Przejdź do treści

Budzowski, S. Parlament stale śledzi rozwój wydarzeń w WTO, zwłaszcza w związku z następnym posiedzeniem ministerialnym WTO — ma się ono odbyć w czerwcu  r. Inna grupa zarzutów dotyczy negatywnych konsekwencji globalizacji , czyli likwidację krajowych miejsc pracy na skutek upadku niekonkurencyjnych przedsiębiorstw oraz pogłębianie się dysproporcji rozwojowych. Parlament Europejski bacznie obserwuje przebieg sporów, w które zaangażowana jest UE. Wśród sygnatariuszy była również Polska.

Pomimo impasu w negocjacjach handlowych rozważa się modernizację zasad WTO i poszukuje rozwiązania nowych problemów globalnych. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament pełni wraz z Radą rolę współustawodawcy i odgrywa ważną rolę jako organ sprawujący nadzór nad polityką handlową. W pierwszych dekadach XX w.

W ramach kształtowania wspólnej polityki handlowej UE przedstawiciele Ministerstwa, uczestniczący w negocjacjach, współtworzą stanowisko unijne, które jest następnie przedstawiane przez Komisję Europejską w imieniu całej Unii Europejskiej.

Opracowane i przyjęte w ramach WTO zasady międzynarodowej wymiany handlowej mają charakter wiążący dla jej członków.

Rozwoj systemu handlu swiatowego

W ramach tej organizacji funkcjonuje również mechanizm rozstrzygania sporów handlowych między państwami. WTO jest więc gwarantem międzynarodowego systemu handlu światowego.

Rozwoj systemu handlu swiatowego

Obecnie WTO skupia członków, Rozwoj systemu handlu swiatowego 22 kraje negocjują swoje warunki członkostwa w tej organizacji. Najważniejszym organem tej organizacji są Konferencje Ministerialne. Ostatnie  XI tego typu spotkanie odbyło się w dniach grudnia roku.

Rozwoj systemu handlu swiatowego

Konferencja nie przyniosła spodziewanych rezultatów negocjacyjnych i jej wynik można określić jako skromny. Nie udało się osiągnąć porozumienia multilateralnego w żadnej sferze negocjacji, a zaprezentowane poniżej syntetycznie decyzje WTO nie stanowią w zasadzie realnego postępu negocjacyjnego.

W efekcie prowadzone podczas Konferencji prace pozwoliły tylko na przygotowanie kilku relatywnie ogólnych decyzji ministerialnych: Decyzja w sprawie subsydiów w rybołówstwie; Decyzja w sprawie programu prac w obszarze handlu elektronicznego; Decyzja w sprawie przedłużenia moratorium na wnoszenie skarg w obszarze własności intelektualnej; Decyzja w sprawie programu prac w obszarze małych gospodarek.

Rozwoj systemu handlu swiatowego

Aktualnie na forum WTO trwają działania przygotowawcze dotyczące kształtowania zakresu i modelu prac w poszczególnych obszarach problemowych w nadchodzących miesiącach. Mają one określić program prac i zakres przyszłych negocjacji handlowych.

Światowa Organizacja Handlu

Polska wspiera działania UE mające na celu przeciwdziałanie osłabienia WTO jako gwaranta międzynarodowego systemu handlu światowego. Dąży również do tego, aby przyszły program prac miał charakter zrównoważony i obejmował nowe zagadnienia istotne dla kształtowania się handlu międzynarodowego, np.

Rozwoj systemu handlu swiatowego

XII Konferencja Ministerialna miała się odbyć w czerwcu r. Jednak w związku z pandemią covid termin tego wydarzenia został przełożony. Obecnie planuje się organizację konferencji w 48 tygodniu br. Informacje o publikacji dokumentu.

Why Do Countries Trade?