Przejdź do treści

Transakcje przeprowadzane są przez domy maklerskie na zasadach kantorowych lub za pośrednictwem giełd elektronicznych T. Realizacja i przydzielanie opcji, szczególnie amerykańskich, może doprowadzić do znacznych strat, zwłaszcza wtedy, gdy wystawiający opcję nie ma dla niej pokrycia. Instrumentami finansowymi, o których mowa w ust.

Informujemy, że rozmowy z naszymi 21 Obrot opcji są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

21 Obrot opcji

W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty.

21 Obrot opcji

Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.