Przejdź do treści

Wczci teoretycznej, napodstawie literatury zzakresu nauk ozarzdza-niu, najpierw zdefiniowano dywersyfikacj, anastpnie zaprezentowano przegld waniej-szych bada dotyczcych strategii dywersyfikacji. Rajzer , s. In emerging school of strategic thinking assumed different premises so that is why character of diversification strategy also changed.

Przegldu definicji dywersyfikacji dokonano rwnie wpracy I. Janiuka iM.

Diversification Strategy From the Perspective of the Planning School Języki publikacji PL Abstrakty Dywersyfikacja jest traktowana w literaturze przedmiotu jako najbardziej radykalny, ale jednocześnie dominujący kierunek rozwoju organizacji. Przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktyki biznesu nierzadko w sposób krytyczny odnoszą się do jej potencjału i możliwości generowania przez nią wartości.

Ansoff postrzega dywersyfikacj jako kolejny etap rozwoju firmy idefiniuje j jako wchodzenie znowym produktem nanowy rynek7. Pisze, e strategia dywersyfikacji ozna-cza przegrupowanie rodkw bdcych wdyspozycji firmy nadziaania zasadniczo rne od prowadzonych wprzeszoci.

Strategiczne wybory

Ansoffa dywersyfikacja wymaga zaangaowania si wbrane, technologie irynki, ktre snowe dla przedsibiorstwa, zproduktami take dla niego nowymi. Podobnie uwaaj H. Mintzberg iJ.

Examples[ edit ] The simplest example of diversification is provided by the proverb "Don't put all your eggs in one basket". Dropping the basket will break all the eggs. Placing each egg in a different basket is more diversified.

Quinn, dla ktrych dywersyfikacja oznacza rozpoczynanie dziaalnoci nainnej ciece ekonomicznej8. Strategia dywersyfikacji prowadzi do powstania nowej jakoci wrynkowo-produktowej kombinacji przedsibiorstwa iwkonsekwencji oznacza podjcie dziaalnoci operacyjnej wnowych dziedzinach.

Praca i oferty pracy w Praca.pl

Zprzegldu definicji wynika, e badacze utosamiaj dywersyfikacj zrozpoczynaniem nowej, rnej od dotychczasowej dziaalnoci bd zwchodzeniem nanowe rynki znowymi produktami. Tak te bdzie rozumiana dywersyfikacja wniniejszym artykule.

Strategia dywersyfikacji wyjasnia

Wliteraturze przedmiotu jest te wiele rodzajw strategii dywersyfikacji, ktre uwzgld-niaj rne kryteria podziau. Szerzej natemat kryteriw klasyfikacji oraz rodzajw dywer-syfikacji pisze m. Ansoff wyrni dywersyfikacj: horyzontaln poziomwertykaln pionowkoncentryczn ikonglomeratow Taki podzia dywersyfikacji nawizuje do efektw syner-gii.

Strategia dywersyfikacji wyjasnia

Zkolei L. Conversely, the diversified portfolio's return will always be higher than that of the worst-performing investment. So by diversifying, one loses the chance of having invested solely in the single asset that comes out best, but one also avoids having invested solely in the asset that comes out worst.

Banking Explained – Money and Credit

That is the role of diversification: it narrows the range of possible outcomes. Diversification need not either help or hurt expected returns, unless the alternative non-diversified portfolio has a higher expected return.

  • Strategiczne wybory - Strona 2 - Biznes i finanse - deco-bello.pl
  • Jak handlowac opcjami na przyklad w Indiach
  • Diversification (finance) - Wikipedia

Sometimes quoted is 30, although it can be as low as 10, provided they are carefully chosen. Na przestrzeni lat poglądy na temat strategii dywersyfikacji ewoluowały. W ramach pojawiających się nurtów myślenia strategicznego przyjmowano odmienne założenia, co spowodowało, iż jej postać również się zmieniała.

Strategia dywersyfikacji wyjasnia

W opracowaniu podjęto dyskusję nad konceptualizacją strategii dywersyfikacji w ujęciu planistycznym. Autorka prezentowanego artykułu koncentruje się na najważniejszych kwestiach, które istotnie wpłynęły na kreację strategii dywersyfikacji w podejściu planistycznym.

Jako uzupełnienie kierunków rozwoju o charakterze ograniczania przyjęto warianty: konsolidacja oraz wycofanie. Konsolidacja oznacza dążenie przedsiębiorstwa do zabezpieczenia i wzmocnienia swojej pozycji w ramach aktualnie prowadzonej działalności.

Rajzers. Może się odnosić do różnicowania produktówrynków i technologii. W jej zakresie wyróżnia się dodatkowo dywersyfikację takie jak: Wertykalną pionową - "oznacza rozszerzenie działalności firmy na fazy procesu technologicznego, poprzedzające fazę dotychczas realizowaną w tył bądź następujące po niej w przódHoryzontalną poziomą - oznacza rozszerzenie działalności firmy na produkty należące do przemysłu, w którym działa firmapokrewna technologiasprzedawane na tych samych rynkach geograficznych za pomocą posiadanego systemu sprzedaży" A.

W ramach tej grupy strategii mieszczą się także decyzje w zakresie integracji wertykalnej oznaczające poszerzanie działalności przedsiębiorstwa o aktywności właściwe dla poprzedzających integracja wstecz lub następnych integracja w przódw stosunku do dotychczasowej działalności firmy, ogniw w łańcuchu wartości, w których uczestniczy przedsiębiorstwo.

Opcje strategiczne w przedsiębiorstwie Dywersyfikacja niepowiązana to strategia wchodzenia w nowe dziedziny działalności, niepowiązane pod względem technicznym czy marketingowym z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa.

  • Strategia dywersyfikacji – Encyklopedia Zarządzania
  • Broker wyboru w Londynie
  • Dywersyfikacja - definicja, strategia, rodzaje