Przejdź do treści

Ze względu na podmioty biorące udział w handlu elektronicznym wyróżnia się: Handel elektroniczny pomiędzy przedsiębiorstwami B2B , ang. W związku z tym, znowelizowane przepisy uchylają ten przepis.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia r.

Odsetki ustawowe na nowych zasadach

Drugi rodzaj odsetek ustawowych to odsetki ustawowe za opóźnienie. Jest o nich mowa w art.

Siec wyboru transakcji handlowych

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi art. Dalej przepis ten stanowi, że jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Zatory płatnicze na państwowym widelcu. Mija termin na złożenie sprawozdań

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłasza również Minister Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Obecnie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia r.

Siec wyboru transakcji handlowych

Postępowanie Prezesa UOKiK w sprawie nadmiernych opóźnień ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i nałożenia kary pieniężnej powinno zostać zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Prezes UOKiK ma prawo żądania informacji i dokumentów W celu ustalenia przesłanek do wymierzenia kary, może żądać: Przekazania informacji i dokumentów, również od tych podmiotów, które nie są stronami transakcji, Od przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych - przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Junior Associate, Kancelaria prawna D.

Prezes UOKiK będzie publikował na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości treść postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej oraz wydanych w sprawach decyzji. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji Handlowej W toku postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub postępowania wyjaśniającego, u przedsiębiorcy może być przeprowadzona kontrola przez upoważnionego pracownika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji Handlowej.

W toku kontroli stosowane będą bezpośrednio wskazane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem art. Czas trwania kontroli w ramach jednego postępowania wobec każdego przedsiębiorcy nie będzie mógł przekroczyć 20 dni roboczych.

Siec wyboru transakcji handlowych

Podziel się artykułem: Kopiuj link TAK, ale nie zawsze, zależy to od przedmiotu zamówienia i przeznaczenia inwestycji. Ustawa z dnia 12 czerwca r.

Zarabiaj dzięki prostej, krótkiej prezentacji, Obejrzyj!

Ustawa ta w istotny sposób ogranicza swobodę kontraktową stron, narzucając określone terminy płatności należności. Zgodnie z ustawąjeżeli strony transakcji handlowej w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Ulga na złe długi - powrót ulgi podatkowej w CIT i PIT Znowelizowana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca r. Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych Maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych będą zależeć od tego, jakie podmioty uczestniczą w danej transakcji. Zdecydowanie zaostrzają warunki stosowania wydłużonych terminów płatności, m.

Zasady tej nie można wykluczyć w umowie lub zmienić na niekorzyść przedsiębiorcy — kontrahenta gminy. W sytuacji, gdy spełnienie świadczenia pieniężnego będzie odbywało się w częściach, termin ten ma zastosowanie do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie sztywnej regulacji, która nie będzie mogła zostać dowolnie zmodyfikowana przez strony.

Inne terminy płatności w transakcjach handlowych – uważaj na nadchodzące zmiany | Anna Białecka

Transakcja symetryczna jest to transakcja w której zarówno dłużnik jak i wierzyciel są przedsiębiorcami równej wielkości np. W przypadku transakcji symetrycznych, termin 60 dni nie będzie terminem sztywnym i będzie mógł być modyfikowany przez strony w sytuacji, gdy termin ten wyraźnie w umowie zostanie inaczej określony i pod warunkiem, że ustalenia te nie będą rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Aktualności Data dodania: Podziel się artykułem: Kopiuj link TAK, ale nie zawsze, zależy to od przedmiotu zamówienia i przeznaczenia inwestycji. Ustawa z dnia 12 czerwca r. Ustawa ta w istotny sposób ogranicza swobodę kontraktową stron, narzucając określone terminy płatności należności.

Co więcej, Ustawa zmieniająca przewiduje możliwość odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez wierzyciela w określonych sytuacjach dotyczących określenia terminu zapłaty z naruszeniem ustawy. W tym segmencie stosowany jest też EDI. Z prawnego punktu widzenia, wyodrębnienie handlu między konsumentami jest nieprawidłowe.

Siec wyboru transakcji handlowych

Konsumentem jest wyłącznie osoba fizyczna dokonująca czynności z przedsiębiorcą. Obrót określany jako C2C jest obrotem powszechnym.

Handel elektroniczny

Korzyści e-commerce[ edytuj edytuj kod ] Korzyści wynikające ze stosowania e-commerce jest wiele, najważniejsze z nich to: oszczędność kosztów funkcjonowania i wyposażania biur, zmniejszenie liczby personelu, skrócenie kanałów dystrybucji uproszczenie obiegu dokumentacjizwiększenie prostoty kontaktu z klientami, całkowita lub częściowa rezygnacja z korzystania z magazynów, zwiększenie ergonomii pomieszczeń ze strony producenta, tak jak przeznaczenie fizycznej powierzchni sklepu np.

Co może mieć bardzo silne bezpośrednie przełożenie na poziom sprzedaży.

Siec wyboru transakcji handlowych

Sklepy internetowe[ edytuj edytuj kod ] Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe.