Przejdź do treści

Kliknij dwukrotnie pola na liście Dostępne pola, aby je wybrać. Grupa licząca na przykład 30 pozycji może zostać wtedy wydrukowana w taki sposób, że pierwsze 10 pozycji znajdzie się u dołu strony, a pozostałe 20 na początku następnej strony.

Kliknij pierwszą z list rozwijanych, a następnie wybierz pole, według którego chcesz posortować rekordy. Kliknięcie przycisku po prawej stronie listy powoduje przełączenie między kolejnością rosnącą i malejącą kolejność domyślna to Rosnąco.

Opcjonalnie można dodać trzy dodatkowe pola sortowania, klikając drugą, trzecią i czwartą listę rozwijaną.

Raporty opcji.

Kliknij przycisk Opcje podsumowania, jeśli chcesz podsumować dowolne pola liczbowe. Zwróć uwagę, że przycisk Opcje podsumowania jest widoczny tylko wtedy, gdy w sekcji Szczegóły tworzonego raportu występuje co najmniej jedno pole liczbowe. Kreator wyświetli dostępne pola liczbowe.

Tworzenie raportów niestandardowych i zarządzanie nimi

Raporty opcji. Zaznacz pole wyboru w obszarze wyboru Suma,ŚredniaMin lub Max, aby uwzględnić te obliczenia w stopce grupy. Można także wybrać pokazywanie szczegółów i podsumowania albo pokazywanie tylko podsumowania. W drugim przypadku zostaną pokazane sumy całkowite dla każdej wartości pola DataWysyłki jeśli na przykład zostanie zaznaczone pole wyboru w kolumnie Sumaale szczegóły zamówień zostaną pominięte. Można również wybrać pokazywanie udziałów procentowych sum w obliczonych sumach całkowitych.

Kliknij przycisk OK. Wykonaj instrukcje wyświetlane na pozostałych stronach Kreatora raportów. Na ostatniej stronie można zmodyfikować tytuł raportu. Ten tytuł będzie wyświetlany na pierwszej stronie raportu, a ponadto program Access użyje go jako nazwy dokumentu podczas zapisywania raportu. Później będzie można zmienić zarówno tytuł, jak i nazwę dokumentu.

Raport bieżący 14/2019

Kliknij przycisk Zakończ. Program Access automatycznie zapisze raport i wyświetli go w widoku Podgląd wydruku, który umożliwia ocenę, jak będzie wyglądać raport po wydrukowaniu.

Przyciski nawigacyjne u dołu okienka podglądu pozwalają wyświetlać kolejne strony raportu lub przejść do określonej strony.

Dodawanie lub modyfikowanie grupowania i sortowania w istniejącym raporcie Tworzenie szybkiego raportu pogrupowanego lub posortowanego Nawet jeśli nie masz doświadczenia w pracy z raportami pogrupowanymi, możesz szybko utworzyć prosty raport przy użyciu następującej procedury: W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub zapytanie zawierające rekordy, które mają się znaleźć w raporcie. Na karcie Tworzenie kliknij pozycję Raport.

Możesz kliknąć dowolny z przycisków nawigacyjnych lub wpisać numer strony, którą chcesz wyświetlić, i nacisnąć klawisz ENTER. W widoku Podgląd wydruku można powiększyć raport, aby obejrzeć szczegóły, lub pomniejszyć, aby ocenić rozmieszczenie danych na stronie.

Umieść wskaźnik myszy w obszarze raportu i kliknij raz.

Tworzenie raportu pogrupowanego lub podsumowującego

Kliknij ponownie, aby cofnąć efekt powiększenia. Można także użyć kontrolki powiększenia na pasku stanu. Dodawanie lub modyfikowanie grupowania i sortowania w istniejącym raporcie Ta sekcja zawiera informacje dotyczące wprowadzania i modyfikowania ustawień sortowania i grupowania w istniejącym raporcie.

Dodawanie grupowania, sortowania i podsumowań Proste operacje sortowania, grupowania i podsumowania można wykonywać, klikając pole prawym przyciskiem myszy w widoku układu, a następnie wybierając odpowiednią operację z menu skrótów. Aby przełączyć się na widok układu, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę raport w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

Raporty opcji.

Uwaga:  Chociaż instrukcje przedstawione w tej sekcji nie wymagają korzystania bezpośrednio z okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie warto je Raporty opcji. i obserwować, jak zmienia się podczas pracy. Pozwoli to lepiej poznać zasady działania programu Access i ułatwi wprowadzanie dodatkowych zmian w raporcie za pomocą okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie. Aby wyświetlić okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie: Na karcie Projektowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij pozycję Grupuj i sortuj.

Sortowanie według pojedynczego pola Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną wartość w polu, według którego chcesz sortować wartości. W menu skrótów kliknij odpowiednie polecenie sortowania. Aby na przykład posortować wartości pola tekstowego w kolejności rosnącej, kliknij polecenie Sortuj od A do Z. Aby posortować wartości pola liczbowego w kolejności malejącej, kliknij polecenie Sortuj od największych do najmniejszych. Program Access posortuje raport zgodnie z wybranym poleceniem.

Jeśli okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie jest otwarte, można zobaczyć, że został dodany nowy wiersz Sortuj według dla tego pola. Sortowanie według wielu pól Uwaga:  W widoku układu można sortować raport tylko według wartości jednego pola. Zastosowanie sortowania według wartości innego pola spowoduje usunięcie sortowania według wartości pierwszego pola.

To różni Raporty opcji. od sortowania w formularzach, w których można określić wiele kolejności sortowania, klikając prawym przyciskiem myszy każde pole i wybierając odpowiednią kolejność sortowania. Aby utworzyć wiele poziomów sortowania, zobacz sekcję Dodawanie grupowania, sortowania i podsumowania przy użyciu okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie. Grupowanie według wartości pola Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną wartość w polu, według którego chcesz grupować wartości.

Raporty opcji.

W menu skrótów kliknij polecenie Grupuj według. Program Access doda poziom grupowania i utworzy dla niego nagłówek grupy. Jeśli okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie jest otwarte, zostanie w nim dodany nowy wiersz Grupuj według dla pola. Dodawanie podsumowania do pola Ta opcja pozwala obliczyć sumę, średnią, liczbę wystąpień lub inną funkcję agregującą dla Raporty opcji. w polu. Na końcu raportu zostanie dodana suma końcowa, a do każdej grupy w raporcie zostaną dodane sumy dla grup.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną wartość w polu, które chcesz podsumować. Kliknij polecenie Suma. Kliknij operację, Raporty opcji. chcesz wykonać: Suma, Średnia, Licz rekordy aby policzyć wszystkie rekordyLicz wartości aby policzyć tylko rekordy z wartością w tym poluMaksimum, Minimum, Odchylenie standardowe lub Wariancja.

W stopce raportu zostanie umieszczona kontrolka obliczeniowa pola tekstowego, tworząca sumę końcową. Ponadto jeśli raport ma zdefiniowane poziomy grupowania, zostaną dodane stopki grup o ile nie zostały dodane wcześnieja w każdej stopce zostanie umieszczona suma. Uwaga:  Sumy można także dodać, klikając pole, które ma zostać podsumowane, a następnie klikając przycisk Sumy w grupie Grupowanie i sumy na karcie Projektowanie. Dodawanie grupowania, sortowania i podsumowania przy użyciu okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie Praca w okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie zapewnia największą elastyczność podczas dodawania oraz modyfikowania opcji grup, kolejności sortowania i sumowania w raporcie.

Pod pozycją Moje raporty znajdują się raporty stworzone przez Użytkownika, w Księdze raportów znajdują się przedefiniowane raporty dostarczone razem z systemem. W menu Przetwarzanie pokazywane są statusy przetwarzania danych w hurtowni danych. Raporty służą do graficznej lub tabelarycznej prezentacji danych liczbowych. Raporty następnie mogą być umieszczane na pulpitach i prezentowane w systemie. Przykładem takiego pulpitu jest dostępny w wersji demo systemu Navigator raport dotyczący sprzedaży.

Również w tym wypadku najwygodniej jest posługiwać się widokiem układu, ponieważ pozwala on natychmiast ocenić, jak wprowadzone zmiany wpływają na wygląd danych. Wyświetlanie okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie Na karcie Projektowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij pozycję Grupuj i sortuj. Zostanie wyświetlone okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie. Aby dodać nowy poziom sortowania lub grupowania, kliknij przycisk Dodaj grupę lub Dodaj sortowanie.

W okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie pojawi się nowy wiersz i zostanie wyświetlona lista dostępnych pól.

Raport ESPI 3/2021 Przedłużenie procesu przeglądu opcji strategicznych

Aby wprowadzić wyrażenie, możesz kliknąć jedną z nazw pól lub pozycję wyrażenie poniżej listy pól. Po wybraniu pola lub wprowadzeniu wyrażenia program Access doda do raportu poziom grupowania.

Dane wyświetlane w widoku układu zmienią się automatycznie, uwzględniając grupowanie lub kolejność sortowania. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wyrażeń, Raporty opcji. artykuł Tworzenie wyrażenia. Uwagi: Jeśli istnieje już kilka poziomów sortowania lub grupowania może być konieczne przewinięcie w dół w okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie, zanim będzie można zobaczyć przyciski Dodaj grupę i Dodaj sortowanie.

W raporcie można zdefiniować do dziesięciu poziomów grupowania i sortowania. Zmienianie opcji grupowania Dla każdego poziomu sortowania i grupowania są dostępne opcje, które można modyfikować, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Aby wyświetlić wszystkie opcje dla poziomu grupowania lub sortowania, kliknij przycisk Więcej na poziomie, który chcesz zmienić.

Aby ukryć opcje, kliknij przycisk Mniej. Kolejność sortowania    Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij listę rozwijaną kolejności sortowania, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Interwał grupowania    To ustawienie określa sposób grupowania rekordów. Na przykład można grupować wartości na pierwszym znaku pola tekstowego, tak aby wszystkie wartości, które zaczynają się od "A", wszystkie wartości, które zaczynają się od "B", zostały zgrupowane i tak dalej. W przypadku pola daty można grupowania według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub wprowadzić interwał Raporty opcji.

Sumy    Aby dodać podsumowania, kliknij tę opcję. Podsumowania mogą dotyczyć wielu pól, a także można obliczać różnego rodzaju podsumowania dla tego samego pola. Uwaga: aby prawidłowo działała ta opcja musi być zainstalowany program Microsoft Excel oraz musi być skonfigurowana opcja WebDAV do użycia z systemem Microsoft Office. Szerzej o tabeli przestawnej można przeczytać w dokumentacji Microsotf Tabela przestawna Express — opcja ta działa analogicznie jak tabela przestawna Excel z tym, że zamiast otwierania programu Microsoft Excel Raporty opcji.

tabele bezpośrednio w systemie Navigator. Po uzupełnieniu konfiguracji i zatwierdzeniu raportu dostajemy widok konfiguracji raportu. Podstawową rzeczą jest zdefiniowanie pól w tabeli przestawnej. W przykładzie jako źródło danych została użyta lista faktur zakupowych jednak źródło danych nie ma tu większego znaczenia. Po zdefiniowaniu pól mamy gotowy raport tabeli przestawnej.

Raporty bieżące

Do dyspozycji mamy jeszcze konfigurację tabeli i wykresu. W opcji Tabela możemy określić widoczność tabeli, widoczność elementów tabeli sumy wierszy, sumy kolumn czy sposób agregacji pól. Tabela przestawna może służyć również do zdefiniowania wykresu. Po wybraniu opcji Wykres możemy na podstawie tabeli przestawnej stworzyć wykres. Obok podstawowej konfiguracji dotyczącej widoczności wykresu jego elementów możemy skonfigurować typ wykresu czy umieszczenie na stronie.

Raport ESPI 125/2020 Przedłużenie procesu przeglądu opcji strategicznych

Dashoard — ostatnim typem raportu jest dashboard. O ile tabela przestawna służy do prezentacji danych w formie tabelarycznej, wykres jest tylko dodatkiem to w przypadku dashboardu wykresy są podstawą tego raportu. Po zatwierdzeniu konfiguracji raportu widzimy pulpit na którym możemy umieszczać elementy. Na pulpicie możemy umieści wiele wykresów poprzez przeciągnięcie ich z przybornika po lewej stronie.

Obok typowych wykresów na pulpit można dodać też takie elementy jak tabela przestawna Raporty opcji. mapy. Każdy z elementów pulpitu należy skonfigurować. Zazwyczaj należy podać wartości i argumenty. W przypadku tabel należy skonfigurować kolumny.

Przykładowe konfiguracje elementów pulpitu mogą wyglądać tak: Źródła danych W tym miejscu zapisane są konfiguracje wszystkich źródeł danych, których możemy użyć przy definiowaniu raportów. Z reguły konfiguracja źródeł danych powstaje w trakcie wdrożenia lub jest przygotowywana przez administratora systemu. W przypadku kostek OLAP polega ona na podaniu adresu serwera oraz konfiguracji połączenia z serwerem hurtowni danych. W przypadku bazy danych należy podać funkcje, która posłuży do pobierania danych z bazy SQL Przetwarzanie Jeżeli w systemie Navigator skonfigurowana jest możliwość współpracy z hurtownią danych to w menu przetwarzanie znajdują się informacje o statusie zadań przetwarzania danych w hurtowni.

Użytkownik może w tym miejscu jedynie zobaczyć czy zadanie zostało prawidłowo wykonane.

Zarząd Medicalgorithmics S. Przegląd opcji strategicznych pozwoli na rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności Grupy, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Grupy, którym jest zapewnienie możliwie najlepszej pozycji Grupy na rynku zaawansowanych systemów dla kardiologii oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy Spółki.

W razie jakichś nieprawidłowości powinien skontaktować się z administratorem systemu. Jak oceniasz ten post? Ilość głosów: 1 Brak ocen.