Przejdź do treści

Jeżeli nie jest to możliwe, oznakowanie należy umieścić na dołączonej etykiecie lub w towarzyszących dokumentach, np. Impregnacja hydrofobizujaca. Stanowisko powyższe było reprezentowane konsekwentnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, np. Metoda impregnacji hydrofobizującej polega na obróbce powierzchni betonu w celu nadania jej zdolności odpychania wody.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Opis Zalety

System Trade Life Wcharts Noon hasła "post-marketing surveillance" na polski nadzoru po wprowadzeniu do obrotu badań porejestracyjnych po wprowadzeniu leku do obrotu obserwacji po wprowadzeniu do obrotu Pozostałe tłumaczenia Producent zobowiązuje się stworzyć i stale aktualizować system nadzoru po wprowadzeniu do obrotu.

System obrotu powierzchniowego niepożądane zidentyfikowane jedynie podczas badań porejestracyjnychdla których nie można oszacować częstości występowania, wymieniono w rubryce "nieokreślone". Skin reactions Serious skin reactions, some of them fatal, including exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis, have been reported very rarely in association with the use of NSAIDs and some selective COX-2 inhibitors during post-marketing surveillance.

Reakcje skórne Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa- Johnsona, oraz toksyczna nekroliza naskórka, były bardzo rzadko zgłaszane w związku z zastosowaniem NLPZ i niektórych selektywnych inhibitorów COX- 2 podczas badań porejestracyjnych.

Nie ma danych dotyczących podawania szczepionki Prepandrix pochodzących z monitorowania bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu.

System obrotu powierzchniowego

The manufacturer shall undertake to institute and keep up-dated a post-marketing surveillance system. Wytwórca podejmuje się wprowadzić i utrzymywać nowoczesny system nadzoru wprowadzania do obrotu.

 • KAMPS - Opis Zalety
 • To nie takie proste.
 • System szybkiego montażu | Regiolux — gdy światło staje się oświetleniem | REGIOLUX

Compliance with Telecom's requirements may be verified by Telecom through post-marketing surveillance. Zgodność z wymaganiami Telecom może być sprawdzana przez Telecom poprzez nadzór po wprowadzeniu do obrotu.

Finally, the post-marketing surveillance data from the UK are reassuring. Wreszcie, dane porejestracyjne z nadzoru farmaceutycznego w Wielkiej Brytanii są korzystne.

System obrotu powierzchniowego

Cases of overdose have been reported during post-marketing surveillance. Przypadki przedawkowania były zgłaszane podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu. JC virus infection resulting in PML has been reported in post-marketing surveillance in a patient with psoriasis receiving Raptiva see section 4.

 1. W uzasadnieniu podniósł, iż opisane nieruchomości stanowiły własność rodziny wnioskodawcy od kilkudziesięciu lat i nabył ich własność na podstawie umowy o dożywocie z dnia 3 grudnia roku.
 2. Model powierzchniowy Czym jest trójwymiarowy model powierzchniowy?
 3. Ksiazka strategii opcji.
 4. IX Ca /18 Szczegóły orzeczenia - System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS
 5. Ochrona powierzchniowa betonu | deco-bello.pl
 6. Aerator ten został zaprojektowany tak, aby wytwarzać dwa różne kierunki ruchu wody: ruch w kierunku poziomym powoduje obieg wody w rowie cyrkulacyjnym, tzw.
 7. AutoCAD 3D - #2 Model bryłowy i powierzchniowy - deco-bello.pl
 8. Napędy powierzchniowe SDS – łodzie RIB , napęd elektryczny , części do silników

Przypadek zakażenia wirusem JC prowadzący do rozwinięcia PML został zgłoszony w procesie monitorowanie bezpieczeństwa w okresie porejestracyjnym, u pacjenta chorego na łuszczycę, który przyjmował lek Raptiva patrz punkt 4. W badaniach postmarketingowych zgłoszono rzadkie przypadki silnych krwotoków niektóre z nich były śmiertelne oraz rzadkie przypadki reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych niezakończonych zgonem prowadzących do wstrząsu.

The post-marketing oversight For each device manufacturers ensure schedule, establish, documentation, to apply, maintain and update a post-marketing surveillance system in a proportionate manner to the risk class System obrotu powierzchniowego appropriate to the type of device.

Nadzór po wprowadzeniu do obrotu Dla każdego producentów urządzeń zapewniają rozkład, ustanawiać, dokumentacja, zastosować, utrzymywać i aktualizować system nadzoru po wprowadzeniu do obrotu w sposób proporcjonalny do klasy ryzyka i właściwe dla danego typu urządzenia. From Post-marketing surveillance with adjuvanted interpandemic trivalent vaccines with the similar composition of Focetria surface antigen, inactivated, adjuvanted with MF59C.

System obrotu powierzchniowego

Notowano wystąpienie ostrej niewydolności nerek u pacjentów otrzymujących parekoksyb w obserwacjach prowadzonych po wprowadzeniu leku na rynek patrz punkt 4. Adverse reactions associated with Zonegran obtained from clinical studies and post-marketing surveillance are tabulated below.

Komentarze

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Zonegran na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu preparatu na rynek. Adverse drug reactions identified through post-marketing surveillance were categorised as rare or very rare.

Działania niepożądane leku zgłoszone po wprowadzeniu leku na rynek zostały zakwalifikowane jako rzadkie i bardzo rzadkie.

System obrotu powierzchniowego

Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady System obrotu powierzchniowego zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Ochrona powierzchniowa betonu www.

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne.