Przejdź do treści

W przypadku gdy zmienia się tożsamość prowadzącego instalację, właściwy organ uaktualnia zezwolenie w celu uwzględnienia nazwy nazwiska i adresu nowego prowadzącego instalację. Dochody z aukcji powinny być również przeznaczane na finansowanie wspólnych projektów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z sektora lotnictwa, takich jak europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji - wspólne przedsięwzięcie SESAR i wspólne inicjatywy technologiczne "Czyste niebo" oraz wszelkie inicjatywy umożliwiające szerokie wykorzystywanie GNSS do nawigacji satelitarnej i zdolności interoperacyjnych we wszystkich państwach członkowskich, w szczególności projektów doskonalących wspólną infrastrukturę żeglugi powietrznej, zapewnianie usług żeglugi powietrznej i korzystanie z przestrzeni powietrznej. W przypadku instalacji emitujących gazy cieplarniane inne niż CO2 właściwy organ może zgłosić niższą wielkość emisji, zgodnie z możliwościami tych instalacji w zakresie redukcji.

Blogi handlowe opcje binarne Bandits Flash Trading System

Artykuł  1 28 Przedmiot Niniejsza dyrektywa ustanawia system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii zwany dalej "EU ETS" w celu wspierania zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo sposób.

Niniejsza dyrektywa przewiduje również dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych, aby przyczynić się do osiągnięcia takich poziomów redukcji, które według naukowców uważane są za konieczne do uniknięcia groźnych zmian klimatu.

Dlugoterminowa oplata za zyski kapitalowe dla transakcji opcji akcji W pelni zarzadzane konto opcji binarnych

Artykuł  2 Zakres 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do emisji Opcje handlu w San Jose działań wymienionych w załączniku I oraz gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku II. Artykuł  3 Definicje Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: a "pozwolenie" oznacza pozwolenie na emitowanie jednej tony równoważnika ditlenku węgla przez określony okres czasu, które jest ważne jedynie do celów spełniania wymogów niniejszej dyrektywy i może być przenoszone zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy; b 30  "emisje" oznaczają uwolnienie gazów cieplarnianych do powietrza ze źródła znajdującego się w jakiejkolwiek instalacji lub uwolnienie ze statku powietrznego wykonującego działanie lotnicze wymienione w załączniku I gazów określonych dla tego działania; c 31  "gazy cieplarniane" oznaczają gazy wymienione w załączniku II oraz inne gazowe składniki atmosfery, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, które pochłaniają i reemitują promieniowanie podczerwone; d "pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych" oznacza pozwolenie wydane zgodnie z art.

Artykuł  3b 45 Działania lotnicze Do dnia 2 sierpnia r. Komisja opracowuje, zgodnie z procedurą sprawdzającą o której mowa w art. Artykuł  3c Łączna liczba przydziałów emisji dla lotnictwa 1.

Łączna liczba przydziałów emisji, które zostaną przyznane operatorom statków powietrznych na okres od dnia 1 stycznia r. Odsetek ten może zostać zmieniony w ramach ogólnego przeglądu niniejszej dyrektywy. Zgodnie z art. Do dnia 2 sierpnia r. Komisja podejmie decyzję w sprawie historycznych emisji lotniczych na podstawie najlepszych dostępnych danych, obejmujących dane szacunkowe oparte na informacjach o rzeczywistym ruchu lotniczym.

Decyzja ta jest rozpatrywana przez komitet, o którym mowa w art. Artykuł  3d Metoda rozdzielania przydziałów dla lotnictwa w drodze sprzedaży aukcyjnej 1. W okresie, o którym mowa w art. Badania te zawierają ocenę zdolności sektora lotnictwa do przenoszenia kosztów wymaganych jednostek emisji- w porównaniu ze zdolnością przemysłu i sektora energetycznego - a jej celem jest sformułowanie wniosku o zwiększenie odsetka przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej na podstawie przeglądu, o którym mowa w art.

Liczba uprawnień, które w każdym okresie mają zostać sprzedane na aukcji przez każde państwo członkowskie, jest proporcjonalna do udziału tego państwa w łącznej ilości emisji dla lotnictwa przypisanych dla wszystkich państw członkowskich na dany rok odniesienia, raportowanych zgodnie z art. Dla okresu, o którym mowa w Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych.

Akty delegowane zapewniają poszanowanie zasad określonych w art. Dochody z aukcji powinny być również przeznaczane na finansowanie wspólnych projektów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z sektora lotnictwa, takich jak europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji - wspólne przedsięwzięcie SESAR i wspólne inicjatywy technologiczne "Czyste niebo" oraz wszelkie inicjatywy umożliwiające szerokie wykorzystywanie GNSS do nawigacji satelitarnej i zdolności interoperacyjnych we wszystkich państwach członkowskich, w szczególności projektów doskonalących wspólną infrastrukturę żeglugi powietrznej, zapewnianie usług żeglugi powietrznej i korzystanie z przestrzeni powietrznej.

Wpływy ze sprzedaży Opcje na akcje dla sprzedawcow krotkoterminowych mogą również być przekazywane na rzecz Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, a także na finansowanie środków mających na celu zapobieganie wylesianiu.

Państwa członkowskie, które przeznaczają te dochody na współfinansowanie badań i innowacji, zwracają szczególną uwagę na programy lub inicjatywy objęte dziewiątym programem ramowym w zakresie badań zwanym dalej "9PR". Dla spełnienia zobowiązań Unii podstawowe znaczenie ma przejrzystość wykorzystania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień na mocy niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie informują Komisję o działaniach podjętych na mocy akapitu pierwszego niniejszego ustępu. Dostarczenie Komisji informacji na podstawie niniejszej dyrektywy nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku informowania określonego w art. Artykuł  3e Rozdzielanie i wydawanie przydziałów operatorom statków powietrznych 1.

Art. 3. - [Definicje] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na każdy okres, o którym mowa w art. Z wnioskiem można wystąpić do właściwego organu w administrującym państwie członkowskim, przedstawiając zweryfikowane dane dotyczące tonokilometrów odnoszące się do działań lotniczych wymienionych w załączniku I wykonywanych przez tego operatora statku powietrznego w monitorowanym roku.

Do celów niniejszego artykułu monitorowany rok to rok kalendarzowy kończący się dwadzieścia cztery miesiące przed początkiem okresu, którego dotyczy wniosek, zgodnie z załącznikami IV i V lub rok w odniesieniu do okresu, o którym mowa w art. Wniosek składa się na co najmniej dwadzieścia jeden miesięcy przed początkiem okresu, którego dotyczy wniosek, lub do dnia 31 marca r. Co najmniej osiemnaście miesięcy przed początkiem okresu, którego dotyczy wniosek, lub do dnia 30 czerwca r.

Co najmniej piętnaście miesięcy przed początkiem każdego okresu, o którym mowa w art. Wzorzec Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych, o którym mowa w lit. W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Komisję decyzji na mocy ust. Do dnia 28 lutego r.

Artykuł  3f Specjalna rezerwa dla niektórych operatorów statków powietrznych 1. W każdym okresie, o którym mowa w art. Operator statków lotniczych, uprawniony zgodnie z ust.

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmiana dyrektywy Rady 96/61/WE.

Wniosek składa się do dnia 30 czerwca w trzecim roku okresu określonego w art. Operatorowi statków lotniczych przyznaje się zgodnie z ust. Wniosek na mocy ust. Nie później niż 6 miesięcy od ostatecznej daty składania wniosków określonej w ust. Nie później niż 12 miesięcy od ostatecznej daty składania wniosków określonej w ust.

Z zastrzeżeniem ust.

Czas trwania opcji SPX Wady strategii koncentrycznej dywersyfikacji

Wzorzec porównawczy, o którym mowa w ust. Liczba ta zostaje obliczona przez pomnożenie wzorca porównawczego, o którym mowa w ust. Państwa członkowskie rozdzielają w drodze sprzedaży aukcyjnej wszystkie nieprzyznane przydziały ze specjalnej rezerwy. Artykuł  3g 52 Plany dotyczące monitorowania i składania sprawozdań Administrujące państwo członkowskie zapewnia, by każdy operator statków powietrznych przedkładał właściwemu organowi w tym państwie członkowskim plan dotyczący monitorowania, określający środki służące monitorowaniu emisji i danych dotyczących tonokilometrów i składaniu sprawozdań na ten temat do celów wniosku przewidzianego w art.

ROZDZIAŁ  III 53 Artykuł  3h Zakres zastosowania Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych i do rozdzielania i wydawania przydziałów w odniesieniu do działań wymienionych w załączniku I innych niż działania lotnicze. Artykuł  4 54 Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Państwa członkowskie zapewniają, aby od dnia 1 stycznia r. Ma to zastosowanie również do instalacji włączonych na mocy art. Artykuł  5 Wnioski o pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych Wniosek skierowany do właściwego organu, o wydanie pozwolenia na emisje gazów cieplarnianych zawiera opis: a instalacji oraz jej czynności łącznie z wykorzystywanymi technologiami; b surowców oraz materiałów pomocniczych, których wykorzystanie może prowadzić do emisji gazów wymienionych w załączniku I; c źródła emisji gazów wymienionych w załączniku I z instalacji; oraz d 55  planowane środki mające na celu monitorowanie oraz raportowanie emisji zgodnie z aktami, o których mowa w art.

Wnioski zawierają również podsumowanie danych szczegółowych o charakterze nietechnicznym wskazanych w akapicie pierwszym. Artykuł  6 Warunki dotyczące pozwoleń na emisje gazów cieplarnianych oraz treść pozwoleń 1. Pozwolenie na emisje gazów cieplarnianych może obejmować jedną lub więcej instalacji położonych w tym samym miejscu, którymi kieruje ten sam operator. Pozwolenia na emisje gazów cieplarnianych zawierają co następuje: a nazwisko nazwę i adres operatora; b opis działań oraz emisji z instalacji; c 57  plan monitorowania spełniający wymogi aktów, o których mowa w art.

Państwa członkowskie zezwalają prowadzącym instalacje na uaktualnianie planów monitorowania bez obowiązku zmiany zezwolenia. Prowadzący instalacje przedstawiają każdy uaktualniony plan monitorowania właściwym organom do zatwierdzenia; d wymogi sprawozdawczości; oraz e 58  zobowiązanie do poddania przydziałów, innych niż przydziały wydane na mocy rozdziału II, odpowiadające całkowitej ilości emisji z instalacji w każdym roku kalendarzowym, zweryfikowanej zgodnie z art.

Artykuł  7 59 Zmiany dotyczące instalacji Prowadzący instalacje informują właściwy organ o wszelkich planowanych zmianach w charakterze lub funkcjonowaniu instalacji, lub o każdym rozszerzeniu lub znaczącym zmniejszeniu jej mocy, która może wymagać uaktualnienia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

W stosownych przypadkach właściwe organy uaktualniają zezwolenie. W przypadku gdy zmienia się tożsamość prowadzącego instalację, właściwy organ uaktualnia zezwolenie w celu uwzględnienia nazwy nazwiska i adresu nowego prowadzącego instalację. Wymogi ustanowione w art. Artykuł  9 62 Liczba uprawnień w całej Unii Począwszy od r. W związku z przystąpieniem Chorwacji liczba wydawanych w całej Unii uprawnień zostanie zwiększona jedynie o liczbę uprawnień, które Chorwacja sprzeda na aukcji zgodnie z art.

Artykuł  9a 63 Dostosowanie liczby uprawnień w całej Unii 1. Wszelkie takie dane przekazywane są właściwemu organowi do dnia 30 kwietnia r. Jeżeli przekazane dane są należycie uzasadnione, właściwy organ powiadamia o tym Komisję do dnia 30 czerwca r. W przypadku instalacji emitujących gazy cieplarniane inne niż CO2 właściwy organ może zgłosić niższą wielkość emisji, zgodnie z możliwościami tych instalacji w zakresie redukcji.

Do dnia 30 września r. Komisja publikuje dostosowaną liczbę uprawnień, o której mowa w ust. Artykuł  10 67 Sprzedaż uprawnień na aukcji 1. Począwszy od roku i bez uszczerbku dla ewentualnej redukcji zgodnie z art. Całkowita pozostała liczba uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji przez państwa członkowskie, jest rozdzielana zgodnie z ust.