Przejdź do treści

Wynika z tego, że informacja publiczna dotyczy tych pracowników organu, którzy biorą udział w procedurach decyzyjnych. Nie można uznać, iż z ochrony prywatności nie korzystają osoby fizyczne, które otrzymały nagrody w trybie art. WSA w Gdańsku w wyroku z 3 lipca r. Zgodnie z art.

Wyrokiem z 30 listopada roku sygn. Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym.

Trzynastki niezagrożone. Nagrody i premie mogą być jednak ograniczone

Stowarzyszenie zajmujące się działaniami m. Stowarzyszenie wnioskowało o pełną listę pracowników, ze wskazaniem imienia i nazwiska każdej osoby wraz z podaniem wysokości otrzymanej nagrody. W odpowiedzi na złożony wniosek Stowarzyszeniu została udostępniona informacja dotycząca przyznanych nagród jednak System obrotu mosieznego co do osób, które w ocenie organu zajmują stanowiska pełniących funkcje publiczne tj.

Zdaniem organu, tylko ww.

Udostępnianie informacji o wysokości nagród przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu gminy

Uzasadniając decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej w pozostałym zakresie, tj. Uzasadnienia dla przyjętego stanowiska organ upatrywał również w tym, że żaden z pracowników urzędu, nie pełniący funkcji publicznej, nie wyraził uprzedniej zgody na udostępnienie zarówno swojego imienia i nazwiska, jak i kwoty otrzymanej nagrody.

Zaplanuj programy strategii opcji

Stowarzyszenie wniosło odwołanie od decyzji odmownej, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy zgodził się z argumentacją prezentowaną przez organ I instancji co do obowiązku ochrony prywatności osób pracujących w Urzędzie Marszałkowskim, a nie pełniących funkcji publicznych. Przesłanką ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej jest ustalenie, że osoba objęta żądaniem jest osobą pełniącą funkcję publiczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie do końca podzielił argumentację prezentowaną przez organy w niniejszej sprawie.

Wydarzenia PDS

Uchylając zaskarżone decyzje Opcje udostepniania Ograniczone Nagrody obu instancji Sąd ten wskazał, że odmawiając udostępnienia informacji co do wymienionych w załączniku do decyzji pracowników Urzędu Marszałkowskiego, organy wskazały jedynie, że nie pełnią one funkcji publicznej.

Nie wyjaśniono natomiast, dlaczego w ocenie orzekających w sprawie organów żadna z tych osób nie pełni funkcji publicznej. Organy wskazały jedynie, że część osób objętych wnioskiem nie pełni funkcji publicznych nie wyjaśniając powodów dojścia do Opcje udostepniania Ograniczone Nagrody wniosku wobec każdej z tych osób.

W ocenie WSA w Gdańsku, ujawnienie choćby ich stanowisk lub przyznanych kompetencji zadośćuczyniłoby obowiązkom organów wynikającym z art. Wyrok został w całości zaskarżony przez Stowarzyszenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

TEMATY NA CZASIE

Rozpoznając stawiany w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. W ramach tego zarzutu skarżące Stowarzyszenie nie powołało innych przepisów, dlatego też Sąd uznał go jako bezzasadny. Stowarzyszenie zarzuciło również naruszenie art.

System zadan Handlowych Slave

NSA wskazał, iż oba ww. W konsekwencji powołanie w ramach skargi kasacyjnej wyłącznie powyższych przepisów nie było wystarczające dla skuteczności tego zarzutu. Również zarzut naruszenia przepisu art. Przepis ten stanowi między innymi o ograniczeniu prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej. Jeśli informacja dotyczy osób pełniących funkcje publiczne i ma związek z pełnieniem tych funkcji, dostęp do informacji nie może zostać ograniczony.

Co stanie sie dzielic sie opcjami, jesli akcje sa podzielone

Główną przesłanką do ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej jest ustalenie, że osoba objęta żądaniem jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Warunkiem udostępnienia informacji publicznej jest to, aby dana informacja dotyczyła osoby pełniącej funkcję publiczną i miała związek z pełnieniem przez nią tej funkcji.

W konsekwencji, Sąd nakazał organom wnikliwe zbadanie i uzasadnienie, czy pracownicy urzędu, co do których organ wcześniej odmówił udostępnienia informacji o przyznanych im nagrodach, w istocie pełnią, czy nie pełnią funkcji publicznych.

Dopiero dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych w tym zakresie stanowić będzie mogło podstawę do uzasadnionej odmowy udostępnienia wnioskowanej przez Stowarzyszenie informacji publicznej. Sprawdzone rozwiązania.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 września r. Uzasadnienie faktyczne Decyzją z dnia W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że ze względu na prywatność osób fizycznych należało odmówić udzielenia żądanej informacji publicznej w postaci wskazania, jakie osoby otrzymały nagrody i w jakiej konkretnie wysokości, ponieważ osoby te nie sprawują funkcji publicznych i nie dysponują finansami publicznymi. Informacje o wysokości wynagrodzenia konkretnej osoby fizycznej, w tym także nagród i innych składników wynagrodzenia, która nie sprawuje funkcji publicznych i nie dysponuje finansami publicznymi, podlegają ochronie jako prywatne dane osobowe. Nie zgadzając się z zapadłym w sprawie rozstrzygnięciem stowarzyszenie