Przejdź do treści

Poprawka 12 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 18 18 W przypadku statków o długości 12 metrów lub dłuższych ważne jest, aby informacje w dzienniku połowowym były dokładniejsze i obejmowały dane dotyczące połowów w odniesieniu do zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ zwiększy to skuteczność kontroli. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli takich statków państwa członkowskie powinny monitorować ich działalność za pomocą uproszczonego formatu prowadzenia elektronicznego dziennika połowowego i przekazywania zawartych w nim informacji.

Poprawka 8 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 12 12 Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z biologicznego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, czy działalność połowowa i nakłady połowowe mniejszych statków są zgodne z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa.

W tym celu konieczne jest uzyskiwanie danych dotyczących pozycji tych statków.

  • Opcje akcji zachety do pracodawcy
  • Poprawka 8 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 12 12 Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z biologicznego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia.

W związku z tym państwa członkowskie powinny mieć możliwość lokalizacji wszystkich statków rybackich, w tym statków rybackich o długości mniejszej niż 12 metrów.

W przypadku statków o długości 12 metrów można obecnie korzystać z urządzeń przenośnych, które są tańsze i łatwiejsze w użyciu.

W tym celu konieczne jest uzyskiwanie danych dotyczących pozycji tych statków i powinna istnieć możliwość otrzymywania tych danych w regularnych odstępach czasu, najlepiej w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego, nie naruszając innych wymogów zawartych w umowach międzynarodowych. W przypadku tych statków można obecnie korzystać z urządzeń przenośnych, które są tańsze i łatwe w użyciu.

W każdym przypadku wdrożenie tych środków powinno być wyważone i proporcjonalne do realizowanych celów, nie powinno pociągać za sobą nadmiernego obciążenia dla floty, w szczególności dla floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, i powinno być objęte wsparciem z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.

Poprawka 9 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 14 a nowy 14a Należy zapewnić możliwość dobrowolnego wyposażenia statków rybackich w systemy CCTV.

Za skorzystanie z tej możliwości powinny przysługiwać korzyści, np. Poprawka 10 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 15 a nowy 15a Realizując cele wspólnej polityki rybołówstwa, należy w pełni uwzględniać dobrostan zwierząt, zgodnie z art. Poprawka 12 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 18 18 W przypadku statków o długości 12 metrów lub dłuższych ważne jest, aby informacje w dzienniku połowowym były dokładniejsze i obejmowały dane dotyczące połowów w odniesieniu do zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ zwiększy to skuteczność kontroli.

W przypadku statków o długości mniejszej niż 12 metrów należy uprościć obowiązki związane z wypełnianiem i przekazywaniem dziennika połowowego, a od kapitanów należy wymagać przekazywania informacji zawartych w dzienniku połowowym tylko raz, przed przybyciem do portu. W przypadku floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i rybołówstwa bez statków elektroniczny dziennik połowowy i przekazywanie tych informacji nie powinny pociągać za sobą nieproporcjonalnego obciążenia dla tych statków i ich zdolności do połowów.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli takich statków państwa członkowskie powinny monitorować ich działalność za pomocą uproszczonego formatu prowadzenia elektronicznego dziennika połowowego i przekazywania zawartych w nim informacji.

„Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Konkurs dla Młodzieży

W związku z tym w przypadku statków o całkowitej długości mniejszej niż 12 metrów od kapitanów należy wymagać przekazywania informacji zawartych w dzienniku połowowym co najmniej raz, przed rozpoczęciem wyładunku. Poprawka 13 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 20 20 Po wypłynięciu statku rybackiego powinien on natychmiast rozpocząć prowadzenie elektronicznego dziennika połowowego, a rejs ten powinien otrzymać niepowtarzalny numer identyfikacyjny rejsu połowowego.

Strategia odmiany i integracji defry System handlu funduszem ubezpieczeniowym

W dzienniku połowowym, deklaracjach przeładunkowych i deklaracjach wyładunkowych należy zamieścić odniesienie do tego niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego rejsu połowowego, aby umożliwić wzmocnione kontrole i udoskonalić proces zatwierdzania danych przez państwa członkowskie wraz z możliwością identyfikacji produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw. Aby usprawnić i uprościć przekazywanie właściwym organom państw członkowskich informacji o utraconych narzędziach połowowych, format dziennika połowowego powinien obejmować informacje o utraconych narzędziach połowowych.

Aby usprawnić i uprościć przekazywanie właściwym organom państw członkowskich informacji o narzędziach połowowych i utraconych narzędziach połowowych, format dziennika połowowego powinien obejmować informacje o narzędziach i utraconych narzędziach.

Jeżeli wymagane są przybliżone informacje, należy je traktować jako Strategia odmiany i integracji defry. Poprawka 14 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 24 24 Przepisy dotyczące przekazywania Komisji zagregowanych danych dotyczących połowów i nakładu połowowego należy uprościć, przewidując jedną datę dla wszystkich przedkładanych danych. Dane te nie powinny być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Parametry wykorzystywane do pomiaru zdolności połowowej, takie jak pojemność brutto i moc silnika, należy zweryfikować i w razie konieczności zmienić zgodnie z kryteriami dokładności, przydatności i istotności dla unijnej floty rybackiej, tak aby wspólna polityka rybołówstwa mogła przyczynić się Safe System Merchant Erfahrungsberichte poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy podmiotów prowadzących operacje połowowe.

Poprawka 16 Anulowanie opcji. dotyczący rozporządzenia Motyw 30 30 Połowy rekreacyjne odgrywają ważną rolę w Unii, zarówno z biologicznego, gospodarczego, jak i społecznego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę znaczący wpływ połowów rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne jest zapewnienie konkretnych narzędzi umożliwiających skuteczną kontrolę połowów rekreacyjnych przez państwa członkowskie.

System rejestrowania lub licencjonowania powinien umożliwiać uzyskanie dokładnego spisu osób fizycznych i prawnych uczestniczących w połowach rekreacyjnych oraz gromadzenie wiarygodnych danych dotyczących połowów i praktyk. Zbieranie wystarczających i wiarygodnych danych dotyczących połowów rekreacyjnych jest konieczne, aby ocenić wpływ takich praktyk połowowych na stada i dostarczyć państwom członkowskim i Komisji informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania żywymi zasobami morza i kontroli tych zasobów.

Biorąc pod uwagę znaczący wpływ połowów rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne jest zapewnienie konkretnych narzędzi umożliwiających jednolitą, skuteczną i wyczerpującą kontrolę połowów rekreacyjnych przez wszystkie państwa członkowskie oraz odpowiedniego systemu kar za nieprzestrzeganie wymogów.

Zbieranie wystarczających i wiarygodnych danych dotyczących połowów rekreacyjnych jest konieczne, aby ocenić wpływ środowiskowy, gospodarczy i społeczny tych praktyk, zwłaszcza w kontekście szacunków stad, i dostarczyć państwom członkowskim i Komisji informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania żywymi zasobami morza i kontroli tych zasobów.

Teksty przyjęte - Czwartek, 11 marca r.

Poprawka 17 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 32 32 Należy doprecyzować przepisy dotyczące kontroli w łańcuchu dostaw, aby umożliwić państwom członkowskim przeprowadzanie kontroli i inspekcji na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, począwszy od pierwszej sprzedaży, aż po sprzedaż detaliczną, z uwzględnieniem transportu. Poprawka 18 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 32 a nowy 32a W ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja i państwa członkowskie powinny przygotować i rozpocząć kampanię informacyjną skierowaną do rybaków i innych podmiotów gospodarczych z sektora rybołówstwa rekreacyjnego, aby właściwie poinformować ich o nowych przepisach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 19 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 33 33 Należy Strategia odmiany i integracji defry przepisy mające zastosowanie do dzielenia produktów rybołówstwa i akwakultury na partie. Należy doprecyzować, że partie powinny składać się z produktów rybołówstwa i akwakultury jednego gatunku, z wyjątkiem przypadków, w których partie te zawierają bardzo małe ilości produktów.

Powinna istnieć możliwość łączenia partii w celu utworzenia nowej serii, o ile spełnione są wymogi dotyczące identyfikowalności i możliwe jest zidentyfikowanie pochodzenia i gatunków tych produktów rybołówstwa i akwakultury w całym łańcuchu żywnościowym. Poprawka 20 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 34 34 Zgodnie z wymogami dotyczącymi możliwości śledzenia określonymi w art.

W sektorze gospodarki rybnej możliwość śledzenia jest istotna nie tylko z uwagi na cele dotyczące bezpieczeństwa żywności, ale również z uwagi na umożliwienie kontroli i Strategia odmiany i integracji defry ochrony interesów konsumentów.

Strategia odmiany i integracji defry Opcje Questrade Prowizje komercyjne

W sektorze gospodarki rybnej możliwość śledzenia jest istotna nie tylko z uwagi na cele dotyczące bezpieczeństwa żywności, ale również z uwagi na umożliwienie kontroli, zapewnienie ochrony interesów konsumentów, zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów i chronienie przestrzegających prawa rybaków przed nieuczciwą konkurencją.

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Dz. L z Poprawka 21 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 37 37 Te same przepisy powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury przywożonych z państw trzecich.

Poprawka 22 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 40 40 Wiarygodność i kompleksowe gromadzenie danych dotyczących połowów ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa. W szczególności zapis połowów w momencie wyładunku powinien być dokonywany w możliwie najbardziej wiarygodny sposób.

W tym celu należy wzmocnić procedury związane z ważeniem produktów rybołówstwa przy wyładunku. W szczególności zapis połowów w momencie wyładunku powinien być dokonywany w możliwie najbardziej wiarygodny sposób, jednak tak aby nie utrudniać działalności gospodarczej operatorów.

W tym celu należy uprościć procedury związane z ważeniem produktów rybołówstwa przy wyładunku. Poprawka 23 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 41 41 Ważenie należy przeprowadzać za pomocą systemów zatwierdzonych przez właściwe organy i operatorów, których państwa członkowskie wyznaczyły do przeprowadzenia tego zadania. Wszystkie produkty należy ważyć według gatunku przy wyładunku, ponieważ zagwarantuje to większą dokładność sprawozdań dotyczących połowów.

Co więcej, rejestry ważenia należy zapisywać w sposób elektroniczny i przechowywać przez trzy lata. Wszystkie produkty należy ważyć według gatunku, chyba że dane państwo członkowskie przyjęło plan kontroli wyrywkowych zatwierdzony przez Komisję, ponieważ zagwarantuje to większą dokładność sprawozdań dotyczących celowe strategie handlowe. Operatorzy powinni dokładać wszelkich starań, aby ważenie nie powodowało Strategia odmiany i integracji defry opóźnień we wprowadzaniu świeżych produktów do obrotu.

Systemy te powinny spełniać minimalne wymogi uzgodnione przez państwa członkowskie z Transakcje opcji binarnych trzeciej podrozy o ich standaryzacji w całej Unii. Poprawka 24 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 43 43 W celu usprawnienia kontroli i umożliwienia szybkiego zatwierdzania danych rejestracyjnych z połowów oraz szybkiej wymiany danych między państwami członkowskimi niezbędne jest, aby wszyscy operatorzy zapisywali dane cyfrowo i przedkładali te dane państwom członkowskim w ciągu 24 godzin drogą elektroniczną.

Dotyczy to w szczególności deklaracji wyładunkowych, dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia. Dotyczy to w szczególności deklaracji wyładunkowych i deklaracji przejęcia. W przypadku powiadomienia państwa trzeciego o możliwości uznania go za niewspółpracujące państwo trzecie Komisja powinna mieć możliwość tymczasowego zawieszenia wobec niego preferencyjnych taryf dla produktów rybołówstwa i akwakultury.

Komisja powinna dopilnować, by wszelkie umowy międzynarodowe zawierane między Unią a stronami trzecimi uwzględniały przepisy w tym zakresie.

Poprawka 26 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 48 a nowy 48a Należy utworzyć europejski rejestr naruszeń przepisów w celu rejestrowania danych z poszczególnych państw członkowskich dotyczących stwierdzonych naruszeń, mając na względzie poprawę przejrzystości i zapewnienie lepszego monitorowania systemu punktów.

  • Bez kategorii – Strona 11 – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Korzystanie z pieniedzy na wydobycie pieniedzy bitkoin
  • Operacja ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników Forum z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Poprawka 27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 49 49 Należy doprecyzować i wzmocnić przepisy dotyczące Opcje binarne Utworz konto zachowań stanowiących poważne naruszenie wspomnianych Strategia odmiany i integracji defry, aby wszystkim sprawcom naruszającym przepisy wspólnej polityki rybołówstwa zapewnić równe szanse w państwach członkowskich pod względem traktowania podczas postępowania sądowego.

Poprawka 28 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 52 52 Podmioty krajowe odpowiedzialne za działania kontrolne w zakresie rybołówstwa oraz wszelkie właściwe organy sądowe powinny mieć dostęp do krajowego rejestru naruszeń przepisów. W pełni przejrzysta wymiana informacji zawartych w rejestrach krajowych między państwami członkowskimi również zwiększy skuteczność i zapewni równe szanse w zakresie działań kontrolnych.

Poprawka 29 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 55 55 Dane gromadzone przez państwa członkowskie mają również ogromną wartość naukową.

Ponadto gromadzone przez państwa członkowskie dane dotyczące działalności połowowej są również istotne dla urzędu statystycznego Unii Europejskiej Eurostatktóry może wykorzystać te dane do opracowywania statystyk dotyczących rybołówstwa.

W każdym przypadku dane te powinny mieć postać zanonimizowaną, uniemożliwiającą identyfikację poszczególnych statków lub osób fizycznych. Poprawka 30 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 55 a nowy 55a Dane zebrane przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa powinny być dostępne dla Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, aby w większym stopniu wykorzystywać wspólnie wiedzę o środowisku morskim.

Bliższa współpraca między agencjami pozwoliłaby na lepsze zrozumienie zagadnień polityki morskiej w ujęciu ogólnym i jednocześnie na poprawę zarządzania europejską przestrzenią morską.

„Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Konkurs dla Młodzieży

Należy powierzyć Komisji zadanie ustanowienia protokołu współpracy między agencjami w celu określenia ram tej współpracy. Poprawka 31 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 58 58 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do kontroli rybołówstwa i egzekwowania przepisów dotyczących rybołówstwa.

NOWOŚĆ - Nowe odmiany pszenic ozimych Syngenta

W szczególności do celów monitorowania uprawnień do połowów, w tym wykorzystania kwot połowowych, Komisja powinna być w stanie przetwarzać dane z dzienników połowowych, deklaracji wyładunkowych, dokumentów sprzedaży oraz inne dane dotyczące działalności połowowej, aby zatwierdzić zagregowane dane Strategia odmiany i integracji defry przez państwa członkowskie. Na potrzeby zatwierdzania, przeprowadzania audytu oraz monitorowania działań kontrolnych państw członkowskich Komisja powinna mieć dostęp do informacji takich jak sprawozdania z inspekcji i sprawozdania obserwatorów kontroli oraz do bazy danych naruszeń, a także powinna przetwarzać takie informacje.

Strategia odmiany i integracji defry Miedzynarodowa strategia na Uniwersytecie Melbourne

W kontekście opracowywania umów międzynarodowych oraz środków ochrony i zastosowania się do nich Komisja — w razie potrzeby — powinna przetwarzać dane dotyczące działalności połowowej unijnych statków rybackich znajdujących się poza wodami Unii, w tym numery identyfikacyjne statku, imię i nazwisko właściciela statku oraz kapitana statku.

W przypadku zagrożenia zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa żywności przechowywane dane należy udostępnić właściwym organom. Poprawka