Przejdź do treści

Jahn Alfred: Some periglacial problems in Poland. Dylik Jan: Peryglacjalne osady stokowe rytmicznie warstwowane. Rejniak Agnieszka: the sense of historicity and the sense of history — the place of tradition in modern conceptions of art. Majewski Tomasz: Frozen time versus total temporalization — two extremes of boredom. Józefowicz, M.

news_classification/slownik_deco-bello.pl at master · khashishin/news_classification · GitHub

Ma­in­stre­amo­wość jest ła­twym wy­bo­rem. To jest praw­dzi­we za­gro­że­nie dla plu­ra­li­zmu. Ma­in­stre­amo­wość to przede wszyst­kim schle­bia­nie za­sa­dzie po­praw­no­ści po­li­tycz­nej.

To rów­nież ta­blo­idy­za­cja, ce­le­bry­tyzm. Po­dą­ża­nie za ludź­mi, któ­rzy są po­pu­lar­ni w me­diach elek­tro­nicz­nych i do­bie­ra­nie ich we­dle te­go klu­cza. Po­za tym dyk­tat mar­ke­tin­gu. To jest wiel­kie nie­bez­pie­czeń­stwo dla te­le­wi­zji.

CZASOPISMA NAUKOWE

A nasz ry­nek te­le­wi­zyj­ny jest, ja­ki jest. Nie je­ste­śmy kra­jem tak za­moż­nym jak Sta­ny Zjed­no­czo­ne, że­by­śmy mie­li kil­ka­na­ście kon­ku­ru­ją­cych ze so­bą ka­na­łów. Dla­te­go uwa­żam nie­bez­pie­czeń­stwo ma­in­stre­amo­wo­ści za na­praw­dę po­waż­ne. Pra­wi­ca rze­czy­wi­ście do­brze wy­ko­rzy­stu­je toż­sa­mość dru­go­obie­go­wą.

Ona się nie­źle sprze­da­je i nie­źle or­ga­ni­zu­je pu­blicz­ność, bo wy­zwa­la emo­cje. Dzien­ni­ka­rze le­wi­co­wi ta­kiej moż­li­wo­ści ra­czej nie mie­li. To dzię­ki te­mu pra­wi­ca jest tak uprzy­wi­le­jo­wa­na w sto­sun­ku do le­wi­cy, choć mam wra­że­nie, że i tak obec­nie jest le­piej niż by­ło.

Do­brze pa­mię­tam la­ta  By­ło nie­cie­ka­wie, gdyż nie by­ło miej­sca np. To był te­mat, któ­ry nie mógł się prze­bić, bo był po­za spo­rem. Obie stro­ny zga­dza­ły się co do te­go, ja­ki po­wi­nien być kształt go­spo­dar­ki. Te­raz ma­my wię­cej opi­nii, wię­cej ka­na­łów, wię­cej róż­no­rod­no­ści.

Obec­nie plu­ra­li­zmu nam więc nie bra­ku­je, pro­blem tkwi gdzie in­dziej: w ma­le­ją­cym zna­cze­niu me­diów tra­dy­cyj­nych.

Jaki pluralizm w mediach - Plus Minus - deco-bello.pl

Kie­dy przy­cho­dzi­ło się swe­go cza­su do TVN 24, wi­dzia­ło się dzien­ni­ka­rzy prze­ko­na­nych, że to oni kreu­ją rze­czy­wi­stość. Te­raz nie wi­dzi się kre­ato­rów rze­czy­wi­sto­ści, lecz pra­cow­ni­ków me­diów.

Mam ogrom­ną scha­den­freu­de, kie­dy wi­dzę dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy się bo­ją i któ­rzy sta­li się po pro­stu pra­cow­ni­ka­mi, czy­li ludź­mi, któ­rzy sprze­da­ją swo­ją pra­cę i bo­ją się zwol­nień. Dziś i na le­wi­cy, i na pra­wi­cy wie­le osób ma prze­ko­na­nie, że na­le­ży prze­stać się an­ga­żo­wać, bo to nie jest do­bry mo­ment na spo­ry. Wy­czer­pu­je się Plat­for­ma.

Chrząszczewska, M. Łaźniewski, E. Michalski; nr A. Michalski, W.

Wy­czer­pał się też PiS. Lecz ja mam prze­ko­na­nie, że wła­śnie te­raz jest mo­ment, w któ­rym po­win­ni­śmy się spie­rać, wal­czyć o plu­ra­lizm i o swo­je po­glą­dy. Aby to stwier­dzić, mu­si­my roz­dzie­lić ryn­ki. Je­śli weź­mie­my pod uwa­gę np. W ogó­le cha­rak­ter me­diów się zmie­nia. Sta­ją się one w mniej­szym stop­niu źró­dła­mi in­for­ma­cji, a co­raz bar­dziej do­star­czy­cie­la­mi toż­sa­mo­ści.

To ozna­cza, że od­bior­cy w co­raz więk­szym stop­niu po­trze­bu­ją pu­bli­cy­stów, aby for­mu­ło­wa­li w ich imie­niu po­glą­dy, aby w ich imie­niu wy­stę­po­wa­li. W związ­ku z tym tra­dy­cyj­na ro­la me­diów ja­ko do­star­czy­cie­li obiek­tyw­nej in­for­ma­cji i zdy­stan­so­wa­niu się wo­bec świa­ta ide­olo­gii, się skoń­czy­ła. Dla ta­kich me­diów nie ma już miej­sca. Co nie ozna­cza, że wy­star­czy mieć pew­ną toż­sa­mość i po­glą­dy, aby od­nieść suk­ces. Trze­ba jesz­cze do­brze pi­sać, za­trud­niać do­brych lu­dzi, któ­rzy przy­cią­ga­ją od­bior­ców, spraw­nie for­mu­ło­wać my­śli.

Za­tem to, co roz­strzy­ga o po­wo­dze­niu to nie tyl­ko idea, ale i ja­kość. A czy roz­wój me­diów in­ter­ne­to­wych mo­że za­stą­pić me­dia tra­dy­cyj­ne? Wy­da­je się, że nie, bo — z ca­łym sza­cun­kiem dla me­diów in­ter­ne­to­wych — blo­ge­rzy są tyl­ko ludź­mi, któ­rzy pi­szą po go­dzi­nach. Nikt nie za­stą­pi pra­cy dzien­ni­kar­skiej. Wi­dać to szcze­gól­nie po dzien­ni­ka­rzach śled­czych, któ­rych pra­ca po­le­ga na cią­głym do­cie­ra­niu do lu­dzi, ba­da­niu do­ku­men­tów.

I ro­bią to czę­sto wbrew in­te­re­som gru­py do­mi­nu­ją­cej. Nikt z blo­ge­rów ta­kiej pra­cy nie wy­ko­na. Oczy­wi­ście roz­wój por­ta­li jest bar­dzo do­brym zja­wi­skiem z punk­tu wi­dze­nia plu­ra­li­zmu, ale nie za­stą­pią one me­diów tra­dy­cyj­nych. Ale kie­dy pra­cę tra­ci ktoś z kon­ku­ren­cyj­nej opcji — np. Wi­dzi­my tyl­ko te krzyw­dy, któ­re nam się dzie­ją. Pa­ni Li­choc­ka my­li się Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami do za­mknię­cia ma­in­stre­amu dla ko­go­kol­wiek.

Nie ma­my bo­wiem do czy­nie­nia z sy­tu­acją, w któ­rej ktoś, kto pre­zen­tu­je cie­ka­we po­glą­dy, nie mo­że się prze­drzeć do opi­nii pu­blicz­nej. Ta te­za ujaw­nia się zresz­tą w cza­sie każ­dej pu­bli­ka­cji wy­ni­ków wy­bo­rów i fre­kwen­cji.

Dziś w me­diach ko­mer­cyj­nych — a na­wet te­le­wi­zja i ra­dio pu­blicz­ne są w du­żej mie­rze me­dia­mi ko­mer­cyj­ny­mi — od­bi­ja się na­sza sce­na po­li­tycz­na. A jest ona tak wy­chy­lo­na w pra­wo, jak ten nie­szczę­sny wło­ski sta­tek, le­żą­cy u wy­brze­ży To­ska­nii. Gdy­by nie eks­ces — zresz­tą nie­zro­zu­mia­ły do koń­ca — z par­tią Pa­li­ko­ta, to w par­la­men­cie mie­li­by­śmy par­tie, któ­re są ugru­po­wa­nia­mi pew­ne­go kon­sen­su­su li­be­ral­no­-pra­wi­co­wo­-kon­ser­wa­tyw­ne­go.

Mię­dzy so­bą róż­nią się one je­dy­nie w re­to­ry­ce. Ak­cep­tu­ją wszyst­kie te rze­czy, któ­re bu­dzą mo­je po­waż­ne za­nie­po­ko­je­nie.

Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami Opcje binarne na PC.

Dzi­siaj ma­my AC­TA, ale kil­ka mie­się­cy te­mu mie­li­śmy ujaw­nio­ną przez in­ter­nau­tów pró­bę stwo­rze­nia przez po­li­cję i służ­by spe­cjal­ne no­wych na­rzę­dzi do kon­tro­li na­szych kom­pu­te­rów, pocz­ty i ma­ili. To jest szer­sza ten­den­cja i ta­kich spraw jest wie­le. Ży­je­my w sys­te­mie, w któ­rym tra­dy­cyj­ne me­dia ode­szły od swo­jej ro­li.

Są usa­do­wio­ne w sys­te­mie, do­brze się z tym czu­ją i wy­da­je się im, że roz­da­ją kar­ty i po­pie­ra­ją swo­ich. An­drzej Zy­ber­to­wicz, so­cjo­log Czy w me­diach jest plu­ra­lizm?

War­to przy­to­czyć tu opi­nię ame­ry­kań­skie­go ana­li­ty­ka Tho­ma­sa Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami, ob­ser­wa­to­ra trans­for­ma­cji ustro­jo­wej Eu­ro­py Wschod­niej, któ­ry mó­wił, że w wie­lu kra­jach post­ko­mu­ni­stycz­nych ist­nie­je ja­ło­wy plu­ra­lizm w prze­strze­ni me­dial­nej. Peł­no jest zgieł­ku, kon­flik­tów i ta­blo­ido­we­go eks­cy­to­wa­nia się, ale ni­gdy nie do­cho­dzi do kon­klu­zji, któ­re two­rzy­ły­by no­we kon­sen­su­sy ja­ko ba­zy roz­wo­ju.

Z in­ne­go punk­tu wi­dze­nia mo­że­my po­wie­dzieć, że ma­my do czy­nie­nia z dia­gno­zą bez kon­se­kwen­cji. Wie­le pro­ble­mów pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa jest dia­gno­zo­wa­nych, ale nie roz­wią­zy­wa­nych. Treść: Chrząszczewska Anna: Research in the field of N-bromo-and N-iodoamide of 3-acetylaminobenzene sulphonic acid. Chrząszczewska Anna, Adamus H. Comparison of the stability of sodium salt aqueous solutions of N-chlorosulphonamides of thiophene and benzene and certain sulphonic derivatives of 2-methoxythiophene and nitrothiophenes.

Gronek M. Synthesis of p-nitrophenyl-hydrazones of acetonyl esters of carboxylic acids. Synthesis of some derivatives of 3,4-benzoazabicyclo- 4,3,1 -decenediole-2,5. Reactions of 9- β-cyanoethyl -1,2,3,4-tetrahydrocarbazole aminomethylation. Reactions of 1- β-cyanoethyl -2,3-dimethylindole aminomethylation.

Condensation of orotic and thioorotic aldehydes with cyclohexanediones-1,3. New 2- γ-ketobutyl -cyclohexanediones-1,3. Treść: Chrząszczewska Anna, Starski H. Derivatives and analogues of bicyclo[4,3,1]decane. Synthesis and rearrangement of 1,2,3,4,7,8,9,octahydrophenanthridine-N-oxide and its derivatives. Aminomethylation of 1,2,3,4,7,8,9,octahydrophenanthridine. Synthesis of 3-acetyl-5,6-dihydro-p-dithiincarboxylic acid and some of its derivatives.

Treść: Dziegieć J. Derivatives and analogues of bicyclo-[4,3,1]-decane. Synthesis of piperidine-3,5-dicarboxylic acid derivatives.

Obtaining tetraazaporphyrine derivatives from 2,3-dicyanophenyl-1,4-dithiacyclohexene. Synthesis of 2-phenyl-1,4-dithia-1,2,3,4-tetrahydroanthraquinone derivatives. Reactions of anhydride and N-substituted imides of 5-phenyl-1,4-dithiacyclohexene-2,3-dicaarboxylic acid with triethyl phosphite.

Derivatives of 5-phenyl-1,4-dithiacyclohexene-2,3-dicarboxylic acid imide. N-Alkyl- and N-aryl-5,6-dihydro-p-dithiin-2,3-dicarboximides. Reactions of Grignard compounds with aminomethylation products of glyoxal phenylhydrazone derivatives. Azovinyl compounds — products of glyoxal monoarylhydrazones derivatives transformations. Ω-Nitro-δ-ketopentanecarboxylic acids. Derivatives of 2H-pyrido- 1,2-a -pyrimidine 3H -2,4-dione. Kruszewski J. Swaryczewski A. Treść: Hahn W.

Synthesis and some reactions of 1- 2-cyanoethyl -2,3-dimethylindole. Some reactions of phenylglyoxal tetramethylenehydrazone and pentamethylenehydrazone. Synthesis of 1- ω-guanidine-alkyl -indole derivatives. Synthesis of derivatives of pyrido[b-1,2]cycloheptene-3,7-dione.

Czy Internet zastąpi tradycyjne gazety i stacje? Je­śli cho­dzi o ry­nek pra­sy, to cha­rak­te­ry­zu­je się on dość da­le­ko po­su­nię­tym plu­ra­li­zmem. Jed­no­cze­śnie bran­ża ta funk­cjo­nu­je w spo­sób dość spo­koj­ny i sta­bil­ny. Je­śli ktoś ma po­mysł i jest do­bry w tym, co ro­bi, to się prze­bi­je. Grze­gorz Haj­da­ro­wicz, wła­ści­ciel Pres­spu­bli­ki Jesz­cze nie­daw­no wy­da­wa­ło się, że ry­nek me­dial­ny za­stygł.

Ignaczak M. Leyko W. Masłowska J. Witekowa S. Investigations of some sonochemical oxidation and reduction reactions. Oxidation of arsenous acid under ultrasonic irradiation. Ultrasonic waves effect on some physicochemical properties of calcium carbonate. Wojciechowski L. Treść: Czakis-Sulikowska D.

Felicjaniak B. Derivatives of tetrahydrophtalimidoacetamide and p- tetrahydrophtalimido -phenoxyacetamide. Synthesis of β- 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrocarbazolyl-9 -propionic acid derivatives. N-Alkyl and N-alkoxyphenyl derivatives of 1,2,3,6-tetrahydrophtalimide.

Jankowski T. Jędrzejewski W. Kiliańska Z. Łogwinienko R. Piekarski H. Puchała M. Turowska M. Ultrasonic waves effect on catalytic activity of calcium carbonate. Treść: Ascott Roy: The future is moist. Charzyńska Jadwiga: Talent: what does it really mean today?

Cubitt Sean: Media arts and criticism at the millennium. Dziamski Grzegorz: Our post-socialist postmodernity. Jakubowska Małgorzata: Where does the screen lead us? Gilles Deleuze and his theory of cinema against the background of contemporary culture. Kluszczyński Ryszard W. Art at the turn of the century. Kwiatkowska Alina, Jarniewicz Jerzy: Interfaces, influences, interactions: art and poetry in the 20th century.

Leyko Małgorzata: Theatre can not teach us anything… A few remarks on the polish theatre of the last decade. Spielmann Yvonne: Is there an avant-garde in digital arts? Sztabiński Grzegorz: The case of geometrical abstraction. The hopes of art in the beginning and at the end of the century. Treść: Dziamski Grzegorz: Public art: towards transculturality. Elwich Beata: Metis — Zeus — Athena: reality — the artists — his work. Grau Oliver: New images from life: virtual reality, genetic and transgenic art.

Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami Orest: Overcoming post-totalitarian syndrome: way into the next millennium. Jedlińska Eleonora: Art and the memory of the Holocaust: the Holocaust, its meaning and its message at the dawn of the 21st century.

Kazimierska-Jerzyk Wioletta: The infantilisation of art — a cause for optimism or for concern? Kwiatkowska Alina, Jarniewicz Jerzy: Between the metaphoric and the metonymic pole: the modes of modern art.

Lellis George: Portraiture in film, video, and Internet: some axioms, comparisons and examples. Robakowski Józef: Operations on reality. Sztabiński Grzegorz: Art and aesthetic reflection: remarks on their interaction at the threshold of the new century. Three approaches to representing time in visual arts.

Dinkla Söke: The art of narrative — towards the floating work of art. Kluszczyński Ryszard: Reflections on cyberculture. Kubicki Roman: Aesthetic consent to death, introduction to the philosophy of photography.

Lellis George: Speed — virtuosity — labyrinth. Łarionow Dominika: The time of a falling feather. Majewski Tomasz: Frozen time versus total temporalization — two extremes of boredom. Manovich Lev: Reality media: DV, special effects, web cams. Pękala Teresa: The avant-garde and the arrière-garde in the postmodern perspective.

Rejniak Agnieszka: the sense of historicity and the sense of history — the place of tradition in modern conceptions of art. Shanken Edward A. Sułkowski Bogusław: Soap operas: living for the present moment.

Plus Minus

Sztabiński Grzegorz: Depiction. Weinbren Graham: The ocean, the database, and the cut. Wójtowicz Ewa: Time and real — time in online art. Zalewski Andrzej: Into the maze of the present.

Treść: Ascott Roy: Planetary technoethics: art, technology and consciousness. Cichoń Krzysztof: But gentlemen! Globalization in art is no longer an issue. Cubitt Sean: The triumph and demise of the global audience. Dziamski Grzegorz: New media in 20th century art.

Dziemidok Bohdan: Globalization versus national culture.

Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami TRIL Glowna opcja binarna

Gryglewski Piotr: The structure of a region and its architectural landscape. Huhtamo Erkki: Global glimpses for local realities: the moving panorama, a forgotten mass medium of the 19th century. Kubicki Roman: Love: the global dimension of atopic aesthetics. Subject loopholes and visual transgressions form the perspective of sideral aesthetics. Kusahara Machiko: Toward digital biodiversity: reading Japanese digital art in a cultural context. Morgan Robert C.

Pękala Teresa: Universal regionalism in contemporary art. Sztabiński Grzegorz: History, contemporaryism, creolization. Wójtowicz Ewa: Global vs. The art. Treść: Ascott Roy: At home in the post-biological universe. Broeckmann Andreas: Software art potentials. Cox Geoff, Krysa Joasia: Art as engineering: techno-art collectives and social change. Cubitt Sean: Media democracy: first steps.

Gwóźdź Andrzej: Before Matrix, or on the virtuality of cinema. Huhtamo Erkki: Cyberarts, codes and coders: contextualizing software art.

Kac Eduardo: Life transformation — art mutation. Rode Dagmara: Bodies and screens, or the signs of reification. Ronduda Łukasz: The artistic strategies of allegory in computer games environment. Spielmann Yvonne: Hybridization: some reflections on the technologies and aesthetics of contemporary media cultures. Wilk Eugeniusz: Some remarks on teleliteracy. Wójtowicz Ewa: Cyberception: where art ends and technology begins… 6 Treść: Dziamski Grzegorz: The artist in the times of globalization.

Ferenc Tomasz: The profession of a photographer — a multitude of trajectories and artistic strategies. Jagla Jowita: Sainthood as a universal ideal of an artist. Jarniewicz Jerzy: Redefining the poet. Kubicki Roman: On the modernist problems of postmodernist artists. Kulazińska Agnieszka: The concept of an artist vs. Kwietniewska Małgorzata: Qui parle? Łarionow Dominika: Jerzy Grzegorzewski and Stanisław Wyspiański: the mnemonics of scenography as a problem of national tradition.

Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami Najlepsza strategia opcji w Indiach

Marzec Sławomir: Conceptions, strategies and practices of an artist. Pawłowska Aneta: The roots of black post-apartheid art in South Africa. Ryczek Justyna: To make important — some attitudes in art. Sułkowski Bogusław: The two faces of artistic frustration.

Bog­dan Chra­bo­ta, dy­rek­tor pro­gra­mo­wy Pol­sat News

Sztabiński Grzegorz: The artist: definition, re-definition, de-definition. Wójtowicz Ewa: The dispersal Dynamiczny handel z tygodnikowymi opcjami the author. Zeidler-Janiszewska Anna: Malevich revisited. In search of postmodern metaphysics. Zydorowicz Jacek: Throwing digital stones. An artist as a cyber-terrorist. Man in contemporary art. Kazimierska-Jerzyk Wioletta: The body of a human, transhuman and posthuman in modern art in the context of naturalness and artificiality with reference to Gernot Böhme's philosophy and aesthetic of the body.

Krawczyk Joanna: Evolution of the body. Orlan's carnal art in relation to body art. Kubicki Roman: The inhuman history of man. Kwiatkowska Alina: A humanist linguistics. Leszkowicz Paweł: Towards new humanism: the queer story of Polish art and subjectivity. Matuszak Joanna: Feminist artistic strategies: from humanism to new humanism.

Misiak Tomasz: Extra Ear: on the cyborgisation of contemporary audio art. The similarities and our discontents. Pękala Teresa: Art after anti-art and the new humanism. Rejniak-Majewska Agnieszka: Pain: passion, compassion, sensibility. Human affairs within a museum frame. Sułkowski Bogdan: Necrophilic images at the close of the century.

Sztabińska Paulina: Human reification in the figurative painting and sculpture of the first half of the 20th century. Dylik, M. Dorywalski, R. Galon, B.

Halicki, A. Jahn, S. Różycki, Ł. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr J. Galon, A. Różycki, A. Środoń, Ł. Dylik, A. Cailleux, A. Dylikowa, G. Hoppe, A. Jahn, G. Maarleveld, K. Markov, R. Raynal, S. Środoń, A. Washburn, Ł. Markov, A. Pissart, R. Maarleveld, A. Raynal, N. Romanovskij, S. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr K. Brodzikowski, J. Washburn; nr A. Dylikowa, R. Von Everdingen, J. Goździk, G.

Jahn, L. King, H. Klatkowa, V. Konishchev, K. Pękala, A. Romanovskij, A. Washburn, L. Dutkiewicz; nr A. French, J. King, V. Goździk, A.