Przejdź do treści

I tak się sprawa skończyła. Możesz przeczytać o tym więcej tutaj. Teraz uwaga: na około dwa miesiące przed końcem obowiązywania aktualnego Cennika, dostajesz maila pod tytułem Informacja dotycząca Państwa umowy. Każda inna zmiana wiązałaby się z zapłatą kar umownych.

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.

Oplata za usluge opcji handlu

Dostarczanie energii może odbywać się także na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, zwanej umową kompleksową.

Odbiorca pobierający energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji tej energii.

Oplata za usluge opcji handlu

Działalności te są prowadzone przez dwa różne przedsiębiorstwa: sprzedawcę i operatora systemu dystrybucyjnego dystrybutora. Odbiorca najczęściej otrzymuje jedną fakturę w przypadku zawartej umowy kompleksowejna której jednocześnie znajdują się opłaty za sprzedaż energii oraz opłaty za usługi dystrybucyjne.

Oplata za usluge opcji handlu

Dodatkowo, dystrybutor w przypadku umowy kompleksowej — sprzedawca wystawiając fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, powinien przedstawić między innymi informacje o: wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności, sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego tj.

Należy pamiętać, że opłaty za energię elektryczną powinny być pobierane od Odbiorcy zgodnie z przepisami obowiązującej umowy, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego z zastosowaniem stawek opłat i cen z obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonych przez Prezesa URE lub cenników dostawców energii elektrycznej, którzy nie mają obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE.

Jednocześnie, Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie sposobu rozliczenia. Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne na swoich stronach internetowych zamieszczają informacje jak czytać rachunek. Poniżej linki do przykładowych stron:.

eComm#7 Jak sprzedawać na Allegro - dropshipping. CENA? Największy MIT powstrzymujący ludzi...