Przejdź do treści

Udostępnianie danych osobowych Z udostępnianiem danych do korzystania, jako jedną z operacji wykonywanych na danych w ramach jej przetwarzania, mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba trzecia, nie będąca przedsiębiorcą, administratorem lub IOD ma możliwość co najmniej zapoznania się z nimi, tym bardziej nabywając uprawnienia administratora. Za więcej miejsca musimy zapłacić.

Zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów

Rozróżnienie tych dwóch instytucji przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych należy rozpocząć od określenia Opcje udostepniania sa przykladem, któremu dane są przekazywane oraz tego, czy przetwarza on dane w imieniu administratora czy też samodzielnie.

W przypadku powierzenia danych podmiot otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem. Umowa określa cel i zakres, w jakim może on przetwarzać dane w imieniu administratora. Tym celem najczęściej będzie przeniesienie części procesów przetwarzania danych osobowych poza siedzibę firmy, np.

Opcje udostepniania sa przykladem

Udostępnienie stanowi natomiast przekazanie danych odbiorcy, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Stając się jednak administratorem danych, może on dokonywać przetwarzania wyłącznie na podstawie tzw.

Centrum pomocy dla firm

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na udostępnienie danych, jeśli jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych celów ich administratora. Ponadto, przetwarzanie danych nie może naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Za legalność udostępniania danych odpowiada administrator.

Rozróżnienie tych dwóch instytucji przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych należy rozpocząć od określenia podmiotu, któremu dane są przekazywane oraz tego, czy przetwarza on dane w imieniu administratora czy też samodzielnie. W przypadku powierzenia danych podmiot otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem.

To od niego zależy forma wnioskowania oraz ocena, czy wniosek jest zgodny z przepisami prawa lub czy wymaga określenia przesłanki uzasadniającej. Przykłady udostępniania danych Podmiotami, które najczęściej zwracają się z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych są np.

Przykładami udostępniania danych może być także uzyskanie informacji z rejestru PESEL lub przekazanie przez organizatora konkursu danych, firmie przydzielonej do wysyłki nagród.

Udostępnianie danych według RODO RODO wyróżnia dwa rodzaje udostępniania danych: udostępnianie innemu administratorowi — jeden administrator udostępnia dane drugiemu i każdy z nich wykorzystuje je do realizacji własnych celów; współadministrowanie — o ile UODO nie przewiduje rozwiązań w tym zakresie, o tyle RODO wprowadza już taką opcję; w praktyce pomimo braku regulacji o współadministrowaniu, polscy przedsiębiorcy nawiązują współpracę w zakresie wspólnego zarządzania danymi osobowych poprzez stosowne porozumienia.

Opcje udostępniania są wyszarowane podczas udostępniania z usługi SharePoint Online lub OneDrive

Na czym polega współadministrowanie? Według RODO, jeżeli co najmniej dwóch administratorów podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych, wówczas są oni współadministratorami. Podmioty zarządzające danymi osobowymi powinny spełniać trzy warunki: być administratorami danych osobowych w rozumieniu RODO; wspólnie określać cele przetwarzania danych; wspólnie ustalać sposoby przetwarzania danych określać środki organizacyjne i techniczne. Przykłady współadministratorów Współadministratorami w rozumieniu RODO, mogą być: spółki celowe realizujące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np.

Podczas wideokonferencji Ty i Twoi współrozmówcy możecie korzystać z udostępniania ekranu, a nawet pisać i rysować po tym obrazie. Program do pokazywania ekranu podczas różnych spotkań. Masz możliwość zarówno tworzenia, jak i udostępnienia prezentacji. W bezpłatnej wersji masz 1 godzinę dziennie do korzystania z programu. Możesz wybrać tylko część ekranu, którą pokażesz uczestnikom spotkania.

Podmioty współzarządzające danymi osobowymi powinny formalnie ustalić zakres swoich obowiązków oraz odpowiedzialności za swoje działania. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed sytuacją, w której jeden z administratorów narazi dane na niebezpieczeństwo. Jeśli nie zostaną zawarte stosowne uzgodnienia, każdy administrator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, nawet jeśli nie przyczynił się do naruszenia bezpieczeństwa danych.

Opcje udostepniania sa przykladem

Od takich sytuacji mogą uchronić nas przepisy prawa lub wcześniej wspomniane uzgodnienia. Przepisy RODO stanowią, że interesy osoby, której dotyczą udostępniane dane są ważniejsze niż prawnie uzasadnione cele administratora.

  1. Dodawanie znaczącej i atrakcyjnej miniatury obrazu Ulepszanie wyników wyszukiwania Podczas wprowadzania słów kluczowych w polu wyszukiwania usługa ArcGIS Online porównuje je z następującymi informacjami o każdym z elementów: Tytuł Znaczniki Podsumowanie Dlatego aby poprawić wyniki wyszukiwania, upewnij się, że szczegóły elementu zawierają takie słowa kluczowe, które prawdopodobnie będą używane przez osoby wyszukujące dane określonego typu.
  2. Udostępnianie ekranu: programy do pokazywania i zdalnego zarządzania

W związku z tym, musi on uzyskać zgody od osób, których dane są przetwarzane. Ma to miejsce np.

Opcje udostepniania sa przykladem

Sposób pozyskania zgody nie został szczegółowo określony przez RODO. Wskazuje Opcje udostepniania sa przykladem jedynie, że zgoda powinna być pozyskana w taki sposób, aby można było udowodnić, że osoba, której dotyczą przetwarzane dane faktycznie jej udzieliła. Dobrym rozwiązaniem może być tu Agora Trading Systems Ltd. Korzyści z powołania współadministratora RODO stwarza możliwość wspólnego zarządzania danymi osobowymi, na czym bez wątpienia skorzystają przedsiębiorcy.

Nowe przepisy ułatwią procesy przetwarzania danych przede wszystkim grupom kapitałowym, których spółki będą mogły wspólnie administrować danymi.

Opcje udostepniania sa przykladem

Regulacja nie tylko uprości przepływ danych osobowych pomiędzy spółkami, ale także rozwiąże kwestię zatrudniania pracowników w ramach jednej grupy kapitałowej. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie! Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Opcje udostepniania sa przykladem

O autorze.