Przejdź do treści

Nohlen D. Źródło: ec.

  1. Aktualności Strategia Konsumencka na lata Komisarz Kuneva zapoczątkowała ponad 20 prawnych i poza-prawnych inicjatyw, mających poprawić sytuację konsumentów na Wspólnym Rynku do  r.
  2. Wybor sprzedawcy techniki Baine
  3. Komisja Europejska przedstawia nową strategię na rzecz równości płci 5 marca Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie.
  4. Kobiety w Parlamencie Europejskim Strategie partii politycznych w wyborach w roku w Polsce Małgorzata Druciarek, Beata Łaciak Pobierz Polski Niniejszy raport rozpoczynamy od analizy obecności kandydatek na listach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z roku oraz tego, w jaki sposób kształt list przełożył się na sukces wyborczy kobiet.
  5. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk

Komisja Europejska przedstawia nową strategię na rzecz równości płci 5 marca Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie. Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z przemocą i stereotypami ze względu na płeć.

1 minutowa strategia transakcji binarnej Opcja binarna Cara Dafttar

Jedna trzecia kobiet w UE była ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej. Mimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one średnio 16 proc.

Kobiety w Parlamencie Europejskim Strategie partii politycznych w wyborach w roku w Polsce

Aby przezwyciężyć ten problem, w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata — przedstawiono główne działania na najbliższe 5 lat i zobowiązano się do uwzględniania przez Komisję perspektywy płci we wszystkich obszarach polityki UE. Strategia przedstawia w zarysie, w jaki sposób Komisja spełni złożoną przez przewodniczącą von der Leyen obietnicę, że Europa zapewni równe szanse dla wszystkich, którzy mają takie same aspiracje.

W biznesie, polityce, jak i w całym społeczeństwie możemy osiągnąć pełny potencjał tylko wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie nasze talenty i różnorodność. Wykorzystanie jedynie połowy populacji, połowy pomysłów lub połowy energii nie wystarczy. W ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci dążymy do zwiększenia i przyspieszenia postępów w dziedzinie równości mężczyzn i kobiet — powiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Sygnatariusze Karty

W związku z tym, że nasze społeczeństwo przechodzi ważne przemiany, zarówno związane z ekologią, jak i przemiany cyfrowe, musimy zadbać o to, by kobiety i mężczyźni mieli równe szanse oraz by zmiany nie pogłębiły jeszcze bardziej nierówności. Wręcz przeciwnie, musimy stworzyć warunki umożliwiające kobietom bycie podmiotami sprawiedliwej transformacji w miejscu pracy i w życiu prywatnym — powiedziała Vera Jourová, Wiceprzewodnicząca ds.

Równość jest niewyczerpującym się zasobem i starczy jej dla wszystkich Z drugiej strony dyskryminacja oznacza, że osoby, które jej doznają, jak i całe społeczeństwo cierpią z powodu braku osobistego uznania, braku merytokracji oraz utraty talentów i innowacji.

Najwyzszy sygnal opcji binarnych Najlepszy kryptograficzny mozna zainwestowac

W ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci stawiamy równość płci w centrum kształtowania wszystkich strategii politycznych UE. Dążymy do tego, by kobiety nie musiały przezwyciężać dodatkowych przeszkód Strategie wyboru europejskiego drodze do osiągnięcia tego, co dla mężczyzn jest oczywiste, i żeby zamiast tego mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał — dodała Helena Dalli,  Komisarz ds.

Konkretne działania na Strategie wyboru europejskiego równości w latach — Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnęło jeszcze równości pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Strategia Konsumencka na lata | Europejskie Centrum Konsumenckie

Postępy dokonują się powoli, a różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami występują nadal w zatrudnieniu, w wynagrodzeniach, w opiece i w poziomie emerytur. Aby zlikwidować te różnice i umożliwić Europie pełne wykorzystanie jej potencjału w biznesie, polityce i życiu społecznym, w strategii przedstawiono szereg kluczowych działań, w tym: eliminowanie przemocy i stereotypów ze względu na płeć, zapewnienie równego udziału i równych szans na rynku pracy, w tym równości wynagrodzeń oraz osiągnięcie Strategie wyboru europejskiego między mężczyznami i kobietami w procesach decyzyjnych i politycznych.

W UE 33 proc.

Transakcje opcji federalnego podatku dochodowego Opcje handlu z domu

Kobiety w Europie muszą być wolne od przemocy i szkodliwych stereotypów. Aby to osiągnąć, w strategii wezwano do wprowadzenia środków prawnych w celu kryminalizacji przemocy wobec kobiet.

ma strategie handlowa Prosty wybor udzialow

W szczególności Komisja zamierza rozszerzyć zakres czynów uważanych za przestępcze, tam gdzie możliwa jest harmonizacja w całej Europie, na szczególne formy przemocy wobec kobiet, w tym molestowanie seksualne, znęcanie się nad kobietami i okaleczanie ich narządów płciowych.

Komisja zaproponuje ponadto ustawę o usługach cyfrowych w celu wyjaśnienia, jakich środków oczekuje się od platform w celu rozwiązania problemu nielegalnych działań w internecie, w tym przemocy w internecie wobec kobiet. Kobiety w UE zarabiają średnio o 16 proc.

Heinrich-Böll-Stiftung

Równouprawnienie płci jest podstawowym warunkiem innowacyjnej, konkurencyjnej i prosperującej gospodarki europejskiej. Biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne oraz przemiany ekologiczne i cyfrowe, wspieranie kobiet w znalezieniu zatrudnienia w sektorach z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, w szczególności w sektorach technologii i sztucznej inteligencji, będzie miało pozytywny wpływ na europejską gospodarkę.

Aby zaradzić różnicom w poziomie wynagrodzenia, Komisja rozpoczyna dziś publiczne konsultacje w sprawie przejrzystości i przedstawi w tej sprawie do końca  r. Aby umożliwić kobietom osiągnięcie sukcesu na rynku pracy, Komisja podwoi również wysiłki na rzecz egzekwowania unijnych standardów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aby umożliwić kobietom i mężczyznom rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy.

Równość płci w kontekście rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji będzie nadal monitorowana w ramach europejskiego semestru.

Kobiety w Parlamencie Europejskim Strategie partii politycznych w wyborach w 2019 roku w Polsce

Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, w tym w największych przedsiębiorstwach UE, gdzie jedynie 8 proc. Aby ułatwić kobietom zajmowanie kierowniczych stanowisk w biznesie, Komisja będzie dążyć do przyjęcia projektu dyrektywy z  r.

Komisja będzie również wspierać udział kobiet w polityce, w tym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w r. Na przykład, Komisja będzie dążyć do osiągnięcia do końca r.

Biura Fundacji

Włączenie perspektywy płci do wszystkich obszarów polityki UE Pod kierownictwem komisarz ds. Główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE, w tym transformacja klimatyczna i cyfrowa, mają wymiar związany z płcią.

System handlu zywym Zarabianie Kryptografia zakladowa

Cele strategii na rzecz równości płci będą również odzwierciedlone w działaniach UE na całym świecie, poprzez wspieranie umacniania pozycji kobiet i zwalczanie przemocy ze względu na płeć.

Źródło: ec.