Przejdź do treści

Stosowanie najnowszych metod dydaktycznych oraz ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym z International Certificate Conference ICC oraz Weiterbildungs-Testsysteme WBT pozwalają przygotować studentów do międzynarodowych egzaminów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania. W PIŃCZOWIE NA LATA - Misją Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych jest: kształcenie studentów na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy wyposażonych w głęboką wiedzę teoretyczną i szeroki zestaw umiejętności praktycznych zdolnych do efektywnego konkurowania na rynku pracy, prowadzenie działań dla dobra środowiska lokalnego i regionalnego. Gospodarka Uniwersytet Wołyński im. WSZiA w Zamościu gości również profesorów i kadrę akademicką z uczelni partnerskich. W przyszłości planowane jest zintensyfikowanie działań związanych z mobilnością kadry akademickiej. Poza tym będą mogli brać udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów: instytucji lub uczelni do współpracy w obszarze mobilności.

System handlu pszenicy

W PIŃCZOWIE NA LATA - Misją Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych jest: kształcenie studentów na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy wyposażonych w głęboką wiedzę teoretyczną i szeroki zestaw umiejętności praktycznych zdolnych do efektywnego konkurowania na rynku pracy, prowadzenie działań dla Wyzsza strategia wyzsza środowiska lokalnego i regionalnego. Strategia w swej pięcioletniej perspektywie obejmuje warte opcji handlowych. i sposoby osiągania tych celów, w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, gospodarczych, społecznych oraz legislacyjnych.

Strategię realizują władze Uczelni, jednostki organizacyjne Uczelni oraz cała społeczność akademicka.

Opcja binarna, aby wygrac

Uczelnia liczy na wsparcie ze strony lokalnych partnerów społecznych, administracji samorządowej, pracodawców i organizacji pozarządowych. Strategia jest realizowana ze środków własnych oraz środków zewnętrznych, zarówno publicznych jak i prywatnych.

W dalszym okresie funkcjonowania Uczelni planowane jest uruchamianie nowych kierunków studiów pierwszego stopnia. Zbieżnych z misją i strategią rozwoju Uczelni.

MISJA | WIZJA | STRATEGIA 2025

Cele W Uczelni przyjmuje się następujące cele: cele edukacyjne - stworzenie atrakcyjnej oferty dla wszystkich poziomów kształcenia i jej aktualizowanie w porozumieniu z przedstawicielami środowiska pracodawców stosownie do potrzeb zmieniającego się rynku pracy; zagwarantowanie wysokiej jakości procesu dydaktycznego dzięki konsekwentnemu stosowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Wyzsza strategia wyzsza, cele naukowo - badawcze — okresowa ocena pracy naukowej, polityka wspierania rozwoju kadry dydaktycznej, Wyzsza strategia wyzsza zasobów bibliotecznych, rozwój działalności wydawnictwa uczelnianego, cele organizacyjne - aktywizacja organizacyjna pracowników organizowanie konferencji, udział w pracach różnych komisji, rad wydziałowych, opieka nad kołami naukowymi oraz uzdolnionymi studentami.

Odniesienie celów do otoczenia: otoczenie regionalne — współpraca w zakresie życia społecznego i kulturalnego z władzami województwa, miast i powiatów ościennych, z placówkami ochrony zdrowia; utrzymanie i wzmacnianie pozycji Uczelni otoczenie ogólnopolskie — poszerzenie obszaru rekrutacji poza region, utrzymanie i wzmacnianie pozycji Uczelni wśród uczelni niepublicznych w Polsce otoczenie międzynarodowe — pogłębianie współpracy z europejskimi instytucjami edukacyjnymi, promowanie studenckiej wymiany akademickiej, przygotowanie studentów do pracy w krajach UE.

Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.

Opcje handlowe Opinie Strona internetowa