Przejdź do treści

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Artykuł 83 b Wybory Akcjonariusze ograniczonych akcji mogą zgłaszać godziwą wartość rynkową swoich akcji jako zwykłe dochody w dniu ich przyznania, a nie wtedy, gdy nabywają je, jeśli sobie tego życzą. Takie wnioski wypływają np.

Nabycie zapasów na podstawie umowy kupna następuje w celu wykonywania działalności opodatkowanej VAT, tj.

Czym jest metoda LIFO?

W konsekwencji, VAT wynikający z faktury wystawionej przez kontrahenta, dokumentującej sprzedaż zapasów na podstawie umowy sprzedaży będzie stanowił podatek naliczony, a Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zdaniem Spółki, zarówno zapewnienie pojemności magazynowych jak i utrzymywanie zapasów należy uznać za usługi podlegające opodatkowaniu VAT.

W szczególności, usługą jest zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Świadczeniem usług jest każde zdarzenie odpłatne niebędące dostawą towarów.

 1. System zarzadzania inwentaryzmu
 2. Он забыл нажать кнопку, которая отключила звук.
 3. Единственное, что он понял из его сбивчивого рассказа, - это что перед смертью Танкадо отдал кольцо.
 4. Franczyza – główny czynnik rozwoju przedsiębiorczości? - deco-bello.pl

W analizowanym stanie przyszłym, nie ma podstaw, by powyższy zakres czynności uznać za dostawę towarów. Doktryna i orzecznictwo wskazują, że z usługą mamy do czynienia wówczas, gdy ma miejsce świadczenie, tj. Takie wnioski wypływają np.

Franczyza – główny czynnik rozwoju przedsiębiorczości?

W analizowanym przypadku, świadczenie Spółki wynika z art. Usługa utrzymywania zapasów, w sensie ekonomicznym polega na zobowiązaniu się Spółki do nierozporządzania zapasami w sposób sprzeczny z umową utrzymywania oraz wypełnieniu innych obowiązków nałożonych przepisami ustawy o zapasach. Kontrahent jest beneficjentem tego świadczenia, gdyż Spółka zwalnia go z obowiązku utrzymywania zapasów, na warunkach określonych w ustawie.

W zamian za to Spółka pobiera wynagrodzenie. Podobnie, w świetle powyższej argumentacji, za odpłatną usługę w rozumieniu przepisów o VAT należy uznać zapewnienie przez kontrahenta na rzecz Spółki pojemności magazynowych. Świadczą o tym poniższe fakty: Spółka dokonuje zapłaty wynagrodzenia za zapewnienie pojemności magazynu, usługa Kontrahenta polega na zorganizowaniu pojemności magazynowych.

Kontrahent w tym celu zawarł umowę z podmiotem wyspecjalizowanym w przechowywaniu paliw oraz płaci z tego tytułu wynagrodzenie oraz na powstrzymaniu się od innego wykorzystania pozyskanych pojemności magazynowych, brak jest podstaw by zapewnienie pojemności magazynowych uznać za dostawę towarów, beneficjentem takiej usługi jest Spółka, która mając zapewnione pojemności magazynowe może przechowywać tam zapasy będące jej własnością co umożliwia jej osiąganie korzyści ze świadczonych usług utrzymywania zapasów oraz umożliwi późniejszą odsprzedaż zapasów za wynagrodzeniem.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w odniesieniu do VAT wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahenta, dokumentujących usługę zapewnienia pojemności magazynowych, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. Natomiast jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części art.

Podstawą opodatkowania jest cena towaru lub usługi, pomniejszona o należny podatek VAT art. W konsekwencji, aby określić prawidłowo podstawę opodatkowania z tytułu odsprzedaży Zapasów na rzecz kontrahenta oraz z tytułu świadczenia na rzecz kontrahenta usługi przechowywania zapasów, należy cenę określoną w USD przeliczyć na PLN po kursie średnim USD ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, jeśli ta faktura jest wystawiona w ciągu 7 dni od wykonania usługi lub wydania towaru tu: podpisania protokołu potwierdzającego wydanie towaru.

Natomiast zaliczkę na poczet sprzedaży zapasów należy przeliczyć na PLN po kursie średnim USD ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zaliczki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Nr 54, poz. W myśl art. Przepis art. Podatki na opcje zapasow firmy uznania transakcji za dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: zbycie towaru przez jedną stronę, które upoważnia drugą stroną do dysponowania tym towarem jak właściciel; odpłatny charakter transakcji.

Podatki na opcje zapasow firmy

Nie można utożsamiać dostawy towarów na gruncie VAT z cywilnoprawną umową dostawy, na mocy której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny - art.

Kodeks cywilny Dz. Nr 16 poz. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Pojęcie świadczenia usług stanowi zatem dopełnienie dostawy towarów i jest rozumiane w ten sposób, że usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Przy czym zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług realizowane odpłatnie na terytorium kraju stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pojęcie usługi według ustawy jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji.

Ordynacja podatkowa t. Nrpoz.

Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Podatki na opcje zapasow firmy

Oznacza to, że musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami lub magazynowania ropy naftowej lub paliw.

Natomiast kontrahent Spółki jest producentem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego r. Przedmiotowa ustawa nakłada na producentów i handlowców obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej.

Spółka zamierza zawrzeć z kontrahentem umowę utrzymania części zapasów obowiązkowych w imieniu kontrahenta obowiązanego ustawą o zapasach do utrzymania rezerw obowiązkowych. Zapasy zostaną nabyte od kontrahenta przez Wnioskodawcę na własność na podstawie umowy sprzedaży, a następnie utrzymywane jako zapasy obowiązkowe kontrahenta. Prawo własności przejdzie na Spółkę na podstawie protokołów zdawczo — odbiorczych. Kontrahent w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

W tym terminie Spółka zapłaci za dostawę. Ponadto, Spółka na podstawie zawartej umowy zobowiązana jest do utrzymania zapasów dla kontrahenta. Zapasy utrzymywane przez Spółkę w okresie obowiązywania nie będą zmieniać swego położenia nadal będą przechowywane w tym samym podziemnym magazyniejednak będą wyodrębnione od innej ropy naftowej będącej własnością innych podmiotów tj.

LIFO - co to jest?

W trakcie obowiązywania umowy utrzymywania, odpowiedzialność za utratę lub pogorszenie jakości zapasów będzie obciążało kontrahenta. Kontrahent będzie obowiązany do ubezpieczenia zapasów na własny koszt. Poza wyżej wymienioną usługą utrzymania zapasów świadczoną przez Spółkę na rzecz kontrahenta, kontrahent na rzecz Spółki świadczyć będzie usługę gwarantowania przechowania zapasów. Podatki na opcje zapasow firmy będzie posiadała prawo dostawy utrzymywanego paliwa na rzecz kontrahenta w trakcie umowy utrzymania.

Własność zapasów przejdzie Najlepsze wskazniki handlu kryptograficznego kontrahenta po zapłacie całości ceny oraz podpisania protokołu zdawczo — odbiorczego. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu i nieodkupienia zapasów przez kontrahenta Spółka ma prawo zatrzymać zapasy, zbyć osobie trzeciej lub zażądać odkupienia przez kontrahenta. W dacie rozwiązania lub po dacie wygaśnięcia umowy kontrahent może zostać zobowiązany do zapłaty zaliczki na poczet odkupu.

Z treści wniosku wynika, że Spółka dokona w związku z nabyciem zapasów zapłaty ceny na rzecz kontrahenta, a w wyniku sprzedaży zapasów przez Spółkę, kontrahent zapłaci Spółce umówioną cenę. Stosownie do art. Mocą art. Umowy na wykonanie zadań tworzenia i utrzymywania zapasów winny określać : 1 ilość tworzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w okresie obowiązywania umowy; 2 sposób wykonania zlecenia; 3 warunki zapewniające utrzymywanie odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego tworzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; 4 sposób postępowania podczas magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich wymiany i konserwacji oraz interwencyjnego uwolnienia tych zapasów; 5 okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 90 dni; 6 miejsce magazynowania tworzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w okresie obowiązywania umowy; 7 sposób wykonywania obowiązków dotyczących sporządzania i przekazywania informacji, o których mowa w art.

Dodatkowo, przedsiębiorcy przyjmujący zlecenie: 1 nie mogą wykorzystywać na własne potrzeby tworzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w okresie obowiązywania umowy; 2 są obowiązani zagwarantować zlecającemu dostęp do tworzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej w okresie obowiązywania umowy art.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej możliwościami prawnymi, Wnioskodawca, jako podmiot spełniający kryteria ustawy o zapasach, zamierza zawrzeć umowę utrzymywania, na mocy której świadczyć będzie usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych w imieniu zlecającego. W celu przyjęcia zlecenia odpłatnego utrzymywania zapasów, na podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego podpisanego przez strony nabędzie od kontrahenta producenta paliwa określoną ilość następnie utrzymywanych zapasów.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że niezależnie od tego, kto przechowuje zapasy obowiązkowe i kto jest ich właścicielem, obrót tymi zapasami jest ograniczony przez przepisy ustawy o zapasach. Ustawa dopuszcza możliwość, aby zapasy te stanowiły majątek przyjmującego zlecenie tworzenia i utrzymywania zapasów.

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

W związku z powyższym, jeżeli z umowy wynika, że przyjmujący zlecenie, który świadczyć będzie na zlecenie Spółki usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych, nabędzie od Spółki produkty ropopochodne, które następnie będzie utrzymywał jako zapasy obowiązkowe Spółki - należy uznać, iż nastąpi dostawa towarów przez Spółkę na rzecz przyjmującego zlecenie.

W przedmiotowej sprawie nastąpi transfer majątku z jednej firmy do drugiej, a przyjmujący zlecenie może dysponować nabytymi zapasami jak właściciel, ponieważ to od niego zależy, jak te określone umową zapasy będzie utrzymywał. Podstawą przejścia prawa własności zapasów ropy naftowej na rzecz przyjmującego zlecenie będzie protokół zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony.

W terminie 7 dni od daty podpisania tego protokołu, będzie wystawiona fakturę VAT, również w tym terminie przyjmujący zlecenie dokona zapłaty za ropę.

Również na podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego na rzecz zlecającego usługę przechowania lub podmiotu innego, w sytuacji kiedy zalecający usługę kontrahent będący producentem zrezygnuje z nabycia przechowywanego paliwa — nastąpi przejście prawa własności zapasów paliwa na nabywcę i tym samym po stronie Spółki dojdzie do dostawy.

W wyniku transakcji odsprzedaży przechowywanego paliwa na nabywcę przejdzie prawo własności paliwa po zapłacie całości ceny oraz podpisania protokołu zdawczo — odbiorczego.

Pomocnym instrumentem w kontroli struktury i wielkości zamówień jest analiza optymalizacji wielkości zamówień. Pozwala na natychmiastowe dostosowanie rozmiaru produkcji do przeciętnej wielkości zamówień. Jeżeli stosunek ten jest zachwiany, to mogą nastąpić przerwy w produkcji spowodowane niewystarczającą wielkością materiałów potrzebnych w produkcji. Powoduje to zmniejszenie się efektywności produkcji, a co za tym idzie — zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Ustalenie optymalnej ilości zamawianych surowców zależy głównie od zapotrzebowania materiałowego produkcji, wymogów magazynowania oraz sytuacji na rynku zaopatrzeniowym.

Opisana transakcja zbycia zapasów ma zatem charakter odpłatny. W świetle obowiązujących przepisów wydanie towaru przez kontrahenta na rzecz Spółki przyjmującej zlecenie stanowi dostawę towaru, o której mowa w art.

Opcja binarna Lubin: Jak firma akcje opcje dostajesz podatki

W związku z tym wartość zapasów jest wykazywana jako zwykły przychód w roku, w którym stan zapasów został nabity. Podsumowanie Istnieje wiele różnych rodzajów ograniczonych akcji, a związane z nimi zasady dotyczące podatków i konfiskat mogą być bardzo złożone.

Ten artykuł obejmuje tylko najważniejsze informacje na ten temat i nie należy go interpretować jako porady podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym.

Rynek walutowy Puławy: Rsu czas opcje wikipedia

Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny.

Łączna Podatki na opcje zapasow firmy rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów.

Zlecenie stop-limit będzie. Uzyskaj większość opcji na akcje pracownicze Program opcji na akcje dla pracowników może być lukratywnym instrumentem inwestycyjnym, jeśli będzie odpowiednio zarządzany. Z tego powodu plany te od dawna służyły jako skuteczne narzędzie przyciągania najlepszych menedżerów, aw ostatnich latach stały się popularnym sposobem przyciągania pracowników niewykonawczych.

Niestety, niektórzy wciąż nie wykorzystują w pełni pieniędzy wygenerowanych przez pracowników. Zrozumienie charakteru opcji na akcje. Podatki i wpływ na dochody osobiste są kluczem do maksymalizacji tego potencjalnie lukratywnego zysku.

Czym jest opcja na akcje dla pracowników Opcja na akcje dla pracowników to umowa wydana przez pracodawcę na pracownika w celu zakupu określonej liczby akcji spółki po ustalonej cenie przez ograniczony okres czasu. Istnieją dwie główne kategorie wydanych opcji na akcje: niekwalifikowane opcje na akcje NSO i opcje na akcje motywacyjne ISO. Niekwalifikowane opcje na akcje różnią się od opcji na akcje na dwa sposoby.

Po pierwsze, NSO są oferowane pracownikom niewykonawczym oraz zewnętrznym dyrektorom lub konsultantom. Natomiast normy ISO są ściśle zastrzeżone dla pracowników w szczególności dyrektorów wykonawczych firmy.

 • Jedna z nich jest właśnie zasada LIFO.
 • Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów są od dawna elementem ceny paliw.
 • Sunday, 10 December Jak firma akcje opcje dostajesz podatki Jeśli otrzymasz opcję kupowania zapasów jako zapłatę za swoje usługi, możesz mieć dochód, gdy otrzymasz opcję, gdy skorzystasz z opcji lub gdy pozbędziesz się opcji lub akcji otrzymanych podczas korzystania z opcji.
 •  - Выясним, права ли .
 • За небольшую плату они обеспечивают анонимность электронной почты, выступая в роли посредников.
 • Handel mnie w opcjach binarnych

Po drugie, niewykwalifikowane opcje nie podlegają specjalnemu federalnemu traktowaniu podatkowemu, podczas gdy opcje opcji motywacyjnych mają korzystne traktowanie podatkowe, ponieważ spełniają określone ustawowe zasady opisane w Kodeksie podatkowym więcej o tym korzystnym traktowaniu podatkowym podano poniżej.

Transakcje w ramach tych planów muszą być zgodne z określonymi warunkami określonymi w umowie pracodawcy i Internal Revenue Code. Grant Date, Expiration, Vesting and Exercise Na początku pracownicy zwykle nie otrzymują pełnego prawa własności do opcji w dacie rozpoczęcia umowy znanej również jako data przyznania.

Podatki na opcje zapasow firmy

Muszą przestrzegać określonego harmonogramu zwanego harmonogramem nabywania uprawnień podczas korzystania z opcji. Harmonogram nabywania uprawnień rozpoczyna się w dniu przyznania opcji i podaje terminy, w których pracownik może wykonywać określoną liczbę akcji.

 • Ей почти удалось проскользнуть внутрь, и теперь она изо всех сил пыталась удержать стремившиеся захлопнуться створки, но на мгновение выпустила их из рук.
 •  Wasmachst… - Помолчите! - Беккер перешел на английский.
 • Она хорошо знала, что процессор перебирает тридцать миллионов паролей в секунду - сто миллиардов в час.
 • Через пятнадцать с лишним часов.
 • Любое правительство выложит любые деньги.
 • Opcja platnosci Trademe

Na przykład, pracodawca może przyznać 1 akcji w dniu przyznania, ale rok od tej daty zostanie nabytych akcji pracownik ma prawo do wykonywania z początkowo przyznanych akcji.

Rok później nabyto kolejne udziałów i tak dalej. Po kalendarzu nabywania uprawnień następuje data wygaśnięcia. W tym dniu pracodawca nie zastrzega sobie już prawa pracownika do zakupu akcji spółki zgodnie z warunkami umowy. Opcja na akcje dla pracowników jest przyznawana po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Sunday, 19 November Efekt podatkowy opcji na akcje Maksymalne wykorzystanie opcji na akcje dla pracowników Program opcji na akcje dla pracowników może być lukratywnym instrumentem inwestycyjnym, jeśli będzie odpowiednio zarządzany. Z tego powodu plany te od dawna służyły jako skuteczne narzędzie przyciągania najlepszych menedżerów, aw ostatnich latach stały się popularnym sposobem przyciągania pracowników niewykonawczych. Niestety, niektórzy wciąż nie wykorzystują w pełni pieniędzy wygenerowanych przez pracowników. Zrozumienie charakteru opcji na akcje. Podatki i wpływ na dochody osobiste są kluczem do maksymalizacji tego potencjalnie lukratywnego zysku.

Jest to cena za jedną akcję, którą pracownik musi zapłacić, aby zrealizować swoje opcje. Cena wykonania jest ważna, ponieważ służy do określenia zysku zwanego elementem okazjonalnym i podatku należnego z tytułu umowy. Element okazyjny obliczany jest poprzez odjęcie ceny wykonania od ceny rynkowej akcji spółki w dniu realizacji opcji.

Opodatkowanie opcji pracowniczych Wewnętrzny kod podatkowy ma również zestaw zasad, których właściciel musi przestrzegać, aby uniknąć płacenia wysokich podatków od swoich umów. Opodatkowanie kontraktów opcji na akcje zależy od rodzaju posiadanej opcji.

Podatki na opcje zapasow firmy

Dla niekwalifikowanych opcji na akcje NSO : Dotacja nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Opodatkowanie rozpoczyna się w momencie wykonywania. Element okazyjny opcji niekwalifikowanej jest uznawany za rekompensatę i opodatkowany według zwykłych stawek podatku dochodowego. Na przykład, jeśli pracownikowi przyznano akcji A w cenie wykonania 25, wartość rynkowa akcji w momencie wykonania wynosi Elementem umowy jest umowa 50 - 25 xZauważ, że zakładamy, że te akcje są nabyte.

Sprzedaż zabezpieczenia powoduje kolejne zdarzenie podatkowe. Jeśli pracownik zdecyduje się na natychmiastową sprzedaż akcji lub mniej niż rok po wykonaniutransakcja zostanie zgłoszona jako krótkoterminowy zysk lub strata kapitałowa i będzie podlegać opodatkowaniu według zwykłych stawek podatku dochodowego. Jeśli pracownik zdecyduje się sprzedać udziały w rok po wykonaniu, sprzedaż zostanie wykazana jako długoterminowy zysk lub strata z kapitału, a podatek zostanie zmniejszony.

Aby dokonać minimalizacji stałych kosztów zamówień, należy w przedsiębiorstwie ustalić optymalną wielkość zamówień. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów magazynowych i przyczyni się do poprawienia efektywności procesu produkcyjnego.

Do monitorowania procesów zachodzących w gospodarowaniu zapasami cyklicznie, w układzie miesięcznym, służy analiza zapasów materiałowych, obrazująca: poziom zapasów, strukturę rodzajową zapasów materiałowych, strukturę czasową zapasów materiałowych. Koszty zapasów są jednym z ważniejszych Witryny inwestycyjne Bitcoin 2021 kosztów logistyki w przedsiębiorstwie.

Wśród kosztów związanych z gospodarką zapasami wyróżnia się koszty stałe i zmienne.

Do kategorii kosztów stałych zalicza się wszystkie składniki kosztów związanych z gospodarką zapasami, których wielkość nie jest zależna od wielkości zamówień lub zleceń produkcyjnych uzupełniających stany zapasów a tym samym od poziomu utrzymywanych zapasów. Należą do nich przede wszystkim: jednostkowe koszty zakupu lub wytworzenia pozycji zapasu, koszty utrzymania pomieszczeń i urządzeń magazynowych oraz środków transportowych, koszty osobowe utrzymania służb magazynowych i zaopatrzenia.

Do kategorii kosztów zmiennych zalicza się wszystkie składniki kosztów związanych z gospodarką zapasami, których wielkość jest zależna od wielkości zamówień lub zleceń uzupełniających. Koszt utrzymania zapasów hold­ing cost — jest kosztem zamrożenia kapitału obrotowego. Stanowi zatem odpowiedź na pytanie, ile kosztuje przedsiębiorstwo zamrożenie kapitału w zapasach, w przeciwieństwie do możliwości jego wykorzystania w inny, bardziej ekonomiczny sposób koszt utraconych możliwości.