Przejdź do treści

Wielkość osiągniętych rezultatów projektu to złożenie skali rezultatu jak duży efekt daje — np. Generalnie finansujemy to co jest innowacyjne, albo projekty dające wędkę — nie rybę.

Finansowanie działalności organizacji pozarządowych

Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce: 1. Podstawowe pojęcia: NGO, III sektor, księgowość, rachunkowość, non profit, non for profit, działalność statutowa, działalność pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego. Fundacje a stowarzyszenia - różnice i podobieństwa.

Szkolenie non-profit

Podstawowe akty prawne, niezbędne na półce księgowego organizacji pozarządowej ustawa o fundacjach, ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, inne. Cele statutowe organizacji pozarządowych i stosunek do nich ustawodawstwa RP. Statut - najważniejszy wewnętrzny akt prawny i jego rola dla księgowości NGO.

Zwolnienia podatkowe w organizacji pozarządowej - w oparciu o omówione akty prawne podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia od opłat skarbowych i lokalnych.

Szkolenia dla NGO, VAT, inne

Rachunkowość organizacji pozarządowych; podstawowe pojęcia i zasady: 1. Specyfika księgowości organizacji pozarządowych; różnice w rachunkowości podmiotów komercyjnych i NGO.

Funkcje i zakres rachunkowości w III sektorze gospodarczym. Polityka rachunkowości - wewnętrzny akt prawny regulujący księgowość jednostki, konieczne i korzystne elementy polityki rachunkowości w jednostce III sektora.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej - praktyka. Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej.

Komentarze

Ewidencja księgowa w organizacji pozarządowej - typowe operacje. Szkolenie non-profit aktywów i pasywów w NGO. Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych: 1.

Szkolenie non-profit

Przychody organizacji pozarządowej i podstawowe informacje o zapisach. Koszty w organizacji pozarządowej - specyfika i istota ewidencji w NGO, podział Szkolenie non-profit koszty ogólnego zarządu, koszty działań statutowych, koszty działalności gospodarczej.

Szkolenie non-profit

Układy rodzajowe kosztów, wskazówki, co do stosowania, zasada ewidencji na kontach. Zasada współmierności przychodów i kosztów w NGO - rozliczanie działalności statutowej nieodpłatnej: składek członkowskich, dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, wolontariatu. Rozliczanie działalności statutowej odpłatnej, zasady funkcjonowania.

Szkolenie non-profit

Pozostałe przychody i koszty. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, dokumenty, zasady rozliczania.

Rachunkowość organizacji pozarządowych - warsztat księgowości NGO

Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO: 1. Inwentaryzacja, definicja, terminy i metody.

Szkolenia są bardzo dobrze merytorycznie przygotowane, a klient może liczyć na zaangażowanie i progesjonalizm. Agnieszka Wodecka, HR Manager, KappAhl Projekty były przeprowadzone z najwyższą starannością, dbałością o nasze potrzeby i założone cele.

Sprawozdawczość finansowa na zakończenie roku obrachunkowego. Zeznanie podatkowe CIT, zaliczki, zwolnienia, zasady sporządzania.

Skutecznej komunikacji i promocji działań

Organizacja pozarządowa, jako podatnik VAT. Dotacje budżetowe w finansach organizacji pozarządowej: 1. Tryb przyznawania i udzielania dotacji i realizacji zadania pożytku publicznego, warunki po stronie beneficjenta; podstawy prawne.

Rachunkowość organizacji pozarządowych - warsztat księgowości NGO Cel szkolenia: Warsztat praktyczny mający na celu przedstawienie zasad prawidłowej ewidencji rachunkowej oraz podatkowej w organizacjach non-profit. Dla kogo przeznaczone jest szkolenie: Księgowi, główni księgowi i właściciele firm rachunkowych oraz kancelarii prawno - podatkowych; doradcy podatkowi; członkowie zarządu fundacji, stowarzyszeń. Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów: Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami zawiera m.

Współpraca w trakcie realizacji zadania pomiędzy stronami umowy dotacji; 3. Rozliczanie dotacji — podstawowe wymogi prawne i umowne; 4. Uprawnienia kontrolne donatora 5. Odpowiedzialność beneficjenta korzystającego z dotacji poza dyscypliną finansów publicznych i z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.