Przejdź do treści

Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kobieta i biznes", nr W procesie obsługi klienta, podczas bezpośredniej konwersacji, o wiele łatwiej jest nawiązać otwartą rozmowę i wzbudzić zaufanie, jeśli jesteśmy w stanie identyfikować się z naszym rozmówcą. Dla aglomeracji wrocławskiej są to: technologie informacyjne i komunikacyjne: firmy zajmujące się usługami informatycznymi typu tworzenie, instalowanie oraz serwis oprogramowania i sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wytwarzanie mikrochipów do urządzeń elektronicznych; tworzenie oprogramowania na potrzeby firm księgowych i centrów obliczeniowych itp. Można jednak powiedzieć, że silne poczucie przynależności do organizacji, identyfikowanie się z jej celami, zadowolenie z warunków pracy, w powiązaniu z zaakceptowaniem posiadanej tożsamości organizacyjnej stanowią kluczowe czynniki sukcesu dla przyciągnięcia i utrzymania utalentowanych pracowników. Przedstawiciele Partnerstwa Regionalnego zwrócili uwagę na najistotniejsze — w ich opinii — przeszkody i ograniczenia, które mogą stanowić barierę w rozwoju.

Flood, James P. Beyond high performance work systems". Human Resource Management 49 6 :

Zainwestuj w różnorodność. Jeśli firmę tworzą różnorodni pracownicy, zyskuje ona zespół o uzupełniających się kwalifikacjach i kompetencjach — nikogo nie brakuje.

4 refleksje na temat sposobu zwiększenia różnorodności w miejscu pracy

Zapewniając w ramach organizacji rozwój różnorodnym pracownikom, zapewniamy firmie sukces! Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się regionu Dolnego Śląska, który staje się coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, oraz potrzeby pracodawców, którym zależy na zatrudnianiu najlepszych pracowników. Zależało nam również, aby zwrócić uwagę na konieczność aktywizacji potencjału kobiet w sektorze biznesu, usług, w przemyśle i technologii, ale także zwrócenie uwagi na konieczność zatrudniania osób o zróżnicowanym wieku, niepełnosprawnych, obcokrajowców, gdyż jest to droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji regionu Dolnego Śląska.

Głównym celem projektu była promocja idei zarządzania różnorodnością ang. Projekt powstał z myślą, aby zwrócić uwagę pracodawców na wartość, jaką wnoszą do firmy różnorodni pracownicy, często niedoceniani, a nawet dyskryminowani na rynku pracy.

Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji

Organizacje wdrażające ideę zarządzania różnorodnością wykorzystują talenty napływające do firmy, dzięki czemu firma zyskuje zespół o uzupełniających się kompetencjach. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska Kolejnym założeniem projektu było utworzenie lokalnych partnerstw: kłodzkiego, legnicko-jeleniogórskiego oraz wrocławskiego, opartych na współpracy międzysektorowej.

Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy

Zależało nam, aby podczas projektu wypracować rozwiązania, które umożliwią Firmy, które wdrażają różnorodność, łatwiej dosto- wprowadzenie zarządzania różnosowują się do dynamicznego rozwoju rynku i szybciej rodnością w przestrzeni gospodargenerują innowacyjne rozwiązania. Inwestorzy rów- czej Dolnego Śląska we wszystkich nież chętniej współpracują z firmami, które potrafią sektorach: prywatnym, publicznym odpowiedzieć na oczekiwania różnych klientów oraz i pozarządowym, gdyż tylko całościoznają globalne trendy.

Zarządzanie różnorodnością we podejście zagwarantuje sukces.

Dywersyfikacja kadr

Jest to szczególnie waż- nierii, jednostki samorządu terytone w obecnej sytuacji na rynku, gdy obserwujemy rialnego, organizacje pozarządowe, Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy konkurencję między pracodawcami w pozyska- a także partnerzy społeczni z terenu niu najlepszych pracowników.

Przedsiębiorstwa ko- województwa dolnośląskiego. Partnerzy projektu wzięli udział rzystające z dobrych rozwiązań będą miały większą szansę podnieść swoją konkurencyjność w otoczeniu w godzinach spotkań warsztabiznesowym oraz będą cieszyć się renomą atrakcyj- towych z obszaru różnorodności.

Diversity management jest opłacalne dla całe- cie świadomości liderów, menedżego regionu dolnośląskiego, gdyż zwiększa szansę na rów i pracowników oraz zwiększenie przyciągnięcie inwestorów, zwłaszcza zagranicznych.

Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy

Uzyskana wiedza pozwoliła partnerom na opracowanie wraz Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy ekspertami strategii lokalnych i wspólnej regionalnej strategii zarządzania różnorodnością dla Dolnego Śląska. W trakcie projektu odbyła się międzynarodowa konferencja przedstawiająca dobre praktyki i rozwiązania z obszaru zarządzania różnorodnością w Polsce i na świecie.

Przedsięwzięcie zakończyło się konferencją upowszechniającą ideę zarządzania różnorodnością w organizacjach.

Utworzyliśmy również bazę wiedzy dostępną na stronie www. Podczas realizacji projektu przekonaliśmy się, Triple Option Trading 583CC wiele firm i organizacji z Dolnego Śląska zaangażowanych w projekt Zainwestuj w różnorodność dostrzega korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością i chce wdrażać politykę zarządzania różnorodnością. Po zakończeniu projektu nadal propagujemy ideę zarządzania różnorodnością na Dolnym Śląsku.

Kontynuujemy współpracę w Partnerstwie regionalnym.

Twój Koszyk

Zapraszamy do lektury publikacji, która stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Zainwestuj w różnorodność.

W publikacji znajdą Państwo informacje na temat koncepcji diversity management, elementy strategii zarządzania różnorodnością, opinie ekspertek i ekspertów, a także przykłady praktycznych rozwiązań z obszaru zarządzania różnorodnością. Szymon Gawryszczak prezes Agencji Rozwoju Innowacji, koordynator projektu Zainwestuj w różnorodność 10 Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska Różnorodność i zarządzanie różnorodnością — kilka uwag wprowadzających 11 Zarządzanie różnorodnością to umiejętność wykorzystania różnic, która umożliwia innowacyjność i sprawne dopasowanie się organizacji do zmieniających się na zewnątrz warunków.

Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy

Istota zarządzania różnorodnością polega na zarządzaniu szczęśliwymi ludźmi. Rozpoznanie indywidualnych Crypto Auto Trade. i motywacji pracowników o odmiennych profilach oraz ich zaspokojenie jest kluczem do sukcesu każdej organizacji.

Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy

Anna Zelno 1 Różnorodność i zarządzanie różnorodnością — kilka uwag wprowadzających Współczesne instytucje charakteryzują się coraz bardziej zróżnicowaną strukturą zatrudnienia i wzrostem udziału w zatrudnieniu m. Ponadto w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu gospodarczym starają się odpowiadać na bardziej zróżnicowane potrzeby konsumentów.

Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy

Takie trendy, związane przede wszystkim z globalizacją rynków, leżą u podstaw poszukiwania nowatorskich rozwiązań, które gwarantują sukces w wyścigu o klienta i zapewniają rozwój instytucji. Jednym ze skutecznych rozwiązań w tym zakresie jest wprowadzenie nowej metody zarządzania, która wykorzystuje różnorodność i postrzega ją jako źródło lepszej efektywności organizacji.

Jest nią zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako proces kierowania polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach. Podstawą jest zaakceptowanie istniejących różnic i traktowanie ich jako potencjał rozwojowy. Podstawowe kategorie, w których ludzie się różnią, to: płeć, wiek, pochodzenie narodowe i etniczne, rasa, religia, orientacja seksualna i nie pełnosprawność.

W r. Gardenswartz i A. Rowe przedstawili czterowarstwowy model zróżnicowania, na który składają się warstwy: osobowości która zasadniczo nie jest łatwo zauważalna przez innychwymiarów wewnętrznych częściowo dostrzegalnychwymiarów zewnętrznych komunikowalnych oraz wymiarów organizacyjnych Rysunek 1.

Account Options

Współczesne koncepcje zarządzania różnorodnością uwzględniają wymiar organizacyjny przy jednoczesnym zauważeniu konsekwencji dla praktyki zarządzania wynikających z pozostałych wymiarów. Zarządzanie różnorodnością oznacza bowiem dostrzeganie różnic między ludźmi w organizacji i poza nią i świadome rozwijanie strategii, 12 Zainwestuj w różnorodność.

Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji. Różnorodność rozwinęła się jako odpowiedź na wykluczenie społeczne i dyskryminację jednostek w oparciu o uprzedzenia i stereotypy odnoszące się do powyższych kategorii. Oznacza to, że zarządzanie różnorodnością zakłada pewien pożądany stan struktury społecznej osób zatrudnionych w danej organizacji, który możliwy jest do osiągnięcia tylko w sytuacji skutecznej Rysunek 1.

Różne poziomy różnorodności.

Budowa fundamentów różnorodności

Źródło: L. Gar- polityki antydyskryminacyjdenswartz, A. Rowe, Diverse Teams at Work: Capitalizing on nej. Celem zarządzania różthe Power of Diversity, Mc Graw Hill, Nowy Jork norodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji.

Zgodnie z tą koncepcją różnice między pracownikami postrzegane są jako potencjalne źródło sukcesu organizacji1. Grupy pracowników w miejscu pracy przestają być jednolite, co może wnosić korzyści, ale także jest przyczyną wielu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Wpływa to bowiem na kształtowanie systemów motywacji czy organizację odpowiednich zespołów roboczych. W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi jednak o dawanie preferencji czy wyrównywanie szans indywidualnym członkom jakiejś grupy choć przy okazji tak się dziejelecz o uznanie, że szeroko Roznorodnosc jako strategia Przeglad biznesowy różnorodność podnosi jakość całej organizacji.

Thomas zdefiniował zarządzanie różnorodnością jako zagregowany efekt subsystemu zarządzania zasobami ludzkimi, zawierający rekrutacje, wynagrodzenia, ocenę wydajności, rozwój pracowników i indywidualne zachowania zarządcze mające na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez przywództwo i pracę zespołową2. Podejście do kwestii różnorodności w organizacjach nie jest jednolite. David A. Thomas i Robin J. Różnorodność i zarządzanie różnorodnością — kilka uwag wprowadzających 13 z wdrażaniem strategii ZR3.