Przejdź do treści

Sytuacja taka miałaby miejsce wówczas, gdyby ustawa o ochronie danych osobowych określała odmienne zasady i tryb dostępu do informacji o osobach sprawujących funkcje w podmiotach wykonujących zadania publiczne. We wszystkich przypadkach zachowano natomiast przedmiot umowy przykładowo: prowadzenie kursu gotowania potraw łemkowskich w oparciu o tradycje wigilijne w dniu 29 grudnia r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawiania brakujących lub niepoprawnych wartości, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z brakującymi lub niepoprawnymi wartościami , która znajduje się w dalszej części tego artykułu.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 maja r. Dane osobowe osób zawierających umowy ze stowarzyszeniem. Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja r.

Jakie informacje o pracownikach można udostępnić jako informację publiczną

Uzasadnienie faktyczne Decyzją z dnia 3 grudnia r. Stowarzyszenie " Jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia wskazano art. W uzasadnieniu decyzji Stowarzyszenie wskazało, że wnioskiem z dnia 23 lutego r.

Wskazała, żeby kserokopie umów o pracę, umów zlecenia i umowy o dzieło z rachunkami z pozostawieniem imienia i nazwiska, a z zamazaniem danych osobowych, takich jak adres zamieszkania, NIP itd. W piśmie z dnia 31 marca r. Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Opcje udostepniania zawarte w 2 Place

W myśl art. Zgodnie zaś z art. W realiach niniejszego postępowania Stowarzyszenie " Jest zatem obowiązany do wydania stosownej decyzji, w przypadku negatywnego rozpoznania wniosku strony o udostępnienie żądanej informacji tak np.

Żądane przez L. Strona domaga się ujawnienia także konkretnych imion i nazwisk osób fizycznych widniejących w żądanych dokumentach. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. Ponadto w myśl art. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że ustawodawca przyznał prymat konieczności ochrony prywatności osoby fizycznej w zestawieniu z uprawnieniem jednostki do dostępu do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie danych

Połączył jednocześnie pojęcie prywatności z prawną kategorią osoby fizycznej. Prywatność osoby fizycznej jest zatem pewną sytuacją prawną konkretnego człowieka.

Opcje udostepniania zawarte w 2 Place

Jest to pewna korzystna sytuacja prawna podlegająca ochronie chociażby przez to, że informacje mieszczące się w zakresie pojęcia prywatności nie mogą być co do zasady udostępniane poza wyjątkami ustawowo określonymi nawet w ramach realizacji publicznego prawa podmiotowego innego podmiotu do uzyskania informacji publicznej. Tego rodzaju korzystna sytuacja prawna może być rozważana w kontekście pewnego rodzaju interesu prywatnego rozumianego jako specjalna kategoria interesu indywidualnego wyodrębniana w oparciu o kryterium przedmiotowe.

Interes prywatny należałoby zatem rozumieć jako interes nawiązujący do pojęcia prywatności czy dobra prywatnego jako dobra własnego, oderwanego od bezpośredniej relacji pomiędzy jednostką a wspólnotą publicznoprawną, w której ona żyje i w tym sensie nieinstytucjonalny, a dotyczący spraw osobistych. W orzecznictwie podkreśla się, że interes prywatny mieści się w zakresie prawa do prywatności postanowienie NSA z dnia 12 maja r.

Interes prywatny przedstawia się zatem jako kategoria przedmiotowo oderwana bezpośrednio od kategorii interesu publicznego stanowiącego uprawnione i zgeneralizowane interesy jednostek i tym niewątpliwie wyróżnia się spośród innych interesów indywidualnych. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że przejawem ustawowego ograniczenia prawa do prywatności jest przepis art. Uwzględniając to, że prawo do prywatności jest wartością chronioną konstytucyjnie, przyjąć należy, że w odniesieniu do osoby fizycznej udostępnienie danych osobowych powinno się ograniczyć tylko do tego co z mocy ustawy będzie uznane za jawne wyrok NSA z dnia 29 grudnia r.

Opcje udostepniania zawarte w 2 Place

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że osoby zawierające ze Stowarzyszeniem " Odwołując się w tym względzie do uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca r. Nr 3, poz. Nr 49, poz. W zakresie użytego w art.

Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel

Istotne jest również, że w świetle obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa krajowego oraz prawa europejskiego udzielenie odpowiedzi w celu realizacji wniosku L. W świetle bowiem definicji legalnej określonej w art. L, r.

Opcje udostepniania zawarte w 2 Place

W myśl wskazanego wyżej przepisu "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej "osobie, której dane dotyczą" ; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Udostępnienie żądanej informacji publicznej w formie wskazanej we wniosku L. Definicja przetwarzania została bowiem określona w art. W myśl tego przepisu: przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Opcje udostepniania zawarte w 2 Place osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W przypadku wysyłania wniosków przez ePUAP prawidłowym i jedynym kanałem zgłoszenia jest usługa pod nazwą: usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 17 lutego r. Należy pamiętać, że dedykowane usługi służą do wysyłania tylko jednego wniosku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie załącznika. W praktyce oznacza to, że każdy inny sposób dostarczenia wniosku poprzez e-PUAP, np.

W świetle obowiązujących przepisów, Stowarzyszenie " Ciąży na nim szczególny obowiązek ochrony danych i troski o ich prawidłowe przetwarzanie, a także przeciwdziałania nieuprawnionemu rozpowszechnianiu danych osobowych art. Zgodnie z art. Opcje udostepniania zawarte w 2 Place żądanych przez L.

Podkreślić należy, że osoby fizyczne zawierające umowy z organem, nie wyraziły zgody na udostępnianie wnioskodawczyni swoich danych osobowych w postaci imion i nazwisk.

Jednocześnie Stowarzyszenie " Udzielenie zatem wnioskowanych informacji w żądanej formie prowadziłoby do narażenia organu na odpowiedzialność cywilnoprawną czy karnoadministracyjną określoną zarówno w rozdziale Jedynie na marginesie należy zaznaczyć, że w postępowaniu dotyczącym identycznego niemalże wniosku L.

Warto nadmienić, że Stowarzyszenie zadośćuczyniło wnioskowi strony w zakresie w jakim jest to zgodne z przepisami polskiego prawa oraz prawa europejskiego, przesyłając żądany komplet dokumentów po anonimizacji.

Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji w całości i nakazanie organowi udostępnienia informacji publicznej zgodnie i wnioskiem skarżącej, a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez radcę prawnego, wedle norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi wskazała, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych od wielu już lat utrwalony jest pogląd, iż tożsamość podmiotów zawierających umowy z podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznych podlega udostępnieniu i nie korzysta z ochrony ze względu na prywatność na podstawie art.

W orzecznictwie tym podkreśla się, iż jeżeli określony podmiot decyduje się na zawarcie umowy z podmiotem, który korzysta ze środków publicznych, a tak jest w przypadku organu, to musi się liczyć z tym, iż jego tożsamość podlegać będzie Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Manchestera. Odnosząc się z kolei do wywodów Decyzji w związku z RODO, podkreślono, iż akt fen w żadnym zakresie nie wyłącza ani nie ogranicza prawa do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Stowarzyszenie W przypadku stwierdzenia braku podstaw do odrzucenia skargi Stowarzyszenie wniosło o jej oddalenie jako bezzasadnej. Wskazano, że art. Powołano się również na wyrok WSA w Krakowie o sygn. Uzasadnienie prawne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje: Zgodnie z treścią art. Stosownie do art.

Wniosek o dostęp do cepik | Portal Informacyjny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t. Stosownie do treści art. Dokonawszy w niniejszej sprawie kontroli zaskarżonej decyzji pod kątem tak określonych kryteriów, Wojewódzki Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że skarga nie jest uzasadniona, a zaskarżona decyzja jest prawidłowa, choć jej wyrzeczenie nie jest całkowicie precyzyjne.

W pierwszej jednak kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. Z możliwości tej skarżąca w niniejszym przypadku skorzystała, zatem nie ma podstaw do odrzucenia Czy moge opcje handlowe TFSA. Wniosek skarżącej z dnia 23 lutego r.

Za pismem z dnia 17 marca r. Dokumenty zawarte na przedmiotowej płycie DVD to skany żądanych przez Skarżącą umów i rachunków, uprzednio zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych kontrahentów stowarzyszenia, w tym również zanonimizowano imiona i nazwiska tych osób.

We wszystkich przypadkach zachowano natomiast przedmiot umowy przykładowo: prowadzenie kursu gotowania potraw łemkowskich w oparciu o tradycje wigilijne w dniu 29 grudnia r.

W zaskarżonej decyzji stowarzyszenie orzekło o "odmowie udzielenia informacji publicznej w całości" co może sugerować, że odmawia udzielenia jakiejkolwiek informacji żądanej przez skarżąca, gdy tymczasem w rzeczywistości odmowa dotyczy ujawnienia danych osobowych w postaci imion i nazwisk osób fizycznych - stron umów zawieranych przez stowarzyszenie.

  1. Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel - Access
  2. Zrozumienie opcjonalnych opcji
  3. Sprzedaz probek probek.
  4. Zadania IOD - UODO

Fakt udostępnienia zanonimizowanych umów jest pomiędzy stronami niesporny. Innymi słowy, spór w sprawie sprowadza się do tego, czy Stowarzyszenie jest obowiązane ujawnić - jak chciałaby tego skarżąca-imiona i nazwiska osób fizycznych, które zawarły przywołane wyżej umowy ze Stowarzyszeniem, czy też dane te podlegają ochronie Opcje udostepniania zawarte w 2 Place względu na prywatność osoby fizycznej. Wskazać też należy, że poglądy wyrażone w przywoływanym w odpowiedzi na skargę wyroku WSA w Krakowie z dnia 20 grudnia r.

Sprawa ta dotyczyła co prawda bezczynności w udzieleniu informacji publicznej, jednak zakres wniosku skarżącej był identyczny jak w sprawie niniejszej z tym, że dotyczył umów za lata Również identycznie jak w sprawie niniejszej Stowarzyszenie udzieliło informacji Czy opcje binarne sa uzasadnione umów z pominięciem wszystkich danych osobowych.

W uzasadnieniu przywoływanych wyżej wyroków wskazano między innymi, że zgodnie z art.

Udostępnianie załączników w Classroom

Z kolei według art. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zatem zasady postępowania przy m. Dane osobowe stanowią informację art. Jest to informacja dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ta ma charakter informacji publicznej o ile jest informacją o osobach sprawujących funkcje w podmiotach określonych w art.

Jak uzyskać informację publiczną

W tym zakresie ustawa o dostępie do informacji publicznej nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że ustawa o ochronie danych osobowych wyłącza w tym zakresie stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sytuacja taka miałaby miejsce wówczas, gdyby ustawa o ochronie danych osobowych określała odmienne zasady i tryb dostępu do informacji o osobach sprawujących funkcje w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Udostępnianie plików za pomocą google drive

Tymczasem analiza regulacji obydwu ustaw wykazuje, że są one w omawianym zakresie skorelowane. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej jest obowiązkiem podmiotów wykonujących zadania publiczne wynikającym z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z art. Z kolei zgodnie z art. Jednocześnie art. Pierwszeństwo prawa do prywatności wobec prawa dostępu do informacji publicznej wynika zatem z obydwu omawianych ustaw.

Należy także zauważyć, że ustawodawca połączył pojęcie "prywatności" z prawną kategorią osoby fizycznej. Tego rodzaju korzystna sytuacja prawna może być rozważana w kontekście pewnego rodzaju "interesu prywatnego" rozumianego jako specjalna kategoria interesu indywidualnego wyodrębniana w oparciu o kryterium przedmiotowe. Interes prywatny należałoby zatem rozumieć jako interes nawiązujący do pojęcia prywatności czy dobra prywatnego jako dobra własnego, oderwanego od bezpośredniej relacji pomiędzy jednostką a wspólnotą publicznoprawną, w której ona żyje i w tym sensie "nieinstytucjonalny", a dotyczący spraw osobistych.

W orzecznictwie podkreśla się, że "interes prywatny" mieści się w zakresie "prawa do prywatności" postanowienie NSA z dnia 12 maja r.

Opcje udostepniania zawarte w 2 Place

Interes prywatny przedstawia się zatem jako kategoria przedmiotowo oderwana bezpośrednio od kategorii interesu publicznego stanowiącego "uprawnione i zgeneralizowane interesy jednostek" i tym niewątpliwie wyróżnia się spośród innych interesów indywidualnych. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że "przejawem ustawowego ograniczenia prawa do prywatności jest przepis art.

Uwzględniając to, że prawo do prywatności jest wartością chronioną konstytucyjnie, przyjąć należy, że w odniesieniu do osoby fizycznej udostępnienie danych osobowych powinno się ograniczyć tylko do tego co z mocy ustawy będzie uznane za jawne" wyrok NSA z dnia 29 grudnia r. Należy zatem stwierdzić, że ochrona danych Opcje udostepniania zawarte w 2 Place jako przesłanka ograniczająca prawo do informacji publicznej powinna być analizowana przez pryzmat pojęcia "prywatności osoby fizycznej" użytego w art.

Następną kwestią wymagającą zajęcia stanowiska, jest odpowiedź na pytanie czy osobami "pełniącymi funkcje publiczne" lub mającymi związek z pełnieniem tych funkcji" w rozumieniu art. Wykładni pojęcia osób pełniących funkcje publiczne dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 marca r.