Przejdź do treści

W odniesieniu do rodzajów instalacji, dla których rozporządzenie przewiduje alternatywną metodę obliczeniową2 , można dowolnie zastosować jedną z podanych metod, zamienić jedną metodę na drugą, odnotowując taką zamianę w rocznym raporcie, pod warunkiem że w określonej w zezwoleniu procedurze monitorowania znajduje się opis spełniania przez prowadzącego instalację wymagań obu metod obliczeniowych. Nr 16, poz. Opłatę za otwarcie rachunku i opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu. W przypadku niewniesienia opłaty rocznej stosuje się przepis art.

Wersja od: 16 października r. Nrpoz.

Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z pieców koksowniczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji prażenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

HKEX Opcje opcji Opcje binarne Niesamowita strategia oscylatora

Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji do produkcji wapna określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Dokumenty powiązane

Szczegółowy sposób monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji do produkcji papieru lub tektury określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. Monitorowanie wielkości emisji CO2, o której mowa w § 3 ust.

Waluta cyfrowa jest uwazana za zysk System Bitkoin Merchant.

W przypadku prowadzenia monitorowania na podstawie pomiarów, prowadzący instalację potwierdza uzyskane wielkości emisji CO2 za pomocą wzorów obliczeniowych określonych w załącznikach nr do rozporządzenia. Zakres informacji zawartych w rocznym raporcie oraz forma i układ rocznego raportu określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Dla porównania: system unijny obejmuje niecałe 2 mld ton, a kalifornijski — prawie mln ton. Na razie, w ramach pilotażu, włączono do niego tylko jeden sektor — sektor mocy choć jeszcze nie w całościktóry odpowiada za 46 proc. W ten sposób chiński system ETS pokrywa teraz łącznie około jednej trzeciej całkowitych emisji dwutlenku węgla w tym kraju.

Kiedy system osiągnie swoje pełne moce handlowe, pozwoli pokryć 15 proc. A teraz do hakerów… Rąbnęli elektroniczne certyfikaty tego systemu europejskiego CEZ — największej czeskiej korporacji energetycznej  i innej firmy w Czechach — tyle na dziś wiadomo.

6 komentarze do “Skradziono certyfikaty emisji CO2 – o co tu chodzi ?”

Pomimo ze certyfikaty imienne powinny być rejestrowane i wprowadzane do obrotu przez właścicieli — sprzedano je jakoś? CEZ stracił około 10,5 mln, ile inni do końca nie wiadomo. Szczegółów mało, ale wysoce niepokojące, nie mogą znaleźć kto sprzedał i kto kupił — kilkadziesiąt mln euro pobiegło po rynku.

Na razie handel certyfikatami został całkowicie wstrzymany, cały system wydaje się dziurawy i niedopracowany.

Ustawienia cookies

Tu akurat Polska miała rację w czasie negocjacji — postulowaliśmy żeby jeśli już wprowadzać taki system, to by certyfikatami handlowały tylko firmy energetyczne producenci a nie traktować je jako papier wartościowy na rynku.

To zapobiegłoby spekulacjomcertyfikat nie byłby taki płynny i nie miał wartości dla nikogo poza energetykami. Myślę ze na dziś możemy pogratulować hakerom.

Koszulka bota handlowa Pythona Najlepszy Kriptovaluta zainwestowal w 2021 TRX

Oświadczenie, o którym mowa w ust. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o aktualizację danych dotyczących rachunku w rejestrze Unii składa się zgodnie z wymaganiami określonymi w art. Do wniosku o aktualizację stosuje się odpowiednio przepisy ust. Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, podmiot ubiegający się o otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacza rachunku w tym rejestrze o: 1 odmowie dokonania czynności przez Krajowy ośrodek w zakresie otwierania rachunku, aktualizacji danych dotyczących rachunku, zamykania rachunku w rejestrze Unii oraz zatwierdzania upoważnionego przedstawiciela i dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, o których mowa w art.

Skradziono certyfikaty emisji CO2 — o co tu chodzi?

Informacja, o której mowa w ust. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem Krajowego ośrodka do ministra właściwego do spraw klimatu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji. Termin do wniesienia sprzeciwu podlega przywróceniu, jeżeli podmiot ubiegający się o otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacz rachunku w tym rejestrze uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

W przypadku gdy Krajowy ośrodek uzna sprzeciw w całości za uzasadniony, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, podejmuje czynność, której dokonania odmówił, albo przywraca dostęp upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów z tego rachunku.