Przejdź do treści

Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm. Służymy doradztwem dla studentów w zakresie wyboru ścieżki zawodowej i budowania kariery w obszarze zarządzania projektami. Biznes potrzebuje ludzi, którzy są w stanie zaplanować unikatowe przedsięwzięcia, przeprowadzić je w sposób efektywny, a następnie wdrożyć ich efekty z sukcesem, dbając jednocześnie o relacje w zespole projektowym, a także o bezpieczeństwo organizacji i zarządzanie ryzykiem.

Opcje udostepniania personelu TMX Poziomy opcji inwestycji plynnosci

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów SCENATktóre jest wynikiem projektu PrESS.

Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym- porównanie międzynarodowe Okres realizacji projektu: Kierownik projektu: dr Dorota Sikora- Fernandez Podstawowe założenie badawcze stanowi hipoteza, iż w warunkach niesprawnego rynku pozostawienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie sektorowi prywatnemu będzie w długim okresie prowadziło do powstania wielu negatywnych efektów zewnętrznych, związanych nie tylko bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową, ale mających wpływ także na inne sfery — społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

Platforma opcji Opcje handlowe Sztuka w Australii

Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego Okres realizacji projektu: Kierownik projektu: dr Jacek Gad Uzyskane wyniki badań dostarczają nowej wiedzy na temat mechanizmów nadzoru korporacyjnego funkcjonujących na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym.

Rynek ten w szybkim tempie absorbuje rozwiązania dotyczące nadzoru korporacyjnego, które w krajach zachodnich rozwijały się przez dekady. Wyniki badań potwierdzają, że wysokiej jakości nadzór korporacyjny odzwierciedlony m. Kierownik projektu: dr Katarzyna Januszkiewicz Cel teoretyczny określony został, jako opracowanie metodyki WAZO — pomiaru i opisu funkcjonowania organizacji oraz pomiaru i opisu zachowań organizacyjnych T W P.

Celem praktycznym jest określenie, w jakim stopniu organizacje działające na rynku funkcjonują w oparciu o model tradycyjny, współczesny lub przyszłości oraz wskazanie w jakim stopniu model funkcjonowania organizacji determinuje zachowania organizacyjne.

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach Okres realizacji projektu: Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Matyjas Celem projektu było opracowanie dynamicznego modelu racjonalnych decyzji konkurencyjnych, którego podstawowymi determinantami są ekonomiczne przesłanki rządzące procesami konkurencji i rozwoju sektorów.

Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym VET Okres realizacji projektu: 1.

Pithon strategii transakcji Crossover Opcje binarnego przegladu rynku

Zawód - Kariera - Sukces - program rozwojowy dla szkół z woj. Łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego Okres realizacji projektu Kierownik projektu: mgr Krystyna Gawrońska Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzech zespołów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu pabianickiego, służącej podniesieniu zdolności grupy uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizacje programów, wykorzystujących nowe metody kształcenia.

Jednym z komponentów realizacji projektu będzie współpraca ponadnarodowa, która będzie Utworzenie Centrum Kariery Młodzieży skrót KB. Eksperci APS wspierać będą wnioskodawcę wiedzą dot.

Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach Okres realizacji projektu: Kierownik projektu: prof.

Zarządzanie projektami — zakres studiów na kierunku zarządzanie II stopnia O zakresie Praca kierownika projektów wymaga wszechstronnych umiejętności — zarówno z zarządzania, jak i dziedzin pokrewnych. Wychodząc temu naprzeciw oferujemy Państwu nowoczesny program, w którym mogą Państwo zdobyć konkretne kompetencje w obszarze zarządzania projektami jak zarządzanie finansami, techniki i narzędzia zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiemjak również kompetencje wspierające pracę kierownika projektu zarządzanie zmianą, budowanie zespołów projektowych, zarządzanie projektami na poziomie strategicznym.

Dorota Witkowska Problematyka proponowana w projekcie wpisuje się w najbardziej aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz analiz zmian zachodzących w badanym okresie. Akademia kierownika Okres realizacji projektu: Kierownik projektu: mgr Angelika Chyła Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw objętych wsparciem poprzez realizację szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji pracy.

Zrealizowane projekty

Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce Okres realizacji projektu Dorota Witkowska Podstawowym celem projektu jest ocena efektywności zarządzania oraz budowa rankingu otwartych funduszy emerytalnych, metodologia oparta będzie na metodach statystycznych i ekonometrycznych.

 Лиланд Фонтейн, - представился он, протягивая руку.  - Я рад, что вы живы-здоровы. Сьюзан не отрывала глаз от директора. Она была уверена, что рано или поздно познакомится с этим человеком, но никогда не думала, что это случится при таких обстоятельствах. - Идемте, мисс Флетчер, - сказал Фонтейн и прошел .

Bilansowanie konsumpcji i produkcji w efektywnym energetycznie, inteligentnym sąsiedztwie Okres realizacji projektu: Cel szczegółowy dla partnera UŁ: Opracowanie modeli biznesowyvh dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego patformy e-balance na rynek energii elektrycznej w Europie.

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. Strategie rozwoju i polityka wsparcia Okres realizacji projektu: Renata Lisowska Celem projektu była analiza i ocena wpływu marginalizacji regionu na zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw.

Celowi temu podporządkowane były następujące cele szczegółowe: a zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat barier i progów rozwojowych małych i średnich firm w Polsce; b identyfikacja czynników i warunków funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych; c analiza wpływu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych na procesy Open University Zmien strategie i projekty w pracy regionalnej; d opracowanie modelu rozwoju firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm sektora MSP w regionach zmarginalizowanych; e sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Opcje plac minimalnych Znak opcji binarnych

Determinanty sukcesu organizacji — model teoretyczny i analiza porównawcza Okres realizacji projektu: UŁ dr hab. Robert Kozielski Celem projektu była weryfikacja i analiza porównawcza modelu budowania sukcesu organizacji.

Jarosław Ropęga Celem projektu jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przedsiębiorców Strategie handlowe dla TD Ameritrade aspirujących przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wideo-historie biznesowe.