Przejdź do treści

Pojęcie adaptacji społecznej i zawodowej Nabór i dobór pracowników Standardowy proces selekcji

Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie

Wybrane metody analizy strategicznej 6. Alternatywne strategie dla systemu ochrony zdrowia i podsystemu pielęgniarstwa 6. Zarządzanie operacyjne.

  • Techniki przezwyciężanie oporu stawianego zmianom: - współuczestnictwo w celu poprawy wydajności- uświadamianie i komunikacja, - ułatwianie odpowiednio wczesne uprzedzanie o planach ich wprowadzenia a także pozostawienie ludziom odpowiedniego czasu na dostosowanie się do nowych metod działania, - analiza pola siłowego sporządzanie wykazu sił nie sprzyjających zmianom i sił sprzyjających zmianom; siły sprzyjające powinny przeważać nad tymi, które zmiany hamują.
  • Czy inwestujesz dzisiaj w Bitcoin

Wzajemne relacje i różnice między zarządzaniem strategicznym a operacyjnym 6. Specyfika zarządzania operacyjnego w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie Rozdział 7.

Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie

Marketing usług zdrowotnych 7. Istota marketingu świadczeń zdrowotnych 7.

Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie

Analiza i badanie rynku 7. Cztery podstawowe etapy w rozwoju zarządzania organizacjami 7. Segmentacja rynku usług zdrowotnych 7.

Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie

Marketing-mix dla świadczeń pielęgniarskich Rozdział 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 8.

Wybrane metody analizy strategicznej 6. Alternatywne strategie dla systemu ochrony zdrowia i podsystemu pielęgniarstwa 6. Zarządzanie operacyjne. Wzajemne relacje i różnice między zarządzaniem strategicznym a operacyjnym 6.

Znaczenie zasobów ludzkich w organizacji 8. Istota i cechy szczególne zasobów ludzkich w systemach zdrowotnych 8.

Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie

Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, zakres i etapy Rozdział 9. Planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 9.

Zarządzanie sprzedażą - podejście systemowe - strategia, procesy, mierniki, narzędzia, umiejętności

Potrzeby zdrowotne i zapotrzebowanie na opiekę a planowanie obsad pielęgniarskich 9. Metody klasyfikacji pacjentów w planowaniu obsad pielęgniarskich i położniczych na oddziałach o różnym profilu 9. Planowanie kadr pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej Rozdział Nabór i dobór pracowników Nabór pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji Dobór pracowników.

Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie

Standardowy proces selekcji Dobór kandydatów na pielęgniarskie stanowiska pracy Utrzymanie zasobów ludzkich w organizacji Rozdział Adaptacja społeczno-zawodowa Pojęcie adaptacji społecznej i zawodowej Czynniki warunkujące adaptację społeczno-zawodową pielęgniarek Ramowy program adaptacji społeczno-zawodowej pielęgniarek Uwarunkowania kultury organizacji Wpływ kultury organizacji na pracę zespołów pielęgniarskich Kultura organizacji a kształtowanie wizerunku profesji pielęgniarek i położnych Rozdział Doskonalenie zawodowe Znaczenie doskonalenia zawodowego dla rozwoju organizacji System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Organizacja doskonalenia zawodowego w zakładzie Metody stosowane w zakładowym doskonaleniu zawodowym Ocenianie, ewaluacja doskonalenia zawodowego Ścieżka kariery zawodowej Rozdział System ocen pracowniczych Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie Elementy systemu oceniania.