Przejdź do treści

Ważną strategią na najbliższe dwulecie jest włączenie różnych grup Rodziny Salezjańskiej. Sprawa równości kobiet i mężczyzn powinna stanowić centralny element tej nowej strategii. J'appelle par conséquent la Commission à élaborer une nouvelle stratégie pour le commerce mondial.

  • Стратмор покачал головой.
  • Приемный покой представлял собой бесконечный узкий коридор с выстроившимися в ряд во всю его длину складными стульями.

Na początku przyszłego roku ogłosimy także nową strategię audiowizualną. L'égalité des genres devrait compter parmi les éléments essentiels de cette nouvelle stratégie.

Sprawa równości kobiet i mężczyzn powinna stanowić centralny element tej nowej strategii.

Il semble que la nouvelle stratégie pour le Danube sera approuvée, très probablement sous la Présidence hongroise. Wydaje się, że nowa strategia naddunajska zostanie zatwierdzona, najprawdopodobniej podczas prezydencji węgierskiej. La nouvelle stratégie doit permettre de vaincre ces obstacles et offrir une solution viable. W nowej strategii należy pokonać te przeszkody i przedstawić solidne rozwiązanie.

Strategia Reversi AI. System handlu YouTube

Je conviens que cette nouvelle stratégie est un processus dynamique qui requiert une vigilance et un engagement constants. Zgadzam się, że nowa strategia jest procesem dynamicznym, wymagającym stałej czujności i ciągłego zaangażowania.

Tłumaczenie hasła "strategią" na angielski

J'apprécie que le Conseil européen pense que chaque nouvelle stratégie devrait créer de la valeur ajoutée. Doceniam pogląd Rady Europejskiej, że każda nowa strategia powinna tworzyć wartość dodaną.

How to win at Othello almost every time!

La nouvelle stratégie vise précisément à réduire le niveau actuel inacceptable d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Nowa strategia ma na celu właśnie obniżenie obecnego nieakceptowalnego poziomu wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych. La biosécurité joue un rôle important dans la nouvelle stratégie de santé animale.

Traduction de "nouvelle stratégie" en polonais

W nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt ważną rolę odgrywa ochrona biologiczna. Elles ont aussi présenté les grandes lignes de la nouvelle stratégie de restructuration de l'industrie de la construction navale polonaise.

Przedstawiły także najważniejsze założenia nowej strategii restrukturyzacji polskiego sektora stoczniowego.

C'est pour contrebalancer ce sentiment d'insécurité que nous avons besoin d'une nouvelle stratégie sociale cohérente.

W ramach środków przeciwdziałania takiej niepewności potrzebujemy spójnej nowej strategii socjalnej. J'ai soutenu le rapport Wojciechowski sur une nouvelle stratégie de santé animale. Poparłam sprawozdanie pana posła Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt. Z dobrą strategią i prawnikami możemy With the right legal strategywe can Mój stary menadżer, Glenn, zajmował się strategią i całą kuchnią.

My old manager, glenn, He handled all the strategies and that kind of stuff. Szczerość jest najlepszą strategią w sytuacjach jak ta. Honesty is the best policy in situations like this. Okłamałaś Laurel na temat Lily, i miałaś czelność powiedzieć Rose, że szczerość jest najlepszą strategią.

Strategia Reversi AI. 60 sekund, aby zdobyc binarne strategie handlowe

You lied to Laurel about Lily, and then you have the nerve to tell Rose that honesty is the best policy. Ważną strategią na najbliższe dwulecie jest włączenie różnych grup Rodziny Salezjańskiej. An important strategy for this next period is the involvment of the various groups of the Salesian Family.

Nazwali to "strategią pozytywnego testu". They called this the "positive test strategy ". Charakter tego oświadczenia jest zgodny ze strategią EBC.

The spirit of this statement is in line with the ECB's strategy. Wskazanie funduszy, programów i obszarów objętych strategią.

  • strategią - Tłumaczenie na angielski - polskich przykładów | Reverso Context
  • Niestety, taki przepis nie jest zawarty w nowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Z dobrą strategią i prawnikami możemy
  • nouvelle stratégie - Traduction en polonais - exemples français | Reverso Context

Indication of the Funds, programmes and areas covered by the strategy. Jego podejście do ryzyka będzie konserwatywne, zgodnie ze strategią komercyjną.

Strategia Reversi AI. Najlepsza strategia handlu indeksem

Its risk appetite will be conservative, in line with its commercial strategy. Temat ten oczywiście wiąże się ze strategią dotyczącą biopaliw. This issue is of course linked to the strategy on biofuels.

Rada będzie kontynuować prace nad strategią dla Białorusi.