Przejdź do treści

Przyczyny należy upatrywać w braku biurokracji oraz elastycznym rynku pracy, który umożliwia dostęp do wykwalifikowanej kadry, niskie koszty pracy oraz elastyczne zasady zatrudnienia. Polak, który chce założyć firmę w Danii, otrzyma te same przywileje i obowiązki, co Duńczyk. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki spoczywa na wszystkich założycielach, przy czym jeden lub więcej z nich ponosi odpowiedzialność ograniczoną. Jednoosobowa działalność gospodarcza Jednoosobowa działalność gospodarcza enkeltmandsvirksmhed to najprostsza forma prowadzenia firmy w Danii. Swoboda działalności gospodarczej na rynku duńskim obejmuje także sferę przekazów kapitałowych.

Dokumentacja kadrowa Zasady prowadzenia i przechowywania Poza tym rząd Danii oferuje wiele zachęt dla zagranicznych inwestorów, co ma przyczynić się do inwestowania w specyficznych regionach oraz szczególnych rodzajach działalności.

Impreza organizowana jest przez Duńskie Towarzystwo Kosmetologii i ma na celu prezentację najnowszych trendów w sektorze urody: pielęgnacji skóry, kosmetykach kolorowych oraz produktach wellness. Na wspólnym stoisku wystawienniczym o powierzchni 27 m2, pod egidą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zaprezentujemy innowacyjne, naturalne polskie kosmetyki. Firmy chętne do udziału prosimy o zgłaszanie się drogą mailową pod adres lukasz.

Przyjęty przez Danię model państwa socjalnego sprawia, że rola sektora publicznego jest bardzo duża. Zatrudnia on ok. Jednocześnie udział państwa w sektorze produkcyjnym jest niski w porównaniu z innymi krajami UEa polityka przemysłowa mało aktywna. Model duński to także spłaszczona struktura dochodów ludności, wyrównywana transferami z budżetu państwa, bardzo wysokie podatki, najwyższe w krajach OECD, i wysoki poziom cen, przekraczający o 26 proc.

Obciążenia podatkowe są ponoszone głównie przez pracowników. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw wynosi 28 proc. Również obciążenia pracodawców na ubezpieczenia socjalne i zdrowotne w wysokości 1 proc. Uruchamianie działalności gospodarczej Regulacje unijne dają każdemu obywatelowi nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej prawo do utworzenia firmy na zasadzie samozatrudnienia i przebywania na terenie Danii w celu prowadzenia tej firmy3.

Utworzenie firmy w Danii jest stosunkowo kosztowne i zależy od stopnia złożoności oraz wymogów z tym związanych. Koszty towarzyszące założeniu firmy najczęściej wahają się w granicach od Wysokie firmy handlowe Danio tys. Składają się na to opłaty za usługi firm doradczych, prawników, notariuszy itp. Planując podjęcie działalności gospodarczej na rynku duńskim, należy także uwzględniać koszty związane z usługami przysięgłych tłumaczy języka duńskiego.

Firma powinna być zarejestrowana w duńskiej Agencji do Spraw Handlu i Przedsiębiorstw najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem Wysokie firmy handlowe Strategie wyboru oleju. podlegającej opodatkowaniu lub innym opłatom.

Wspomniana agencja wysyła złożone przez określoną Wysokie firmy handlowe Danio podanie o rejestrację firmy do Urzędu do Spraw Celno-Podatkowych w celu stwierdzenia, czy planowana działalność ma cechy samozatrudnienia.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie urząd zwraca się do osoby składającej podanie z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Certyfikat taki należy otrzymać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Danii na zasadzie samozatrudnienia.

Otrzymanie uprawnień zależy od przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności i spełnienia wymogów określonych w dyrektywach UE oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez odpowiednie służby UE. Najsurowsze są uregulowania dotyczące wyrobów przemysłu mięsnego i mleczarskiego. Kontrolę fitosanitarną roślin, produktów roślinnych i nasion przeprowadza Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym wywożonych na eksport i importowanych z zagranicy, jak również wydawanie świadectw jakości leży w kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Do podania o certyfikat należy dołączyć podanie o rejestrację firmy złożone w Agencji do Spraw Handlu i Przedsiębiorstw oraz plan finansowy działalności firmy na pierwszy rok budżetowy, sporządzony przez dyplomowanego księgowego, lub umowę wynajmu lokalu, gdzie firma będzie miała swoją siedzibę. Jeżeli władze regionalne po otrzymaniu ww. W sprawie negatywnej decyzji władz regionalnych można się odwołać do Urzędu Imigracyjnego.

Do czasu rozstrzygnięcia odwołania zainteresowana osoba nie ma prawa podejmować pracy. Obywatele nowych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą przebywać na terenie Danii w poszukiwaniu pracy do 6 miesięcy - bez pozwolenia na pobyt.

Firma w Danii – jak założyć?

Osoby te jednak powinny być w stanie same się utrzymać, nie przysługują im bowiem duńskie zasiłki socjalne. Należy również pamiętać, że w przypadku znalezienia pracy w Danii, nie można jej legalnie podjąć do momentu uzyskania pozwolenia na pobyt, na bazie otrzymanej od przyszłego pracodawcy oferty pracy.

Dania Zakoncz opcje straty krajem, w którym formalności związane z założeniem przedsiębiorstwa należą do najmniej uciążliwych na świecie.

Rejestracja firmy zajmuje mało czasu i nie jest związana z żadnymi opłatami administracyjnymi. Podstawą funkcjonowania każdej spółki jest jej akt założycielski stiftelsesdokumentktóry powinien zawierać m. Po zdeponowaniu kapitału założycielskiego na rachunku bankowym oraz podpisaniu aktu założycielskiego należy dokonać rejestracji spółki w duńskim rejestrze handlowym.

Rejestracji spółki akcyjnej należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od podpisania aktu założycielskiego, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 8 tygodni. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posługują się swoim numerem ewidencyjnym CPR. Procedura rejestracji firmy zwykle trwa od 2 do 3 tygodni. Po zarejestrowaniu firmy przedsiębiorca powinien dokonać również rejestracji dla celów podatkowych w lokalnym urzędzie podatkowym Told-og Skatteregion.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty przedkładane w urzędach muszą być sporządzone w języku duńskim.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Danii

Kliknij aby zobaczyć ilustrację. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Wszystkie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne w jednakowym stopniu dla podmiotów krajowych i zagranicznych4. Stowarzyszenie spółdzielcze jest osobą Mozliwosci handlu teraz ustanawianą na podstawie umowy stowarzyszeniowej osób fizycznych w celu przetwarzania i sprzedaży produktów stanowiących własność tych osób, lub w celu zakupu produktów i ich sprzedaży tym osobom.

Wysokie firmy handlowe Danio

Jednoosobowa działalność gospodarcza Jednoosobowa działalność gospodarcza enkeltmandsvirksmhed to najprostsza forma prowadzenia firmy w Danii. Nie ma tutaj wymogu specjalnej formy rejestracji.

Firma w Danii – jak założyć? | Nordiqa

Należy udać się do właściwego urzędu gminy, złożyć plan biznesowy i świadectwo potwierdzające kwalifikacje osoby, która ubiega się o zgodę na samozatrudnienie. Umowa założycielska powinna określać zależności między nimi.

Wysokie firmy handlowe Danio

Dla rejestracji spółki należy przedstawić umowę założycielską. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki spoczywa na wszystkich założycielach, przy czym jeden lub więcej z nich ponosi odpowiedzialność ograniczoną.

Wysokie firmy handlowe Danio

Spółka komandytowa jest tworzona na podstawie umowy założycielskiej wymaganej przy jej rejestracji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Anpartsselskab - ApS jest jedną z najczęściej stosowanych form prawnych firm w Danii.

Ta forma prawna wymaga mniej formalności, a procedura jej zakładania jest tańsza. Jest ona stosowana najczęściej przez tych przedsiębiorców, którzy chcą sprawować ścisły, osobisty nadzór nad działalnością spółki np.

 1. Zidentyfikuj i wyjasnij cztery opcje dla strategii pracy globalnej
 2. Firma w Danii - Oniszczuk & Associates
 3. Zmien strategie zarzadzania w pielegniarstwie
 4. Transakcje opcji Hongkongu
 5. Oprogramowanie do sprawdzania strategii handlowej
 6. R Strategia handlu bokiem
 7. Opcje FX dzialaja z przodu
 8. Opcje zapasow Stany Zjednoczone

W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ApS wymagane jest, aby: l udziałowcy sporządzili i podpisali umowę założycielską; l sporządzony został statut spółki; l dokonana została wpłata kapitału założycielskiego; l rejestracja spółki w Agencji Przedsiębiorstw i Handlu nastąpiła Strategie handlowe Amazon później niż dwa miesiące od daty podpisania umowy założycielskiej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez minimum 1 założyciela. Prawo duńskie nie określa maksymalnej liczby wspólników.

Wysokie firmy handlowe Danio

Minimalna wartość kapitału założycielskiego spółki ApS wynosi tys. Zagraniczni przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą w Danii często stosują tę formę prawną. Minimalna wartość akcyjnego kapitału założycielskiego wynosi tys. Kapitał założycielski musi być wniesiony w całości jeszcze przed rejestracją spółki. Istnieje możliwość wniesienia aportu rzeczowego. Rejestracja spółki jest bezpłatna.

Oddział firmy Oddział firmy zagranicznej Filial af udenlandsk selskab stanowi szczególnie interesującą dla firm polskich formę prawną funkcjonowania na rynku duńskim. Jedna lub więcej osób zarządzających oddziałem firmy zagranicznej musi mieszkać w Danii, krajach nordyckich lub którymkolwiek państwie UE.

Założenie oddziału firmy zagranicznej zajmuje zaledwie kilka dni, natomiast jego rejestracja trwa zazwyczaj kilka tygodni. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, jak też oddziały firm zagranicznych, Mozliwosc finansowania handlu stałą siedzibę w Danii, są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Możliwe jest przedłużenie terminu złożenia rozliczenia podatkowego przez firmę na podstawie złożonego wniosku. Stawka podatku od dochodów osób prawnych w Danii wynosi 28 proc. Duński system rozróżnia całkowite i ograniczone zobowiązania podatkowe. Osoba podlegająca całkowitemu obowiązkowi podatkowemu w Danii jest zobowiązana do zapłacenia podatku od wszystkich dochodów, łącznie z uzyskanymi od Wysokie firmy handlowe Danio we wszystkich krajach świata.

Natomiast osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu nie opłaca podatku od dochodu uzyskanego w Danii. Podstawowe kryteria określające całkowity lub ograniczony obowiązek podatkowy to pobyt stały Wysokie firmy handlowe Danio Danii, okres pobytu, miejsce zatrudnienia, miejsce stałej siedziby pracodawcy, rodzaj uzyskiwanego wynagrodzenia. Obowiązek podatkowy osoby fizycznej wobec duńskiego wymiaru podatkowego wygasa z dniem opuszczenia przez tę osobę terytorium Danii.

Obywatelstwo osoby fizycznej nie wpływa na rodzaj posiadanego obowiązku podatkowego. Wynagrodzenie oraz dochody od kapitału osób fizycznych podlegają progresywnemu opodatkowaniu. Podatek od dochodów osób fizycznych składa się z dwóch części: l liniowego podatku municypalnego płaconego na rzecz władz lokalnych, zróżnicowanego w zależności od regionu - średnia jego stawka wynosi ok.

Ponadto od dochodów osób fizycznych pobierany jest Wysokie firmy handlowe Danio w wysokości 9 proc. Dochody osób fizycznych mogą być obciążone podatkami do poziomu 59 proc. Na każdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych.

Katalog Firm w Danii,

W Danii występuje jedna stawka VAT w wysokości 25 proc. Wszystkie podmioty gospodarcze, realizujące roczny obrót o wartości ponad 50 DKK7, są zobowiązane dokonać wpisu w rejestrze podatkowym i posiadać numer VAT. Dla firm zagranicznych nie została wyznaczona minimalna wartość obrotu, zatem są one zobowiązane do rejestracji VAT wraz z dokonaniem w Danii pierwszej transakcji podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Podatki akcyzowe są nakładane na różnorodne towary, np. Płatność podatku akcyzowego staje się wymagalna z chwilą sprzedaży towaru końcowemu nabywcy.

Dania jest krajem o wysokich kosztach pracy i dlatego płace są zazwyczaj najważniejszym składnikiem kosztów działalności biznesowej. W wielu przypadkach płace przewyższają koszt materiałów zakupionych na potrzeby produkcji. Stosunkowo wysoki poziom płac w Danii jest porównywalny do płac w pozostałych krajach skandynawskich.

 • Kopenhaga Karol G.
 • Dania | Portal Promocji Eksportu | Licencje, certyfikaty, świadectwa

Duński tydzień pracy wynosi 37 godzin. W zależności od warunków układu zbiorowego, zatrudnionym na drugiej i trzeciej zmianie może przysługiwać dodatkowy okres płatnego urlopu.

Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach jest wyższe zazwyczaj o 50 proc. Zatrudnieni mają prawnie zagwarantowany 5-tygodniowy okres płatnego urlopu w skali roku.

 • W pierwszym kw.
 • Danio - grupa spółek DANONE

Warunki przyznawania urlopu i wysokość wynagrodzenia za okres urlopu są prawnie określone. Dodatkowo pracodawcy zapewniają do 5 dni w skali roku wolnych od pracy, płatnych jak w przypadku choroby. Pracownicy firm duńskich muszą być ubezpieczeni przez pracodawcę w uznanej firmie ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków w godzinach pracy i ich następstw.

Osoby zatrudnione w Danii podlegają duńskiemu systemowi składek na ubezpieczenie socjalne. Duńska polityka proinwestycyjna przewiduje korzystne dla inwestorów prywatnych ułatwienia, oznaczające raczej zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w specyficznych regionach i rodzajach działalności, aniżeli będące udogodnieniami o ogólnym charakterze.

Wsparcie regionalne ma zastosowanie na obszarach o wysokim bezrobociu, zaś wsparcie określonych rodzajów działalności odnosi się do produkcji proeksportowej oraz inwestycji służących rozwojowi technologicznemu.

Katalog Firm w Danii, 2021

Z uwagi na obowiązującą regułę, iż działalność gospodarcza musi opierać się na zdrowych zasadach ekonomicznych, większość ułatwień dla inwestorów prywatnych jest pomocą finansową w formie korzystnych warunków kredytowych i udzielanych gwarancji rządowych. Dania nie oferuje wakacji podatkowych ani ulg podatkowych dla inwestorów. Usługi świadczone przez banki są dostępne w jednakowym zakresie dla przedsiębiorców duńskich oraz inwestorów zagranicznych.

Swoboda działalności gospodarczej na rynku duńskim obejmuje także sferę przekazów kapitałowych. W Danii nie funkcjonują ograniczenia w przekazywaniu za granicę zainwestowanego kapitału i dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, po ich wymaganym ustawowo opodatkowaniu.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw, które były dostępne w latachsą już niedostępne. Obecnie przewidziana jest reforma administracji publicznej, w wyniku której wszystko będzie połączone w większe jednostki administracyjne.

W nowym okresie programowania będą fundusze m. Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli duńskiego rządu, stawka podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszona ma zostać aż o 6 proc.