Przejdź do treści

Jednak chociaż emulowany przez oprogramowanie moduł TPM jest odpowiedni do tworzenia prototypów i testowania, nie może zapewnić tego samego poziomu zabezpieczeń jako dyskretnego, oprogramowania układowego lub zintegrowanego modułu TPM. Inspekcja zwiększa znaczący koszt produkcji. W tym artykule przedstawiono podsumowanie zalecanych zasad zabezpieczeń, które należy wziąć pod uwagę podczas produkcji urządzeń do użycia z usługą Azure IoT Device Provisioning Service DPS. The simplest approach is to install the certificate in the HSM at the same time that you flash the initial firmware image. Korzyść z łatwej implementacji jest znacznie niezależna od ryzyka.

Domek był bardzo wolny i surowa, ale wystarczające, a przeciętny dla moich potrzeb. Poszedłem do Hwange w czasie zimy czerwiec ; nie było ogrzewania, ale okazało się, że to wystarczająco ciepło z kocami. Jest tam "werandzie" z dwoma krzesłami i stołem; jest to bardzo prosta konfiguracja. Wewnątrz, poza łóżkiem, umywalką co jest dobre więc nie musisz wyjść na zewnątrz, aby skorzystać z toalety do mycia rąk, jedzenie, itp.

Główny obóz ma bardzo proste kuchnie z praktycznie nie ma sprzętu oprócz piece nie korzystałem z nich, więc nie wiem, czy pracują czy nie. Certificate management can be costly and adds to total solution cost. Zarządzanie cyklem życia certyfikatu może być trudne, jeśli logistyka nie jest dobrze przemyślana. Certificate life-cycle management can be difficult if logistics are not well thought out.

Aktualności

Urządzenie TPM może istnieć jako dyskretny sprzęt, zintegrowany sprzęt, moduł oparty na oprogramowaniu układowym lub moduł oparty na oprogramowaniu. A TPM device can exist as discrete hardware, integrated hardware, a firmware-based module, or a software-based module. TPM chips can also store X.

Przy użyciu uwierzytelniania asymetrycznego do szyfrowania jest używany klucz publiczny, a do odszyfrowywania jest używany oddzielny klucz prywatny.

With asymmetric authentication, a public key is used for encryption, and a separate private key is used for decryption. Natomiast klucze symetryczne używają uwierzytelniania symetrycznego, w którym klucz prywatny jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania. In contrast, symmetric keys use symmetric authentication, where the private key is used for both encryption and decryption. TPMs are included as standard hardware on many Windows devices, with built-in support for the operating system.

Zaświadczanie modułu TPM jest łatwiejsze do zabezpieczenia przed zaświadczeniem klucza symetrycznego opartego na tokenach sygnatury dostępu współdzielonego SAS.

TPM attestation is easier to secure than shared access signature SAS token-based symmetric key attestation. Możesz łatwo wygasać i odnawiać oraz przyrzucić poświadczenia urządzenia. You can easily expire and renew, or roll, device credentials. TPMs are complex and can be difficult to use. Może być konieczne przeprojektowanie tablicy urządzenia w celu dołączenia modułu TPM do sprzętu.

Hwange Main Camp opinie, Hwange National Park

You may have to redesign the board of your device to include a TPM in the hardware. Chociaż układ fizyczny pozostaje taki sam, ma nową tożsamość w rozwiązaniu IoT. Although the physical chip stays the same, it has a new identity in your IoT solution.

Klucz symetrycznySymmetric key W przypadku kluczy symetrycznych ten sam klucz jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości. With symmetric keys, the same key is used to encrypt and decrypt messages.

Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE Odsetek sukcesu opcji kupca

W związku z tym ten sam klucz jest znany zarówno dla urządzenia, jak i usługi, która uwierzytelnia ją. As a result, the same key is known to both the device and the service that authenticates it. Uwierzytelnianie przy użyciu klucza symetrycznego wymaga znaczącej odpowiedzialności właściciela, Opcjonalny arbitraz zabezpieczyć klucze i Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE równy poziom zabezpieczeń z uwierzytelnianiem X.

Symmetric key authentication requires significant owner responsibility to secure the keys and achieve an equal level of security with X. W przypadku korzystania z kluczy symetrycznych zaleca się ochronę kluczy przy użyciu sprzętowego modułu zabezpieczeń HSM.

If you use symmetric keys, the recommended practice is to protect the keys by using a hardware security module HSM. Specjaliści dla klucza symetrycznego:Pros for symmetric key: Korzystanie z kluczy symetrycznych jest najprostszym, najtańszym sposobem rozpoczęcia korzystania z uwierzytelniania. Using symmetric keys is the simplest, lowest cost way to get started with authentication. Używanie kluczy symetrycznych usprawnia proces, ponieważ nie ma żadnych dodatkowych do wygenerowania.

Using symmetric keys streamlines your process because there's nothing extra to generate. Wady klucza symetrycznego:Cons for symmetric key: Klucze symetryczne mają znaczny stopień wysiłku w celu zabezpieczenia kluczy. Symmetric keys take a significant degree of effort to secure the keys. Ten sam klucz jest współużytkowany przez urządzenie i chmurę, co oznacza, że klucz musi być chroniony w dwóch miejscach. The same key is shared between device and cloud, which means the key must be protected in two places.

Z kolei wyzwanie z certyfikatami modułu TPM i X. In contrast, the challenge with TPM and X. Klucze symetryczne ułatwiają wykonywanie słabych praktyk w zakresie zabezpieczeń. Symmetric keys make it easy to follow poor security practices. Typową tendencją w przypadku kluczy symetrycznych jest stałe kodowanie nieszyfrowanych kluczy na urządzeniach.

A common tendency with symmetric keys is to hard code the unencrypted keys on devices. Chociaż ta metoda jest wygodna, pozostawia klucze zagrożone. While this practice is convenient, it leaves the keys vulnerable.

Istnieje możliwość ograniczenia ryzyka przez bezpieczne przechowywanie klucza symetrycznego na urządzeniu. You can mitigate some risk by securely storing the symmetric key on the device.

Jeśli jednak priorytet ma ostatecznie zabezpieczenia, a nie wygoda, należy użyć certyfikatów X. However, if your priority is ultimately security rather than convenience, use X. Współużytkowany klucz symetrycznyShared symmetric key Istnieje zróżnicowanie uwierzytelniania klucza symetrycznego znanego jako współużytkowany klucz symetryczny. There's a variation of symmetric key authentication known as shared symmetric key.

 •  Оставь эти штучки детям, Грег.
 • Мы должны пойти на .
 • Позади уже закрывались двери.
 •  Мидж, во-первых, там есть резервное электроснабжение.
 • Co stanie sie z opcjami na akcje, gdy firma zostanie odkupiona

Takie podejście obejmuje użycie tego samego klucza symetrycznego na wszystkich urządzeniach. This approach involves using the same symmetric key in all devices.

Zaleca się unikanie korzystania z udostępnionych kluczy symetrycznych na urządzeniach. The recommendation is to avoid using shared symmetric keys on your devices. Pakiet Pro dla współdzielonego klucza symetrycznego:Pro for shared symmetric key: Łatwość zaimplementowania i niedrogi do produkcji na dużą skalę.

Simple to implement and inexpensive to produce at scale. Wady dla współdzielonego klucza symetrycznego:Cons for shared symmetric key: Wysoce narażony na ataki.

Highly vulnerable to attack. Korzyść z łatwej implementacji jest znacznie niezależna od ryzyka. The benefit of easy implementation is far outweighed by the risk. Każdy może personifikować swoje urządzenia, jeśli uzyska klucz współużytkowany. Anyone can impersonate your devices if they obtain the shared key.

Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE Sygnaly handlowe R.

Jeśli korzystasz z udostępnionego klucza symetrycznego, który zostanie złamany, prawdopodobnie utracisz kontrolę nad urządzeniami. If you rely on a shared symmetric key that becomes compromised, you will likely lose control of the devices. Wybór właściwego wyboru dla urządzeńMaking the right choice for your devices Aby wybrać metodę uwierzytelniania, należy wziąć pod uwagę korzyści i koszty każdego podejścia do unikatowego procesu produkcyjnego.

To choose an authentication method, make sure you consider the benefits and costs of each approach for your unique manufacturing process.

W przypadku uwierzytelniania urządzeń zwykle istnieje relacja odwrotna między tym, jak bezpiecznym podejściem jest i jak wygodne. For device authentication, usually there's an inverse relationship between how secure a given approach is, and how convenient it is. If you use X. Musisz podjąć kilka decyzji. You'll need to make several decisions. Obejmują one decyzje dotyczące typowych zmiennych certyfikatów, podczas generowania certyfikatów i kiedy należy je zainstalować.

These include decisions about common certificate variables, when to generate certificates, and when to install them. Jeśli używasz hasła, możesz zażądać, aby nie można było używać tego samego certyfikatu we wszystkich urządzeniach, w taki sam sposób, w jaki można używać tego samego hasła na wszystkich urządzeniach.

If you're used to using passwords, you might ask why you can't use the same certificate in all your devices, in the same way that you'd be able to use the same password in all your devices.

Najpierw użycie tego samego hasła wszędzie jest niebezpieczne. First, using the same password everywhere is dangerous. Nigdy nie używaj tego samego hasła wszędzie, nawet z kontami osobistymi.

Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE Tajemnice binarne.

Never use the same password everywhere, even with personal accounts. Drugim, certyfikat nie jest hasłem, jest to unikatowa tożsamość. Second, a certificate isn't a password, it's a unique identity. Hasło przypomina kod tajny, który może być używany przez każdy z nich do otwierania drzwi w zabezpieczonym budynku.

A password is like a secret code that anyone can use to open a Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE at a secured building. Jest to coś, co znasz, i możesz nadać każdemu użytkownikowi hasło do uzyskiwania wejścia.

It's something you know, and you could give the password to anyone to gain entrance. Certyfikat przypomina licencję sterownika ze zdjęciem i innymi szczegółami, które można wyświetlić w celu uzyskania bezpiecznego budynku.

A certificate is like a driver's license with your photo and other details, which you can show to a guard to get into a secured building. Jest ona powiązana z kim. It's tied to who you are. Pod warunkiem, że funkcja Guard dokładnie dopasowuje się do osób mających licencje sterownika, tylko można użyć licencji tożsamościaby uzyskać dostęp.

Provided that the guard accurately matches people with driver's licenses, only you can use your license identity to gain entrance. Zmienne związane z decyzjami o certyfikacieVariables involved in certificate decisions Należy wziąć pod uwagę następujące zmienne i jak każdy ma wpływ na cały proces produkcyjny.

Consider the following variables, and how each one impacts the overall manufacturing process. Skąd pochodzą certyfikaty główne certyfikatuWhere the certificate root of trust comes from Zarządzanie infrastrukturą kluczy publicznych PKI może być kosztowne i skomplikowane. It can be costly and complex to manage a public key infrastructure PKI. Szczególnie jeśli firma nie ma żadnego środowiska zarządzania infrastrukturą kluczy publicznych. Especially if your company doesn't have any experience managing a PKI.

Use a third-party PKI. Pośrednich certyfikatów podpisywania można Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE od dostawcy certyfikatu innej firmy. You can buy intermediate signing certificates from a third-party certificate vendor. Można też użyć prywatnego urzędu certyfikacji CA.

Or you can use a private Certificate Authority CA. Użyj samozarządzanej infrastruktury PKI. Use a self-managed PKI. Możesz zachować własny system PKI i generować własne certyfikaty. You can maintain your own PKI system and generate your own certificates.

Użyj usługi zabezpieczeń Azure Sphere. Use the Azure Sphere security service. Ta opcja ma zastosowanie tylko do Azure Sphere urządzeń. This option applies only to Azure Sphere devices.

Gdzie są przechowywane certyfikatyWhere certificates are stored Istnieje kilka czynników, które mają wpływ na decyzję w przypadku przechowywania certyfikatów. There are a few factors that impact the decision on where certificates are stored. Te czynniki obejmują typ urządzenia, oczekiwane marginesy zysku możliwość zapewnienia bezpiecznego magazynumożliwości urządzeń i istniejącej technologii zabezpieczeń na urządzeniu, które mogą być używane.

These factors include the type of device, expected profit margins whether you can afford secure storagedevice capabilities, and existing security technology on the device that you may be able to use.

Należy wziąć pod uwagę następujące opcje:Consider the following options: W sprzętowym module zabezpieczeń HSM. In a hardware security module HSM. Użycie modułu HSM jest zdecydowanie zalecane.

Using an HSM is highly recommended. Sprawdź, czy na płycie kontroli urządzenia jest już zainstalowany moduł HSM. Check whether your device's control board already has an HSM installed. Jeśli wiesz, że nie masz modułu HSM, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu zidentyfikowania modułu HSM, który spełnia Twoje potrzeby. W bezpiecznym miejscu na dysku, takim jak środowisko wykonywania zaufanego TEE. In a secure place on disk such as a trusted execution environment TEE.

W lokalnym systemie plików lub magazynie certyfikatów. In the local file system or a certificate store. Na przykład magazyn certyfikatów systemu Windows. For example, the Windows certificate store. Łączność w fabryceConnectivity at the factory Łączność w fabryce określa, jak i kiedy zostaną pobrane certyfikaty do zainstalowania na urządzeniach. Connectivity at the factory determines how and when you'll get the certificates to install on the devices.

Dostępne są następujące opcje łączności:Connectivity options are as follows: Łączność. Połączenie jest optymalne, usprawnia proces generowania certyfikatów lokalnie.

Having connectivity is optimal, it streamlines the process of generating certificates locally. Brak łączności. No connectivity. W takim przypadku należy użyć podpisanego certyfikatu z urzędu certyfikacji, aby generować certyfikaty urządzeń lokalnie i w trybie offline.

In this case, you use a signed certificate from a CA to generate device certificates locally and offline.

W takim przypadku można uzyskać certyfikaty, które zostały wygenerowane wcześniej. In this case, you can obtain certificates that were generated ahead of time. Można też użyć infrastruktury PKI w trybie offline do lokalnego wygenerowania certyfikatów. Or you can use an offline PKI to generate certificates locally. Wymagania dotyczące inspekcjiAudit requirement W zależności od typu wytwarzanych urządzeń może istnieć wymóg wymagany do utworzenia dziennika inspekcji, w jaki sposób tożsamości urządzeń są instalowane na urządzeniach.

Depending on the type of devices you produce, you might have a regulatory requirement to create an audit trail of how device identities are installed on your devices. Inspekcja zwiększa znaczący koszt produkcji.

Auditing adds significant production cost. Dlatego w większości przypadków tylko wtedy, gdy jest to konieczne. So in most cases, only do it if necessary. Jeśli nie masz pewności, czy inspekcja jest wymagana, skontaktuj się z działem praw firmy. If you're unsure whether an audit is required, check with your company's legal department.

 • Użytkownik katsunk napisał recenzję cze Brooklyn, Nowy Jork9 przesłanych treści3 podziękowania zapasowego, surowe, ale tańsze niż cokolwiek innego wokół Zatrzymałem się w domku z dwoma łóżkami na jedną noc w obozie macierzystym.
 • As more manufacturers release IoT devices, it's helpful to identify guidance around common practices.
 • Inżynier i Fizyk Medyczny – ISSN / MNiSW (4), IC ()
 • Я его выгнал.
 • Двухцветный громко рассмеялся.
 • BPT System Trade.

Opcje inspekcji są następujące:Auditing options are: Nie jest wrażliwy na branżę. Not a sensitive industry. Inspekcja nie jest wymagana. No auditing is required.

Branża wrażliwa. Sensitive industry. Certyfikaty należy zainstalować w bezpiecznym pokoju zgodnie z wymaganiami certyfikacji zgodności. Certificates should be installed in a secure room according to compliance certification requirements. Jeśli potrzebujesz bezpiecznego pokoju do instalowania certyfikatów, być może wiesz już, jak certyfikaty są instalowane na urządzeniach.

If you need a secure room to install certificates, you are likely already aware of how certificates get installed in your devices. Prawdopodobnie masz już system inspekcji na miejscu.

Opcje wymagan dotyczacych marginesow ETRACE Opcje handlu samochodowymi

And you probably already have an audit system in place. Długość ważności certyfikatuLength of certificate validity Podobnie jak w przypadku licencji sterownika, certyfikaty mają datę wygaśnięcia ustawioną podczas tworzenia. Like a driver's license, certificates have an expiration date that is set when they are created.

Poniżej przedstawiono opcje długości ważności certyfikatu:Here are the options for length of certificate validity: Odnowienie nie jest wymagane. Renewal not required. To podejście używa długiego okresu odnawiania, więc nigdy nie będzie konieczne odnowienie certyfikatu w okresie istnienia urządzenia. This approach uses a long renewal period, so you'll never need to renew the certificate during the device's lifetime.

Takie podejście jest wygodne, ale również ryzykowne.

Opcje folderów Eksplorator plików Windows 10

While such an approach is convenient, it's also risky. Możesz zmniejszyć ryzyko przy użyciu bezpiecznego magazynu, takiego jak moduł HSM na urządzeniach.

You can reduce the risk by using secure storage like an HSM on your devices. Zaleca się jednak unikanie korzystania z certyfikatów długotrwałych. However, the recommended practice is to avoid using long-lived certificates.