Przejdź do treści

Partial hours are charged by the minute. Co więcej, J. Przedstawiciel banku wyraźnie zapytał czy J. This option will show only if transact is available for your offer type.

This article describes pricing, billing, invoicing, and payout considerations for the Microsoft commercial marketplace. Opcja transakcji według listyTransactions by listing option Wydawca lub firma Microsoft odpowiada za zarządzanie transakcjami licencji na oprogramowanie dla ofert w portalu komercyjnym.

Either the publisher or Microsoft is responsible for managing software license transactions for offers in the commercial marketplace. Opcja wystaw wybrana dla oferty określa, kto będzie zarządzał transakcją. The listing option you choose for your offer determines who manages the transaction. Aby uzyskać informacje na temat dostępności i wyjaśnień każdej opcji publikowania, zobacz wprowadzenie do opcji wyświetlania.

For availability and explanations of each publishing option, see Introduction to listing options Skontaktuj się z nami, bezpłatnej wersji próbnej i opcji BYOLContact me, free trial, and BYOL options Wydawcy mogą wybrać opcje Jak sledzic transakcje opcji z nami i bezpłatna wersja próbna, które umożliwiają promocję i pozyskiwanie użytkowników. Publishers can choose the Contact me and Free trial, options for promotional and user acquisition purposes.

W przypadku niektórych typów ofert wydawcy mogą wybrać opcję "Przenieś własną licencję" BYOLaby umożliwić klientom kupowanie subskrypcji oferty przy użyciu licencji zakupionej bezpośrednio od Ciebie. Dzięki tym opcjom firma Microsoft nie uczestniczy bezpośrednio w transakcjach licencji na oprogramowanie wydawcy i nie ma żadnej powiązanej opłaty za transakcje. With these options, Microsoft doesn't participate directly in the publisher's software license transactions and there's no associated transaction fee.

Wydawca jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich aspektów transakcji licencjonowania oprogramowania. Publishers are responsible for supporting all aspects of the software license transaction. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do kolejności, realizacji, pomiaru, rozliczeń, fakturowania, płatności i kolekcji.

This includes but is not limited to order, fulfillment, metering, billing, invoicing, payment, and collection. Opcja publikowania TransactTransact publishing option Wprowadzenie do sprzedaży za pośrednictwem firmy Microsoft wykorzystuje możliwości firmy Microsoft w handlu i oferuje kompleksowe środowisko wykrywania i oceny do zakupu i implementacji.

Choosing to sell through Microsoft takes advantage of Microsoft commerce capabilities and provides an end-to-end experience from discovery and evaluation to purchase and implementation.

Dostępna jest oferta, w której firma Microsoft ułatwia wymianę pieniędzy na licencję na oprogramowanie w imieniu wydawcy.

Oferty transakcyjne są rozliczane w oparciu o istniejącą subskrypcję firmy Microsoft lub kartę kredytową, co umożliwia firmie Microsoft hostowanie transakcji w chmurze Marketplace w imieniu wydawcy. Transactable offers are billed against an existing Microsoft subscription or a credit card, allowing Microsoft to host cloud marketplace transactions on behalf of the publisher.

Wybierz opcję Transact podczas tworzenia nowej oferty Jak sledzic transakcje opcji centrum partnerskim. You choose the transact option when you create a new offer in Partner Center. Ta opcja będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy dla typu oferty jest dostępna wartość Transact. This option will show only if transact is available for your offer type.

Omówienie języka TransactTransact overview W przypadku korzystania z opcji Transact firma Microsoft umożliwia sprzedaż oprogramowania innych firm i wdrażanie niektórych typów ofert do subskrypcji platformy Azure klienta.

Wsteczny przebieg transakcji

When using the transact option, Microsoft enables the sale of third-party software and deployment of some offer types to the customer's Azure subscription. Po wybraniu modelu cen dla oferty Wydawca musi rozważyć rozliczenie opłat za infrastrukturę i opłat za korzystanie z licencji na oprogramowanie.

  1. Jak wyeliminować ryzyko walutowe z pomocą Trefix?
  2. This article describes pricing, billing, invoicing, and payout considerations for the Microsoft commercial marketplace.
  3. Falszywy system handlowy UK
  4. Następnie klikamy działaj i wybieramy ilość środków, które chcemy zainwestować.
  5. Microsoft Dynamics AX udostępnia dwa sposoby sprawdzania w jaki sposób transakcja została rozliczona oraz z jakimi innymi transakcjami została ona rozliczona.
  6. Sygnaly handlowe ETFS.

You the publisher must consider the billing of infrastructure fees and your own software licensing fees when selecting a pricing model for an offer. Opcja publikowania Transact jest obecnie obsługiwana dla Jak sledzic transakcje opcji typów ofert:The transact publishing option is currently supported for the following offer types: Maszyny wirtualneVirtual machines Aplikacje SaaSSaaS applications Koszty infrastruktury rozliczeńBilling infrastructure costs W przypadku maszyn wirtualnych i aplikacji platformy Azure opłaty za użycie infrastruktury platformy Azure są naliczane zgodnie z subskrypcją platformy Azure klienta.

For virtual Jak sledzic transakcje opcji and Azure applications, Azure infrastructure usage fees are billed to the customer's Azure subscription. Opłaty za użycie infrastruktury są wyceniane i prezentowane niezależnie od opłat za Licencjonowanie dostawcy oprogramowania na fakturze klienta.

Infrastructure usage fees are priced and presented separately from the software provider's licensing fees on the customer's invoice. W przypadku aplikacji SaaS Wydawca musi uwzględnić opłaty za użycie infrastruktury platformy Azure i opłaty za licencję na oprogramowanie jako pojedynczy koszt.

For SaaS Apps, you the publisher must account for Azure infrastructure usage fees and software licensing fees as a single cost item.

Jest ona reprezentowana jako stała opłata dla klienta. It is represented as a flat fee to the customer. Użycie infrastruktury platformy Azure jest zarządzane i rozliczane bezpośrednio przez wydawcę. The Azure infrastructure usage is managed and billed to the publisher directly. Klient nie widzi rzeczywistych opłat za użycie infrastruktury.

Śledzenie transakcji metadanych

Actual infrastructure usage fees are not seen by the customer. Wydawcy zwykle wybierają opłaty za użycie infrastruktury platformy Azure do cen licencji na oprogramowanie.

Publishers typically opt to bundle Azure infrastructure usage fees into their software license pricing. Opłaty za licencje na oprogramowanie nie są naliczane lub oparte na zużyciu użytkownika. Software licensing fees Exmo Cin. metered or based on user consumption.

Śledzenie wartości konwersji związanych z transakcją

Modele cenowePricing models W zależności od używanej opcji transakcji opłaty za subskrypcję są następujące:Depending on the transaction option used, subscription charges are as follows: Pobierz teraz bezpłatnie — bez opłat za licencje na oprogramowanie. Get it now Free — No charge for software licenses. Klienci nie są obciążani opłatami za korzystanie z bezpłatnej oferty usługi Azure Marketplace. Customers are not charged Azure Marketplace fees for using a free offer.

Bezpłatnych ofert nie można przekonwertować na płatną ofertę. Klienci muszą zamówić płatną ofertę. Customers must order a paid offer. Bring Your Own License BYOL — wszelkie stosowne opłaty za licencje na oprogramowanie są zarządzane bezpośrednio przez wydawcę i klienta.

Bring your own license BYOL — Any applicable charges for software licenses are managed directly between the publisher and customer.

Jak sledzic transakcje opcji

Firma Microsoft przechodzi wyłącznie przez opłaty za użycie infrastruktury platformy Azure. Microsoft only passes through Azure infrastructure usage fees. Jeśli oferta zostanie wyświetlona w komercyjnej witrynie Marketplace, klienci, którzy uzyskują dostęp lub korzystanie z oferty poza komercyjnym rynkiem Marketplace, nie są obciążani opłatami komercyjnymi.

If an offer is listed in the commercial marketplace, customers who obtain access or use of the offer outside of the commercial marketplace are not charged commercial marketplace fees. Cennik subskrypcji — opłaty za licencje na oprogramowanie są prezentowane jako miesięczna lub roczna opłata za subskrypcję cykliczną rozliczaną jako stała stawka lub za stanowisko.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Subscription pricing — Software license fees are presented as a monthly or annual, recurring subscription fee billed as a flat rate or per-seat. Opłaty za bieżącą subskrypcję nie są naliczane proporcjonalnie za krótkoterminowe anulowania klientów lub nieużywane usługi.

Recurrent subscription fees are not prorated for mid-term customer cancellations, or unused services. Opłaty za bieżącą subskrypcję mogą być naliczane proporcjonalnie w przypadku, gdy klient uaktualni lub obniży swoją subskrypcję w trakcie okresu subskrypcji. Recurrent subscription fees may be prorated if the customer upgrades or downgrades their subscription in the middle of the subscription term.

Propozycja funkcji dla bankowości internetowej

Cennik oparty na użyciu — w przypadku ofert związanych z maszynami wirtualnymi platformy Azure opłaty są naliczone w oparciu o zakres korzystania z oferty. Usage-based pricing — For Azure Virtual Machine offers, customers are charged based on the extent of their use of the offer. W przypadku obrazów maszyn wirtualnych klienci są obciążani opłatą za godzinę w witrynie Azure Marketplace ustawioną przez wydawcę w celu korzystania z maszyn wirtualnych wdrożonych w obrazach maszyny wirtualnej.

For Virtual Machine Images, customers are charged an hourly Azure Marketplace fee, as set by publishers, for use of virtual machines deployed from the VM images. Opłata godzinowa może być jednorodna lub różna w rozmiarach maszyn wirtualnych. The hourly fee may be uniform or varied across virtual machine sizes. Godziny częściowe są rozliczone przez minutę. Partial hours are charged by the minute.

Plany są rozliczane miesięcznie. Plans are billed monthly. Cennik taryfowy — w przypadku ofert opartych na usłudze Azure Applications i SaaS, wydawcy mogą używać usługi pomiaru Marketplace do rozliczania za użycie w oparciu o wybrane przez siebie wymiary miernika.

Metered pricing — For Azure Application offers and SaaS offers, publishers can use the Marketplace metering service to bill for consumption based on the meter dimensions they choose. Na przykład przepustowość, bilety lub przetworzone wiadomości e-mail.

For example, bandwidth, tickets, or emails processed. Wydawcy mogą definiować jeden lub więcej wymiarów taryfowych dla każdego planu. Publishers can define one or more meter Jak sledzic transakcje opcji for each plan.

Wydawcy są odpowiedzialni Jak sledzic transakcje opcji śledzenie użycia poszczególnych klientów, przy czym każdy licznik został zdefiniowany w ofercie.

Zdarzenia powinny być zgłaszane firmie Microsoft w ciągu godziny. Events should be reported to Microsoft within an hour. Firma Microsoft obciąża klientów na podstawie informacji o użyciu zgłoszonych przez wydawców w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Microsoft charges customers based on the usage information reported by publishers for the applicable billing period. Bezpłatna wersja próbna — bez opłat za licencje na oprogramowanie należące do zakresu od 30 dni do sześciu miesięcy, w zależności od typu oferty.

Free trial — No charge for software licenses that range from 30 days up to six months, depending on the offer type.

Spółki z o. W uzasadnieniu podała, że zawarła w dniu 29 maja r. W załączniku do tej umowy i dodatkowym oświadczeniu znalazło się oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwot odpowiednio i zł tytułem zabezpieczenia roszczeń banku wynikających z umowy. Umowa ramowa nie obejmowała transakcji opcyjnych. Regulaminy dotyczące transakcji opcyjnych nie zostały doręczone powodowi przed podpisaniem umowy w tym Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Rynku Finansowego na doręczonym mailem dopiero 23 marca r.

Jeśli wydawcy przestaną korzystać z bezpłatnej wersji próbnej dla wielu planów w ramach tej samej oferty, klienci mogą przejść do bezpłatnej wersji próbnej w innym planie, ale okres próbny nie zostanie uruchomiony ponownie.

If publishers provide a free trial on multiple plans within the same offer, customers can switch to a free trial on another plan but the trial period does not restart. W przypadku ofert związanych z maszynami wirtualnymi klienci są obciążani kosztami infrastruktury platformy Azure za korzystanie z oferty w okresie próbnym.

Jak sledzic transakcje opcji

For virtual machine offers, customers are charged Azure infrastructure costs for using the offer during a trial period. Po zakończeniu okresu próbnego klienci Jak sledzic transakcje opcji obciążani automatycznie opłatą za ostatni plan, który podjął próbę w oparciu o stawki standardowe, chyba że zostaną anulowane przed końcem okresu próbnego.

Upon expiration of the trial period, customers are automatically charged for the last plan they tried based on standard rates unless they cancel before the end of the trial period. Uwaga Oferty, które są rozliczane zgodnie z zużyciem po użyciu rozwiązania, nie kwalifikują się do zwrotów.

Offers that are billed according to consumption after a solution has been used are not eligible for refunds.

Wydawcy, którzy chcą zmienić opłaty za użycie skojarzone z ofertą, powinni najpierw usunąć ofertę lub plan z oferty z komercyjnej witryny Marketplace. Publishers who want to change the usage fees associated with an offer, should first remove the offer or Jak sledzic transakcje opcji specific plan within the offer from the commercial marketplace.

Jak sledzic transakcje opcji

Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami umowy wydawcy firmy Microsoft. Removal should be done in accordance with the requirements of the Microsoft Publisher Agreement. Następnie Wydawca może opublikować nową ofertę lub plan w ramach ofertyktóra obejmuje nowe opłaty za użycie.