Przejdź do treści

Decyzja podjęta na tym etapie będzie miała fundamentalny wpływ na dalsze kroki procesu planowania, rozwój firmy oraz ostatecznie jej sukces. This intermediary will make possible exchanges that would not occur without them and create value for both sides. Następnie negocjuje z menedżerami średniego szczebla szczegółowe cele. Dashboardy razem z tablicami fizycznymi mogą tworzyć systemy hybrydowe, łączące fizyczną i elektroniczną wizualizację, co sprawdza się dobrze w organizacjach rozproszonych lub takich, w której pracownicy pracują zdalnie. Aby opracować dobry plan musisz wyjść poza ramy codziennego działania operacyjnego. Ostatecznie zaproponowano umieszczenie w rocznym planie 3 metod osiągnięcia celu[20], szacując, że powinny one zapewnić wzrost sprzedaży o 20 mln.

Wiemy również, że wszystkie produkty cyfrowe muszą oferować tzw. Wbrew pozorom te dwa obszary — marketingu i UX — wcale nie są rozłączne. Co więcej — uważam, że bez dobrego usability nie jest możliwe, aby produkt lub usługa mogły odnieść sukces na rynku.

Zacznijmy jednak od początku. Co to właściwie jest usability i czemu nie używam polskiego słowa? Obecnie w serwisach Dwustronna wartosc strategii usability odgrywa niezwykle istotną rolę. Jest nie tylko kluczowe w kontekście odniesienia ewentualnego sukcesu na rynku, ale także niezwykle modne. To dlatego, że jeśli strona www jest wymagająca i trudna w obsłudze, ludzie po prostu z niej nie korzystają.

Współczesny użytkownik cierpi na chroniczny brak czasu, więc jeśli na stronie głównej firmy nie odnajdzie szybko informacji, czym dane przedsiębiorstwo się zajmuje i co oferuje Firma wyboru akcji zrezygnuje. Jacob Nielsen w swoim artykule pt. Usability Introduction to Usability opisuje usability jako cechę, która wskazuje, jak łatwo użytkownik jest w stanie korzystać z danego rozwiązania. Całe pojęcie usability można podzielić na pięć części składowych Nielsen, : POLECAMY Learnability — jak sprawnie użytkownik jest w stanie zrealizować podstawowe zadania przy pierwszym zetknięciu się z rozwiązaniem.

Innymi słowy — ile wysiłku musi podjąć, aby zorientować się, co do czego służy i nauczyć się obsługi zaproponowanego mu rozwiązania. Efficiency — określa wydajność, z jaką mogą pracować użytkownicy w momencie, gdy już nauczyli się danego rozwiązania. Pod tą składową można podciągnąć np.

Two-sided market

W skrócie — jest to wszystko to, co spowoduje, że użytkownik szybciej wykona swoje zadanie. Memorability — jak szybko użytkownik jest w stanie powrócić do pełnej sprawności posługiwania się danym rozwiązaniem po określonej przerwie w korzystaniu z niego. Zagadnienie dotyczące łatwości przypomnienia sobie po pewnym czasie tego, jak dane rozwiązanie działa, jest w swojej istocie bardzo podobne do zagadnienia learnability.

Generalną zasadą jest fakt, że użytkownik, któremu łatwo przychodzi nauka danego rozwiązania, prawie zawsze będzie w stanie równie łatwo je sobie przypomnieć i powrócić do pełnej sprawności w jego obsłudze. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze działa to w drugą stronę.

Errors — czynnik ten określa stopień, w jakim system chroni użytkownika przed popełnianiem błędów. Jest to jednak charakterystyka używana w kontekście jakości oprogramowania. Although recently developed in terms of economic theory, two-sided networks help to explain many classic battles, for example, Betamax vs.

VHSMac vs. Windows, CBS vs. Visa, and more recently Blu-ray vs. HD DVD. Viewers had little Dwustronna wartosc strategii to buy expensive color TVs in the absence of color programming. Likewise, broadcasters had little reason to develop color programming when households lacked color TVs.

RCA won the battle in two ways.

  • Zobacz najlepsze sygnaly opcji binarnych
  • Ksiega zamowien systemu handlowego
  • Hoshin Kanri Strategy Deployment.

It flooded the market with low cost black-and-white TVs incompatible with the CBS format but compatible with its own. Broadcasters then needed to use the RCA format to reach established viewers.

Jak usability produktów cyfrowych realizuje strategię marketingową? Do stworzenia strategii komunikacyjnej wykorzystuje się zestaw działań, procesów, metod i technik, które nazywa się kompozycją marketingową lub marketingiem mix. Wiemy również, że wszystkie produkty cyfrowe muszą oferować tzw. Wbrew pozorom te dwa obszary — marketingu i UX — wcale nie są rozłączne. Co więcej — uważam, że bez dobrego usability nie jest możliwe, aby produkt lub usługa mogły odnieść sukces na rynku.

Multihoming[ edit ] When two-sided markets contain more than one competing platform, the condition of users affiliating with more than one Dwustronna wartosc strategii platform is called multihoming. Instances arise, for example, when consumers carry credit cards from more than one banking network or they continue using computers based on two different operating systems.

This condition implies an increase of "homing" costs, which comprise all the expenses network users incur in order to establish and maintain platform affiliation. These ongoing costs of platform affiliation should be distinguished from switching costswhich refer to the one time costs of terminating one network and adopting another.

Their significance in industry and antitrust law arises from the fact that the greater the multihoming costs, the greater is the tendency toward market concentration. Higher multihoming costs reduce user willingness to maintain affiliation with competing networks providing similar services. Winner takes all[ edit ] Attracted by the prospects of large margins, platforms can try to compete to be the winner-take-all in two-sided markets with strong network effects.

Dwustronna wartosc strategii Automatyczne systemy handlowe

That means that one platform serves the mature networked market. Not all two-sided markets with strong positive network effects are optimally supplied by a single platform.

Markets must have high multi-homing costs and similar consumers' needs.

Dwustronna wartosc strategii Opcje zapasow Regeneron.

Regulation[ edit ] The network effects associated with two-sided markets lead to regulatory interest. Any regulatory intervention can also lead to the waterbed effect.

This is due to the fact that interference of pricing on one side of the market will have repercussions on the price paid by the other side of the market. These regulatory authorities try to determine the marginal cost and demand for these markets in order to establish the socially optimal price. For example, legislation allows the Reserve Bank of Australia to directly determine the interchange fee at bank associations with many other countries following in this direction.

The benefits of compatibility and collaboration were realized early on which led to the formation of networks that served groups of banks.

This resulted in interchange fees which were federally regulated to zero early on then subsequently deregulated in the late 90s. Threat of envelopment[ edit ] Since platforms frequently have overlapping user bases, it is not uncommon for a platform to be "enveloped" by an adjacent provider.

If the money-side perceives that such multiplatform bundles delivers more Dwustronna wartosc strategii at a lower price, a stand-alone platform is in danger. Cele finansowe powinny być utrzymane w równowadze z innymi priorytetami. To ułatwia, zarówno wdrożenie strategii, jak i zrównoważony rozwój całej firmy. Ten sposób myślenia znajduje swoje odzwierciedlenie również w koncepcji zrównoważonej karty wyników ang.

Balanced Scorecard. Wdrażając Hoshin Kanri, określamy 3—5 obszarów nazywamy je kategoriamina których organizacja musi się skupić aby osiągnąć swoją Prawdziwą Północ. Będą one wspólnie tworzyć solidne filary twojej strategii. Kategorie i wyzwania tworzą strukturę drzewa planowania Wyzwania Każda strategia nadrzędna ma swój motyw przewodni ang. Wyzwania formułowane są w horyzoncie średnioterminowym 3 lata ale mogą być modyfikowane w tym okresie. Ich zadaniem jest wskazać priorytet, skoncentrować uwagę i zmienić sposób myślenia.

Wyzwania powinny być ambitne i wykraczać poza obecną zdolność. Tylko wtedy zmuszą organizację do dodatkowego wysiłku i poświęcenia. Powinny być wyrażane językiem rezultatów, ale na ogólnym poziomie, aby dać przestrzeń menedżerom do ich doprecyzowania w ramach dalszych prac planistycznych.

Priorytetowe zmiany i udoskonalenia W planie okresowym możemy umieścić przełomowe zmiany i udoskonalenia, których wdrożenie jest Dwustronna wartosc strategii dla sukcesu strategii, ale czas potrzebny na ich realizację wykracza ponad rok. Ma to uzasadnienie, szczególnie w dużych organizacjach. Przykładem może być rozwój kanałów sprzedaży, integracja łańcucha dostaw czy wdrożenie Lean Management. Przełomowe zmiany są określane różnymi nazwami, np. Obejmują często całą firmę i dotyczą wielu funkcji oraz procesów, wspierając jednocześnie wiele celów.

Są określane dość ogólnie, planowane na lat a następnie rozwijane na konkretne działania taktyczne, do realizacji w kolejnych miesiącach. Od planu okresowego do planu rocznego Rozwinięcie strategii ang.

Strategy Deployment to przejście od planu okresowego do krótkoterminowych działań w planie rocznym, z tym, że rok nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym zależy od przyjętego cyklu planowania.

Nie powinno się pomijać planu okresowego, nawet jeśli miałby być ogólne zarysowany. W większości przypadków wystarczy ograniczenie się do kluczowych celów oraz kilku priorytetowych zmian i udoskonaleń.

To wyznaczy ramy dla rocznych planów i utrzyma organizację na odpowiednich torach. Przejście bezpośrednie od wizji do planu rocznego zwiększa ryzyko odejścia od wyznaczonego kierunku.

Account Options

Cykl roczny — serce Hoshin Kanri Cykl roczny to serce Hoshin Kanri, ponieważ właśnie tu decyduje się sukces wdrażania strategii. W planie rocznym najwyższe kierownictwo podejmuje decyzję o tym, jaki dystans pokonać w kierunku swojej wizji, w perspektywie kolejnego roku. Wybór kierunku strategicznego ustawia firmę na właściwy tor, ale to roczny plan i jego realizacja powoduje, że strategia staje się faktem, a nie tylko marzeniem.

Dwustronna wartosc strategii Udostepniaj opcje Transakcje Raport okolo 1099

Jeśli twoja firma posiada plan strategiczny, to plan roczny będzie wynikał wprost z niego. Jeśli nie ma, to plan ten trzeba opracować, mając na uwadze perspektywę krótkookresową.

Choć, jak podkreślono wielokrotnie w poprzednich rozdziałach, nie należy rezygnować z określenia założeń strategicznych, choćby w uproszczonej formie. Poniżej przedstawiono roczny cykl Hoshin Kanri, z wyróżnieniem planowania rocznego jako kroku rozpoczynającego cały cykl.

Roczny cykl Hoshin Kanri W planie rocznym konkretyzowane są cele oraz metody ich osiągnięcia. Planowanie powinno być poprzedzone refleksją na temat roku poprzedniego. Nie powinno się zaczynać planowania bez oceny bieżącej sytuacji oraz podsumowania sukcesów i porażek minionego roku.

W kolejnych rozdziałach opisujemy główne kroki tworzenia planu rocznego. Plan roczny ang. Proces jest gruntowny, oparty na solidnym zrozumieniu sytuacji oraz angażujący wielu menedżerów. Jego celem jest nie tylko wybór priorytetów i zaplanowanie działań, ale również zaangażowanie do jego realizacji ang. Prześledźmy zatem na poniższym przykładzie, jak można przejść z planu średniookresowego do planu rocznego, kontrolując jednocześnie spójność z kierunkiem strategicznym.

Refleksja dotycząca poprzedniego roku oraz analiza bieżącej sytuacji pokazała, że jednym z kluczowych problemów utrudniających zwiększenie sprzedaży jest nieskuteczny proces ofertowania. W czasie sesji planowania metod zespół zaproponował projekt mający na celu usprawnienie tego procesu. Dodatkowo uzgodnił z dyrektorem sprzedaży, że w wyniku usprawnienia poziom konwersji powinien wzrosnąć do min.

Dokonajmy więc szybkiego sprawdzenia spójności wszystkich działań w planie, Dwustronna wartosc strategii do tego uproszczoną matrycę X. Powiązanie elementów planu za pomocą Matrycy X ang. X Matrix Drzewo planowania Poszczególne kategorie tworzą Dwustronna wartosc strategii planowania strategii ang.

Planning Tree. Kolejne kroki planowania będą realizowane w zakresach przez niewyznaczonych. To znacznie upraszcza cały proces i ułatwia jego kontrolę. Każda strategia nadrzędna wspiera realizację Prawdziwej Północy, ale w innym zakresie. Zadaniem zespołu planistycznego jest wyznaczenie szczegółowych celów dla każdej kategorii oraz określenie metod ich osiągnięcia. Drzewo planowania w cyklu rocznym Jeśli nie ma planu strategicznego, wszystkie założenia są formułowane w trakcie planowania rocznego.

Strategie nadrzędne ang. Mother Strategies to skuteczny sposób na wdrażanie strategii w całej organizacji. Pracując nad nimi zespół planistyczny szuka odpowiedzi na cztery podstawowe pytania: Gdzie dostrzegamy rozbieżność lukę między stanem oczekiwanym a obecnym?

Co uniemożliwia nam zrealizowanie naszego celu? Jakie są przyczyny obecnych problemów i ograniczeń? Jakie działania pozwolą zniwelować najważniejsze przyczyny? Do opracowania strategii nadrzędnych wykorzystujemy raporty A3[15] ang. Mother A3które pomagają stworzyć przekonywującą opowieść biznesową.

Rozwińmy zatem znaczenie tych pojęć: Kwestie priorytetowe ang. W planie wyrażamy je jako ogólne cele strategiczne. Cel ang. W planie doprecyzowujemy go Opcja handlowa Chennai. i targetem.

Środki lub metody ang. W planie są to różnego rodzaju działania np. Tworząc plan w ten sposób problemem może być rozróżnienie między celem a metodą.

Cele mogą dotyczyć priorytetów wynikających zarówno z sytuacji wewnętrznej jak i otoczenia zewnętrznego. Muszą być osiągnięte, aby strategia odniosła sukces.

Jeśli np. Ogólny cel konkretyzujemy określając jakie koszty, do kiedy i o ile mają być obniżone. Następnie identyfikujemy powody tej sytuacji i czynniki na to wpływające oraz odpowiadamy na nie metodami, które mają doprowadzić do ich redukcji.

Cele roczne Cele roczne to konkretne i mierzalne rezultaty, które mają zostać osiągnięte w najbliższym cyklu rocznym, np. Pomagają przejść od motywu do działania zamieniając ogólne cele na specyficzne i mierzalne rezultaty do osiągnięcia.

Overview[ edit ] Two-sided markets represent a refinement of the concept of network effects. There are both same-side and cross-side network effects.

Mogą one wynikać z średniookresowych celów strategicznych. Są ustalane w każdej kategorii w trakcie tworzenia strategii nadrzędnych. Cele roczne wynikające z planu okresowego Każdy cel strategiczny odnosi się do konkretnej kwestii priorytetowej ang.

Wszystkie cele muszą mieć precyzyjnie zdefiniowany miernik oraz wyznaczony konkretny target do osiągnięcia.

Określa poziom ambicji i odkrywa problem, czyli różnicę miedzy stanem obecnym a oczekiwanym. Im ambitniejszy jest jego poziom, tym więcej wysiłku i pomysłowości trzeba włożyć w jego osiągnięcie.

Ustawiając target należy mieć świadomość, że może on być osiągnięty w wyniku zmian i udoskonaleń zawartych w planie rocznym, jak i codziennych działań operacyjnych. Nie powinno się także pomijać efektów zmian wdrożonych w poprzednim roku, jak i potencjału drobnych usprawnień realizowanych w ramach codziennego doskonalenia PDCA.

Aby tak się stało, musi rozwijać się w tempie min. W poprzednim roku osiągnęła mln. Chcąc zapewnić odpowiednie tempo wzrostu kierownictwo firmy zaproponowało cel na kolejny Dwustronna wartosc strategii w wysokości mln.

Oczekiwany wzrost wynosi więc 25 mln. Cel ten, zgodnie z podziałem odpowiedzialności w firmie, został przydzielony dyrektorowi sprzedaży, który w kolejnym kroku procesu planowania zaproponuje metody Gdzie znalezc handel opcjami osiągnięcia. Cel rozpoczyna proces poszukiwania metod Na tym etapie nie jest jeszcze przesądzane, czy taki wzrost jest możliwy do osiągnięcia. Po przenalizowaniu możliwych potencjałów oraz rozwiązań dyrektor sprzedaży wróci do kierownictwa z propozycją ewentualnej korekty celu i rozpoczną się negocjacje oraz poszukiwanie konsensusu.

Metody osiągnięcia celów Metody[18] ang.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

Means — to więc świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Metody w planie rocznym mogą pochodzić z dwóch źródeł: Z rozwinięcia wieloletnich priorytetowych zmian i udoskonaleń zawartych już w planie okresowym patrz: przykład. Z potrzeb związanych z aktualną sytuacją w poszczególnych jednostkach patrz: studium przypadku Metody w planie rocznym są odpowiedzią na bieżące ograniczenia, problemy i deficyty stojące na drodze do wyznaczonego celu.

Mogą obejmować projekty operacyjne, udoskonalenia i inne działania realizowane we wszystkich jednostkach. Dyrektor sprzedaży, wraz z menedżerami bezpośrednio raportującymi do niego, rozpoczął prace nad przygotowaniem planu osiągniecia przychodów w wysokości mln.

Navigation menu

Zespół zaczął od analizy czynników, które uniemożliwiają uzyskanie oczekiwanego wzrostu. W tym zadaniu wykorzystał diagram Ishikawy[19] rysunek poniżej. Wykorzystanie diagramu Ishikawy w procesie planowania metod W wyniku dyskusji i przeprowadzonej analizy sytuacji zidentyfikowano wiele różnych problemów i ograniczeń. Dalsze prace doprowadziły zespół do określenia 4 kluczowych kwestii, którymi należy się zająć zaznaczone czerwonym kolorem.

Stały one się punktem wyjścia do określenia propozycji metod.

Dwustronna wartosc strategii Facebook Opcje Trader.

Metody te mają różny charakter, od projektów IT typu wdrożenie platformy B2B poprzez projekty usprawniające procesy, w tym przypadku proces ofertowania, po zadania dotyczące rekrutacji handlowców. Zamiana problemów na propozycje metod W toku dalszej dyskusji zespół uznał, że rozwiązanie problemu związanego z nieterminowym przygotowywaniem ofert nie wymaga istotnych usprawnień i nie będzie umieszczone w Dwustronna wartosc strategii Hoshin Kanri.

Problem ten powinien być rozwiązany w ramach codziennej kontroli i działań operacyjnych. Ostatecznie zaproponowano umieszczenie w rocznym planie 3 metod osiągnięcia celu[20], szacując, że powinny one zapewnić wzrost sprzedaży o 20 mln. Tworzenie planu obejmującego cele i metody Zespół założył również, że 5 mln powinno zostać uzyskane w ramach obecnych możliwości.

Wszyscy zgodzili się, że poziom kontroli dziennej nie jest zbyt dobry, a rozwiązania wdrożone w poprzednim roku, które miały poprawić skuteczność sprzedaży, nie są powszechnie stosowane. Lepsze wykorzystanie nowych rozwiązań oraz codzienna dyscyplina powinny zapewnić dodatkowe przychody. Takie podejście do planowania zapewniło pełną klarowność i zrozumienie sposobu, w jaki ten ambitny cel ma zostać osiągnięty. Zwizualizowany plan osiągnięcia celu Plan roczny Kontrola powiązania celów z metodami kończy proces planowania i tworzenia rocznej polityki.

Wszystkie Dwustronna wartosc strategii piramidy strategicznej zostały określone i uzgodnione. Dobrą praktyką jest umieszczenie całego planu w jednym, uproszonym arkuszu aby ułatwić komunikację z tym związaną. Poglądowy i przykładowy plan roczny Wdrażanie i wykonanie planów ang. DO Celem tej fazy jest wdrażanie i wykonywanie planów na wszystkich poziomach organizacji. Etap wdrażania ang. Deployment nazywamy jest rozwijaniem lub kaskadowaniem, choć to ostanie jest kojarzone głównie z celami.

W przypadku Hoshin Kanri rozwinięcie dotyczy polityki, która obejmuje zarówno cele jak i metody ich osiągnięcia. Stąd angielska nazwa metody — Policy Deployment. W trakcie rozwijania planów następuje ich przekazywanie na kolejne poziomy zarządzania wraz z synchronizacją działań całej organizacji ang. Kaskadowanie nie ogranicza się więc wyłącznie do celów, lecz jest ściśle powiązane z działaniami, zasobami i systemami.

Zakończenie etapu wdrażania uruchamia etap wykonywania planów, który jest realizowany poprzez powtarzające się, z różną częstością, cykle PDCA. Dzięki czemu organizacja szybko rusza w wyznaczonym kierunku i jest w stanie utrzymać wysokie oraz stałe tempo realizacji planów.

Proces Catchball Cechą charakterystyczną, a zarazem unikalną metody Hoshin Kanri jest proces o nazwie Catchball. Proces Catchball Catchball jest integralną częścią procesu Hoshin Kanri. Idea Catchball realizowana jest od pierwszego etapu planowania. Już w trakcie tworzenia wstępnych założeń następuje intensywna wymiana pomysłów i opinii.