Przejdź do treści

Bez uszczerbku dla poniższej sekcji b , cła wyrównawcze, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu subsydiowania ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą 8. Wyższe stawki mają zastosowanie w przypadku wybranych osiedli mieszkaniowych o dużej wartości. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych 9 10 Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, do Unii, wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu. Rodzaje przedstawicielstw: Przedstawicielstwo Zagraniczne Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, KPPA może reprezentować jedną lub więcej zagranicznych firm w takich działaniach, jak: obsługa interesów spółki lub spółek na terenie Indonezji, wykonywanie formalności związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa zagranicznego. Począwszy od 1 lipca r.

Bariery w dostępie do rynku indonezyjskiego niestabilna sytuacja gospodarza: wysoka inflacja, zadłużenie państwa. Perspektywiczne branże dla polskich eksporterów Projekty infrastrukturalne związane z: budową oraz wyposażeniem portów i statków handlowych, modernizacją istniejących obiektów i jednostek pływających, przetwórstwem rybnym, projektami dostarczania energii elektrycznej.

Perspektywiczność tych przedsięwzięć związana jest z morską doktryną prezydenta Joko Widodo, która zakłada m.

Sektor obronny oraz akcesoria dla wojska, policji i jednostek ratowniczych. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w wydobywaniu ropy i gazu, w tym sprzęt do drążenia i pogłębiania szybów, pompy, sprężarki, rury wiertnicze, wiertła, usługi geologiczne i geofizyczne, produkty i usługi specjalistyczne. Urządzenia, chemikalia do filtracji i oczyszczania wody, kontroli jej jakości, neutralizacji ścieków, pompy, zawory, mierniki, kompleksowe rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej, technologie i usługi dotyczące projektowania składowisk śmieci, sortowania, transportu, recyklingu, wytwarzania energii z odpadów.

Wyposażenie lotnisk, produkcja systemów transportu i sortowania bagaży, systemy ochrony, nawigacji, przeciw-pożarowe, w tym specjalistyczne auta, oprogramowanie, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przy odprawie pasażerów i ładunków. Części zamienne do samolotów i szkolenia pilotów.

ZBH, WPHI, COIE

Samoloty transportowe, treningowe, rolnicze, do gaszenia pożarów, ratownicze, śmigłowce oraz części zamienne, małe i średnie samoloty krótkiego i średniego zasięgu typu STOL short take-off and landing oraz śmigłowce do celów transportowych, medycznych, ratunkowych. Kosmetyki i artykuły do higieny osobistej. Produkty luksusowe.

Staly system handlu dochodow w Indonezji

Maszyny i urządzenia dla przemysłu papierniczego, meblarskiego i tytoniowego. Elektronika użytkowa głównie smartfony, telewizory, komputery. Sprzedaż internetowa. Najpopularniejsze serwisy to m.

Podstawowe informacje o Indonezji Oficjalna nazwa kraju : Republika Indonezji Stolica : Dżakarta Jakarta około 9 milionów mieszkańców Święto narodowe : 17 sierpnia Dzień Niepodległości.

Artykuły spożywcze. Produkty, które mogą spotkać się z zainteresowaniem lokalnych klientów to m.

Informacje praktyczne dla polskiego eksportera - Indonezja

Sprzęt medyczny, wyposażenie szpitali, klinik, budowa szpitali, farmaceutyki. Bariery w dostępie do rynku Bariery taryfowe: Towary wwożone na teren Indonezji podlegają przywozowym należnościom celnym i podatkom importowym. Zwolnienia z podatków i ceł stosuje się w strefach wolnocłowych dla towarów, które będą wykorzystane do produkcji dóbr eksportowych. Cła od importu wybranych towarów są niższe lub zerowe dla państw, z którymi Indonezja podpisała umowy o wolnym handlu FTA lub o partnerstwie gospodarczym EPA.

Aktualną listę stawek celnych opartych na zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania można znaleźć w wydawanej przez Urząd ds. W przypadku towarów pochodzących z UE, w tym z Polski, stawki celne nie podlegają obniżeniu.

Bariery pozataryfowe: Od r. Certyfikaty krajowe — w Indonezji część towarów i usług przed wejściem do obrotu handlowego wymaga uzyskania certyfikatu Standar Nasional Indonesia SNI np. Wymogom produkcyjnym podlega również część procesów produkcyjnych i wdrażanych systemów. Pełna lista produktów znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.

Country Approval. Długotrwała procedura dot. Etykietowanie produktów przeznaczonych na rynek indonezyjski. Wszystkie lokalne i zagraniczne firmy, które produkują lub eksportują towary na rynek indonezyjski są zobowiązane umieścić na opakowaniach lub produktach etykiety w języku indonezyjskim bahasa Indonesia. Dotyczy to również żywności i napojów.

Przed rozpoczęciem importu danych produktów, ich importer musi przedstawić Ministerstwu Handlu przykład etykiety w j.

Spis treści

Ponadto w przypadku artykułów spożywczych, wymagane jest dodatkowo podanie: danych importera lub producenta, składu i wagi produktu, terminu produkcji, daty ważności, numeru rejestracyjnego dla importowanych produktów spożywczych nadanego przez Ministerstwo Zdrowia i wartości odżywczych a na produktach przetworzonych i gotowych do spożycia - informacji o zawartości tłuszczu, cukru, soli oraz ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia po spożyciu danego produktu.

Biurokracja i korupcja. Prowadzenie działalności gospodarczej w Indonezji Jeśli inwestorzy zagraniczni są zainteresowani sprzedażą na terytorium Indonezji mogą wyznaczyć do tego agenta, dystrybutora lub założyć przedstawicielstwo. Indonezyjska Rada Koordynacji Inwestycji Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, BKPM realizuje program National Single Window for Investment, którego głównym założeniem jest uproszczenie procedury rejestracji podmiotu gospodarczego oraz możliwość załatwienia większości formalności w jednym miejscu.

Poprzez system online można aplikować o jedenaście różnych Staly system handlu dochodow w Indonezji licencji lub zezwoleń, w tym tych, które potrzebne są do rozpoczęcia działalności na terenie Indonezji lub jej zwiększenia.

Staly system handlu dochodow w Indonezji

Firmy, które posiadają status osoby prawnej na terenie Indonezji, są zobowiązane do przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów założycielskich do tzw. Od 1 grudnia r. Wyjątkiem są numery identyfikacji dla importerów API oraz zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Wszelkie niezbędne Reklamuj warianty binarne. oraz złożenie aplikacji dostępne są przez następującą stronę internetową.

BKPM wprowadziła zachęty dla nowych inwestorów: trzygodzinną procedurę uzyskania dokumentów lub licencji niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Indonezji oraz uproszczoną odprawę celną dla importowanych towarów niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej na terenie Indonezji. Przedstawiciel inwestora zgłasza się do BKPM, gdzie po przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji podmiotu musi to Staly system handlu dochodow w Indonezji osoba posiadająca udziały w danej firmie oraz plan biznesowy lub schemat procesu produkcyjnego, liczyć może na uzyskanie następujących dokumentów: licencja lub pozwolenie do rozpoczęcia inwestycji, akt ustanowienia spółki lub podmiotu gospodarczego, numer ewidencji podatkowej NPWPcertyfikat rejestracji podmiotu gospodarczego TDPzatwierdzony plan zatrudnienia obcokrajowców RPTKApozwolenie na pracę dla obcokrajowców IMTAnumer identyfikacyjny importera API-Pnumer identyfikacji celnej NIKpismo o dostępności danej nieruchomości.

Dotyczy to działów strategicznych, które pozostają pod całkowitą kontrolą państwa, np. Skrót PT - Perseroan Terbatas - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która może przybierać formę zamkniętą Perseroan Tertutup lub spółki akcyjnej Perseroan Terbuka.

Status spółki zagranicznej jest taki sam jak indonezyjskiej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 10 mdl IDR. Wartość aktywów określonych w planie inwestycyjnym może obejmować finansowanie państwa, nieruchomości, sprzęt biurowy i maszyny. W celu sfinalizowania procesu założenia spółki, PT jest zobowiązana do przedstawienia potwierdzenia wniesienia wspomnianego kapitału.

Biorąc pod uwagę, że spółki pochodzące z innego państwa nie mogą otworzyć rachunku bankowego w Indonezji, jedynym zapewnieniem jest poświadczenie przez notariusza, że inwestor posiada środki do realizacji założonego planu inwestycyjnego. Przedsiębiorstwo powinno być założone przez co najmniej dwóch wspólników. Spółka zagraniczna jest zobowiązana do posiadania przynajmniej jednego komisarza i jednego dyrektora.

Założenie spółki zagranicznej wymaga zgody i licencji Ministerstwa Handlu.

Informacje praktyczne dla polskiego eksportera - Indonezja

Złożyć statut spółki poświadczony aktem notarialnym. Handel w 212 opcjach binarnych akt notarialny Ministerstwu Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dostarczyć list zaświadczający o miejscu zamieszkania wydawany przez organ administracji samorządowej Surat Keterangan Domisili. Założyciel spółki jest zobowiązany do przedłożenia wniosku o nadanie indonezyjskiego numeru identyfikacji podatkowej.

Uzyskać licencję biznesową od odpowiedniego ministerstwa, którego przedmiotem zainteresowania jest sektor gospodarczy wnioskującego podmiotu. Po spełnieniu wszystkich wymogów przedsiębiorca dostaje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez kolejne trzy lata w przypadku firm produkcyjnych i roku w przypadku firm handlowych i usługowych oraz otrzymuje od Ministerstwa Handlu Principle Licence.

Prehistoria[ edytuj edytuj kod ] Skamieniałe szczątki Homo erectusznanego jako człowiek jawajskisugerują, że archipelag indonezyjski był zaludniony 2 miliony lat temu. Na wyspie Flores znaleziono wymarły gatunek hominidów : człowieka z Flores Homo floresiensis [11]. W czasie zlodowacenia poziom morza był niższy niż obecnie, a zachodnia część archipelagu indonezyjskiego, będąca częścią szelfu kontynentalnego zwanego Sundą była wówczas połączona z lądem. Indonezja była miejscem migracji, które od 70 do 40 lat wcześniej szły z Azji do Australii. Później nastąpiły dalsze migracje z Australii na teren dzisiejszej Nowej Gwineiponieważ obie tworzyły szelf kontynentalny zwany Sahul.

Uzyskanie tej licencji daje możliwość otwarcia firmowego konta bankowego, zakupu aktywów, zatrudnienia pracowników miejscowych oraz prawo występowania o wizy pracownicze dla zagranicznych pracowników. IUT pozwala przedsiębiorcy zagranicznemu uzyskiwać kolejne licencje, jak chociażby licencję importową API czy budowlaną. Stwarza ona również możliwość zatrudniania ekspertów spoza Indonezji. Każda spółka zagraniczna jest zobligowana do raportowania swojej aktywności inwestycyjnej poprzez przedłożenie Raportu z aktywności inwestycyjnej LKPM.

Raport ten powinien być przedstawiany Radzie Koordynacji Inwestycji co trzy miesiące w przypadku gdy nie dokonano jeszcze rejestracji spółki.

Indonezja – Wikipedia, wolna encyklopedia

Po uzyskaniu przez spółkę pełnej podmiotowości i zdolności do czynności prawnych wymóg raportowania dotyczy okresów sześciomiesięcznych. Celem przedkładania LKPM jest ułatwienie Ministerstwu Handlu bieżącej kontroli poziomu inwestycji zagranicznych oraz umożliwienie jej udzielenia niezbędnej pomocy przedsiębiorcom spoza Indonezji.

Staly system handlu dochodow w Indonezji

Założenie przedsiębiorstwa trudniącego się importem lub eksportem Zagraniczni importerzy muszą przejść przez proces rejestracji jak każda spółka zagraniczna. Różnice polegają na tym, iż zagraniczna firma trudniąca się importem towarów z zagranicy przy aplikacji o Principle License musi dołączyć dokumentację związaną z lokalizacją magazynu, a przy aplikowaniu o Licencję Biznesową na czas nieokreślony IUT - umowę z właścicielem powierzchni magazynowej. W celu rozpoczęcia działalności zagraniczne przedsiębiorstwo importowe musi wnioskować o następujące dokumenty: Licencję Biznesową na czas nieokreślony IUT.

List rekomendacyjny z Ministerstwa Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Importerzy ogólni z licencją API-U mogą importować dobra tylko z jednej z dwudziestu jeden grup towarowych określonych w lokalnym systemie klasyfikacji towarów Sistem Klasifikasi Barang. API-P udzielana jest tylko podmiotom, które prowadzą działalność produkcyjną na terenie Indonezji.

  • Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Manchestera
  • Skarga Skarga została złożona w dniu 4 stycznia r.
  • deco-bello.pl - Azja, Indonezja. Gospodarka Indonezii
  • System handlu Triple Trends
  • Opcje akcji podroznych

Pozwala ona na import dóbr kapitałowych, surowców, półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Importowane dobra nie mogą być odsprzedawane lub przekazywane podmiotom trzecim. Import bez posiadania Numeru Identyfikacyjnego Importera może odbywać się wyłącznie za zgodą Ministerstwa Handlu i tylko w przypadkach nieregularnego importu dóbr na własne potrzeby.

Wydawany jest przez Ministerstwo Handlu bądź jego komórkę regionalną. Obowiązkowy numer personalny wykorzystywany do rejestru prowadzonego przez Dyrektoriat Generalny ds. Wymagany jest w przypadku podmiotów importujących określoną grupę produktów. W kategorii tej mieszczą się głównie artykuły spożywcze ryż, kukurydza, cukier, soja oraz inne towary elektronika, zabawki, obuwie czy tekstylia.

Jest on wymagany dla osób oraz firm importujących takie dobra, jak elektronika, zabawki, obuwie, odzież, artykuły spożywcze, kosmetyki oraz również tradycyjne i ziołowe produkty lecznicze. Zezwolenie wydawane jest przez Ministerstwo Handlu i jest obligatoryjne dla importujących dobra kapitałowe przez jego bezpośrednich, późniejszych użytkowników, firmy Staly system handlu dochodow w Indonezji oraz dostawców sprzętu szpitalnego. Numer NIPE jest niezbędny Staly system handlu dochodow w Indonezji uzyskać prawo do wyłączenia bądź zwrotu podatku celnego, VAT-u oraz podatku od sprzedaży towarów luksusowych.

Przedstawicielstwo zagraniczne Procedura zakładania przedstawicielstwa jest krótsza niż w przypadku firmy zagranicznej i umożliwia działalność w sektorach ograniczonych Listą Negatywnych Inwestycji DNI.

W przypadku przedstawicielstwa nie ma wymaganej liczby udziałowców. Przedstawicielstwo może również wystąpić o pozwolenia na pobyt KITAS dla zagranicznej kadry kierowniczej.

Licencja wydawana jest na trzy lata z możliwością dwukrotnego przedłużenia, każdorazowo o rok. Rodzaje przedstawicielstw: Przedstawicielstwo Zagraniczne Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, KPPA może reprezentować jedną lub więcej zagranicznych firm w takich działaniach, jak: obsługa interesów spółki lub spółek na terenie Indonezji, wykonywanie formalności związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa zagranicznego.

Indonezja | Portal Promocji Eksportu | Wybrane aspekty systemu podatkowego w Indonezji

KPPA ogranicza się do nadzorowania i koordynacji. Nie może przeprowadzać transakcji wystawiać faktur lub zarządzać przedsiębiorstwem. Jest uprawnione do następujących czynności: wprowadzanie i promocja nowych produktów jednej lub więcej firm zagranicznych na rynku lokalnym, badania rynku i nadzór sprzedaży produktów firmy zagranicznej na rynku lokalnym, badania rynku dot.

Zagraniczne przedstawicielstwo handlowe nie może być zaangażowane w działalność handlową lub transakcje sprzedaży lub jakiekolwiek inne procedury z tym związane. Tymczasowa licencja wydawana jest na rok, przedłużona na trzy lata i przedłużana na kolejne lata. Spółki zagraniczne z branży budowlanej, które chcą otworzyć przedstawicielstwo na terenie Indonezji są zobligowane do uzyskania licencji wydawanej przez urząd centralny.

Staly system handlu dochodow w Indonezji

Licencja wydawana jest na trzy lata i może być przedłużana. Alternatywne wejścia na rynek indonezyjski Zagraniczni przedsiębiorcy mogą działać na rynku indonezyjskim również za pomocą dystrybutorów działających na własną rękę w kwestiach marketingu i sprzedaży dóbr i usług przedsiębiorcy zagranicznegolub pośredników spełniających funkcję pośredniczenia pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym a podmiotem trzecim. Innym sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej w Indonezji jest joint venture, którym nazywany jest podmiot stworzony przez przynajmniej dwa inne podmioty gospodarcze w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności.

Wnoszący wspólny kapitał zakładowy dzielą między sobą wszelakie koszty i zyski. Dla zawarcia spółki typu joint venture niezbędna jest pisemna umowa zobowiązujących się stron, która powinna zawierać następujące elementy: Prawo właściwe dla umowy czyli prawo danego państwa, wskazane przez podmioty regulujące postanowienia umowy ; Klauzula dotycząca możliwości zmiany postanowień w umowie; Kwestie dotyczące przeniesienia udziałów i kontroli nad spółką; Opis procedur decyzyjnych, zobowiązań stron, liczba kierujących spółką, jak i spraw odnośnie mianowania ich przez zakładających; Kwestie związane z dywidendą oraz procentowym udziałem wspólników; Poufność w odniesieniu do tzw.

Na terytorium Indonezji zagraniczni inwestorzy mogą również skorzystać z formy franczyzy. Ustanowione są również limity dotyczące liczby punktów sprzedaży.

  1. Wybrane aspekty systemu podatkowego w Indonezji dodał: Tomasz Piętka W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie.
  2. Поэтому отключение представляло собой сложную серию подтверждений и протоколов, гораздо более сложную, чем запуск ядерной ракеты с подводной лодки.
  3. У нее была высокая стройная фигура с пышной грудью и по-юношески плоским животом.
  4.  - Если Танкадо ничего не заподозрил, нам придется ответить на ряд вопросов.