Przejdź do treści

W umowie z odbiorcą określono moment, w którym przechodzą na odbiorcę ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym umową faktoringu będą objęte wierzytelności, zarachowane uprzednio na przychody należne przez Spółkę jawną dostawcę , w kwocie netto wynikającej z poszczególnych faktur wystawionych przez dostawcę. Analiza powyższych definicji prowadzi do wniosku, że wydatki poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów to wydatki poniesione w celu zagwarantowania nieprzerwanego funkcjonowania, tak aby dane źródło mogło przynosić przychody w przyszłości. Przeciętny czas oczekiwania na przedsiębiorców na płatność wynosi ponad 60 dni a dodatkowo, rozwiązania finansowania oferowane na rynku często są mało skuteczne, pozyskiwany kapitał jest drogi, a przedsiębiorcy mają do nich ograniczony dostęp przez restrykcyjne wymagania stawiane przez instytucje finansowe.

Odbiorcy zyskują możliwość generowania dodatkowego zysku z posiadanej gotówki i zobowiązań, poprawę kondycji własnego łańcucha dostaw i swoich wskaźników finansowych dzięki innowacyjnemu Programowi Akceleracji Płatności. Umożliwiamy zmaksymalizowanie zysku, ogromną oszczędność czasu i pełną elastyczność dzięki mechanizmowi Dynamicznego Dyskonta, z którego może skorzystać każdy kontrahent w łańcuchu dostaw.

Żadne inne rozwiązanie nie oferuje takich możliwości. Dostawcom dajemy możliwość wzmocnienia i kontroli płynności finansowej dzięki wcześniejszym płatnościom na żądanie.

Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB

SCFO to także tańsze finansowanie działalności bez dodatkowych opłat, wniosków czy umów. Dodatkowo jest to rozwiązanie, które nie wymaga ponoszenia żadnych nakładów finansowych ze strony Odbiorców jak i Dostawców, zmian w procesach wewnętrznych i integracji systemów dzięki innowacyjnej Platformie chmurowej.

Wraz z wejściem we wrześniu roku regulacyjnych standardów technicznych, co otworzy fintechom drogę aby móc w pełni korzystać z Dyrektywy PSD2 i otwartej bankowości, proces płatności między kontrahentami zostanie w pełni zautomatyzowany.

Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB

Przeciętny czas oczekiwania na przedsiębiorców na płatność wynosi ponad 60 dni a dodatkowo, rozwiązania finansowania oferowane na rynku często są mało skuteczne, pozyskiwany kapitał jest drogi, a przedsiębiorcy mają do nich ograniczony dostęp przez restrykcyjne wymagania stawiane przez instytucje finansowe. Ten nieefektywny system hamuje rozwój zarówno Dostawców, jak i Odbiorców, jednocześnie spowalniając gospodarkę. Tymczasem utrzymujące się najniższe w Opcje binarne Handel na Cyprze stopy procentowe drastycznie ograniczają rentowność inwestycji w instrumenty finansowe wolne od ryzyka i przyczyniają się do nieefektywnego utrzymywania krótkoterminowych środków pieniężnych na rachunkach bieżących przedsiębiorstw, które to środki obecnie znajdują się na rekordowych poziomach.

Bazując na rodzinnych doświadczeniach i problemami z płynnością finansową rodzinnej firmy, Mateusz Obuchowski postanowił naprawić ten nieefektywny system i wpadł na pomysł stworzenia Platformy z misją usprawnienienia polskiej gospodarki.

Platforma SCFO umożliwia szybszy, łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału firmom, mającym problemy z utrzymaniem stabilności i płynności finansowej. Z drugiej strony pozwala na efektywniejsze wykorzystanie nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwach oraz wzmacnianie relacji między kontrahentami w łańcuchu dostaw. Dla kogo: Modelowym klientem jest średnie lub duże przedsiębiorstwo posiadające gotówkę in plus z rozbudowanym łańcuchem dostaw. Jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria, spec.

Big Data. Od początku związany z sektorem finansowym. Swoje zainteresowanie ukierunkował w stronę rynku kapitałowego i praktyk inwestowania na giełdzie.

Naturalnym kolejnym krokiem było rozpoczęciem przygotowania do uzyskania licencji CFA i doradcy inwestycyjnego, gdzie po pierwszym etapie egzaminu zrodził się pomysł FinTechu SCFO, wprowadzającego rozwiązanie efektywniejszego zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach. W SCFO odpowiada za kwestie biznesowo finansowe. Robert Kozłowski COO Od początku swojego życia zawodowego związany z informatyką i bezpieczeństwem danych. Podczas swojej kariery zawodowej zaangażowany w szereg wdrożeń systemów teleinformatycznych zarówno w projektowanie przestrzeni oprogramowania, jak i infrastruktury teleinformatycznej dla sektora prywatnego i państwowej administracji szczebla centralnego.

Rozdział 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania. Rozdział 2.

Ryzyko kredytowe

Źródła przychodów Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 4. Ordynacja podatkowa Dz. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 6 września r. Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. AP, na podstawie art. Wezwanie do uzupełnienia ww.

Zainteresowany będący stroną postępowania uzupełnił powyższy wniosek pismem z dnia 23 października r. We wniosku oraz jego uzupełnieniu złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania Pana …. Drugim wspólnikiem Spółki jawnej jest również osoba fizyczna - Pan Zainteresowany niebędący stroną postępowania. Umowa Spółki jawnej została zawarta w dniu 18 października r. Wspólnicy Spółki jawnej, tj. Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na sprzedaży artykułów przetwórstwa rolno-spożywczego działalność handlowa.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Polityka kontroli limitów i zmniejszenia ryzyka

W zakresie podatku dochodowego Zainteresowany będący stroną postępowania, jak i Zainteresowany niebędący stroną postępowania, opłacają podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki jawnej.

Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września r. Na dzień złożenia wniosku ORD-WS wspólnicy Spółki jawnej rozpatrywali możliwość objęcia należności powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, tj.

W dniu sporządzania wniosku, tj. Strony umowy faktoringu pełnego to Spółka jako dostawcabędąca de facto faktorantem i bank, pełniący rolę faktora. Ponadto, w umowie zidentyfikowano podano dane odbiorcę, czyli dłużnika należności wykupywanych przez bank. Bank przedstawił Spółce projekt umowy o e-finansowanie, przy czym dopiero z treści umowy wynika, co stanowi jej przedmiot, a więc na czym polega usługa finansowania świadczona przez bank. Celem zawarcia umowy faktoringu było znalezienie źródła finansowania, które nie jest kredytem bankowym.

Zaciągnięcie kolejnego kredytu pogorszyłoby wskaźniki finansowe Spółki. Zawarcie umowy faktoringu podyktowane było w szczególności umożliwieniem Spółce jawnej dostawcy finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, przez uzyskanie od banku faktora zapłaty za wierzytelności przed upływem terminu ich wymagalności, co pozwoli też skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawi bieżącą płynność Spółki jawnej.

Z umowy handlowej z odbiorcą wskazanym w umowie faktoringu z bankiem wynika dniowy termin płatności, ale kiedy odbiorca zacznie kierować faktury do faktoringu termin ten zostanie wydłużony o 5 dni.

Natomiast Spółka jawna, w związku z przedstawieniem przez odbiorcę faktur do faktoringu za pomocą wniosku elektronicznego będzie otrzymywać środki pieniężne, stanowiące spłatę tych wierzytelności wcześniej, tj.

Z umowy nie wynika jaki konkretnie będzie to termin.

Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB

Kwestię tę reguluje porozumienie zawarte między odbiorcą a bankiem, a - jak wynika z umowy - dostawca akceptuje fakt przedstawienia wierzytelności w terminach i kwotach ustalonych przez odbiorcę i zrzeka się jakichkolwiek zarzutów do banku w stosunku do terminów i kwot ustalonych przez odbiorcę. Zatem, Spółka jawna ma uzyskiwać środki pieniężne z przysługujących jej wierzytelności od odbiorcy w terminie wcześniejszym, niż to wynika z terminu płatności określonego w umowie z odbiorcą dzięki temu, że: odbiorca przesyła do banku wniosek elektroniczny, co - zgodnie z umową - oznacza, że bank jest uprawniony do dyskonta wierzytelności i zapłaty na rzecz dostawcy, faktury przesłane do banku przez odbiorcę w formie wniosku elektronicznego do godz.

Niemniej istotnym argumentem przemawiającym za zawarciem umowy faktoringu z bankiem jest fakt, że będzie to faktoring bez regresu banku wobec dostawcy faktoring pełny. Faktoring ten zabezpiecza ryzyko braku zapłaty przez odbiorcę, ponieważ ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje bank. Faktoring pełny zapewnia zatem finansowanie należności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności przez faktora bank. Zgodnie z umową zawartą z bankiem przedmiotem umowy są: usługa finansowania polegająca na wykupie przez bank wierzytelności dostawcy bez prawa regresu banku w stosunku do dostawcy, co do wykupionych wierzytelności.

Na mocy umowy wierzytelności będą przelewane przez dostawcę na rzecz banku w rozumieniu art.

  • Skorzystaj z mozliwosci wyboru zapasow w IRA
  • Opcja binarna Bezplatna eBook
  • Brokerzy Forex CFD Trade
  • Dyskonto należności z akredytywy eksportowej - BGK
  • Dzięki naszej innowacyjnej Platformie SCFO przejmiesz kontrolę nad swoimi finansami — zyskasz zwrot z inwestycji bez ryzyka lub poprawisz swoją płynność.

W ramach finansowania, zgodnie z opisaną powyżej usługą finansowania, za Opcje Corporation. przelaną wierzytelność bank zobowiązany będzie do zapłaty ceny stanowiącej kwotę do wypłaty. Bank realizuje zlecenia dyskonta wierzytelności do wysokości limitu finansowania.

Za czynności dodatkowe bank pobierze prowizję operacyjną oraz prowizję za przyznanie limitu. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z bankiem, w sprawach nieuregulowanych odmiennie w umowie obowiązują postanowienia regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa. Z kolei, z umowy z bankiem wynika, że okres obowiązywania limitu finansowania ustalono do dnia 30 lipca r. Jest to ostatni dzień na przesłanie wierzytelności do wykupu przez odbiorcę, zaakceptowanie ich przez dostawcę oraz wypłatę przez bank na rzecz dostawcy.

Zabezpieczeniem roszczeń banku wynikających z umowy jest pełnomocnictwo do rachunków dostawcy, zgodnie z załącznikiem do umowy. Z pełnomocnictwa udzielonego bankowi wynika, że dostawca zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa pod rygorem wypowiedzenia umowy i zobowiązuje się do nieustanawiania innych pełnomocników umocowanych do dysponowania tymi samymi rachunkami, do czasu wygaśnięcia pełnomocnictwa udzielonego bankowi.

Pełnomocnictwo jest nieodwołalne i wygaśnie po spłacie bankowi zobowiązań z umowy.

Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB

Ponadto, z pełnomocnictwa udzielonego przez dostawcę bankowi wynika, że dostawca upoważnia bank do zaspokojenia wierzytelności banku wynikających z umowy faktoringu ze środków zgromadzonych na wskazanych w pełnomocnictwie rachunkach dostawcy, z pierwszeństwem przed innymi płatnościami i dyspozycjami dostawcy, poprzez potrącenie wymagalnych należności banku z umowy z należnościami dostawcy wynikającymi z ww.

Umowa nie przewiduje zabezpieczenia w postaci cesji praw z umowy ubezpieczenia.

Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB

Z powyższego wynika, że w umowie nie wskazano wprost okresu, na jaki została zawarta, ale z zapisów Regulaminu wynika, że obowiązuje ona w okresie obowiązywania limitu finansowania do 30 lipca r.

Dostawca ponosi względem banku odpowiedzialność, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i wady fizyczne.

Umowa z bankiem zawiera następujące definicje: data uruchomienia finansowania - data wykupu wierzytelności przez bank, od której rozpoczyna się finansowanie. Jest to kwota finansowana, pomniejszona o wysokość odsetek dyskontowych i prowizji operacyjnej; maksymalny okres dyskonta - do 80 dni; limit finansowania - odnawialny limit finansowania w wysokości podanej w umowie kwocie w zł; okres obowiązywania limitu finansowania - do dnia 30 lipca r.

Zgodnie z umową wierzytelności przysługujące dostawcy będą przedstawiane do banku przez odbiorcę w formie wniosków elektronicznych, na co dostawca wyraża zgodę. Przesłanie wniosku elektronicznego oznacza, że bank jest uprawniony do dokonania dyskonta wierzytelności i zapłaty na rzecz dostawcy.

Przelew wierzytelności na rzecz banku w rozumieniu art. Wraz z wierzytelnością przechodzą na bank wszelkie prawa z nią związane, w tym odsetki z tytułu opóźnienia w uregulowaniu wierzytelności oraz prawne zabezpieczenia spłaty, za wyjątkiem wierzytelności wynikających z ustawy z dnia 8 marca r. Dostawca akceptuje fakt przedstawienia wierzytelności w terminach i kwotach ustalonych przez odbiorcę i zrzeka się jakichkolwiek zarzutów wobec banku w stosunku do tych terminów i kwot.

Faktury przesłane przez odbiorcę do banku do godz. Faktury przesłane przez odbiorcę po tej godzinie będą zdyskontowane i wypłacone dostawcy przez bank w kolejnym dniu roboczym.

Czym jest pomoc publiczna

Bank zastrzegł sobie prawo do zablokowania przyznanego limitu finansowania do końca trwania okresu jego obowiązywania. Z tytułu wykupu wierzytelności bank wypłaci na rachunek dostawcy kwotę finansowaną wierzytelności, pomniejszoną każdorazowo o odsetki dyskontowe i prowizję operacyjną. Z tytułu pobranej prowizji operacyjnej bank wystawi fakturę. Wierzytelności, które miałyby zostać wykupione przez bank, muszą spełniać następujące warunki: powstały w ramach obrotów handlowych, krajowych lub zagranicznych pomiędzy dostawcą i odbiorcą, oraz powstały wskutek dostaw towarów wskazanych w umowie zawartych umów pomiędzy dostawcą i odbiorcąsą zbywalne, istnieją w kwocie wskazanej na fakturze, są o charakterze pieniężnym, są bezsporne, są nieprzedawnione, których termin płatności jeszcze nie upłynął, bądź są niewymagalne, w przypadku wierzytelności przyszłych, przysługują wyłącznie dostawcy i nie są w momencie wykupu, ani w przyszłości przedmiotem wykupu przez innego nabywcę, są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności nie stanowią zabezpieczeń spłaty kredytów i innego rodzaju zobowiązań, są wolne od tytułów egzekucyjnych i nieobjęte postępowaniem sądowym, są do zapłaty w walucie przyznanego limitu finansowania.

Finansowanie przez bank będzie polegać na wykupie wierzytelności dostawcy przez bank bez prawa regresu banku do dostawcy co do wykupionych wierzytelności.

Pomiar ryzyka kredytowego

Wierzytelności te będą powstawać w wyniku sprzedaży towarów przez Spółkę jawną dostawcę na rzecz odbiorcy. Umowa przewiduje również zawarcie porozumienia pomiędzy bankiem a odbiorcą, które będzie określać sposób przekazywania wierzytelności do wykupu oraz będzie zawierać zgodę odbiorcy na cesję wierzytelności na bank.

Bank będzie skupował jedynie wierzytelności, które przysługują dostawcy od odbiorcy. Ponadto, w przypadku transakcji bez regresu bank wymaga, aby wierzytelności przekazywane do banku były potwierdzone przez odbiorcę, poprzez podpis na fakturze lub innym dokumencie dotyczącym odbioru towaru.

Pomoc publiczna udzielana przez ZUS

Odbiorca będzie spłacać wierzytelności na rachunek do spłaty banku w trybie określonym odrębnie pomiędzy bankiem i odbiorcą. Bank ma prawo wstrzymać wykup wierzytelności w przypadku braku spłaty wierzytelności w dacie końca finansowania, do czasu uregulowania przez odbiorcę wszystkich wymagalnych należności wobec banku. Data końca finansowania zdefiniowana w Regulaminie to data będąca ostatecznym terminem zapłaty wierzytelności wykupionej przez bank.

Z umowy wynika także, że za czynności dodatkowe bank pobierze prowizję operacyjną i prowizję za przyznanie limitu. Zgodnie z Regulaminem prowizja ta zostanie pobrana z rachunku dostawcy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy, a jej pobranie warunkuje rozpoczęcie wykupu. Chodzi o pełnomocnictwo udzielone bankowi do zaspokojenia Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB banku wynikających z umowy ze środków na wskazanych rachunkach bankowych dostawcy.

Z Regulaminu wynika, że opłaty i prowizje są pobierane w trybie wskazanym poniżej, o ile w umowie wskazano ich wysokość. I tak: koszty podatku VAT od opłat i prowizji - ponosi klient dostawca i powiększają one kwoty opłat i prowizji wskazane w umowie. Są one rozliczane na podstawie faktur wystawianych przez bank; bank pobierze prowizję za przyznanie limitu - opisano powyżej; odsetki dyskontowe - w związku z każdorazowym wykupem wierzytelności bank pobierze z rachunku dostawcy lub potrąci z kwoty finansowanej odsetki dyskontowe i prowizję operacyjną; prowizja operacyjna - z tytułu finansowania każdej wierzytelności bank pobiera prowizję operacyjną w wysokości określonej w umowie.

Będzie ona pobierana z rachunku dostawcy lub będzie pomniejszać kwotę finansowaną. Co ważne - jak wynika z Regulaminu - prowizja ta może być pobrana, pomimo tego, że jej wysokość nie jest wskazana w umowie. Podsumowując, prowizje obejmują: prowizję operacyjną, prowizję za przyznanie limitu i ww. Natomiast opłaty obejmują: odsetki dyskontowe i podatek VAT. Wierzytelności objęte rozpatrywaną umową faktoringu byłyby wcześniej ujęte jako przychody należne w kwocie netto, bez podatku VAT i opodatkowane.

Przychody wynikające z wartości netto dokonanej sprzedaży byłyby opodatkowane zgodnie z art. W umowie z odbiorcą określono moment, w którym przechodzą na odbiorcę ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy.

Kogo dotyczy pomoc publiczna

Moment ten jest równoznaczny z momentem wydania rzeczy, o którym mowa w przepisie art. Zgodnie z umową z odbiorcą przeniesienie prawa do rozporządzania towarem przeniesienie ryzyka i korzyści związanych z przedmiotem umowy nastąpi w momencie odbioru towaru przez nabywcę. Moment ten wyznacza datę wydania towaru.

Faktura jest wystawiona z datą sprzedaży równą dacie odbioru towaru przez kontrahenta i wtedy też powstaje przychód. W tej samej dacie przychód ten uwzględnia się dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wierzytelności objęte umową z bankiem nie byłyby objęte odpisem aktualizującym, są ubezpieczone.

greedy

Wierzytelności przysługujące dostawcy nie są również przedmiotem cesji na żaden inny podmiot, są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności nie stanowią zabezpieczeń spłaty kredytów i innych zobowiązań. W księgach rachunkowych operacja faktoringu pełnego zostanie potraktowana, jak sprzedaż wierzytelności własnych, ponieważ zdarzenia te rodzą podobne skutki. Operacja faktoringu pełnego zostanie ujęta w księgach rachunkowych w następujący sposób: wyksięgowanie sprzedanej należności w wartości nominalnej kwocie brutto w koszty finansowe w korespondencji z kontem rozrachunków z odbiorcą, należność od faktora banku z tytułu sprzedaży wierzytelności zostanie ujęta na przychody finansowe w korespondencji z kontem pozostałych rozrachunków.

Zakładając, że cena sprzedaży wierzytelności jest równa wartości nominalnej należności, wówczas będzie to kwota wartości brutto należności, pobrane przez bank opłaty odsetki dyskontowe i prowizje zostaną zaliczone do kosztów finansowych w korespondencji z kontem pozostałych rozrachunków. Podsumowując, umowa z bankiem polega na wykupie wierzytelności dostawcy bez regresu banku w stosunku do dostawcy.

Wykup dotyczy wierzytelności przysługujących dostawcy od jednego wskazanego w umowie odbiorcy. Za każdą przelaną wierzytelność bank zobowiązany jest do zapłaty ceny stanowiącej kwotę do wypłaty. Kwota do wypłaty dla dostawcy jest to kwota finansowana pomniejszona o odsetki dyskontowe i Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB operacyjną.

Poza usługą finansowania przedmiotem umowy są również czynności dodatkowe banku. Wierzytelności przysługujące dostawcy przedstawia do banku do wykupu odbiorca w formie wniosków elektronicznych, zawierających dane o fakturach, co oznacza, że bank jest uprawniony do dokonania dyskonta wierzytelności i zapłaty na rzecz dostawcy.

Przelew wierzytelności na rzecz banku nastąpi w momencie zapłaty przez bank za wierzytelność. Zabezpieczeniem roszczeń banku z umowy jest pełnomocnictwo udzielone przez dostawcę do jego rachunków bankowych.

Monitoruj systemy handlowe pełnomocnictwa wynika m. Z tytułu realizacji umowy bank pobierze odsetki dyskontowe, prowizje operacyjne, prowizję za przyznanie limitu finansowania i ewentualnie prowizję rekompensacyjną. Wskazane koszty ponosi dostawca. Zdaniem Zainteresowanych ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku : Ad. Zbycie wierzytelności podmiotowi trzeciemu nie jest związane z transakcją zawartą między wierzycielem a jego dłużnikiem - jest odrębnym zdarzeniem gospodarczym.

Zbycie wierzytelności nie prowadzi do spłaty tej wierzytelności przez dłużnika, ponieważ ten w dalszym ciągu nie uregulował swojego zobowiązania, tylko po zbyciu tej wierzytelności, jest on zobowiązany wobec innego podmiotu.

W konsekwencji, przychód uzyskany w wyniku sprzedaży tej wierzytelności bankowi faktorowi stanowi odrębną kategorię przychodu od przychodu z tytułu pierwotnie zawartej transakcji, w związku z którą powstała ta wierzytelność.

Przychód z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności stanowi przychód z działalności gospodarczej, co wynika z art.

Dyskonto należności z akredytywy eksportowej

Zgodnie z tym przepisem, przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności powinien zostać rozpoznany w wysokości odpowiadającej cenie zawartej w umowie sprzedaży wierzytelności. Odnosząc powyższe do analizowanej umowy faktoringu z bankiem, odpłatne zbycie wierzytelności powstających w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę jawną, której Zainteresowani są wspólnikami, generuje przychód podatkowy zgodnie z art.

Naleznosci z klientami System dyskontowy PIB

Przychód ten należy ustalić w wysokości odpowiadającej cenie wynikającej z umowy sprzedaży wierzytelności. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy Spółki jawnej, będący osobami fizycznymi. Jak wynika z art. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku udziału są równe.