Przejdź do treści

Ograniczenieczynności do z góry zdefiniowanej grupy źródełpozwala monitorować je z większą częstotliwością,a przez to zwiększyć szanse na pozyskanie aktualnychdanych. Nabywca ma nieograniczone możliwości dokonywaniazakupu u dowolnego producenta w dowolnej części świata. Opisywana przez antropologów i etnografów, zaciekawionych jejgenezą i funkcjami, niepostrzeżenie stała się ważnym czynnikiem dynamizującymefektywność szczególnych wspólnot minionego stulecia, jakimi są społeczności 32Sylwester M.

Wiesław Maik, prof.

Access PL Biblia CaĹ A Scan

Computers in geography teaching retrospection and modern approach Maria M. Multimedia and e-textbooks in the education of the digital generation.

Bożena DOBOSIK Technologie informacyjno-kumunikacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wybranych programach nauczania geografii i przyrody. ICT Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM the core curriculum of general education curricula of geography and science. Rozważania teoretyczne i wyniki badań Information and communications technology in pre-service geography teachers education. Information and communication technologies in the geography classroom in the opinion of secondary schools pupils.

Multimedia in geographical education such as gymnasiums in Łódź. Information and communication technologies in natural science lessons The process of digitization of schools in Pomerania example of Słupsk Afiliacje. W procesie tym coraz większą rolę odgrywają media elektroniczne, których obecność w szkole przejawia się nie tylko w coraz lepszym wyposażeniu pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy, wykorzystaniu e-dziennika czy e-podręcznika, ale również w oczekiwaniach i zachowaniach uczniów, dla których nowe technologie informacyjno-komunikacyjne TIK stanowią naturalne środowisko życia i rozwoju.

Welcome to Scribd!

Dynamiczne zmiany w zakresie i formach stosowania nowych technologii dotyczą również edukacji geograficznej. Dlatego też w niniejszej publikacji została podjęta próba przedstawienia głównych teoretycznych założeń oraz wyników badań empirycznych diagnozujących zakres, formy, problemy i efekty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na różnych etapach realizacji procesu geograficznego kształcenia.

Wśród zagadnień natury teoretycznej został podjęty problem identyfikacji zasadniczych zmian w dotychczasowym utrwalonym porządku funkcjonowania szkoły w wyniku powszechnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W kolejnych rozdziałach pracy Autorzy wskazują na rodzaje tych zmian oraz poddają je wielostronnej ocenie.

Podjęta analiza zmian i dyskusja dotyczy m. Jak podkreślają Autorzy, w planowaniu działań edukacyjnych nie można kierować się tylko ogromnymi możliwościami technologicznymi bardzo istotne jest rozpoznanie różnorodnych uwarunkowań i skutków ich powszechnego wykorzystania dla rozwoju młodego człowieka. Należy do nich m. Nie bez znaczenia dla jakości prowadzonych rozważań, dyskusji dydaktycznych, badań nad wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji geograficznej jest precyzja terminów, ich świadomy, poprawny do- 9 8 Wstęp bór oraz konsekwentne ich stosowanie w opracowaniach teoretycznych i prezentacji wyników badań.

Dlatego też jeden z podrozdziałów poświęcony został tej tematyce.

Od roku propagujemy naukę, nowoczesną edukację, nowatorskie programy kształcenia, ideę uczenia się przezcałe życie, zarządzanie wiedzą, e-biznes oraz trendy technologiczne. Oferujemy pełny dostęp do wszystkichzasobów zarówno za pośrednictwem portalu e-mentor. W ten sposób dokładamy cegiełkędo budowy społeczeństwa informacyjnego, doskonalenia dydaktyki i propagowania osiągnięć naukowychśrodowiska akademickiego. W tym czasie naszdwumiesięcznik polecił również Czytelnikom nowości wydawniczych wydawnictwserwisyinternetowe i środowiskowych konferencji.

Na tle zachodzących gwałtownie zmian sytuacji edukacyjnej w polskiej szkole rodzi się również pytanie o to, jakie stanowisko wobec nich przyjmowali w przeszłości nauczyciele oraz dydaktycy geografii, a przede wszystkim jak aktualnie postrzegają oni problem wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia geograficznego.

Wiele cennych wniosków w tej dziedzinie można znaleźć w drugim rozdziale czwartego tomu, który zawiera relacje z badań empirycznych. Wyniki tych badań Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM dobrą podstawę wnioskowania o potrzebach zmian w koncepcji i praktyce kształcenia studentów przyszłych nauczycieli geografii w toku nauczycielskich studiów geograficznych oraz doskonalenia nauczycieli praktyków w zakresie wykorzystania TIK, gdyż jak pokazują badania, znajomość nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych wśród nauczycieli geografii jest dość niska i często nie dorównuje sprawności uczniów w tym zakresie.

Wskazuje to na pilną potrzebę dokształcania nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi multimedialnych. Nawiązując do zaleceń podstawy programowej, aby w nauczaniu przedmiotowym, w tym geografii i przyrody, stosować technologie informacyjno-komunikacyjne, podjęto w różnych częściach Polski Proste strategie handlowe algo mające na celu pokazanie infrastruktury informatycznej oraz zakresu i częstotliwości jej wykorzystania w codziennej praktyce na lekcjach geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, poznanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK na lekcjach geografii, ocenę znaczenia multimediów w edukacji przyrodniczej i geograficznej, a także poznanie barier oraz ograniczeń ich stosowania w praktyce szkolnej.

Zarówno rozważania teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych wskazują na potrzebę bardzo wnikliwego spojrzenia na znaczenie wykorzystania multimediów w edukacji geograficznej, na różnorodne efekty ich stosowania. Jak wskazują Autorzy opracowania, docenianiu potrzeby wprowadzenia do praktyki szkolnej TIK powinna towarzyszyć świadomość, że nie zastąpią one kształtowania u uczniów postawy badawczej, dążenia do poznawania prawidłowości świata przyrody, do stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym oraz do ich weryfikacji w bezpośrednim z nim kontakcie.

Nowadays we are witnessing a significant Opcje transakcje i transakcje in the role of electronic media in this process. Their presence in schools manifest itself not only in better equipped classrooms, implementation of e-registers or e-textbooks but also in the expectations and behaviour of students for whom the new information and communication technologies ICT constitute a natural living environment.

Accordingly, a dynamic shift in the scale and forms of the ICT use is being observed in the geographical education. Having considered all the above Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM circumstances, the authors of the present Volume are making an attempt to present crucial theoretic assumptions along with selected results of empirical research diagnosing the scope, forms, problems and effects of the ICT use at various levels of geographical education.

Opcje Poziomy handlowe Schwab among theoretic issues, a particular attention has been given to the problem of identification of the fundamental changes in the functioning of schools originating from a more common use of the ICT.

The following chapters are devoted to the thorough and multifaceted assessment of these changes. The discussion relates among others to: the teaching practice, the preferred values and norms in teacher s and pupil s actions, the role of a teacher, the changes in the teacher-student relationship especially in the situation when students appear to be digital natives whereas teachers remain digital immigrants.

Opcje handlowe konta dla Wielkiej Brytanii

What is worth accentuating the authors argue that immense possibilities given by the ICT ought not to be treated as the only premise in the process of educational planning. First of all the researchers should investigate the conditions and outcomes of their implementation to the process of young people development.

This involves examination of mental changes of students, better understanding of cognitive processes together with their effects or proper selection of particular solutions according to the aims and objectives. For the sake of the quality of academic discourse, a great importance is attached to the precision of terminology concerning the ICT use in education.

Hence one of the chapters has been dedicated to nomenclature clarification. In the light of the changes of educational situation in the Polish schools there is one question arising.

It concerns the attitudes of practitioners and researchers 11 10 Introduction towards the past changes and above all present issues of the ICT use in the processes of geographical education.

PDF MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i ZarzÄ dzania

Many invaluable conclusions in this matter can be found in the second chapter of the 4 th Volume, which contains accounts from empirical research. These results lay the foundations for further inferring on the necessity of changes in the initial and in-service teacher training enabling them to fully use the potential of the ICT as it has become evident that the students tend to overtop their professors in this matter. The national curriculum in Poland recommends using the ICT in education including geography and natural science teaching.

Considering Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM fact in many parts of Poland academics and teachers undertook research aiming to show among others: the state and the quality of the ICT hardware, the scope and the frequency of its use in geography teaching in the lower and upper secondary schools, the level of the teachers ICT competences, the assessment of multimedia importance in geographical education and finally the barriers and limitations of their use in schools.

Both theoretic and empirical research indicate that further and more thorough insight into the problem of the ICT use in education is definitely needed. Besides it is of great importance to examine the outcomes of the new technologies introduction to schools. However, the authors remind that despite indisputable benefits of the ICT popularization, everyone should be aware of the fact that they will not substitute a conscious and effective pedagogy involving enquiry based learning, strive for discovering the world with all its phenomena and mysteries and the will to explore geographical environment through direct contact with it.

Uploaded by

Ów świat opierał się na filarach ładu, które niczym drogowskazy wyznaczały hierarchię spraw ważnych i nieważnych, istotnych i błahych Dymarskiale zawsze znaczących dla człowieka. Były nimi: warsztat pracy, dom, świątynia i cmentarz Tischner Wprowadzenie nowych mediów zmodyfikowało nadawane tym filarom znaczenia.

Nowe media, zwłaszcza telefon komórkowy, komputery mobilne i Internet, nauczycielom oraz uczniom oferują nowoczesne techniki przekazu wizualnego i audiowizualnego.

Paweł RuszkowskiRedakcja naukowa:dr Sławomir Banaszak, prof.

Cechują je: interaktywność, wszechobecność, nieokreśloność przestrzenna i delokalizacja Szpunar Ich użytkownicy są aktywnymi odbiorcami i nadawcami. Nazwanie nowymi ma na celu odróżnienie ich od starych form medialnych, takich jak drukowane gazety lub czasopisma, będące statyczną reprezentacją tekstu i grafiki Radkowski Dziś nowe media są obecne w szkole nie tylko dzięki salom komputerowym i prowadzonym w nich zajęciom; przede wszystkim zaznaczają swoją obecność poprzez uczniów, wraz z którymi przenikają do szkolnej codzienności.

Dla nich są one przedmiotem codziennego użytku, podstawowym środkiem komunikacji, łatwo dostępnym źródłem wiedzy, namiastką relacji z innymi, środowiskiem tworzącym naturalne warunki życia i rozwoju Dylak Rosnąca popularność nowych mediów znajduje odzwierciedlenie w zakresie ich stosowania w szkole, gdzie m.

Jak w tym świecie odnajdują się nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy wywodzą się z kultury przedcyfrowej i nie wyrażają gotowości jej opuszczenia? Z jakimi w związku z tym problemami się zmagają? Choć nie pozwala ona na sformułowanie uogólnionych praw oraz prawidłowości, to jednak umożliwia ujawnienie problemów postrzeganych jako ważne i wymagające rozwiązania.

Koncentruje się nie tylko na tym, co się mówi, czyli na mechanizmach konstruowania argumentów, idei lub pojęć, lecz także umożliwia odkrycie tego, czego się nie mówi, czyli ujawnia przemilczenia, braki i kłopotliwe porażki Rapley Źródłem materiałów poddanych analizie w niniejszym opracowaniu są już opublikowane i przywołane w przypisach artykuły i książki dydaktyków geografii, geografów, pedagogów, filozofów, którzy poruszają tematykę: a kształcenia prowadzonego z zastosowaniem nowych mediów; b zachodzących z ich udziałem przemian kulturowych.

Wybrane publikacje, z tej racji, że dostarczają niezbędnych danych, w metodologii jakościowej określa się jako źródła wtórne, powstałe w innym miejscu i czasie niż opisywane i interpretowane wydarzenia RapleyŚwiderek Są one także dokumentami publicznymi, dlatego że każdy może uzyskać w nie wgląd dzięki upowszechnieniu ich w formie: książek, artykułów w czasopismach lub w Internecie Rapley Zastosowanej w ich analizie metodzie, czyli analizie dokumentów zastanych, towarzyszy przeświadczenie o rzetelności metodologicznej prowadzonych eksploracji danych empirycznych, interpretowanych Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM podstawie koncepcji teoretycznych dobranych adekwatnie do podejmowanej problematyki.

Morbitzerakorzystanie z nowych mediów nie zmieniło radykalnie sposobów prowadzenia lekcji, aczkolwiek nie pozostało bez wpływu na doświadczanie przez nauczycieli geografii posiadanych kompetencji dydaktycznych i wychowawczych, jak również przyczyniło się do zmian w relacjach nauczyciel uczeń. Na czym one polegają? Zmieniający się warsztat pracy dydaktycznej W świetle założeń leżących u podstaw tradycyjnego modelu szkoły, prowadzenie edukacji geograficznej było nauczycielowi dane w tym sensie, że realizował ją zgodnie z nałożonymi nań zobowiązaniami sformułowanymi w pod- 16 Nauczyciel geografii w świecie nowych mediów 15 stawie programowej, programach kształcenia czy w myśl Strategia handlu badawczego władz oświatowych Gołębniak Mimo Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM charakteru nauczania, pedagog wobec uczniów zajmował uprzywilejowaną pozycję, o czym świadczyło: traktowanie siebie jako podstawowego źródła wiedzy i decydowanie o tym, gdzie i jak jej szukać; zarządzanie przebiegiem lekcji, stosowanymi metodami i środkami dydaktycznymi; ocenianie osiągnięć uczniów zgodnie z kryteriami określonymi przez siebie lub władze oświatowe, lecz nieustalonymi z uczniami Sadoń-OsowieckaGroenwald a, b.

Wprowadzenie nowych mediów do edukacji przyczyniło się do zdekonstruowania tego porządku. Przede wszystkim wiedzę geograficzną uczniowie zdobywają nie tylko od nauczyciela, z podręczników, atlasów czy innych źródeł pisanych, ale z internetowych zasobów. Zdarza się, że pozyskawszy ją, przepytują pedagoga po to, by ku uciesze reszty klasy udowodnić jego brak orientacji w temacie. Zagubienie nauczyciela powiększa mniejsza od uczniów sprawność w poruszaniu się po świecie Internetu.

Wiele uczniów to tzw. Nie tylko sprawnie obsługują Internet, komórkę, ipody, smartfony i inne, ale też często nie potrafią bez nich żyć. Sprawiają wrażenie osób, którym nie przeszkadza brak powiązania w napływających informacjach.

Strategia handlowa Struga.

Przeciwnie, liniowy i spokojny tok tradycyjnej lekcji przestaje im odpowiadać, co nauczycielowi sygnalizują, przeszkadzając w jej prowadzeniu czy w ostentacyjnym korzystaniu Krzywa kapitalu wlasnego systemu handlowego cyfrowych gadżetów. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK stają się płaszczyzną, na której najwyraźniej ujawnia się różnica w postrzeganiu nowych mediów przez uczniów i nauczyciela.

W opinii S. Dylaka jest ona tym wyraźniejsza, im większa jest cyfrowa bezczynność tych drugich.

Co więcej, z jego badań wynika, że znaczna liczba starszych generacyjnie pedagogów ma umysły i mózgi inne niż umysły i mózgi korzystającej z TIK młodzieży. W efekcie nauczyciele i uczniowie spotykają się na lekcji jak przedstawiciele już nie innych kultur, lecz innych cywilizacji.

Strategie handlowe utworzone przez komputer

Zmieniają się też łączące ich związki, w których dotychczasową bliskość zastępują podtrzymywane przez Internet dystans i anonimowość. Paradoksalnie, w stworzonym przez nowe media świecie nieograniczonych możliwości komunikowania się ludzi narastają trudności w porozumieniu się nauczycieli z uczniami.

O tym, jak poważny jest to problem, świadczą badania prowadzone w r. Wynika z nich, że respondenci doświadczają trudności w pracy dydaktycznej prowadzonej z wykorzystaniem nowych mediów, ale je przemilczają lub obudowują w retorykę deklaratywnych zapewnień o ich stosowaniu, w praktyce niemającym miejsca.

Postępują tak dlatego, że zależy im na zaprezentowaniu się z jak najlepszej strony, stąd kreują własny wizerunek nauczyciela prawie idealnego. Przed ujawnieniem braku lub niedostatku kompetencji powstrzymują ich: a lęk przed oceną dokonaną przez zwierzchników lub uczniów; b możliwości utraty zaufania wychowanków; c obawa przed destrukcją mozolnie budowanego autorytetu.

Znamienne, że źródła tych problemów lokują poza sobą : w niesprawnym systemie operacyjnym, małej liczbie stanowisk komputerowych w szkole, braku zainteresowania rodziców tym, czego i jak uczą się dzieci na lekcjach itd. Dla stworzenia pełnego wizerunku pracy nauczyciela należy przywołać także tych, którzy wobec nowych mediów wykazują postawę otwartości i korzystają z nich na lekcjach raczej epizodycznie albo co częściej ma miejsce proponują uczniom jako źródło wiedzy, z którego warto skorzystać w pracy nad projektem czy w niektórych pracach domowych.

Do takiego ich stosowania uzyskali przygotowanie podczas studiów Cichoń, PiotrowskaSzkurłat bądź uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Pozadydaktyczne aspekty zmian implikowanych obecnością nowych mediów Wymiar duchowy jest w pracy nauczyciela geografii nie mniej ważny niż posiadane przez niego kompetencje techniczne. Preferowane wartości i normy postępowania ujawniają się zwłaszcza w obrębie kompetencji praktyczno-moralnych Kwaśnicaktóre znaczeniowo korespondują z Tischnerowską świątynią, miejscem spotkania człowieka z Bogiem, wskazywanego przez filozofa jako jeden z filarów egzystencji. W przypadku rozpatrywanej tu edukacji geograficznej to miejsce nabiera wymiaru symbolicznego; realne natomiast są spotkania nauczyciela z uczniami.

Stają się one autentyczne wówczas, gdy zaczynają służyć jakiemuś dobru i przebiegać w bezpośredniości, której osiągnięcie wymaga zwłaszcza ze strony nauczyciela spełnienia kilku warunków: a niewymuszonej bliskości z wychowankami Tischnerb woli poznania i zrozumienia ich Profesjonalny wybor serii wideo Mastery Class PTM w celu niesienia pomocy w ich rozwiązaniu Tischnerc deformalizacji pełnionych ról nauczyciela i ucznia Gadaczd wzajemnej otwartości na osobę rozmówcy i jego wypowiedzi.

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

Konieczne jest ponadto przyzwolenie na formułowanie przez uczniów opinii i poglą- 18 Nauczyciel geografii w świecie nowych mediów 17 dów odmiennych od oczekiwanych przez nauczyciela, bo właśnie rozbieżność stanowisk bardziej niż ich podobieństwo czy jednomyślność prowadzi do pojawienia się dialogu; brak różnic natomiast sprzyja zamilknięciu i zakończeniu rozmowy Klus-Stańska Nowe media nie tylko spotkanie ułatwiają, ale też umożliwiają uczestniczenie w nich wielu osób, przy czym niektórym spośród nich bardzo odpowiada ich anonimowy i pozbawiony bezpośredniości charakter.

Cmentarz, podobnie jak Tischnerowska świątynia, ma metaforyczny wymiar w tym sensie, że przypomina o fikcyjności wartości uniwersalnych we współczesnej edukacji geograficznej, w której prawda, dobro, piękno PulinowaAngiel, Szkurłat zostały pogrzebane w niepamięci współczesnych uczniów i niektórych nauczycieli.

Oni bowiem podporządkowują swoje działania wartościom utylitarnym oraz wymiernym korzyściom: dobrym stopniom szkolnym, wysokim wynikom egzaminacyjnym, osiągnięciu życiowego sukcesu, czy choćby zwycięstwem w rywalizacji, a nowe media nadają tym wartościom znaczenie doniosłych.

Rola e-technologii w zarządzaniu Michał Trziszka Scrum zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym opartym o zdalny model pracy Sylwester Pietrzyk Zarządzanie wiedzą w organizacjach z wykorzystaniem e-technologii 6 Urszula Knop, Seweryn Cichoń Technologie informacyjne w zarządzaniu w administracji publicznej Magdalena Karolak-Michalska E-technologia w wojnie informacyjnej casus manipulowania opinią społeczną w kontekście konfliktu ukraińsko-rosyjskiego 7 Wstęp Współczesne zarządzanie wymaga specjalistów najwyższej jakości, obeznanych z e-technologią.

W ten sposób zamiast do współpracy, uczniów wdraża się do wyścigu po wygraną. Czy w związku z tym, jedynie jako fasada figurują zapisane w podstawie programowej uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, postawa obywatelska, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu oraz poszanowania dla innych kultur i tradycji Podstawa programowazałącznik 4, s.