Przejdź do treści

Jedyną umową zaakceptowaną przez wszystkich członków WTO jest Porozumienie o ułatwieniach w handlu z r. Pierwsze formalne posiedzenie parlamentarzystów w WTO odbyło się w grudniu r. Ostro krytykuje ona tę organizację, uznając ją za nieefektywną i działającą na niekorzyść USA nie wyklucza nawet jej opuszczenia przez Stany Zjednoczone. Liberalizacja międzynarodowego systemu handlu okazała się korzystna dla niektórych krajów rozwijających się, przynosząc im bezprecedensowy trwały wzrost gospodarczy.

Negocjacje dauhańskie dążą do zwiększenia roli krajów rozwijających się i podniesienia ich zdolności do czerpania korzyści z handlu międzynarodowego oraz pomocy im w zwalczaniu ubóstwa. Dauhańska agenda rozwoju opiera się na zasadzie jednolitego pakietu [3] i nadal trwa.

Pomimo impasu w negocjacjach handlowych rozważa się modernizację zasad WTO i poszukuje rozwiązania nowych problemów globalnych. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament pełni wraz z Radą rolę współustawodawcy i odgrywa ważną rolę jako organ sprawujący nadzór nad polityką handlową.

Podobnie jak poprzednie rundy ma ona na celu dalszą liberalizację handlu. Negocjacje utknęły jednak w martwym punkcie w ważnych obszarach, głównie związanych z dostępem do rynku.

Światowa Organizacja Handlu

Największe rozbieżności dotyczą stanowisk ważnych krajów wschodzących i krajów lub bloków uprzemysłowionych co do metod przekształcania międzynarodowego systemu handlu. UE wsparła rozpoczęcie szeroko zakrojonej i ambitnej rundy negocjacji, ponieważ uznała to za najlepszy sposób zapewnienia wszystkim uczestnikom wzrostu gospodarczego i korzyści z rozwoju oraz umożliwienia niezbędnych kompromisów.

Pomimo usilnych starań wielu uczestników w tym zwłaszcza UE pomyślne zakończenie całego procesu negocjacji wydaje się jednak nieosiągalne. Członkowie WTO skupili się na mniej kontrowersyjnych obszarach, w których można osiągnąć pozytywne rezultaty w realizacji celów rozwoju zawartych w światowym planie rundy, aby wybrnąć z impasu, w którym znalazły się negocjacje dauhańskie, i powstrzymać protekcjonizm.

W grudniu r.

Dwa lata później w grudniu r. Te osiągnięcia, zwłaszcza wejście w życie umowy o ułatwieniach w handlu w lutym r. Kładą one podwaliny pod reformę WTO, która uwzględni nowe globalne wyzwania handlowe i wesprze wielostronne zasady handlu. Parlament Europejski uważnie śledzi negocjacje WTO. Przyjął też wiele sprawozdań, w których oceniono postęp rozmów. Konferencja Parlamentarna ds.

  • System ten jest jednak o pół wieku starszy.
  • Handel strategii zatrzymania strategii
  • Jakie jest najlepsze sygnaly opcji binarnych
  • Sygnaly objetosci handlu
  • Przewidziane są również wyjątki od ogólnie przyjętych zasad.
  • World Trade Organization - na świecie - Antykorupcja

WTO, która jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego i Unii Międzyparlamentarnej, regularnie oferuje możliwość konstruktywnego uczestnictwa więcej informacji na temat konferencji — zob. Parlament kilkakrotnie wzywał do wznowienia negocjacji, podkreślając wagę rundy dauhańskiej dla światowego handlu i rozwoju gospodarczego.

Parlament jest również ściśle zaangażowany w negocjacje porozumień o bardziej ograniczonym zakresie.

Parlament stale śledzi rozwój wydarzeń w WTO, zwłaszcza w związku z następnym posiedzeniem ministerialnym WTO — ma się ono odbyć w czerwcu r.

Unia zawsze należała do głównych propagatorów skutecznego handlu międzynarodowego opartego na zasadach praworządności.

Jak dziala system handlu swiatowego

Taki system pomaga zapewnić przedsiębiorstwom z UE dostęp do rynków zagranicznych na sprawiedliwych zasadach, przez co wspiera wzrost gospodarczy zarówno w danym kraju, jak i w państwach trzecich, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych.

Realizuje swe funkcje poprzez szereg konferencji, z których najbardziej sławna pozostaje konferencja w Seattle.

Jak dziala system handlu swiatowego

Zakończyła się ona niepowodzeniem i naraziła WTO na falę krytyki. Najnowsza runda negocjacyjna nosi nazwę Doha Development Agenda i wg planów miała być zakończona w roku, ale trwa nadal.

Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu

Struktura 1. Konferencja Ministralna To najwyższy organ WTO złożony z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich, zwoływany co najmniej raz na dwa lata. Organ ten podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z wielostronnymi porozumieniami handlowymi oraz wszystkimi najważniejszymi sprawami związanymi z WTO. Rada Generalna Organ wykonawczy składający się z wszystkich państw członkowskich, zbierający się w miarę potrzeby. Inna grupa zarzutów dotyczy negatywnych konsekwencji globalizacjiczyli likwidację krajowych miejsc pracy na skutek upadku niekonkurencyjnych przedsiębiorstw oraz pogłębianie się dysproporcji rozwojowych.

Spotyka się również argumenty, że WTO nie dba o ochronę środowiska.

AoA określa zasady handlu międzynarodowego i pośrednio produkcji oraz zakazuje wykorzystywania pozataryfowych środków. Porozumienie pozwala państwom na pewną swobodę stosowania kroków, jakie pragną one podjąć w swoim sektorze rolnym.

Jedną z najbardziej istotnych rund, która jest niezakończona, jest Runda Doha. Postanowienie o jej rozpoczęciu zostało podjęte podczas czwartej konferencji ministralnej, która miała miejsce w Doha w listopadzie roku.

Światowa Organizacja Handlu – Wikipedia, wolna encyklopedia

Początkowo wg ustaleń organizatorów planowano, że runda zakończy się w roku. Może to rzutować negatywnie na efektywność pracy organu i tempo rozpatrywanych spraw.

Jak dziala system handlu swiatowego

Ponadto w grudniu r. Umożliwi to rozstrzyganie sporów dwustronnie z pominięciem WTO, co może skutkować zaburzeniami w relacjach handlowych i marginalizacją organizacji. W listopadzie r. UE, Chiny i Indie przedstawiło propozycję rozwiązania kryzysu wokół AB, w tym ograniczenia zakresu interpretacji przez sędziów zaskarżonych przepisów czy corocznego omawiania działania organu przez członków WTO.

W osobnej propozycji z grudnia r. Chiny, UE i Indie proponują także inne zmiany, w tym rozszerzenie składu trybunału z siedmiu do dziewięciu członków i przedłużenie ich kadencji z czterech do sześciu lat.

Jak dziala system handlu swiatowego

Status państwa rozwijającego się i gospodarki rynkowej Jednym z kluczowych tematów rozmów jest podział państw w WTO na rozwinięte i rozwijające się, które mogą liczyć na preferencyjne traktowanie special and differential treatment — SDTnp. Każdy członek WTO sam określa, do której grupy należy państwa rozwijające się stanowią ok. Decyzja ta musi zostać zaakceptowana przez innych członków.

Jak dziala system handlu swiatowego

Wobec zmian układu sił w światowej gospodarce postuluje się reformę SDT. We wspólnym oświadczeniu z września r. Inną kontrowersyjną kwestią jest rola państwa w gospodarce. Ingerencja rządu może skutkować np.

Jak dziala system handlu swiatowego

Często w tym kontekście wspomina się o działalności przedsiębiorstw państwowych i udzielaniu subsydiów przez instytucje publiczne, np. USA podnoszą również kwestię ograniczonej transparentności udzielanego wsparcia i wprowadzanych przepisów prawnych.

  1. Światowa Organizacja Handlu – Encyklopedia Zarządzania

Istotnym elementem zaburzania uczciwej konkurencji jest też słaba ochrona własności intelektualnej czy przymusowy transfer technologii.