Przejdź do treści

Innymi słowy, UE występuje w WTO w charakterze jednolitego podmiotu reprezentowanego przez Komisję, a nie państwa członkowskie. Jedną z najbardziej istotnych rund, która jest niezakończona, jest Runda Doha. Aby zaradzić tej sytuacji, UE wraz z 22 członkami WTO zaproponowała inicjatywę dotyczącą alternatywnego mechanizmu zwanego tymczasowym arbitrażem odwoławczym, w skład którego wchodzi 10 arbitrów wysłuchujących odwołań od sprawozdań panelu WTO. Runda dauhańska i późniejszy rozwój wydarzeń W r.

W szczególności nie ustalono zakresu kolejnej rundy WTO oraz podstawowych zasad negocjacji Zawieszenie III Konferencji Ministerialnej WTO w Seattle oznaczało rozpoczęcie jedynie negocjacji mandatowych w obszarach rolnictwa i usługczyli tych ustalonych w Marakeszu w kwietniu r. W Konferencji uczestniczyły delegacje krajów członkowskich WTO, obserwatorów reprezentujących 39 krajów oraz 76 organizacji międzyrządowych.

W trakcie Konferencji prowadzono negocjacje dotyczące projektu głównej Deklaracji Ministerialnej, Deklaracji w sprawie Porozumienia TRIPS Handlowe aspekty praw własności intelektualnej i zdrowia publicznego oraz decyzji w sprawie realizacji porozumień WTO trudności krajów rozwijających się w realizacji porozumieńprzedstawionych przed Konferencją przez Przewodniczącego Rady Generalnej WTO S.

W szeregu newralgicznych obszarach problemowych do końca procesu przygotowawczego utrzymały się duże rozbieżności w stanowiskach zainteresowanych stron, Negocjacje nad Deklaracją Ministerialną podzielono na 6 tematycznych bloków w postaci obszarów negocjacyjnych, które były najtrudniejsze i najbardziej wrażliwe dla uczestników : rolnictwo, realizacja porozumień WTO, zasady WTO, środowisko, tzw tematy singapurskie inwestycje, konkurencja, przejrzystość przepisów w zamówieniach publicznych, ułatwienia w handlu.

Ostateczne porozumienia osiągnięto w następujący sposób: Problem eliminacji subsydiowania eksportu towarów rolnych rozwiązano poprzez stwierdzenie, iż nie przesądza się wyników negocjacji w sprawie rolnictwa.

Ustalono, iż szczegółowe zasady negocjacji rolnych zostaną ustalone najpóźniej Gospodarka wielostronnych systemow handlowych 31 marca roku, a uczestnicy przedstawią swoje listy koncesyjne oparte na tych zasadach nie później niż do kolejnej Konferencji Ministerialnej WTO. Ustalono, iż nie przesądzając System handlu Triple Trends, podejmuje się negocjacje w obszarze handlu i środowiska.

Wyniki tych prac zostaną przedstawione V Konferencji Ministerialnej, która podejmie decyzję w sprawie ewentualnych negocjacji w tym zakresie.

Głównymi tematami debaty są: procedura arbitrażowa, status państwa rozwijającego się i gospodarki rynkowej oraz sposób negocjacji umów wielostronnych. Różnice w stanowiskach członków organizacji sprawiają, że szanse na osiągnięcie kompleksowego porozumienia są ograniczone. Możliwy jest jednak postęp w wybranych obszarach, np. WTO, jako jedyna globalna organizacja zajmująca się kształtowaniem zasad wymiany międzynarodowej i rozwiązywaniem sporów handlowych w r.

Ustalono, iż negocjacje w sprawie inwestycji, środowiska, przejrzystości przepisów dotyczących zakupów publicznych oraz ułatwień procedur handlowych rozpoczną się po V Konferencji Ministerialnej WTO po uzgodnieniu szczegółowych zasad prowadzenia negocjacji. Uzgodniono podjęcie negocjacji w sprawie antydumpingu i subsydiów z określeniem szczegółowej listy tematów w pierwszej ich fazie.

Uzgodniono także podjecie negocjacji w sprawie subsydiów w sektorze rybołówstwa.

Reforma Światowej Organizacji Handlu – wyzwania i perspektywy

Kompromis w sprawie dostępu do leków osiągnięto poprzez postanowienie, iż Porozumienie TRIPS nie uniemożliwia ani nie powinno uniemożliwiać członkom podejmowanie środków dla ochrony zdrowia publicznego. W obszarze implementacji uzgodniono kompromisowy zapis w sprawie tekstyliów, akceptujący natychmiastową realizacje części postulatów krajów rozwijających się oraz odsyłający najtrudniejsze dla USA, UE i Kanady postulaty do zbadania w ramach Rady Handlu Towarami WTO celem wypracowania do 31 lipca rekomendacji dla Rady Generalnej WTO co do stosownego dalszego działania.

Sprawa podstawowych standardów pracy została rozwiązana poprzez odstąpienie EU od żądania wzmocnienia tekstu projektu Deklaracji Ministerialnej WTO przy równoczesnym porzuceniu przez kraje rozwijające się żądania usunięcia tej sprawy z Deklaracji Ministerialnej. WTO kontynuować będzie swój program prac w zakresie handlu elektronicznego celem zapewnienia korzystnych warunków dla rozwoju tej dziedziny. Członkowie WTO deklarują utrzymanie do V Konferencji Ministerialnej praktyki nie nakładania ceł na transmisje elektroniczne.

Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu

Podjęte zostaną badania dotyczące udziału w handlu międzynarodowym członków WTO, którzy reprezentują małe gospodarki i są wrażliwe na różne czynniki zewnętrzne, celem ich większej integracji z systemem WTO. Wyniki tych prac przedstawione zostaną V Konferencji Ministerialnej.

Powołane zostaną w WTO grupy robocze do zbadania problematyki handlu, zadłużenia i finansów oraz handlu i transferu technologii, a rezultaty przedstawione będą na V Konferencji Ministerialnej WTO. Deklaracja zobowiązuje Dyrektora Generalnego WTO do przedstawienia Radzie Generalnej WTO w grudniu roku raportu na temat realizacji wszystkich zobowiązań dotyczących pomocy technicznej i tworzenia potencjału podjętych przez Członków WTO w kontekście różnych postanowień tej Deklaracji.

Deklaracja Ministerialna potwierdza wagę jaką członkowie WTO przywiązują do poprawy sytuacji krajów najmniej rozwiniętych. Zawiera ona cały szereg postanowień odnoszących się do realizacji istniejących programów, w tym m.

Światowa Organizacja Handlu

Uzgodniono, iż dokonany zostanie przegląd tych postanowień celem uczynienia ich skuteczniejszymi. Polska jako współzałożyciel, a także aktywny członek Światowej Organizacji Handlu WTO w pełni popiera dalszą liberalizację i wzmocnienie wielostronnego systemu handlu międzynarodowego.

Operacyjne strategie handlowe

Uważamy sukces Konferencji Ministerialnej w Doha za szczególnie niezbędny w obecnym czasie, który może być wyrażony w decyzji krajów członkowskich o rozpoczęciu Nowej Rundy wielostronnych negocjacji handlowych. Podobnie jak większość członków WTO, uważamy że nie można obecnie pozwolić na powtórkę fiaska Konferencji Ministerialnej w Seattle w r. Ewentualny brak możliwości uzyskania consensusu wśród członków WTO w zakresie przyszłej agendy pracy WTO może prowadzić do marginalizacji tej instytucji.

Opcje binarne Handel na Cyprze

Polska jest w zaawansowanym procesie akcesji do Unii Europejskiej, który będzie skorelowany w czasie z negocjacjami WTO. Członkostwo Polski we Wspólnotach Europejskich będzie powiązane z większą integracją gospodarki Polski z partnerami z WTO i uczestnictwem w przyszłych negocjacjach WTO uwzględniających politykę gospodarczą Wspólnot.

Jest wiele oczywistych argumentów przemawiających za rozpoczęciem Nowej Rundy. Przede wszystkim istotny jest aspekt rozwojowy.

Zautomatyzowany program handlowy

Handel jest siłą napędową wzrostu gospodarczego, który jest niezbędnym warunkiem wydobycia się wielu krajów rozwijających się z obecnego ubóstwa. Obecnie kraje te napotykają poważne trudności w zakresie szerokiego dostępu do rynków krajów rozwiniętych. Obecna sytuacja gospodarcza świata i panująca zła koniunktura na największych rynkach świata wymaga, aby Konferencja Ministerialna w Doha i rozpoczęcie Nowej Rundy pogłębiło zaufanie w skali globalnej i stworzyło pozytywny klimat dla działalności gospodarczej i inwestycji.

Tragiczne wydarzenia, jakie niedawno wstrząsnęły światem wykazują jasno, że ścisłe więzi pomiędzy Północą i Południem, pomiędzy światem rozwiniętym i rozwijającym się, są kluczowe dla stabilności systemu międzynarodowego Jesteśmy zainteresowani zapoczątkowaniem takiej Rundy, która przyniesie korzyści wszystkim uczestniczącym w niej krajom na miarę ich uczestnictwa w światowej wymianie gospodarczej.

WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA W RAMACH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU

Nowa Runda powinna zapewnić ułatwienia w dostępie do rynków oraz promować interesy wszystkich uczestników, na jednakowo korzystnej podstawie i przy zapewnieniu ogólnej równowagi praw i obowiązków. Polska popiera Gospodarka wielostronnych systemow handlowych dyskusji na temat aspektów rozwojowych handlu światowego, w tym zwłaszcza trudnej sytuacji krajów najmniej rozwiniętych, co jest dogodniejsze w ramach szerokiej Rundy.

Mamy świadomość, że występuje pewna nierówność pomiędzy krajami w zakresie korzystania z praw wynikających z uczestnictwa w wielostronnym systemie handlu. Najlepszą drogą do wyeliminowania tych nierówności jest jak najszerszy tematycznie proces negocjacji wielostronnych.

Jesteśmy przekonani, że IV Konferencja Ministerialna umożliwi zdynamizowanie procesów liberalizacyjnych, podniesie poziom zaufania w gospodarce oraz umocni wielostronny system handlu.

Naszym zdaniem jest szansa na osiągnięcie consensusu w zakresie tekstu Deklaracji Bose Trade. oraz pozostałych towarzyszących dokumentów dotyczących negocjacji pod warunkiem wykazania odpowiedniej elastyczności przez wszystkich uczestników procesu. Implementacja W ostatnich latach koncepcja jednolitego systemu zasad prawnych WTO stanęła przed poważnym wyzwaniem z inicjatywy części krajów rozwijających się zarówno w kontekście postulatów dotyczących implementacji porozumień WTO jak i rozbudowania Specjalnego i Wyróżniającego Traktowania.

Jesteśmy zdania, iż decyzja o zakresie uzgodnień implementacyjnych musi stanowić część pakietu dokumentów rozpoczynających negocjacje. Taka ewolucja jest również zgodna z oczekiwaniami ze strony państw potrzebujących pomocy. W tym kontekście działania WTO na rzecz wsparcia krajów rozwijających się mogą być postrzegane jako wzmocnienie głównego nurtu pomocy rozwojowej, reprezentowanego przede wszystkim przez dawców bilateralnych i wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, tj.

Przedmiotem rozważań są zagadnienia dotyczące międzynarodowego systemu pomocy oraz działania podejmowane przez WTO w zakresie rozwoju i wsparcia dla krajów rozwijających się.

Pomimo impasu w negocjacjach handlowych rozważa się modernizację zasad WTO i poszukuje rozwiązania nowych problemów globalnych. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament pełni wraz z Radą rolę współustawodawcy i odgrywa ważną rolę jako organ sprawujący nadzór nad polityką handlową. W pierwszych dekadach XX w. Zawarty w związku z tym w r. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu GATT nie tylko stał się forum debaty przy okrągłym stole, dzięki czemu przyjęto wielostronne podejście do handlu, ale również wprowadził system zasad handlowych uznawanych na arenie międzynarodowej.

Badanie osadzone zostało w dziedzinie nauk ekonomicznych, w ramach subdyscypliny międzynarodowych stosunków gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Uwzględniony został także dorobek nauk o stosunkach międzynarodowych, w tym szczególnie w ramach jej subdysypliny, tj. Rozważania koncentrują się na międzynarodowych powiązaniach ekonomicznych i politycznych między państwowymi i pozapaństwowymi podmiotami stosunków międzynarodowych, gdzie głównym punktem dyskursu są działania podejmowane przez organizację międzynarodową.

deco-bello.plązki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie

Wobec zmian układu sił w światowej gospodarce postuluje się reformę SDT. We wspólnym oświadczeniu z września r. Inną kontrowersyjną kwestią jest rola państwa w gospodarce.

  • Wstęp We współczesnej gospodarce światowej pomoc rozwojowa dla krajów niżej rozwiniętych budzi wiele kontrowersji.
  • Światowa Organizacja Handlu – Encyklopedia Zarządzania

Ingerencja rządu może skutkować np. Często w tym kontekście wspomina się o działalności przedsiębiorstw państwowych i udzielaniu subsydiów przez instytucje publiczne, np. USA podnoszą również kwestię ograniczonej transparentności udzielanego wsparcia i wprowadzanych przepisów prawnych.

Istotnym elementem zaburzania uczciwej konkurencji jest też słaba ochrona własności intelektualnej czy przymusowy transfer technologii. O powyższe działania oskarżane są przede wszystkim Chiny, przez co zarówno UE, jak i USA odmówiły uznania ich za gospodarkę rynkową.

Międzynarodowy system handlowy WTO

Negocjacje umów wielostronnych W ramach WTO umowy liberalizujące handel międzynarodowy wymagają zgody wszystkich członków, co utrudniało postępy negocjacji w Rundzie z Dohy. Jedyną umową zaakceptowaną przez wszystkich członków WTO jest Porozumienie o ułatwieniach w handlu z r. Weszło ono w życie w lutym r. W tej sytuacji coraz częściej pojawiają się propozycje przenoszenia ciężaru pracy do mniej licznych grup roboczych.

deco-bello.pl Świat, Organizacje ::Rola GATT i WTO w liberalizacji handlu.

Jest jednak za wcześnie na ocenę skuteczności tego podejścia w obecnych realiach, gdyż negocjacje są na wczesnym etapie, np.

Wnioski i perspektywy W obliczu rozbieżnych stanowisk członków WTO, dotyczących zwłaszcza statusu państwa rozwijającego się i kształtu arbitrażu, szanse na osiągnięcie kompleksowej reformy są ograniczone. Możliwe jest częściowe porozumienie, np. Z udzielonych przez nie koncesji mogliby korzystać inni członkowie WTO zgodnie z klauzulą najwyższego uprzywilejowania i dołączyć do umów na zasadzie dobrowolności.

Dostosowałoby to działalność organizacji do potrzeb poszczególnych członków, choć skala liberalizacji handlu byłaby ograniczona.