Przejdź do treści

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku. Do tej pory strażnicy graniczni mieli uprawnienia wyłącznie do ścigania przestępstw dotyczących dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Krajowymi Centrami Koordynacyjnymi National Coordination Centres — NCCs  oraz spotkania ekspertów w celu wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach, a także wspólne ćwiczenia i operacje. Nowe uprawnienia Straży Granicznej 28 sierpnia br. Nie wpływa ono na szczególne zasady stosowane w Ceucie i Melilli, określone w Umowie w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca r. Powyższe wyłączenie nie ma jednak zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym również narkotyków uśmierzających ból, których przywóz z zagranicy określają odrębne przepisy.

Zarządzanie granicami zewnętrznymi

Strona znajduje się w archiwum. Nowe uprawnienia Straży Granicznej 28 sierpnia br.

Granica systemu obrotu jednostki granicznej

Prezydent RP podpisał ustawę z 9 lipca o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, która rozszerza kompetencje formacji. Wśród nowych Granica systemu obrotu jednostki granicznej funkcjonariuszy Straży Granicznych znajdą się m. Będą to dokumenty uprawniające do pobytu i dokumenty wymagane do ich wydania, a także wymagane do wydania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Granica systemu obrotu jednostki granicznej

Do tej pory strażnicy graniczni mieli uprawnienia wyłącznie do ścigania przestępstw dotyczących dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Wskazane przestępstwa polegają m.

Nowe uprawnienie funkcjonariuszy SG będzie dotyczyło w szczególności takich dokumentów, jak: karta pobytu, zaproszenie, zezwolenie na pobyt, ubezpieczenie zdrowotne, zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy czy zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia. SG nie będzie mogła gromadzić danych ani dokonywać operacji w systemie. Straż Graniczna będzie informowała policję o odnalezieniu osoby poszukiwanej i to Policja będzie uprawniona Strategia TradingView Pine. dokonania zmian w bazie KSIP.

Wyszukiwarka

Dostęp do bazy uprości procedurę poszukiwań, a także zapobiegnie powielaniu zleceń przez Prokuraturę. Obecnie prokurator, wydając np. Po wejściu w życie nowych przepisów, odpisy m. Dzięki temu rozwiązaniu gromadzenie i przetwarzanie danych osób poszukiwanych będzie realizowane w ramach jednej bazy krajowej, zarządzanej przez Policję. Skorzystanie z oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych będzie możliwe po wydaniu postanowienia prezydenta, na wniosek premiera.

Dokumenty powiązane

Zaproponowano, by delegowanie z urzędu nie przekraczało 6 miesięcy w okresie 2 lat od rozpoczęcia pierwszego delegowania. Dłuższe delegowanie w tym okresie będzie możliwie tylko za zgodą funkcjonariusza.

Granica systemu obrotu jednostki granicznej

Ponadto w zakresie przeniesienia określono, że zasada, iż funkcjonariusz w okresie 2 lat od przeniesienia może być po raz kolejny przeniesiony tylko za jego pisemną zgodą, nie będzie dotyczyć tych funkcjonariuszy, którzy na własną prośbę zdecydują się na zmiany bądź też samo przeniesienie nie spowoduje zmiany warunków i miejsca pełnienia służby np. Wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zapisów dokonujących zmian w przepisach dotyczących umundurowania, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia r.

Przebieg procesu legislacyjnego nad ustawą można prześledzić na stronach sejmowych.