadzenia do 3 lipca br.

Zgodnie bowiem z dominującym stanowiskiem organów podatkowych opłaty licencyjne wynikające z licencji na korzystanie z programu komputerowego przez końcowego użytkownika end-user nie są uznawane za należności licencyjne — jako nieznajdujące się w katalogu art. Za taki rodzaj licencji end-user uważa się m. Podejście organów podatkowych w zakresie licencji end-user jest pozytywne dla podatników i płatnikówponieważ nie wymaga uzyskania certyfikatów rezydencji oraz wypełniania innych obowiązków do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z UPO.

Niemniej koncepcja odrębnego traktowania licencji end-user ma pewne oparcie w tezach Komentarza OECD do Modelu Konwencji i UPO, a nie w samych polskich ustawach podatkowych, co może powodować pewne wątpliwości jak również ryzyko zaostrzania podejście organów w przyszłości.

Obecnie wiele programów komputerowych rozpowszechnianych jest w Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych SaaS, czyli Software as a Service. W takim wypadku, istotna część doktryny uznaje, że w związku z brakiem zwielokrotnienia programu komputerowego, nie następuje wkroczenie korzystającego w monopol prawo-autorski, stąd nie ma potrzeby zawierania licencji na udostępniane oprogramowanie.

Przy takim rozwiązaniu użytkownik nie ma także fizycznej, czy raczej technicznej możliwości dalszego rozpowszechniania Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych czy dokonywania w nim jakichkolwiek modyfikacji gdyż nie ma dostępu nawet do Wartosc netto zapasow pracownikow wynikowego oprogramowaniaco tylko potwierdza brak ingerencji w prawa autorskie do programu komputerowego. W takim układzie, umowa na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS byłaby umową nienazwaną o świadczenie usług, do której Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych stosowałoby się przepisy dot.

Przepisy ustaw podatkowych jak również UPO nie zawierają odmiennych zasad dotyczących płatności za oprogramowanie udostępnianie w modelu SaaS. W praktyce więc ujęcie podatkowe powinno być następstwem prawnej kwalifikacji tej formy udostępniania oprogramowania komputerowego. W przypadku uznania, że w ramach tego modelu dochodzi do udzielenia licencji powinny znaleźć zastosowania zasady opisane powyżej.

Komunikaty

W szczególności jeżeli w danym modelu licencja ma charakter licencji end-user, płatności z tego tytułu nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła zgodnie z powyżej zaprezentowanymi zasadami. Potwierdzają to także najnowsze interpretacje podatkowe, w których organy podatkowe uznają możliwość zastosowanie tych zasad także do licencji end-user udzielanych w modelu SaaS tym samym umożliwiając odstąpienie od opodatkowania takich opłat podatkiem u źródła.

Niemniej w interpretacjach podatkowych, organy podatkowe opierają swoje stanowisko na ocenie prawnej co do charakteru prawnego danej umowy na korzystanie z oprogramowania zaprezentowanej w stanie faktycznym wniosków, przez co w przypadku kontroli podatkowych poszczególnych płatności podejście Jak robic transakcje opcjonalne w Indiach może się zmieniać.

Rosnące wykorzystanie modelu SaaS rodzi również dodatkowe wyzwania licencyjne.

На лице Стратмора тут же появилось виноватое выражение. Он улыбнулся, стараясь ее успокоить. - С Дэвидом все в порядке.

Programy komputerowe rozpowszechniane w modelu SaaS mogą wykorzystywać również inne typy licencji niż przywołany powyżej end-user. Licencja może określać na przykład ilość przechowywanych danych, zakres dostępnej funkcjonalności, stworzone w ramach usługi projekty lub inne tworzone elementyilość wykorzystywanych serwerów czy też transfer danych lub czas Opcje udostepniania nowych oplat podatkowych procesora. Każdorazowo, decydując się na daną usługę, należy dokładnie rozważyć nie tylko kwestie podatkowe i prawne, ale także czy zastosowanie alternatywnego modelu licencjonowania nie będzie bardziej korzystne finansowo i nie będzie lepiej dopasowane zarówno do bieżących jak i przewidywanych potrzeb przedsiębiorstwa.

W praktyce może się bowiem okazać, że istotą danego świadczenia jest usługa, której głównym elementem będzie np. Taka klasyfikacja prowadziłaby do obowiązku pobrania podatku u źródła, ponieważ usługi tego rodzaju są wprost wskazane w ustawach o CIT i PIT jako podlegające opodatkowaniu, chyba że możliwe byłoby zastosowanie postanowień danej UPO i odstąpienie od opodatkowania jako dochodu przedsiębiorstwa opodatkowanego w państwie usługodawcy.

W konsekwencji ocena podatkowa modelu SaaS nie jest jednoznaczna i powinna być przedmiotem każdorazowej analizy w zależności od charakteru uzgodnień zawartych w danej umowie na korzystanie z programu komputerowego. Model Konwencji został wypracowany na forum państwa członkowskich OECD i stanowi wzór dla treści umów zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami, nie będąc przy tym źródłem prawa w przeciwieństwie do poszczególnych UPO.

Komentarz ten, choć również nie stanowi źródła prawa, to z uwagi na jego oficjalny i kompleksowy charakter odgrywa kluczową rolę przy interpretowaniu poszczególnych zapisów UPO wzorowanych na Konwencji Modelowej. Tak właśnie program komputerowy zakwalifikował Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 29 stycznia r.

Subskrybuj "Blog: Prawo Nowych Technologii".