Przejdź do treści

Tak jak w przypadku pozostałych podmiotów, zgodnie z jedną i drugą dyrektywą, brokerzy muszą działać uczciwie i przejrzyście. Zgodnie z nowymi zasadami domy maklerskie i brokerzy zobowiązani są do raportowania danych dotyczących transakcji bezpośrednio do organów regulacyjnych, a na prośbę Klienta muszą udostępnić wszelkie szczegóły transakcji. Poniżej opisano nową Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych MiFID II oraz niektóre nowe rozwiązania wdrożone w celu zwiększenia Państwa ochrony. Informacja o kosztach ex post będzie będzie publikowana nie rzadziej niż raz w roku. Określa także uprawnienia i obowiązki właściwych organów krajowych w odniesieniu do tych działań. Celem prezentacji ex ante kosztów usługi maklerskiej jest dostarczenie Klientom narzędzi wyjaśniających wpływ skumulowanych kosztów związanych z transakcjami na ostateczny wynik finansowy inwestycji Klienta.

Opcje FX MiFID 2 Jest wadliwy system handlu globalnym

Czy posiadacz akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie jest narażony na ryzyko ich płynności? Na rachunku maklerskim zostały zapisane prawa poboru do akcji nowej emisji.

MiFID w Polsce Wszystkie banki, domu maklerskie czy inne podmioty oferujące usługi inwestycyjne, zobowiązane są dostosować swoją działalność do wytycznych dyrektywy MiFID, a właściwie do przepisów implementujących dyrektywę do polskiego porządku prawnego. Zmieniła ona zasadnicze reguły dotyczące operacji różnymi instrumentami finansowymi w krajach Unii Europejskiej, Liechtensteinie, na Islandii i w Norwegii. Modyfikacja poprzedniej dyrektywy MiFID miała na celu zwiększenie przejrzystości i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez inwestorów. W wyniku wprowadzenia w roku w życie dyrektywy MiFID II banki i inne podmioty objęte jej wytycznymi, zobowiązane są do przesyłania znacznie większej liczby danych organom nadzoru oraz do opracowywania jak najbardziej przejrzystych systemów wycen poszczególnych produktów, zamiast dotychczasowego podawania klientom wyłącznie cen złożonych z ponoszonych przez nich kosztów i prowizji. Podmioty te mają też obowiązek deklarowania wszystkich transakcji akcjami, obligacjami, produktami pochodnymi, surowcami oraz innymi aktywami, co pozwoli nadzorować wymianę i dostrzegać dużo wcześniej ryzyko pojawienia się baniek spekulacyjnych.

Które ze zdań jest prawdziwe? Składając duże zlecenie typu PKC po każdej cenie na zakup akcji o niewielkiej płynności, Opcje FX MiFID 2 się spodziewać, że: a Kurs akcji może gwałtownie wzrosnąć i w następstwie obrót tymi akcjami może zostać zawieszony b Cena zakupu akcji nie przekroczy ustalonego przez Ciebie limitu PKC, wyrażonego w PLN c Zlecenie zostanie optymalnie zrealizowane według reguły Płynność Koszt Cena d Nie wiem System handlu MFI. Prawdziwe twierdzenie to: a osiąganie wyższych zysków z reguły wiąże się z większym ryzykiem b akcje i obligacje z zasady cechują się podobnym ryzykiem c inwestowanie w instrumenty bardziej ryzykowne zawsze gwarantuje większy zysk d nie wiem 3.

Opcje FX MiFID 2 Konta demonstracyjne opcji binarnej

Inwestując w obligacje, powinno się pamiętać, że: a obligacje skarbowe są wolne od ryzyka i ich ceny nie zależą od zmian stóp procentowych b obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne cechują się zawsze tym samym poziomem ryzyka c obligacje korporacyjne zwykle cechują się wyższym ryzykiem niż obligacje skarbowe, gdyż są bardziej narażone na ryzyko emitenta d nie wiem 4.

Zarządzając ryzykiem swoich inwestycji, biorę pod uwagę, że: a inwestowanie w instrumenty wielu emitentów może zmniejszyć ryzyko straty b inwestowanie w instrumenty jednego emitenta ogranicza ryzyko straty c nie mam zdania 5. W sytuacji pojawienia się praw poboru na moim rachunku maklerskim: a nie muszę podejmować żadnych działań, a po pewnym czasie otrzymam akcje nowej emisji b jeśli nie zapiszę się na akcje nowej emisji i nie sprzedam prawa poboru, prawdopodobnie poniosę stratę c wkrótce otrzymam dywidendę z tego prawa poboru d nie wiem 6.

Opcje FX MiFID 2 Strategia handlowa Kelner.

Ryzyko związane z nabywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych najlepiej obrazuje zdanie: a Ryzyko może być znacząco różne i uzależnione jest między innymi od instrumentów finansowych, które nabywane są do portfela funduszu. Certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, notowane na giełdzie papierów wartościowych, można: a sprzedać na giełdzie po cenie co najmniej równej całej zainwestowanej kwocie b sprzedać na giełdzie, przy czym kwota uzyskana ze sprzedaży może być znacząco niższa od zainwestowanych środków c odsprzedać w każdej chwili emitentowi niezależnie od płynności na rynku giełdowym d nie wiem 8.

Opcje FX MiFID 2 System handlowy DPL.

Moja przybliżona strata wyniesie: a 0 zł c zł d nie wiem 9. Jeśli zamknę pozycję, to: a poniosę stratę.

Opcje FX MiFID 2 Strategia opcji XLS.