Przejdź do treści

Kolory grafik w formatkach identyfikacji nawiązują do kolorów użytych w symbolach dla poszczególnych grup spraw. Gatunki — informacje o różnych gatunkach roślin i zwierząt, w tym ich rozmieszczenie geograficzne, status gatunku zagrożonego i wpływ na środowisko. Zasoby energii — informacje o naturalnych zasobach energii, takich jak węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna i wiatrowa.

Kategorie zasobów ułatwiają odkrywanie zasobówtakich jak mapy, sceny, aplikacje i warstwy. Dostępne standardowe zestawy kategorii są opisane w poniższych sekcjach. Kategorie ArcGIS Zestaw kategorii zasobów ArcGIS zawiera szereg kategorii i podkategorii tematycznych, których można używać do klasyfikowania wielu typów zasobów geoprzestrzennych. Ta kategoria jest używana do obsługi atlasu ArcGIS Living Atlas of the World i można ją dostosować z myślą o obsłudze innych zbiorów lub instytucji.

Ten zestaw kategorii obejmuje niewielką liczbę kategorii najwyższego poziomu dotyczących tematów ogólnych, które można przeglądać bez zagłębiania się w szczegóły oraz bardziej konkretne podkategorie ułatwiające wyszukiwanie konkretnych typów zasobów.

Trójkąt Lidzbarski na mapie. Zwiedzanie schronów będzie łatwiejsze

Kategoria Podkategoria Trendy Godne uwagi mapy i aplikacje, które zostały niedawno dodane do atlasu ArcGIS Living Atlas lub które mogą być najbardziej przydatne w odniesieniu do bieżących zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, wydarzenia sportowe czy wybory krajowe lub wakacje.

Bieżące zdarzenia — mapy i aplikacje, które są najbardziej przydatne w odniesieniu do bieżących zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, wydarzenia sportowe czy wybory krajowe lub wakacje.

Mapy bazowe Mapy i warstwy udostępniające mapy referencyjne dla wszystkich obszarów świata i kontekst dla wykonywanej pracy. Mapy bazowe mogą zapewnić ogólne informacje referencyjne, warstwy składowe do tworzenia map bazowych i map historycznych oraz nadać kreatywne style specjalizowanym mapom.

Decyzje architektoniczne

Mapy referencyjne — mapy ogólnego przeznaczenia i współczesne mapy referencyjne, które mogą być używane niezależnie lub jako mapa w tle dla innych warstw map.

Mapy kreatywne — różnorodne mapy zaprojektowane z myślą o użyciu niezależnie lub jako mapy w tle dla konkretnych typów warstw map. Kafle wektorowe — mapy i warstwy odwołujące się do warstw kafli wektorowych.

Mapa systemu handlowego trojkata Co to jest warianty binarne OTC

Warstwy składowe — komponenty warstwy kafli, Sygnaly handlowe R. można łączyć w celu utworzenia wielu typów map bazowych, na przykład hybrydowej mapy zobrazowania. Mapy historyczne — mapy historyczne, które mogą być używane niezależnie lub jako mapa w tle dla innych warstw map.

Zobrazowania Zobrazowania różnych typów, na przykład zobrazowanie w wielu skalach zbudowane do użycia jako mapa bazowa, zobrazowanie wielospektralne ujawniające różne cechy, zobrazowanie czasowe ujawniające zmiany w czasie oraz zobrazowanie miejsc, na które wpłynęły poważne zdarzenia. Zobrazowanie mapy bazowej — mapy i warstwy zobrazowań zaprojektowane jako mapy używane w tle innych warstw map.

 • Seminaria handlowe
 • На экране перед ними высветилось сообщение об ошибке: НЕДОПУСТИМЫЙ ВВОД.

Zobrazowania wielospektralne — mapy i warstwy zobrazowań odwołujące się do zobrazowań wielopasmowych, dla których można skonfigurować różne kombinacje pasm, aby ujawnić różne cechy, na przykład stan roślinności czy powierzchnię nieprzepuszczalną.

Zobrazowania czasowe — mapy i warstwy zobrazowań odwołujące się do zobrazowań wielookresowych, dzięki którym można wyświetlać zobrazowania zgromadzone w różnych dniach i o różnych porach, aby zrozumieć zmiany w czasie.

 1. Kategorie zasobów—ArcGIS Online — Pomoc | Dokumentacja
 2. System Informacji Przestrzennej Wrocławia- Decyzje architektoniczne
 3. Росио - одно из самых популярных женских имен в Испании.
 4. PRIME DIFFERENCE BETWEEN ELEMENTS RESPONSIBLE FOR HIROSHIMA AND NAGASAKI ГЛАВНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ - Это даже не вопрос! - крикнул Бринкерхофф.
 5. Ksiazki na strategie opcji
 6. GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
 7. Leśna mapa na telefon - Nadleśnictwo Orneta - Lasy Państwowe

Zobrazowania zdarzeń — mapy i warstwy zobrazowań zgromadzone dla konkretnych zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, dzięki którym można uzyskać informacje o wpływie tych zdarzeń na otoczenie. Granice Granice i miejsca różnych typów, takie jak obszary administracyjne, obszary środowiskowe i różne obszary geometryczne takie jak sześciokąty, siatki.

Administracyjne — mapy i warstwy granic dla obszarów administracyjnych, takich jak kraje, stany i województwa, powiaty i okręgi, miasta i miejsca zamieszkałe, jak również spisowe i pocztowe obszary geograficzne. Środowiskowe — mapy i warstwy granic dla obszarów Mapa systemu handlowego trojkata, takich jak obszary chronione, regiony ekologiczne i granice zlewni. Geometryczne — mapy i warstwy granic dla obszarów geometrycznych różnych typów i rozmiarów, takich jak sześciany, trójkąty i siatki prostokątne.

Ludność Najważniejsze informacje o populacji, mieszkaniach i sąsiedztwie, w jakich żyje ludność, Mapa systemu handlowego trojkata, która zapewnia im dochód, sposobach spędzania czasu i wydawania pieniędzy oraz ich zdrowiu i bezpieczeństwie.

Wstawianie symboli i znaków ASCII lub Unicode opartych na alfabecie łacińskim

Populacja — informacje statystyczne dotyczące populacji ludzkiej, w tym wielkość populacji, zagęszczenie, wzrost liczby ludności, wiek, płeć, rasa, stan cywilny, rozmiary gospodarstw domowych itd. Mieszkalnictwo — informacje statystyczne dotyczące mieszkalnictwa, w tym jednostki mieszkaniowe, mieszkania wolne i zajęte, wartość domów, rodzaje ogrzewania i inne cechy związane z mieszkalnictwem.

Беккер заткнул уши и оглядел толпу. Куда бы ни падал его взгляд, всюду мелькали красно-бело-синие прически. Тела танцующих слились так плотно, что он не мог рассмотреть, во что они одеты.

Sąsiedztwa — informacje o obszarach, w których mieszka ludność w najbliższym sąsiedztwie, w tym nazwy obszarów sąsiedzkich, granice i typy oraz cechy stylu życia np. Zawody — informacje o wykonywanych przez ludność zawodach, w tym dotyczące populacji zatrudnionych osób cywilnych i wojskowych, siły roboczej w zależności od zawodu, wskaźnika bezrobocia, dziennej populacji, populacji podmiejskiej itd.

Dochód — informacje o dochodach ludności, w tym o dochodach na osobę, dochodach gospodarstwa domowego, dochodach rozporządzalnych, bonach żywnościowych, dochodach według wieku, wartości netto itd. Wydatki — informacje o zwyczajach ludności związanych z wydatkami, w tym o corocznych wydatkach i wydatkach na żywność, restauracje, odzież, wydatkach mieszkaniowych, na ubezpieczenia, rozrywkę, artykuły drogeryjne itd.

Zdrowie — informacje o zdrowiu ludności, w tym dotyczące średniego wieku, ubezpieczenia zdrowotnego, wydatków na opiekę zdrowotną, osób niepełnosprawnych itd.

Każdej z grup przydzielono inny kolor symbolu na mapie. Dane dotyczą spraw dla których wydano decyzje lub dokonano zgłoszenia od 1 stycznia r. Dane dotyczące decyzji widoczne są na mapie w przypadku uzyskania przez nią ostateczności, dane dotyczące zgłoszeń budowy lub robót budowlanych widoczne są od momentu dokonania zgłoszenia. Źródłem lokalizacji jest rejestracja graficzna dokładna granica wprowadzona przez operatora lub lista działek, których sprawa dotyczyła działki, dla których udało się przypisać geometrię scalane są w jeden obszar. Ze względu na duży zakres czasowy, którego dotyczą dane, nie dla wszystkich spraw udało się utworzyć lokalizację, lub lokalizacja może być niekompletna.

Edukacja — Mapa systemu handlowego trojkata o edukacji ludności, w tym o poziomie wykształcenia, populacji uczęszczającej do szkół, typach szkolnictwa itd. Ryzyko — informacje o osobach podlegających zagrożeniom, które mogą wymagać dodatkowych świadczeń np.

Mogą to być osoby starsze, dzieci lub osoby niepełnosprawne, osoby słabo znające dany język lub z ograniczonymi możliwościami transportu. Bezpieczeństwo publiczne — informacje o bezpieczeństwie publicznym ludności, w tym dotyczące wskaźników przestępczości, liczby wypadków, wypadków w miejscu pracy, dostępie do służb ratunkowych itd. Infrastruktura Zaplecze i instytucje tworzone przez ludność, takie jak sieci transportowe, struktury, sieci komunalne, firmy, administracja i rolnictwo.

Transport — informacje o systemach transportu utworzonych w celu przewożenia osób i transportowania towarów, w tym dotyczące sieci dróg, sieci kolejowych, portów lotniczych, szlaków żeglugowych, transportu publicznego, dostępu do tranzytu, mostów itd.

Mapa systemu handlowego trojkata Systemy obrotu walut

Ruch drogowy — informacje o warunkach drogowych w sieciach transportowych, w tym o ruchu drogowym, usługach związanych z informacjami o ruchu na żywo, stacjach rejestracji ruchu drogowego, korkach, wypadkach w ruchu Mapa systemu handlowego trojkata, obliczeniach czasu, szybkości podróży itd.

Struktury — informacje o strukturach tworzonych przez ludność, takich jak budynki, sklepy, muzea, pomniki, wieże, mieszkania, szkoły, szpitale itd.

Wstawianie znaku ASCII lub Unicode do dokumentu

Usługi komunalne — informacje o komunalnych sieciach energetycznych i wodociągowych, usługach i infrastrukturze komunikacyjnej, gospodarce ściekami i odpadami, w tym informacje dotyczące elektrowni, dystrybucji prądu i gazu, sieci telekomunikacyjnych i radiowych itd. Firmy — informacje o firmach, w tym dotyczące typu firmy, liczby i rodzaju pracowników, poziomów dochodów, wpływie na ekonomię lokalną itd.

 • Skomputeryzowane systemy handlowe
 • Но я скажу тебе, что собираюсь сделать… - «Скажу тебе, что ты наглая лгунья, вот что я сделаю».

Rolnictwo — informacje i zasoby związane z rolnictwem, w tym z uprawą roślin i włókien, hodowlą zwierząt, wytwarzaniem biopaliw potrzebnych do zrównoważenia i poprawy jakości życia ludzkiego. Tematy obejmują typy roślinności i upraw, narzędzia i pracowników itd.

Środowisko Cechy lądów i oceanów na świecie, takie jak dane wysokościowe, batymetria, gleby, geologia, zasoby energii, świeża woda, siedlisko, gatunki, ochrona, szata roślinna, pogoda i klimat. Obserwacje Ziemi — informacje o systemach na Ziemi zgromadzone za pomocą zdalnych technik teledetekcyjnych i geodezyjnych. Są to na przykład informacje o wietrze i warunkach pogodowych, zobrazowania radarów meteorologicznych, mierniki strumieni danych na żywo, informacje o samoistnych pożarach, ostatnich trzęsieniach ziemi, wilgotności gleby, temperaturze powierzchni morza, jakości powietrza itd.

Więcej informacji Wstawianie znaku ASCII lub Unicode do dokumentu Jeśli musisz wprowadzić tylko kilka znaków specjalnych lub symboli, możesz użyć mapy znaków lub wpisać skróty klawiaturowe.

Oceany — informacje o oceanach tzn. Dane wysokościowe i batymetria — obejmuje cyfrowe modele wysokościowe i różne pochodne zestawy danych wysokościowych, takie jak mapy spadków i cieniowania rzeźby terenu dla powierzchni lądu, lodu i morza.

Obejmuje dane wysokościowe terenu, batymetrię oraz linię brzegową. Pogoda i klimat — informacje o pogodzie i klimacie, takie jak bieżące i prognozowane warunki pogodowe, opady atmosferyczne, temperatura, ewapotranspiracja, prędkość wiatru, warunki atmosferyczne, zmiany klimatyczne oraz poważne zdarzenia pogodowe, takie jak huragany i tornada.

Pokrycie terenu — informacje o fizycznych i biologicznych właściwościach powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary naturalne, tereny podmokłe i akweny.

Mapa systemu handlowego trojkata NYSE AMEX Opcje Aktualizacje handlowe

Zasoby energii — informacje o naturalnych zasobach energii, takich jak węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna i wiatrowa. Gleby i geologia — informacje o glebie i geologii, w tym rodzaje, tekstura, Zainwestuj kod bitquoino. oraz struktura gleby i jednostek geologicznych.

ANALYZING MAPS ISOBARS ISOTHERMS

Woda słodka — informacje o wodach słodkich obejmujące naturalne występowanie wody w czapach lodowych, pokrywach lodowych, lodowcach, jeziorach, stawach, bagnach, rzekach, strumieniach oraz wody gruntowe w formacjach wodonośnych. Siedlisko — informacje o siedliskach, które są obszarami ekologicznymi lub środowiskowymi zasiedlonymi przez konkretne gatunki zwierząt, roślin lub innych organizmów i zapewniają pożywienie, schronienie i ochronę oraz partnerów do rozrodu.

W tym artykule

Obejmuje obszary lądowe i wodne. Gatunki — informacje o różnych gatunkach roślin i zwierząt, w tym ich rozmieszczenie geograficzne, status gatunku zagrożonego i wpływ na środowisko. Kategorie ISO Zestaw kategorii zasobów ISO obejmuje kategorie tematyczne ze standardu International Organization for Standardization udostępniające metody opisu i katalogowania informacji geograficznych.