Przejdź do treści

Ponadto EMCDDA i Europol będą musiały dysponować odpowiednimi zasobami umożliwiającymi im odgrywanie ich ról zgodnie z ich odpowiednimi mandatami i ze strategią, w tym w celu wspierania związanych z narkotykami działań państw członkowskich. Ścisła współpraca i koordynacja mają zasadnicze znaczenie w tej dziedzinie ze względu na powiązane kompetencje na szczeblu unijnym i krajowym. Władze jednostek penitencjarnych powinny promować i ułatwiać kontakt osadzonych z rodzinami, a w szczególności dziećmi i ich prawnymi opiekunami. Rozważenie aktualizacji powyższych wytycznych, szczególnie w kontekście obejmowania ochroną osób indywidualnych pełniących funkcje publiczne, dotkniętych zmasowanymi aktami przemocy werbalnej prowadzenie spraw z urzędu przez prokuraturę Należy w tym względzie zapewnić ciągłość między kolejnymi prezydencjami. Mimo że wszystkie państwa członkowskie stosują co najmniej jeden środek alternatywny do sankcji karnych 10  wobec przestępców używających narkotyków i osób zatrzymanych, oskarżonych lub skazanych z powodu przestępstw związanych z narkotykami lub osób, u których stwierdzono posiadanie narkotyków na użytek własny, należy przyspieszyć intensyfikowanie wysiłków i upowszechnianie wdrażania skutecznych środków

Natomiast nie będę uciekał od krytyki w sytuacjach, które zagrażają prawom i wolnościom jednostki — powiedział. Rzecznik praw obywatelskich ocenił, że wsparcie jego działań ze strony instytucji uniujnych jest naturalne.

To jest też zakres kompetencji organów unijnych - mówił. Jest zupełnie naturalne, że Komisja Europejska interesuje się, w jaki sposób postanowienia dyrektywy są realizowane na gruncie krajowym — powiedział Adam Bodnar. To jest przepisktóry powierza Unii Europejskiej wykonywanie kompetencji w zakresie spraw równościowych.

A instytucja RPO musi reagować w różnych sytuacjach dyskryminowania ze względu na religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, nawet jeśli spotyka się za to z krytyką.

Clément Beaune, francuski sekretarz stanu ds. Głównym przedmiotem rozmów były problemy związane z ochroną praw i wolności obywatelskich, zarówno w Polsce, jak i w szerszym kontekście Unii Europejskiej.

Szczególną uwagę zwrócono na sprawy dotyczące równego traktowania, praw kobiet oraz standardów praworządności. W rozmowach uczestniczyli Ambasador Francji w Polsce  J. Zmienić stereotypy o roli kobiet w życiu publicznym.

Adam Bodnar pisze do pełnomocniczki rządu Data: Kobiety nie są odpowiednio reprezentowane w ciałach przedstawicielskich. O ile system kwot nieco zwiększył udział kobiet w Sejmie, o tyle do Senatu, gdzie okręgi są jednomandatowe, w 63 okręgach na nie kandydowała ani jedna kobieta.

RPO przypomina te dane pełnomocniczce rządu ds. Wnioski z części z nich zostały przedstawione w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich pt.

  1. Podejmowanie przez polskie samorządy uchwał przeciw tzw.
  2. Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC
  3. Spolka nabyla opcje akcji

Udział kobiet w życiu politycznym w Polsce. RPO ma nadzieję, że ustalenia tej publikacji okażą się przydatne w dalszych działaniach Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W odniesieniu do krajowych wyborów parlamentarnych w r. Oceniono jednak, że tempo wspomnianego wzrostu trudno uznać za satysfakcjonujące. W odniesieniu do wyborów do Sejmu podkreślono ważną kwestię miejsc na listach wyborczych, jakie zajmują kobiety.

Aktualności

Z badań wynika natomiast, że w praktyce to właśnie ten czynnik ma bardzo istotne znaczenie dla szans wyborczych kobiet. W analizie dotyczącej wyborów do Senatu zwrócono natomiast uwagę na negatywne w perspektywie równości płci konsekwencje większościowego systemu wyborczego.

Jego specyfika sprawiła, że aż w 63 okręgach wyborczych na nie kandydowała żadna kobieta, a obywatele wybierać mogli wyłącznie spośród mężczyzn. Z kolei tylko w jednym okręgu wyborczym nie startował żaden mężczyzna. Zjawisko niedoreprezentowania kobiet w życiu politycznym, a w szczególności w wyborach, jest niewątpliwie złożone i wielowątkowe.

Mając na uwadze ustalenia raportu, jak również wyniki wcześniejszych, prowadzonych od wielu lat analiz, RPO podtrzymuje stanowisko, że aby zjawisku temu przeciwdziałać, konieczne jest podjęcie równolegle różnorodnych, dobrze zaplanowanych i skoordynowanych działań. Zasadne jest przygotowywanie i wdrażanie rozbudowanych inicjatyw z jednej strony: w zakresie edukacji i promocji, z drugiej strony — poważne rozważenie podjęcia dalszych zmian prawnych. Wiedza Polek i Polaków o mechanizmach wyborów, w tym podstawowych zasadach systemu wyborczego, jest niewielka.

A to wpływa na decyzje o starcie w wyborach oraz powoływanie komitetów wyborczych. Działania informacyjne  i promocyjne powinny być kierowane także do ugrupowań politycznych. W okresie przedwyborczym działania powinny obejmować również po ich rejestracji komitety wyborcze. Powinny mieć na celu uwypuklenie problematyki równości płci w różnych wymiarach działalności tych podmiotów w odniesieniu do procedury wskazywania kandydatek i kandydatów jak również późniejszego planowania oraz praktycznego przeprowadzania kampanii wyborczych również w mediach.

Jak zauważa w raporcie z monitorowania wyborów do Sejmu i  Senatu z r. Misja sformułowała rekomendację dotyczącą podejmowania działań zachęcających do zgłaszania kandydatur kobiet. Zdaniem RPO potrzebne są także zmiany prawne.

Jesteś tutaj

Nie mamy jednak regulacji odnośnie kolejności umieszczania kandydatek oraz kandydatów na listach wyborczych. W wielu państwach wprowadzono tymczasem np.

Takie rozwiązania rekomendowane są przez OBWE,  a z badań ankietowych wynika, że takie mechanizmy antydyskryminacyjne mają poparcie Polek i Polaków. RPO prosi pełnomocniczkę rządu o stanowisko w sprawie podjęcia działań odnoszących się do problematyki udziału kobiet w życiu politycznym, zwłaszcza korzystania przez nie z biernego prawa wyborczego. W większości krajów kobiety stanowią niespełna 10 procent ogólnej populacji więźniów — podaje podkomitet ONZ ds. Dlatego sposób traktowania kobiet pozbawionych wolności jest pochodną standardów tworzonych dla osadzonych mężczyzn, co wobec szczególnych potrzeb kobiet stanowi dyskryminację ze względu na płeć.

Penal Refom International wskazuje, jak populacja kobiet różni się od populacji mężczyzn osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Kobiety częściej skazywane są za przestępstwa związane z ubóstwem, takie jak kradzieże, oszustwa i drobne przestępstwa związane z narkotykami. W przypadku zbrodni takich jak np. Europejski Komitet ds.

Jak pokazują doświadczenia Podkomitetu ONZ ds. Wobec braku odpowiednich standardów i procedur zmagają się również z brakiem odpowiedniej opieki w czasie ciąży, porodu oraz laktacji, brakiem artykułów higienicznych czy infrastruktury umożliwiającej opiekę nad dziećmi.

Ten ostatni problem prowadzi w wielu przypadkach do konieczności odseparowania matki od dziecka, powodując zarówno u osadzonych jak i ich dzieci silne cierpienie psychiczne. Przez wiele lat, problem szczególnych potrzeb kobiet pozbawionych wolności pomijany był w dyskusjach o prawach osadzonych. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do rokugdy Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Rezolucję w sprawie Reguł postępowania z kobietami pozbawionymi wolności oraz skazanymi wobec których stosowane są kary o charakterze nieizolacyjnym dalej: Reguły z Bangkoku.

Urząd Miasta Częstochowy - Aktualności -

Ten najważniejszy, z perspektywy ochrony praw kobiet przebywających w jednostkach penitencjarnych, dokument stanowi uzupełnienie innych aktów wskazujących standardy traktowania osób pozbawionych wolności, w szczególności Wzorcowych reguł minimalnych ONZ dotyczących postępowania z więźniami Reguły Mandeli [3].

Warto podkreślić, że Reguły z Bangkoku nie powinny być traktowane jako dyskryminujące, ale mające na celu wyrównanie sytuacji kobiet i mężczyzn w detencji, biorąc pod uwagę potrzeby kobiet i ich szczególe położenie w okresie menstruacji, ciąży, porodu, połogu czy karmienia piersią.

Główne problemy kobiet przebywających w jednostkach penitencjarnych Przemoc SPT podkreślił, że w trakcie wizytacji przeprowadzonych w wielu krajach na przestrzeni lat, otrzymywał od kobiet pozbawionych wolności, sygnały o złym traktowaniu. To istotny element ochrony osób doświadczających przemocy. Wątpliwości budzi jednak to, czy odpowiedzialne instytucje wystarczająco dostosowały oferowane osobom doświadczającym przemocy domowej formy wsparcia do warunków panujących o okresie pandemii Covid RPO przedstawił także rekomendację dotyczącą zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia, w taki sposób by na pierwszym miejscu stawiana była zgoda osób w relacji intymnej.

To brak dobrowolnej i świadomej zgody na obcowanie płciowe, a nie sprzeciw, powinny przesądzać o zaistnieniu przestępstwa zgwałcenia. W ramach akcji ZA ZgodąRPO z organizacjami społecznymi przygotował także specjalny poradnik, w którym rozlicza się z niektórymi mitami i fałszywymi przekonaniami dotyczącymi przemocy seksualnej oraz zgody w relacjach seksualnych.

Edukacja i życie zawodowe Kobiety w Polsce mają dostęp do edukacji, ale na ich wybory zawodowe wciąż wpływ mają stereotypy. Nie wynika to z tego, że kobiety lepiej gotują i przenoszą pacjentów niż budują i prowadzą pojazdy.

| Rzecznik Praw Obywatelskich

To sposób edukacji dziewczynek i chłopców i powielanie stereotypowych wyobrażeń o pracy już od szkoły podstawowej sprawia, że młodzi ludzie w taki sposób wybierają swoje zawody. Nowe podstawy programowe i podręczniki po reformie edukacji z r.

A bez niej — co podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich — nie da się pomóc kobietom i mężczyznom  tworzyć nowoczesnego społeczeństwa opartego na niedyskryminacji i równości. Problem ten dotyczy całego pokolenia młodych dziewcząt, szczególnie w krajach globalnego Południa.

Płace — czy kobiety i mężczyźni w Polsce otrzymują równe wynagrodzenia za taką samą pracę? Kobiety ciągle zarabiają mniej od mężczyzn wykonując taką samą jak oni pracę. Tę różnicę wylicza się na zł miesięcznie  wg danych za GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku r. Trzeba pamiętać, że niższa płaca to nie tylko ograniczony dostęp do dóbr i usług teraz, ale i niższa emerytura w przyszłości i ryzyko ubóstwa.

Kobiety nadal obciążane są zajęciami nieodpłatnymi w rodzinie — opieką nad dziećmi, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.

Roznorodnosc rownosci uslug policyjnych i strategia praw czlowieka

RPO apeluje, aby opiekunki i opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogli podejmować pracę pobierając świadczenia opiekuńcze — jest to niezbędne dla zapewnienia im możliwości rozwoju, a także aktywnej partycypacji w rynku pracy oraz w przyszłości emerytur na godnym poziomie. Ta sytuacja, jak zauważa RPO, nie poprawi się, jeśli kobiety nie będą traktowane na równi z mężczyznami — jako potencjalne liderki. Musimy więc dążyć do wyeliminowania stereotypów na temat zdolności zarządczych kobiet.

Rzecznik nieustannie zachęca do upowszechniania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej reprezentacji kobiet w gremiach decyzyjnych lub doradczych, w szczególności — powoływanych przez organy władzy publicznej.

W roku Rzecznik interweniował u Marszałka Senatu, który stworzył zespół doradców gospodarczych w ogóle bez kobiet. Czy prawo stoi po stronie kobiet? W tym roku minęła Dzisiaj zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji stanowi podstawę powszechnego systemu praw człowieka, fundamentalną wartość Unii Europejskiej i Rady Europy, a przede wszystkim Konstytucji RP.

Poziom rzeczywistego wprowadzania ich w życie jest niewątpliwie wyznacznikiem rozwoju społecznego. Standardem, do którego należy dążyć, jest wprowadzenie równego traktowania i aktywne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć. Równy udział kobiet i mężczyzn w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym uzależniony jest od edukacji, sytuacji na rynku pracy oraz możliwości godzenia życia prywatnego z aktywnością w sferze publicznej.

Dążenie do zapewniania rzeczywistej równości płci we wszystkich tych dziadzinach jest zobowiązaniem ciążącym na władzach publicznych zarówno na podstawie przepisów prawa krajowego, jak i europejskiego.

Roznorodnosc rownosci uslug policyjnych i strategia praw czlowieka

Musimy uwzględniać także potrzeby kobiet z grup szczególnie narażonych na dyskryminację, jak w szczególności kobiety z niepełnosprawnościami, starsze, migrantki, kobiety z doświadczeniem kryzysu psychicznego,kobiety bez dachu nad głową, kobiety nieheteronormatywne.

Ich głos musi być na równi słyszany i brany pod uwagę. Oprócz wykorzystywania mechanizmów prawnych powinniśmy eliminować stereotypy związane z płcią dotyczące ról społecznych kobiet i mężczyzn — do czego zobowiązaliśmy się już ponad 40 lat temu przyjmując Konwencję CEDAW - a także tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse kobiet i mężczyzn w tych dziedzinach, w których reprezentacja kobiet jest niewystarczająca.

W tej chwili jesteśmy w połowie drogi do równego traktowania i tylko od nas, jako społeczeństwa, zależy w którą stronę pójdziemy dalej. Wybór ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu negatywnych dla równości konsekwencji pandemii Covid Zmienić stereotypy o roli kobiet w życiu publicznym.

W komisji reprezentowane są zarówno metropolie, jaki i mniejsze miasta. Jak mówi przewodnicząca komisji, nowemu gremium będzie przyświecać idea samorządów nikogo nie wykluczających, włączających wszystkich w życie miast, a największą zaletą takiego forum jest dzielenie się doświadczeniem, dobrymi praktykami i metodami działania.

Są w Polsce samorządy, które nie od wczoraj wiele uwagi i wysiłków poświęcają kwestiom równości i tolerancji.

Miasto równych szans. Korzyści dla samorządów

W Częstochowie, przy prezydencie miasta, od kilku lat pracuje Pełnomocniczka ds. Miasto od dłuższego czasu pracuje nad polityką równości. Ma już gotową diagnozę i rekomendacje. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk jest wśród tych samorządowców, którzy podpisali Kartę Różnorodności — międzynarodową inicjatywę mającą promować różnorodność i równe szanse w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.

Ponadto należy zagwarantować włączenie strategii i jej celów w ogólne ramy polityki zagranicznej UE jako elementu kompleksowego podejścia, wykorzystującego w pełni oraz w sposób spójny i skoordynowany różnorodność strategii politycznych oraz instrumentów dyplomatycznych, politycznych i finansowych, którymi dysponuje UE. Wymaga to w szczególności powiązania międzynarodowej współpracy w dziedzinie narkotyków z całością stosunków politycznych i porozumień ramowych między UE a jej partnerami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

W stosownych przypadkach i z myślą o pogłębieniu wiedzy w zakresie oceny zagrożeń należy w ramach istniejących polityk UE korzystać z form współpracy z instrumentami wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa WPZiBtakimi jak misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony WPBiO. Obszary priorytetowe wymagające podjęcia działań: 9.

Dalsze kształtowanie międzynarodowych i wielostronnych programów dotyczących polityki w dziedzinie narkotyków. Zapewnienie zrównoważonego poziomu dialogu i wymiany informacji na temat strategii, celów i odpowiednich inicjatyw z państwami lub regionami trzecimi. Wspieranie współpracy międzynarodowej poprzez dalsze angażowanie właściwych agencji UE w ramach ich odpowiednich mandatów.

Kontynuacja dotychczasowych i ustanowienie nowych programów współpracy z państwami lub regionami trzecimi i innymi partnerami w oparciu o regularne ocen takich programów. Zajęcie się wszystkimi aspektami politycznymi strategii we współpracy międzynarodowej, w tym w obszarach bezpieczeństwa i współpracy sądowej, a także aspektami zdrowia związanymi z narkotykami. Wzmocnienie zaangażowania na rzecz polityki w dziedzinie narkotyków ukierunkowanej na rozwój oraz alternatywnych środków rozwoju.

Ochrona i promowanie przestrzegania międzynarodowych norm i obowiązków w zakresie praw człowieka w ramach globalnej polityki w dziedzinie narkotyków.

Określono następujące priorytety: 9. Należy kontynuować kształtowanie międzynarodowych i wielostronnych programów dotyczących polityki w dziedzinie narkotyków zgodnie z podejściem i celami strategii. Obejmuje to współpracę strategiczną z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z UNODC jako wiodącym podmiotem w ramach systemu ONZ zajmującym się rozwiązaniem i zwalczaniem światowego problemu narkotykowego, a także udział UE w procesach politycznych ONZ, w szczególności Komisji ds.

Menu główne

Środków Odurzających CND jako głównego organu ONZ zajmującego się kształtowaniem polityki przede wszystkim w kwestiach zwalczania narkotyków, jak również w innych oenzetowskich forach skupiających się na zdrowiu, prawach człowieka i rozwoju. Należy zapewnić zrównoważony poziom dialogu politycznego i wymiany informacji na temat strategii, celów i właściwych inicjatyw w drodze dialogów poświęconych kwestii narkotykowej z partnerami międzynarodowymi, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i dwustronnym.

Te formy dialogu są kluczowym elementem podejścia UE do współpracy międzynarodowej. Partnerów, z którymi należy kontynuować lub rozpocząć dialog na temat narkotyków, wskazuje się na podstawie ich znaczenia dla zajęcia się sytuacją w zakresie narkotyków na świecie oraz przy uwzględnieniu ogólnych stosunków UE z tymi partnerami.

Miasto równych szans. Korzyści dla samorządów

Te dialogi powinny uzupełniać inne struktury współpracy zewnętrznej i ich oddziaływanie oraz być z nimi spójne, a także powinny w odpowiednich przypadkach stanowić forum omawiania priorytetów w zakresie współpracy i postępów w projektach finansowanych przez UE.

Należy wspierać współpracę międzynarodową w dziedzinie narkotyków poprzez dalsze angażowanie agencji UE, zwłaszcza Europolu i EMCDDA w ramach ich odpowiednich mandatów, w synergii z pracami podmiotów międzynarodowych, oraz przez zapewnienie im odpowiednich zasobów potrzebnych do zwiększenia ich roli i wypełniania ich obowiązków zgodnie ze strategią. Inicjatywy i programy współpracy mają kluczowe znaczenie dla dalszego wzmacniania i wspierania wysiłków państw trzecich na rzecz zajęcia się problematyką narkotykową w sposób oparty na dowodach, zintegrowany, zrównoważony i multidyscyplinarny oraz w pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.

Obejmują one programy mające na celu zajęcie się wyzwaniami w zakresie zdrowia publicznego, rozwoju, bezpieczeństwa i ochrony. Należy zagwarantować odpowiedni poziom finansowania i wiedzy fachowej zapewnianych przez UE i jej państwa członkowskiew tym przez wzmocnienie koordynacji, monitorowania i oceny wsparcia finansowego i technicznego.

Powinno to obejmować również wsparcie dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących oraz krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa koncentrujące się na budowaniu zdolności w zakresie ograniczania zarówno podaży, jak i popytu, a także na opartych na dowodach, skutecznych i wyważonych strategiach w dziedzinie narkotyków, poprzez wzmocnioną współpracę obejmującą także wymianę najlepszych praktyk UE.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie narkotyków powinna obejmować cały szereg aspektów politycznych strategii, w tym powiązane ze sobą aspekty bezpieczeństwa, rozwoju i zdrowia związane z narkotykami. Powinno to obejmować zapobieganie przestępczości związanej z narkotykami, egzekwowanie prawa i współpracę sądową, a także zajęcie się ewentualnymi powiązaniami z terroryzmem i innymi formami przestępczości transgranicznej, zgodnie z definicją zawartą w ramach prawnych ONZ.

Zajęcie się kwestią produkcji narkotyków w krajach partnerskich, w pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka, przyczynia się w znacznym stopniu do ograniczenia podaży i dostępności narkotyków na krajowym rynku UE.

Promując i wspierając współpracę międzynarodową między wymiarami sprawiedliwości i organami ścigania, a także współpracę między ośrodkami obserwacyjnymi ds. Powinno to obejmować również związane ze zdrowiem aspekty używania narkotyków, w szczególności wpływ, jaki działania służące ograniczeniu popytu i podaży mają na osoby używające narkotyków i na społeczeństwo.

Dz.U.UE.C.2021.102I.1

Wiąże się to z promowaniem profilaktyki, leczenia, ograniczania ryzyka i szkód oraz środków alternatywnych do sankcji karnych i reintegracji społecznej zgodnie z zobowiązaniami w zakresie praw człowieka. Ponadto należy promować zwiększenie dostępu do substancji kontrolowanych i ich dostępności do celów medycznych i naukowych.

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji nielegalnych narkotyków w państwach trzecich, która może mieć wpływ na UE, w szczególności maku lekarskiego do produkcji heroiny i krasnodrzewu pospolitego do produkcji kokainy, a także konopi indyjskich, powinna być również uwzględniona w ramach odnowionego i stanowczego zaangażowania w alternatywne środki rozwojowe 12 : zwalczanie głównych przyczyn leżących u podstaw gospodarki nielegalnych narkotyków za pomocą zintegrowanego podejścia łączącego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ograniczania ubóstwa, rozwoju społeczno-gospodarczego, promowania dostępu do ziemi i praw do niej, ochrony środowiska i środków dotyczących zmiany klimatu, promowania praworządności, bezpieczeństwa i dobrych rządów w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka i zobowiązaniem do zapewnienia równości płci.

Roznorodnosc rownosci uslug policyjnych i strategia praw czlowieka

Środki te powinny również być zgodne z zasadami bezwarunkowości, niedyskryminacji i odpowiedniego sekwencjonowania, natomiast powodzenie tych interwencji należy mierzyć za pomocą wskaźników społecznoekonomicznych, które obejmują nie tylko wskaźniki monitorowania upraw roślin wykorzystywanych do produkcji nielegalnych narkotyków przy zapewnieniu poczucia odpowiedzialności wśród docelowych społeczności. Obejmuje to uznanie ukierunkowanych na rozwój interwencji z zakresu polityki w dziedzinie narkotyków za jeden z uprawnionych sposobów przeciwdziałania zjawiskom, takim jak handel narkotykami i miejskie rynki narkotyków w krajach rozwijających się.

Ochrona i propagowanie praw człowieka powinny być w pełni uwzględniane w działaniach zewnętrznych UE w dziedzinie narkotyków oraz w celach tych działań, w tym w ramach zaangażowania na szczeblu wielostronnym, w dialogach politycznych oraz we wdrażaniu i realizacji odpowiednich programów i projektów w dziedzinie narkotyków. Obejmuje to przestrzeganie zasady odpowiedniego, proporcjonalnego i skutecznego reagowania na przestępstwa związane z narkotykami, co podkreślono we wszystkich dokumentach ONZ dotyczących polityki w dziedzinie narkotyków.

UE zdecydowanie i jednoznacznie sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci, w każdym przypadku i niezależnie od okoliczności. Kara śmierci narusza niezbywalne prawo do życia i przeczy godności człowieka. Nie zniechęca ona do popełniania przestępstw, a sprawia, że wszelkie pomyłki sądowe są nieodwracalne.

Roznorodnosc rownosci uslug policyjnych i strategia praw czlowieka

Stosowanie kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami narusza również art. Prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane również w kontekście polityki w dziedzinie narkotyków, a także w kontekście pomocy rozwojowej, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych BADANIA NAUKOWE, INNOWACJE I PROGNOZY Priorytet strategiczny nr Budowanie synergii w celu zapewnienia UE i jej państwom członkowskim kompleksowej podstawy dowodowej w oparciu o badania naukowe oraz zdolności w zakresie prognoz niezbędnych do umożliwienia skuteczniejszego, innowacyjnego i elastycznego podejścia do rosnącej złożoności zjawiska narkotyków oraz do zwiększenia naszej gotowości UE i jej państw członkowskich do reagowania na przyszłe wyzwania i kryzysy Zakres przekrojowej dziedziny badań naukowych, innowacji i prognoz obejmuje zarówno aspekty zdrowia, jak i bezpieczeństwa związane ze zjawiskiem narkotyków oraz wskazuje na to, że są one nierozerwalnie związane.

Jej celem jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia wszystkich aspektów zjawiska narkotyków oraz tego, na co składają się skuteczne interwencje, aby zapewnić solidną bazę dowodową niezbędną do rozwoju polityki i praktyk.