Przejdź do treści

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem email rodo lendi. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości naszych usług lub w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, będziemy je przetwarzali do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższych celach.

Artykuł 2 szóstej dyrektywy, który mieścił się w jej tytule II, zatytułowanym 'Zakres przedmiotowy', stanowił: 'Opodatkowaniu [VAT] podlega: 1 dostawa towarów lub usług świadczona odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje; [ W miarę potrzeb państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki konieczne w celu zapobieżenia zakłócaniu konkurencji, w przypadku gdy odbiorca nie podlega w pełni obowiązkowi podatkowemu.

Państwa członkowskie mogą ustalić dalsze wyłączenia w zakresie tego zwolnienia; [ Treść art. Prawo portugalskie 7 Artykuł 9 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado kodeksu podatku od wartości dodanej, zwanego dalej 'CIVA' stanowił w brzmieniu mającym zastosowanie ratione temporis do okoliczności rozpatrywanych Handel nieruchomosci SSquita.

postępowaniu głównym: 'Z podatku są zwolnione: [ Zwolnienie nie obejmuje: a świadczenia usług zakwaterowania, realizowanych w ramach sektora hotelowego lub sektorów o podobnej funkcji, w tym na kempingach; b wynajmu miejsc parkingowych lub postojowych przeznaczonych dla pojazdów; c wynajmu trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, a także każdej innej dzierżawy nieruchomości wynikającej z oddania zakładu handlowego lub przemysłowego do odpłatnego korzystania; d wynajmu sejfów; e wynajmu powierzchni na wystawy lub na reklamę; [ Ten ostatni zawarł umowę z Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça, spółką prowadzącą działalność uprawy winorośli.

W tej umowie A. Gonçalves Mesquita w zamian za wypłacone mu z góry kwoty oddał do korzystania w celach rolniczych będące jego własnością grunty rolne obsadzone winoroślą. Umowa została zawarta na rok i podlegała automatycznemu przedłużeniu na ten sam okres, do czasu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron.

Łączna kwota doręczonych z tego tytułu decyzji ustalających wymiar podatku wynosiła ,10 EUR plus odsetki wyrównawcze. Jego skarga została oddalona, w związku z czym skarżący w postępowaniu głównym wniósł odwołanie do Tribunal Central Administrativo Norte centralnego sądu administracyjnego dla regionu północnego, Portugaliaktóry wydał postanowienie w przedmiocie braku swojej właściwości i przekazał sprawę Supremo Tribunal Administrativo naczelnemu sądowi administracyjnemu, Portugalia.

Biedronka planuje renegocjację czynszów

Po drugie, najem nieruchomości polega zwykle na stosunkowo pasywnej działalności, w związku z czym transakcje wymagające bardziej aktywnego korzystania z nich są wyłączone z zakresu stosowania tego zwolnienia. W tych okolicznościach, aby udzielić sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi, należy analizować to pytanie w świetle odpowiadającego mu przepisu Reczny sygnal handlowy dyrektywy.

Działalność tego typu należy tym samym odróżnić od innych rodzajów działalności, albo mających charakter interesów przemysłowych i handlowych, jak te Handel nieruchomosci SSquita.

  • Biedronka chce renegocjować czynsze. "Dla centrów handlowych to będzie cios" - deco-bello.pl
  • Biedronka chce renegocjować stawki czynszu - Centra handlowe
  • Biedronka planuje renegocjację czynszów - Wiadomości Handlowe

wyjątkami, których dotyczą pkt omawianego przepisu, albo których przedmiot polega bardziej na wykonaniu świadczenia niż na zwykłym udostępnieniu swojego mienia, takich jak prawo do korzystania z pola golfowego, prawo do korzystania z mostu za pobraniem opłaty za przejazd, czy prawo do zainstalowania dystrybutorów papierosów w lokalu handlowym zob.

W tym względzie należy przypomnieć, odnosząc się konkretnie do uprawianej na tych gruntach winorośli, że omawiane pojęcie 'nieruchomości' nie oznacza, że rozpatrywane przedmioty muszą być nierozerwalnie związane z gruntem. Wystarczy, żeby nie były ruchome ani dające się łatwo przenosić zob. Tak wydaje Zautomatyzowany program handlowy być w przypadku omawianych winnic, co powinien jednak sprawdzić sąd odsyłający.

Po pierwsze bowiem, chodzi o przekazanie przez właściciela omawianych gruntów rolnych przejmującemu Handel nieruchomosci SSquita. uzgodniony okres roczny, podlegający automatycznemu przedłużeniu, w zamian za zapłatę czynszu. Po drugie, nic w postanowieniu odsyłającym nie wskazuje na to, by poza oddaniem w najem właściciel spełniał na rzecz przejmującego inne świadczenia mające charakter działalności komercyjnej.

Handel nieruchomosci SSquita.

W każdym razie omawianych czasu trwania i warunków przedłużenia nie można uznać za nie do pogodzenia z dzierżawą lub najmem w rozumieniu tego przepisu. Jak bowiem wynika z orzecznictwa przytoczonego w pkt 18 niniejszego wyroku, transakcje te przyznają najemcy lub dzierżawcy prawo do zajmowania danej nieruchomości na prawach właściciela, w szczególności poprzez wykluczenie osób trzecich z korzystania z tego prawa. Nie przenoszą one na najemcę całości praw właściciela tej nieruchomości.

Na tym tle rząd portugalski twierdzi, że umowa ta wiązała się także z przekazaniem majątku i praw niematerialnych, takich jak prawne zgody na zasadzenie winorośli z przeznaczeniem na produkcję wina, zdolność generowania przez tę uprawę zysków, Handel nieruchomosci SSquita.

Biedronka chce renegocjować czynsze. "Dla centrów handlowych to będzie cios"

także nazwę lub szyld zakładu przedsiębiorstwa. W tych okolicznościach umowa ta stanowi transakcję objętą zakresem stosowania art. Po pierwsze bowiem, winorośli nie można zakwalifikować jako wyposażenia lub urządzeń.

  1. Transakcje opcji gieldowych w Londynie
  2. Strategie opcji binarnych do pobrania za darmo
  3. Zgadzam się też na otrzymanie: informacji o promocjach i usługach Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółki z Grupy MZN Property informacji handlowych lub marketingowych, dotyczących oferty tych Spółek lub ich partnerów, e-mailem lub SMS-em.

Po drugie, z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, nie wynika, że grunty rolne, których uprawa stanowi przedmiot umowy o oddanie do korzystania rozpatrywanej w postępowaniu głównym, posiadały wyposażenie, urządzenia lub inne mienie handlowe lub przemysłowe. W tym względzie sąd odsyłający wyjaśnia, że nie zostało wykazane, że spółka przejmująca prowadzi oprócz działalności w sektorze uprawy winorośli działalność w sektorze produkcji wina.

Biedronka chce renegocjować stawki czynszu

W przedmiocie kosztów 36 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Sentencja Z powyższych względów Trybunał ósma izba orzeka, co następuje: Artykuł 13 część B lit.

  • Partners International Sp. z o. o., biuro nieruchomości, strona 7 » deco-bello.pl