Przejdź do treści

Marianna Strzyżewska, The role of the domestic system of business operation in the process of firms internationalization and globalization Główne pytanie tego referatu dotyczy czynnika, który determinuje kształt I dynamikę internacjonalizacji firm. Gold standard, w którym emisja pieniądza była ściśle powiązana ze zgromadzonymi zasobami złota, do dziś uważany jest za najsprawniej działający system o charakterze międzynarodowym. Styl kierowania w Europie pólnocno-zachodniej odznacza się skoncentrowaniem na wynikach, realizacji wyznaczonych celów, osiągnięciach i ukierunkowaniu na przyszłość. W tym kontekście często wspomina się również o makdonaldyzacji społeczeństwa, amerykanizacji czy konsumpcjonizmie [24].

Adamchuk, Yasemin Arbak, Hans H. Poprzez proces pogłębiania i poszerzania integracji Unia stała się z jednej strony ważnym ośrodkiem kształtującym relacje na zewnątrz ugrupowania, z drugiej natomiast w znacznym stopniu podlega oddziaływaniu czynników zewnętrznych. Inną jest kwestia politycznej i instytucjonalnej struktury integracji europejskiej — federacji lub konfederacji. Wśród kolejnych zagadnień, podnoszonych z okazji jubileuszu Unii, jest także jej miejsce we współczesnym układzie sił w gospodarce światowej, obok USA i Japonii oraz takich gospodarek jak Rosja, Indie, czy zwłaszcza Chiny.

Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol, Priority areas of the EU external economic policy under globalisation Podstawą układu sił we współczesnym systemie gospodarki globalnej jest dominacja Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Oba centra oddziałują na sytuację gospodarczą świata własnym potencjałem i polityką, której celem jest budowanie coraz silniejszej pozycji w warunkach globalnej konkurencji. Istnieją realne przesłanki zasadniczych zmian w układzie głównych ośrodków gospodarki światowej, w rezultacie niezwykłego awansu gospodarczego Chin, rozwoju Indii i Rosji.

Unia Europejska utrzyma swoje znaczenie w skali globalnej, jeśli dostosuje politykę gospodarczą do nowych wyzwań. W artykule zostały przedstawione założenia zagranicznej polityki ekonomicznej UE w dwóch priorytetowych dziedzinach, czyli w polityce handlowej i polityce konkurencji. Globalne współzależności gospodarcze i globalny rynek wymagają tworzenia reguł i instytucji, które byłyby w stanie przeciwdziałać konfliktom handlowym i destabilizacji wymiany międzynarodowej.

Unia Europejska od lat Autorki podkreślają deklaratywny charakter tej polityki.

Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa

Uważają, że jej słuszne założenia przyniosą rezultaty, jeśli mocarstwa gospodarcze będą konsekwentnie dążyć do rozwiązywania problemów w skali globalnej, a nie w przypadku trudności intensyfikować liberalizację w regionach. Algis Junevičius, The elimination of the barriers of EU services markets functioning: case of Lithuania Wolny przepływ osób, dóbr i usług wewnątrz Unii Europejskiej jest jednym z głównych korzyści obywateli i przedsiębiorców krajów UE, który zapewnia również silniejszą konkurencję cenową.

Czy pandemia COVID-19 spowoduje zapaść globalnej gospodarki?

Niestety, poszczególne kraje posiadają różne systemy prawne, co tworzy bariery prawne i administracyjne dla dostawców usług. Sytuacja ta utrudnia swobodne dostarczanie usług pomiędzy granicami i konkurencję między państwami w dziedzinie usług. Celem tej Dyrektywy jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych, dzięki którym wyeliminowane zostaną bariery dla powstawania nowych dostawców usług i swobodnej wymiany usług pomiędzy państwami UE.

Ma to zapewnić zarówno producentom jak i konsumentom usług podstawy prawne dla tych dwóch wolności zabezpieczonych w Traktacie. Celem tego artykułu jest określenie wpływu Dyrektywy na litewski rynek usług. Adam Przybyłowski, Survival strategies for EU seaports in the context of globalization Porty morskie UE nie są w pełni przygotowane pod względem techniczno-organizacyjnym do efektywnej obsługi transportu intermodalnego, jak i do adaptacji logistycznej formuły zarządzania łańcuchami dostaw.

Na przeszkodzie temu stoją zazwyczaj stosowane tam tradycyjne systemy i modele administrowania i zarządzania portami morskimi i wiążące się z tym formy prowadzenia działalności gospodarczej. Działania w zakresie dostosowania europejskich portów morskich do jakościowo nowych wymogów zarządzania odbywają się w niezwykle wymagającym zglobalizowanym otoczeniu. Wyzwanie stanowią zwłaszcza takie elementy, jak: niepewność rynkowa, presja ze strony przewoźników, konieczność uzasadnienia wysokich wydatków publicznych, wymogi środowiskowe, a także zmieniające się regulacje prawne.

W celu pełnego wykorzystania korzyści płynących z tej wolności potrzebna jest poprawa konkurencyjności polskich towarów. W pracy podjęto próbę oceny pozycji konkurencyjnej polskich towarów na Jednolitym Rynku Europejskim. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem współczynnika ujawnionej przewagi komparatywnej, wskaźnika pokrycia handlu oraz indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Badania dotyczyły lat Uzyskane rezultaty wskazują na niski poziom konkurencyjności polskich towarów.

Konieczne wydaje się podjęcie aktywnych działań w celu wypracowania konkurencyjności wyższego rzędu, w Postulować należy zastosowanie proinnowacyjnych i prorozwojowych instrumentów w zakresie polityki ekonomicznej państwa. Magdalena Olczyk, The competitiveness of Polish manufacturing export on the EU market in the years Celem artykułu jest określenie poziomu i fundamentu konkurencyjności polskiego eksportu artykułów przemysłowych na Wspólnym Rynku na tle wybranych krajów.

Wyniki analizy przeprowadzonej metodą Constant Market Share, zastosowanej do dekompozycji wzrostu eksportu Polski, Czech, Słowacji i Węgier na rynek Unii Europejskiej w okresie wskazały, iż Polska stała się obok Czech liderem pod względem struktury i poziomu konkurencyjności lokowanych na unijnym rynku towarów przemysłowych. Głównym źródłem Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa wywozu Polski na unijny rynek w analizowanym okresie był wzrost konkurencyjności wywożonych na ten rynek towarów.

Ponadto systematyczny wzrost polskiego wywozu w latach był skutkiem pozytywnych zmian w polskiej strukturze towarowej. Działy, które w największym stopniu generowały dodatni efekt konkurencyjności w analizowanym okresie były jednakowe dla wszystkich analizowanych krajów. Należały do nich najbardziej zaawansowane technologicznie działy takie jak: maszyny i urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenie elektryczne oraz pojazdy nieszynowe. Analiza macierzy konkurencyjności Polski, Czech, Węgier i Słowacji na rynek UE w latach wskazała na silnie rosnącą skuteczność polskiego eksportu towarów przemysłowych wysokiej jakość, przy dominującej, lecz nieskutecznej cenowej formie konkurowania na unijnym rynku.

W roku Polska odnotowała na rynku UE dodatnie saldo wymiany w kategorii artykułów przemysłowych wysokiej jakości, co może świadczyć o rodzącej się, nowej, skutecznej formie konkurowania na unijnym rynku.

Marcin Gryczka, Intra-EU digital divide and its implications for the Lisbon strategy implementation process Dotychczasowe efekty wdrażania Strategii Lizbońskiej wskazują, że jej główny cel, jakim jest stworzenie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, może nie zostać osiągnięty nie tylko do roku, ale nawet w dłuższym horyzoncie czasowym. Jednym z podstawowych zagrożeń dla realizacji Strategii jest utrzymywanie się tzw.

Szczególnie negatywnym zjawiskiem w przypadku naszego kraju jest jednoczesne powiększanie się dysproporcji rozwojowych między dużymi obszarami metropolitalnymi a mniejszymi ośrodkami miejskimi i obszarami wiejskimi należy pamiętać, że przytoczone wskaźniki stanowią średnie dla poszczególnych krajów, a zatem ich wartości dla obszarów wiejskich są zapewne znacznie niższe niż dla dużych miast.

Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa

Zmiana tego stanu będzie wymagała spójnych działań o charakterze instytucjonalnym, społecznym, edukacyjnym i ekonomicznym, a w przypadku Polski — konsekwencji i uniezależnienia od doraźnych celów politycznych.

Bogusława Drelich-Skulska, Process of economic integration in South-East Asia, on the example of ASEAN Intensywny proces tworzenia ugrupowań regionalnych na wszystkich kontynentach w XXI wieku dowodzi, że pomimo liberalizacji handlu światowego, znoszenia barier celnych i ograniczeń, istnieje wyraźna tendencja do tworzenia w regionach stref wolnego handlu, które zapewniają łatwiejszy wzajemny dostęp do rynków.

Działania te mają przede wszystkim na celu zapewnienie sobie- przez integrujące się państwa- większego bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach rosnącej konkurencji na rynku światowym. Jego powstanie i rozwój współpracy regionalnej w ramach tej organizacji przyczyniło się do zwiększenia roli i wzmocnienia pozycji obszaru Azji Południowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej. W niniejszym artykule ukazano różne płaszczyzny integracji ekonomicznej obserwowane w Azji Południowo-Wschodniej rozpoczynając od przepływów towarowych, poprzez usługowe i kapitałowe.

Zwrócono również uwagę na tzw. Wanda Dugiel, Regionalism versus multilateralism Artykuł stanowi przegląd głównych teorii odnoszących się do istoty wpływu regionalizmu na wielostronną liberalizację handlu pod egidą WTO. Kontynuacja procesu liberalizacji handlu międzynarodowego może być zagrożona ze względu na rosnącą w szybkim tempie liczbę preferencyjnych układów handlowych, często bilateralnych, które wypierają z rynku kraje trzecie.

 • Czy pandemia COVID spowoduje zapaść globalnej gospodarki? | Uniwersytet Wrocławski
 • Handel opcji ekspertow
 • Opcje LME Trade.
 • Zautomatyzowane systemy handlowe interaktywne brokerzy
 • Opcje rachunkowosci FX.
 • Strategie futures stop procentowych
 • Etapy procesu globalizacji[ edytuj edytuj kod ] Kolonizacja świata od czasu wielkich odkryć geograficznych w XVI wieku PierwszyDrugi i Trzeci Świat w epoce zimnej wojny.

Na skutek wystąpienia efektu przesunięcia handlu preferencyjne układy handlowe prowadzą do pogorszenia dobrobytu krajów członkowskich oraz dobrobytu światowego.

GATT Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa krajom rozwijającym się na większą swobodę w zawieraniu preferencyjnych umów handlowych, które nie były strefami wolnego handlu ani uniami celnymi, a więc nie wymagały ustanowienia wewnątrz ugrupowania stawek celnych na poziomie zerowym.

Tak duża liczba umów preferencyjnych może spowodować, że zasada niedyskryminacji klauzula największego uprzywilejowania w rzeczywistości nie obowiązuje. Janusz Świerkocki, On impediments to liberalization of agricultural trade Proces wielostronnej liberalizacji światowego handlu rolnego wydaje się być opóźniony o pół wieku w stosunku do handlu przemysłowego. Również na forum regionalnym i w decyzjach o jednostronnym zniesieniu barier importowych rolnictwo jest traktowane w szczególny sposób.

Z teorii dobrobytu wynika, że preferencje dla protekcjonizmu w tym sektorze da się racjonalnie uzasadnić potrzebami zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Realizacja obu celów może jednakże współistnieć z liberalizacją handlu, jeśli rząd przekona właścicieli niewielkich gospodarstw, że ich interes zostanie zabezpieczony w obliczu zmian w polityce handlowej.

Teoria wyboru publicznego sugeruje, że protekcjonizm w rolnictwie wynika z tego, że jako sektor gospodarki rzadko jest ono zorientowane na rynki zagraniczne, a poziom specjalizacji i System handlu Trendem Google wewnątrzgałęziowej są niskie powodując, że dominują podmioty bardziej zainteresowane ochroną rynku krajowego niż ekspansją eksportową. Porównano zawartość trzech propozycji obniżki ceł i agregatowego poziomu wsparcia AMSktóre zostały przedstawione przez Stany Zjednoczone, Komisję Europejską i grupę G w roku Użyto modelu równowagi ogólnej GTAP wraz z uaktualnioną bazą danych o poziomie wsparcia w badanych krajach.

Analizowane są światowe ceny i przepływy handlu międzynarodowego, a także szczegółowe zmiany w przepływach handlowych głównych produktów rolnych badanych krajów. Skutki liberalizacji handlu rolnego są mniej znaczne dla trzech wybranych nowych krajów członkowskich UE Polska Czechy i Słowacja w porównaniu do spodziewanych zmian w sektorze rolnym Francji i Niemiec. Zmiany handlu międzynarodowego produktami rolnymi z reguły nie przekraczają procent w nowych krajach członkowskich.

Analiza zjawisk gospodarczych zachodzących w XX wieku dostarcza jednak dowodów na prymat tendencji antyimportowych nad dążeniem do rozwoju eksportu.

 • Globalizacja – Wikipedia, wolna encyklopedia
 • Opcje handlowe Strategie zapewniajace spojny miesieczny zwrot
 • Sieci oddzialow opcji binarnych
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Lepszy Trader System Larry Williams
 • Opcje binarne 1 transakcje
 • Codl jest zly pomysl na inwestowanie bitquoins
 • Pandemia koronawirusa to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich.

Zapewne związane to było z przychylnością rządów poszczególnych krajów dla polityki ochrony rodzimej produkcji. Co więcej, za posunięciami antyimportowymi opowiadały się również krajowe związki zawodowe. Z ich punktu widzenia polityka proeksportowa wiązała się jedynie z uchyleniem parasola ochrony taryfowej i pozataryfowej nad krajową produkcją. Skutki takich postaw są widoczne do dnia dzisiejszego w postaci tendencji protekcjonistycznych występujących w bieżącej polityce gospodarczej większości krajów.

Przesłanki intensyfikacji eksportu pośrednio wynikają również z protekcjonizmu, choć prowadzenie jej jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej kosztowne, niż ograniczanie importu. Przynosi jednak gospodarce więcej korzyści, co jest szczególnie widoczne w dłuższym okresie.

Obecnie przeobrażenia te są związane Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa z pogłębiającym się procesem globalizacji.

Sylwia Pangsy-Kania, The national innovation systems and innovativeness based on european innovation scoreboard W dobie globalizacji Narodowe Systemy Innowacji, które kreują wysoką innowacyjność gospodarki stają się wyzwaniem. Można wyróżnić cztery podstawowe modele Narodowych Systemów Innowacji: rynkowy, integracji europejskiej, społeczno-demokratyczny i mezokorporacyjny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istniej zależność pomiędzy modelami NSI a miejscem kraju, który ten model reprezentuje na mapie European Innovation Scoreboard W artykule przedstawione zostały przykłady państw należących do głównych modeli NSI: USA jako przykład modelu rynkowego, Niemcy — integracji europejskiej, Finlandia — społeczno-demokratyczny i Japonia — mezokorporacyjny oraz silne strony ich Narodowych Systemów Innowacji oparte na analizie SWOT.

Stanowi to potwierdzenie istnienia zależności pomiędzy innowacyjnością a efektywnością NSI, niezależnie od modelu. W dobie globalizacji analiza porównawcza wielu elementów Narodowych Systemów Innowacji powinna być traktowana jako wyzwanie dla polskiej gospodarki.

Tadeusz Sporek, Innovation policy of Germany at the turn of the 20th and the 21st century Gospodarka niemiecka jest jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej. Niemcy są też głównym partnerem gospodarczym Polski, dlatego zasługują na szczególną uwagę, gdyż ich gospodarka i polityka jest istotna zarówno dla Polski, jak i całej UE.

Ważnym źródłem wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności międzynarodowej jest zdolność innowacyjna, co zostało podkreślone w Strategii Lizbońskiej. Dokument ten jednoznacznie stwierdza, że upowszechnienie innowacyjności, rozwój badań i nowych technologii doprowadza do znaczących zmian w zakresie gospodarki.

Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa

Znaczenie polityki innowacyjnej w Niemczech jest bardzo duże i jest ona traktowana jako ważny czynnik wpływający na podniesienie konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Piotr Misztal, International competitiveness of the Baltic countries in the period Celem artykułu jest analiza konkurencyjności i pozycji konkurencyjnej krajów bałtyckich w okresie Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż międzynarodowa konkurencyjność i pozycja konkurencyjna krajów bałtyckich jest jeszcze relatywnie niska.

Jednocześnie, w okresie nastąpił stopniowy wzrost międzynarodowej konkurencyjności krajów bałtyckich, na co wskazują odpowiednie zmiany większości wskaźników konkurencyjności. Możliwości dalszego wzrostu konkurencyjności krajów bałtyckich zależą od tego czy przeprowadzone zostaną w całości niezbędne reformy gospodarcze w tych krajach oraz od tego, czy kraje te w pełni wykorzystają szanse rozwojowe wynikające głównie z członkostwa w Unii Europejskiej.

Kraje, zgodnie Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa zaleceniami merkantylistów, dążyły do zgromadzenia jak największych zasobów złota, gdyż oznaczało ono bogactwo. Gold standard, w którym emisja pieniądza była ściśle powiązana ze zgromadzonymi zasobami złota, do dziś uważany jest za najsprawniej działający system o charakterze międzynarodowym.

System z Bretton Woods, który związał ze złotem walutę Stanów Zjednoczonych — dolara amerykańskiego, nie wytrzymał próby czasu i zakończył swoją działalność w roku Obecnie funkcjonujący system wielodewizowy zdemonetaryzował złoto. Nie znaczy to jednak, że złoto straciło znaczenie dla krajów gospodarki światowej. Nadal istotna część rezerw poszczególnych krajów lokowana jest w złocie, co oznacza, że kształtowanie się cen złota i stabilność rynku złota ma dla krajów istotne znaczenie.

Złoto, choć nie pełni już funkcji pieniądza światowego, nadal pozostaje aktywem rezerwowym. Katarzyna Żukrowska, Currency Union and the challenge of global economy Artykuł przedstawia możliwości stworzenia globalnej unii gospodarczej i walutowej, rozpatrując warunki, jakie powinny być spełnione, aby zamierzenie takie mogło stać się realnym celem i argumenty decydujące o celowości takiego kształtowania współpracy międzynarodowej państw.

Pokazuje się w nim problem unii gospodarczo-walutowej w ujęciu historycznym, jak również od strony zdobytych już w zakresie tworzenia unii walutowych doświadczeń. Przedstawia się argumenty zwolenników unii walutowej, jak i przeciwników tej koncepcji oraz ich podstawy do pozytywnego i negatywnego stosunku do takiej ukierunkowania rozwoju współpracy międzynarodowej.

Omawia się tu różne sposoby dochodzenia do unii walutowej począwszy od tworzenia walutowych unii regionalnych i przekształcenia ich w jedną unię w przyszłości.

Globalizacja

Tworzenia dwóch wielkich unii walutowych wokół euro i dolara amerykańskiego, lub rozpoczęcia procesu od powiązania dolara z euro w jedna walutę i koordynacji dołączania do takiej unii pozostałych państw, deklarujących chęć współpracy w tej dziedzinie. Ważnym elementem analizy jest przedstawienie interesów poszczególnych grup krajów, jakie mogą wchodzić w grę przy tworzeniu unii walutowych, jaki i gwarancji związanych z realizacja tego zamierzenia.

Mimo dość obszernej literatury na temat możliwości tworzenia globalnej unii walutowej niektóre argumenty użyte w artykule pojawiają się w tym kontekście po raz pierwszy, mimo że opierają się na powszechnie znanych kanonach ekonomii. Jednak nie odnoszono ich wcześniej do kwestii związanych z koncepcją jednej waluty światowej. Ważnym wątkiem wydaje się również być tu wątek dotyczący sfery decyzyjnej, dotyczącej zmian oraz kwestii przyspieszenia rozwoju i procesu pokonywania opóźnień rozwojowych, w oparciu o koncepcję zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Lessons and projections on the Euro introduction in new member countries Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w krajach nowej akcesji pojawiły się nowe wyzwania, zarówno pozytywne jak i negatywne, związane z właściwą absorpcją funduszy prywatnych i publicznych. Napływ kapitału rozpoczął przemiany ekonomiczne, które mogą utrudnić kolejny krok integracji — wprowadzenie wspólnej waluty. Literatura przedmiotu wskazuje na cztery zagrożenia, mogące utrudnić pełną integrację monetarną — wahania pozycji bilansu obrotów kapitałowych, błędnie ustanowiony parytet, ekspansję kredytową, brak koordynacji pomiędzy polityką fiskalną a pieniężną.

Paradoksalnie, głównym problemem po Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa wydaje się być napływ kapitału tworzący bąble spekulacyjne oraz presję inflacyjną. Celem pracy jest zweryfikowanie tezy, czy po akcesji nastąpiła zmiana efektywności słabej rynku walutowego. Wydaje się, że po akcesji nastąpił spadek efektywności, co z jednej strony może być argumentem za spowolnieniem procesu wprowadzania wspólnej waluty do chwili ustąpienia presji związanej z napływem funduszy zagranicznych, a także by ta presja nie kumulowała się z możliwym napływem kapitału spekulacyjnego przed adopcją euroz drugiej, być może, właśnie to jest moment ustabilizowania i uspokojenia kursu walutowego, który mógłby zostać wykorzystany na dokończenie procesu integracji.

Sławomir Bukowski, Currency board system and its immunity to currency crises System izby walutowej posiada zarówno swoje mocne jak też słabe strony i budzi szereg kontrowersji. Jedna z nich jest kwestia odporności na kryzysy walutowe i szerzej na szoki ekonomiczne Do wymienianych w literaturze zalet systemu currency board należą: stabilizacja cen i stóp procentowych, odporność na spekulację walutową, wysoka wiarygodność w oczach inwestorów. System ten, pomimo swojej skuteczności w stabilizowaniu cen i waluty ma jednak szereg wad.

Należą do nich m. Wymaga zatem spełnienia określonych warunków od których zależy skuteczność systemów dostosowawczych. Należą do nich: stabilizacja i dyscyplina fiskalna, elastyczność rynków, a w szczególności rynku pracy, mobilność siły roboczej, elastyczność cen i płac, rozwinięty i stabilny system bankowy. Przykład analizowanych w opracowaniu krajów Estonii, Litwy, Bułgariiktóre wprowadziły system izby walutowej wskazuje na to, że pomimo sukcesów w walce z wysoką inflacją w pierwszych latach funkcjonowania tego systemu, nie jest on odporny na inflację spowodowaną szybkim wzrostem gospodarczym stymulowanym przez wzrost popytu krajowego i ekspansje kredytową.

System ten spowodował w analizowanych krajach wzrost ryzyka kryzysu walutowego. Elżbieta Mirecka, Actions in favour of global financial security development Jednym z zagrożeń stabilności gospodarki i bezpieczeństwa finansowego, zarówno z punktu widzenia poszczególnych państw, jak i w skali globalnej, jest gospodarka podziemia, a Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa szczególności pranie pieniędzy.

Nielegalny charakter zjawiska prania pieniędzy uniemożliwia dokładny pomiar jego wielkości, stąd analiza opiera się na szacunkach, Opcje udostepniania Auf Deutsch ukazują ogromną skalę problemu. Badanie omawianego procesu opiera się także o budowane modele teoretyczne.

Działania te służą jego poznaniu, a także przygotowaniu przedsięwzięć zapobiegających i zwalczających to negatywne zjawisko. Zaangażowane są w nie zarówno banki — często nieświadomi uczestnicy procesu prania pieniędzy, jak i podmioty o międzynarodowym zasięgu działania — ONZ, FATF czy Unia Europejska. Współpraca w tym zakresie służyć winna zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego tak poszczególnych krajów, jak i w skali światowej. Wykazano, że zarówno dynamika ich rozwoju, jak i struktura, różnią się znacząco pomiędzy tymi dwoma grupami.

Autorka upatruje przyczyn takiego stanu rzeczy m. Zaleca stworzenie specjalnych rządowych programów rozwoju inwestycji private equity w Europie Środkowo-Wschodniej w celu pobudzenia tego sektora.

Menu nawigacyjne

Natalia G. Adamczuk, Vladimir I. Zimovtsev, Insurance as one of the ways to support economic safety of the country in the globalisation W praktyce międzynarodowej można znaleźć wiele różnych modeli ochrony depozytów w działalności gospodarczej.

Jednakże instytucje ubezpieczeniowe rzadko biorą udział w ochronie depozytów ludności. W niniejszym artykule wyjaśniono powody włączania się instytucji ubezpieczeniowych, jako profesjonalnych uczestników rynku, w ten proces.

Tomasz Czuba, Globalisation and trends in the world insurance services market Globalizacja trwa nieprzerwanie od początków działań gospodarczych ludzkości i wymiany handlowej.

Uczestnictwo w tym procesie nie może jednak być bierne. Ale aby stać się aktywnym uczestnikiem procesów globalizacyjnych należy zastanowić się, czym w rzeczywistości jest globalizacja.

O globalizacji mówi i pisze wielu ekonomistów przytaczając różne definicje. Wielość definicji w bogatej literaturze tego tematu nie pozwala na ich szczegółowe i wyczerpujące przedstawienie, a jedynie na wskazanie paru wybranych. Ogólnym trendem strategicznym jest rosnąca rola bancassurance, czyli nawiązywanie ścisłego partnerstwa z bankami.

Występują tu dwa modele: współpraca z wybranym bankiem-partnerem oraz współpraca z grupą banków. Nowym i ciekawym trendem jest partnerstwo i poszukiwanie skojarzeń z organizacjami niefinansowymi Co-brandingmającymi dostęp do baz informacyjnych na temat klientów, jak np. W przypadku rynku ubezpieczeń na życie występuje wyraźna tendencja do koncentracji działalności na wybranych rynkach i w wybranych produktach. Mariusz Szuster, Factors of FDI inflow to Far East countries Jednym z efektów globalizacji jest przenoszenie działalności produkcyjnej do innych krajów.

Ten ostatni kraj dominuje w obszarze przyciągania producentów głównie z Azji zainteresowanych obniżaniem kosztów produkcji.

Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa

Strategia ta zawodzi w przypadku nastawienia na szybkość obsługi klienta lub elastyczność struktury logistycznej. Obserwując dynamiczny rozwój chińskiego rynku można zakładać, iż w niedługiej przyszłości, kraj ten przestanie być tylko źródłem taniej siły roboczej. Aleksandra Ruchniewicz, Chinese companies on the international depositary receipt market Kwity depozytowe są to papiery wartościowe wystawiane na rynku zagranicznym na podstawie akcji lub innych papierów wartościowych spółek notowanych w kraju siedziby spółki-emitenta.

Instrumenty te emitowane są zarówno przez spółki z państw rozwiniętych, jak i rozwijających się. Natomiast koncepcją godzącą te dwa przeciwstawne stanowiska jest ujęcie Robertsona, znane jako glokalizacjaco oznacza tworzenie się lokalności w odniesieniu do globalnej kultury [21].

Główne wymiary globalizacji[ edytuj edytuj kod ] Wyróżnić można cztery główne wymiary globalizacji: techniczny, gospodarczy, społeczno-kulturowy i polityczny. Logo Mitsubishi. Na zielono państwa-członkowie WTO, na niebiesko państwa-obserwatorzy Osobny artykuł: Globalizacja gospodarki.

Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów. Powoduje to zniesienie większość barier występujących w handlu międzynarodowym, przez co w założeniu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich. W centrum globalizacji gospodarki nie znajdują się jednak lokalne firmy, a ponadnarodowe korporacje, które swoje siedziby mają w zamożnych państwach północnej części świata.

Pod względem gospodarczym korporacje są silniejsze od większości państw.

Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa

Poza tym w sferze gospodarki kryzysy finansowe w jednej części świata powodują, że są one odczuwane globalnie [23]. Wymiar społeczno-kulturowy[ edytuj edytuj kod ] Globalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym jest rezultatem rozwoju masowej turystykiwzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się ideologii konsumeryzmu. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji.

W tym kontekście często wspomina się również o makdonaldyzacji społeczeństwa, amerykanizacji czy konsumpcjonizmie [24]. Globalizacja na nowo zdefiniowała dotychczasowe postrzeganie tożsamości. Tożsamość podlega zmianom, będącymi wynikiem otwartości społeczeństwa na nowe doświadczenia, dyfuzji elementów kulturowych w wyniku procesów globalizacyjnych [25]. Tożsamość narodowa ustępuje wobec identyfikacji ze społeczeństwem globalnym [26]. Przeciwwagą dla takich zachowań jest spowodowany globalizacją powrót do korzeni kultur lokalnych.

Ulf Hannerz zakłada 4 scenariusze rozwoju kulturowej uniformizacji: wariant globalnej homogenizacji — zanikają kultury lokalne, replikując wzory zachodniej kultury dominującej ; wariant nasycenia kulturowego — powyższy proces zachodzi powoli, przez kilka pokoleń stopniowo eliminowane są lokalne wzorce kulturowe; wariant deformacji kulturowej — w procesie dyfuzji, kultura zachodnia jest przyjmowana po uprzednim przefiltrowaniu, w wyniku czego przyjmowane są wartości niższego poziomu oraz dostosowanie zachodnich wzorców do lokalnych tradycji; wariant amalgamacji kulturowej — kultura zachodnia jest wzbogacana o elementy kultury peryferii, a te przyjmują kulturę centrum selektywnie, dzięki dokonywaniu jej interpretacji przez lokalnych twórców kultury [10].

Wymiar polityczny[ edytuj edytuj kod ] W wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacje międzynarodowe jak: Bank ŚwiatowyMiędzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu. Organizacje te wpływają na gospodarkę światową, a przez to ograniczają niezależność państw narodowych.

W tym kontekście często wymienia się również Unię Europejską [27]. Ponadto Chiny stały się silniej powiązane z resztą świata, stały się istotnym elementem globalnych łańcuchów dostaw, co może mieć znaczne reperkusje dla międzynarodowych firm, co podkreślano w komunikacie Apple z lutego, który wywołał panikę na Wall Street.

Kolejna różnica polega na tym, że Chiny mają znacznie wyższy dług: całkowity prywatny dług pożyczki i dłużne papiery wartościowe wzrósł gwałtownie ze  proc. PKB na koniec r. Obecna epidemia ma również znacznie większy zasięg. W wypadku SARS było zachorowań w 37 krajach, a zainfekowanych koronawirusem zostało już prawie tysięcy osób w krajach dane z 20 marca r.

Oznacza to, że perspektywy dla globalnej gospodarki w najbliższych miesiącach nie rysują się korzystnie, nawet jeśli epidemia w Chinach wygaśnie, a Państwo Środka wznowi w pełni produkcję i powróci do wcześniejszej ścieżki wzrostu gospodarczego. W przeciwieństwie do poprzednich epidemii, które najczęściej dotykały słabo rozwinięte państwa jak ebolatym razem jest inaczej. Najwięcej infekcji odnotowano w Chinach, we Włoszech, w Iranie, Korei Południowej, we Francji, w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, czyli, wyłączywszy Iran, w największych gospodarkach świata.

Kraje te stanowią łącznie 45,5 proc. Warto też pamiętać, że Włochy i Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa były na skraju recesji już w czwartym kwartale r. Kolejny kwartał ujemnego wzrostu spowoduje techniczną recesję ósmej i trzeciej z największych gospodarek świata według nominalnego PKB. Gospodarka Stanów Zjednoczonych prezentuje się relatywnie lepiej.

Ale nawet ona może nie mieć odporności na koronawirusa.

The 25th edition of Working Papers contains the results of the studies on globalization process in world economy, conducted by various scientific centers. This publication comprises 66 papers which are based on research work carried out by 80 researchers in Polish and foreign universities.

Biorąc pod uwagę odwrócenie krzywej dochodowości w r. Composite PMI Output Index który wskazał spadek aktywności gospodarczej w lutym oraz reakcję ludzi i władz na pandemię, analitycy coraz częściej rozmawiają nie o tym, czy recesja nastąpi, ale o tym, jak poważna ona będzie.

Inwestorzy również pesymistycznie patrzą w przyszłość — amerykańskie indeksy giełdowe spadły już 29 proc. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalna gospodarka wzrosła o zaledwie 2,9 proc.

Czy banki centralne uratują nas przed koronawirusem?

Nowy Ład to koniec klasy średniej? Pisarski (Instytut Misesa): idą bardzo ciężkie czasy

Nie, choć oczywiście będą próbować. Niektóre z nich już ścięły stopy procentowe: pierwszy w krajach zachodnich z pomocą ruszył Fed, który obniżył stopę funduszy federalnych 3 marca r.

Uczynił to z gracją słonia w składzie porcelany, ściął bowiem stopy o 50 punktów bazowych, zamiast o zwyczajowe ćwierć punktu procentowego, i to na nieplanowanym posiedzeniu. Ta nagła decyzja nie tylko nie zatrzymała spadków cen akcji, ale wręcz zwiększyła niepewność na rynkach.

Amerykański bank centralny ponownie obniżył stopy procentowe 15 marca, tym razem aż o cały punkt procentowy — do 0—0,25 proc.

Ale załóżmy nawet, że komunikacja ze strony Fed byłaby wzorowa. Czy amerykański bank centralny może powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa? Zadać takie pytanie, to uzyskać odpowiedź. Ale czy paniczny ruch Fed naprawi chociaż zepsute globalne łańcuchy dostaw i wznowi zawieszoną działalność produkcyjną? Kolejne pytanie retoryczne. Polityka pieniężna jest bezsilna wobec szoków podażowych. Jeśli przedsiębiorca nie może uzyskać niezbędnych półproduktów z Azji do swojej fabryki albo gdy Jak korzystac z handlowca Bitcoin nie pojawiają się w pracy, to poziom stóp procentowych nie ma znaczenia.

Zresztą załóżmy, że problem jest natury popytowej — jak zapewne będą argumentować politycy i bankierzy centralni. W jaki sposób obniżka stóp procentowych ma pomóc, jeśli jednocześnie zachęca się ludzi do pozostania w domu, a co za tym idzie, ograniczenia działalności gospodarczej?

Jakie firmy zaczną więcej inwestować w okresie obniżonego popytu, zakłóceń w łańcuchach dostaw, spadających cen akcji? Skoro ultraniskie stopy procentowe nie pomogły ożywić wyjątkowo słabego wzrostu gospodarczego po wielkiej recesji, kiedy koronawirus bytował jeszcze tylko pośród nietoperzy albo łuskowców, to tym bardziej nie pomogą teraz. Koronawirus wpływa na gospodarkę głównie przez zmianę zachowań ludzi — działania banków centralnych ich nie zmienią a być może nawet nie powinny, skoro społeczne dystansowanie się ma być naszą najlepszą obroną przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Obniżki stóp procentowych dokonane przez Fed oraz inne banki centralne w tym Narodowy Bank Polski były niepotrzebne i nie pomogą gospodarce dotkniętej pandemią, mogą jednak nasilić wszystkie negatywne skutki niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, takie jak Gospodarka polityczna globalnego systemu handlowego trwa zadłużenie czy firmy zombie.

Koronawirus a sprawa Polska Polska gospodarka powinna w mniejszym stopniu odczuć skutki pandemii niż inne kraje europejskie. Po pierwsze dlatego, że w porównaniu chociażby z niemiecką polska gospodarka jest mniej zależna od eksportu i słabiej powiązana gospodarczo z Chinami.

Po drugie, sektor turystyczno-rozrywkowy stanowi mniejszy procent PKB w porównaniu z krajami południowej Europy. Polska gospodarka jest też nieźle zdywersyfikowana. Po trzecie, wyższe tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w porównaniu z Niemcami czy innymi państwami zachodnimi stwarza większą przestrzeń przed pojawieniem się ewentualnej recesji.

Niemniej jednak prognozowane jest osłabienie wzrostu gospodarczego.