Przejdź do treści

Podejmując decyzję o lokalizacji Strefy w Szanghaju, rząd centralny brał pod uwagę doświadczenia i historię gospodarczą miasta, które od dziesięcioleci jest symbolem otwartości i rosnącej pozycji ChRL w handlu międzynarodowym, jak też posiada bardzo pozytywne doświadczenia w zarządzaniu strefami wolnocłowymi, jak np. Nieprawidłowy czasInvalid time Nieistniejącego czasu, który jest artefaktem przejścia od czasu standardowego do czasu letniego. An invalid time is a nonexistent time created by the transition from standard time to daylight saving time.

A time that can be mapped to two different times in a single time zone. Występuje, gdy czas zegara jest dostosowywany do tyłu, na przykład podczas przejścia od czasu letniego strefy czasowej do czasu standardowego.

  1. Boty Betfair Trading za darmo
  2. Opcje henkel
  3. Opcja binarna szablon MT4

It occurs when the clock time is adjusted back in time, such as during the transition from a time zone's daylight saving time to its standard time. Stała regułaFixed rule Reguła korekty, która ustawia określoną datę przejścia na lub z czasu letniego. An adjustment rule that sets a particular date for the transition to or from daylight saving time. Reguła zmiennoprzecinkowaFloating rule Reguła korekty, która ustawia konkretny dzień określonego tygodnia w danym miesiącu w przypadku przejścia do lub z czasu letniego.

An adjustment rule that sets a particular day of a particular week of a particular month for the transition to or from daylight saving time. Nieprawidłowy czasInvalid time Nieistniejącego czasu, który jest artefaktem przejścia od czasu standardowego do czasu letniego.

Strefa wolnego handlu Unia Europejska i Ukraina - skutki handlowe dla Polski

A nonexistent time that is an artifact of the transition from standard time to daylight saving time. Występuje, gdy czas zegara jest dostosowywany do przodu, na przykład podczas przejścia ze standardowego czasu strefy czasowej do czasu letniego. It occurs when the clock time is adjusted forward in time, such as during the transition from a time zone's standard time to its daylight saving time. Czas przejściaTransition time Informacje o określonej zmianie czasu, takie jak zmiana czasu letniego na czas standardowy lub odwrotnie, w określonej strefie czasowej.

Information Wykres GBTC. a specific time change, such as the change from daylight saving time to standard time or vice versa, in a particular time zone. AdjustmentRule obiektów. AdjustmentRule objects.

Każdy element tablicy zawiera informacje o przejściu do i od czasu letniego w określonym przedziale czasu. Each element of this array provides information about the transition to and from daylight saving time for a particular time period. W przypadku stref czasowych, które nie obsługują czasu letniego, metoda zwraca pustą tablicę. Każdy TimeZoneInfo. AdjustmentRule obiekt ma DaylightTransitionStart DaylightTransitionEnd Właściwość i, która definiuje określoną datę i godzinę przejścia do i od czasu letniego.

For time zones that do not support daylight saving time, the method returns an empty array. Each TimeZoneInfo. AdjustmentRule object has a DaylightTransitionStart and a DaylightTransitionEnd property that defines the particular date and time of the transition to and from daylight saving time. IsFixedDateRule Właściwość wskazuje, czy zmiana jest stała, czy zmienna. The IsFixedDateRule property indicates whether that transition is fixed or floating.

NET opiera się na informacjach o strefie czasowej udostępnianych przez system operacyjny Windows i przechowywanych w rejestrze. NET relies on time zone information provided by the Windows operating system and stored in the registry. Ze względu na liczbę stref czasowych ziemi nie wszystkie istniejące strefy czasowe są reprezentowane w rejestrze.

  • Strefy czasowe — omówienie | Microsoft Docs
  • The TimeZoneInfo class simplifies the creation of time zone-aware applications.
  • Po drugie - integracja gospodarcza oraz utworzenie strefy wolnego handlu.
  • Podatek panstwowy transakcji opcji akcji
  • Opcje handlu vs nieruchomosci

Due to the number of the earth's time zones, not all existing time zones are represented in the registry. Ponadto, ponieważ rejestr jest strukturą dynamiczną, można do niej dodawać lub usuwać wstępnie zdefiniowane strefy czasowe.

System handlu strefami Zonal.

In addition, because the registry is a dynamic structure, predefined time zones can be added to or removed from it. Na koniec rejestr nie musi zawierać historycznych danych strefy czasowej.

Szanghajska Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu.

Finally, the registry does not necessarily contain historic time zone data. Na przykład w systemie Windows XP Rejestr zawiera dane o pojedynczym zestawie korekt strefy czasowej. For example, in Windows XP the registry contains data about only a single set of time zone adjustments.

ZBH, WPHI, COIE

We could do more to encourage Ukraine Ultimatum wyboru binarnego Moldova, in particular, to make headway in negotiations and to try and reach agreement on a broad and comprehensive free trade zone. Moglibyśmy uczynić więcej, by zachęcać w szczególności Ukrainę i Mołdawię, aby dokonały większych postępów w negocjacjach i postarały się osiągnąć porozumienie co do kompleksowej strefy wolnego handlu.

In the event of the catch being divided upon landing, the master or his authorised representative shall present a copy of the catch document to each person who System handlu strefami Zonal. a part of the catch at the port of landing or free trade zone. W przypadku gdy połów jest rozdzielany podczas wyładunku, wspomniany kapitan lub jego upoważniony przedstawiciel przedstawia kopię dokumentacji połowów każdej osobie, która otrzymuje część połowu w porcie wyładunku lub w strefie wolnego handlu.

Urugwaj przyjmuje poprawki do systemu Strefy Wolnego Handlu. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.

System handlu strefami Zonal.

Z powyższych powodów Szanghaj staje się przy profesjonalnym wsparciu m. Szanghaj coraz aktywniej uczestniczy w wymianie międzynarodowej, stając się centrum obsługi handlu, również dla okolicznych prowincji Jiangsu, Zhejiangktóre tworzą wraz z tym miastem region tzw. Delty Rzeki Jangcy. W roku obroty handlowe Szanghaju ze światem wyniosły ponad miliardów USD, z czego eksport zamknął się kwotą ponad miliardów.

Szanghaj to także dynamiczny rynek, z rosnącą liczbą coraz zasobniejszych konsumentów.

W roku wartość PKB w przeliczeniu na głowę mieszkańca wyniosła ponad Jednym z elementów polityki gospodarczej administracji ChRL jest zwiększenie konsumpcji wewnętrznej, Wschodnie Wybrzeże kraju z wiodącą rolą Szanghaju i tworzącą się klasą średnią stanowią szczególnie istotny element chińskiego rynku wewnętrznego.

Miasto posiada także sporo doświadczeń w przyciąganiu i obsłudze zagranicznych inwestorów także, co istotne, w sferze usług np. Skala kraju i liczba ludności, obowiązujący system społeczno — polityczny, mentalność, tradycja filozoficzna i oczekiwania społeczne powodują, iż w ChRL nie stosuje się radykalnych rozwiązań gospodarczych.

System handlu strefami Zonal.

Bezpieczeństwo i stabilny, harmonijny rozwój to priorytety. Często cytowane jest w tym kontekście znane powiedzenie Deng Xiaopinga, iż przechodząc przez rzekę trzeba czuć kamienie pod stopami. Polityka otwarcia gospodarki chińskiej zainicjowana przez Denga pod koniec lat tych ubiegłego wieku przyniosła bezprecedensowy wzrost gospodarki kraju i poprawę standardu życia dziesiątków milionów obywateli ChRL.

Jednym z istotnym elementów sukcesu gospodarczego było skuteczne przyciągnięcie do ChRL zagranicznych inwestorów, którym stworzono preferencyjne warunki gospodarcze na eksperymentalnych obszarach specjalnych stref ekonomicznych Shenzhenu, Xiamenu czy Zhuhai. Doświadczenia i sukces stref przenoszone były następnie w inne obszary kraju, otwierano na współpracę z zagranicą kolejne miasta i regiony, w tym Wschodniego Wybrzeża kraju.

Rozwojowi gospodarczemu Chin w pierwszym etapie sprzyjała dostępność i taniość podstawowych czynników produkcji w tym m. Kryzys na światowych rynkach finansowych pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, jak i rosnące koszty produkcji w wiodących gospodarczo obszarach kraju przede wszystkim w południowym regionie tzw. Delty Rzeki Perłowej z Kantonem i wschodnim regionie tzw.

free trade zone - Tłumaczenie na polski - angielskich przykładów | Reverso Context

Delty Rzeki Jangcy z Szanghajem spowodowały, iż polityka gospodarcza wymagała istotnych korekt. To znacznie bardziej złożone gospodarczo i systemowo wyzwanie niż stworzenie ponad trzydzieści lat temu specjalnych stref ekonomicznych. Przejmując stanowisko szefa państwa prezydent Xi Jinping podkreślał, iż na obecnym etapie rozwoju kraju konieczna jest praktyczna implementacja, zastosowanie szeregu rozwiązań.

System handlu strefami Zonal.

Istotniejsze dla administracji kraju, niż jedynie kierowanie się zapewnieniem możliwie wysokiego tempa wzrostu PKB, staje doskonalenie rozwiązań systemowych, głównie w gospodarce i w polityce społecznej. To priorytetowe zadanie dla zapewnienia wieloletniego rozwoju społeczno — gospodarczego Chin, szczególnie w czasach szeregu wyzwań globalnych.