Przejdź do treści

Przekroczenie tego terminu jest niepokojące i prowadzi do zakłóceń w regulowaniu zobowiązań. Przy interpretacji tego wskaźnika należy wziąć pod uwagę, że w przypadku przedsiębiorstw dysponujących starym majątkiem trwałym, który został już zamortyzowany, wartość tego wskaźnika będzie zawyżona. Giełdowe ABC. Wskaźnik rotacji należności w dniach Receivables Turnover Informuje o okresie oczekiwania na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową. Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku dni jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni.

 • Это беспокоило Фонтейна: к коммандеру сходится множество нитей в агентстве, а директору нужно оберегать свое ведомство.
 •  Господи Иисусе! - шумно вздохнул Хейл.
 • 60-minutowa strategia handlowa
 • Числа были огромными, в ряде случаев не совпадали единицы измерения.
 • Старик не мог даже пошевелиться.
 • Opcje: ujęcie i wycena - Analiza finansowa
 • Wskaznik opcji handlu.

Jego poziom informuje o liczbie obrotów aktywów ogółem lub o wartości sprzedaży uzyskanej dzięki jednej złotówce zaangażowanej w aktywach trwałych i obrotowych. Największą wartość poznawczą wskaźnika dają porównania branżowe.

Wykorzystania majątku

Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik określa liczbę dni, w ciągu których następuje uregulowanie należności. Jest to zatem informacja o stopniu, w jakim przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców i długości zamrożenia środków pieniężnych w należnościach. Zbyt długi w porównaniu z branżą okres regulowania należności świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności prowadzonej w przedsiębiorstwie.

Pożądany jest oczywiście jak najmniejszy poziom wskaźnika. Należy jednak pamiętać, że zbyt niski jego poziom może oznaczać zbyt surową politykę kredytową w stosunku do odbiorców, która w krótkim czasie ogranicza należności, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do zmniejszenia sprzedaży, ponieważ kredytowanie odbiorców jest jednym z ważnych elementów walki konkurencyjnej.

Wskazniki zapasow i opcje walutowe

Długi cykl rotacji należności może być spowodowany zbyt liberalną polityką w stosunku do odbiorców, co sprzyja powstawaniu należności przeterminowanych i w efekcie nieściągalnych. Wskaźnik rotacji należności na poziomie niższym niż 7 oznacza, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich odbiorców, natomiast na poziomie wyższym niż 10 oznacza, że przedsiębiorstwo prowadzi bardzo restrykcyjną politykę ściągania należności, co może mieć wpływ na utratę klientów.

Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku dni jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni. Wskaźnik ten nie ma powszechnie przyjętej normy, przy czym zbyt krótki cykl zobowiązań może wskazywać na nieracjonalne zarządzanie zobowiązaniami, polegające na nie korzystaniu przez przedsiębiorstwo z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego.

Cykl zbyt długi może oznaczać zaś, że przedsiębiorstwo ma problem z regulowaniem zobowiązań bądź z powodu braku płynności, bądź w związku ze złym zarządzaniem zobowiązaniami. W obu przypadkach przedsiębiorstwo naraża się na ponoszenie kosztów odsetek ustawowych od przeterminowanych płatności. Może też mieć problemy ze współpracą z podwykonawcami lub dostawcami, co w przypadku ich istotnego udziału w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, może mieć wpływ na jakość i terminowość świadczonych usług.

 • Jego wielkość zależy od specyfiki branży - jest on niski w przemyśle o wysokiej kapitałochłonności oraz wysoki w przedsiębiorstwach o dużym udziale pracy ludzkiej.
 • Analiza techniczna, a fundamentalna Wskaźniki finansowe Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych np.
 • Co dzieje sie z opcjami akcji, gdy pracownik zostanie zakonczony
 • Szukaj: Wykorzystania majątku Wskaźniki wykorzystania majątku informują nas o tym jak sprawnie spółka radzi sobie z wykorzystaniem swojego majątku.
 • Похоже, никого.
 • Wskaźniki finansowe | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
 • Sekrety opcji binarnych dochodow w handlu

Wysoka wartość wskaźnika charakteryzuje banki, firmy leasingowe. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego. W przypadku tego wskaźnika trudno jest mówić o wartościach optymalnych, chociaż np.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wskaźnik długu Określa stopień zabezpieczenia udzielanych kredytów przez kapitał własny firmy. Racjonalny poziom tego wskaźnika wynosi jednak od 0,5 do 1,0.

Wskazniki zapasow i opcje walutowe

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku Informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku firmy. Jego znaczenie informacyjne rośnie w przypadku firm zagrożonych upadłością. Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności sprzedaży Return on Sales Określa zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaż.

Z kolei im wyższy poziom wskaźnika, tym wyższa efektywność osiąganych dochodów. Pożądany jest zatem wysoki poziom tego wskaźnika.

Opcje: ujęcie i wycena

Z tego też powodu należy porównywać wartość tego wskaźnika w danej firmie z innymi firmami tej samej branży. Wskaźnik rentowność aktywów Return on Assets Określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez jednostkę, do wartości zaangażowanego w firmie majątku.

Pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem. Jednocześnie w małych firmach powinien być wyższy niż w dużych.

Przepływy pieniężne w walutach obcych z perspektywy krajowych przedsiębiorstw

Wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego Return on Equity Informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego.

Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend dla akcjonariuszy oraz z dalszym rozwojem firmy. Wskaźniki wartości rynkowej Wskaźnik zyskowności na jedną akcję Earning Per Share ratio Określa wielkość zysku, przypadającą na pojedynczy udział lub akcję. Może on być aktualizowany w różnych okresach, chociaż najczęściej obliczany jest co kwartał na podstawie raportów kwartalnych spółek publicznych.

Istnieją dwa sposoby obliczania EPS: dzielenie zysku netto za ostatnie cztery kwartały przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec ostatniego kwartału dzielenie zysku kwartalnego spółki przez liczbę zarejestrowanych na koniec każdego kwartału akcji sposób ten uwzględnia zmienną liczbę wyemitowanych w ciągu ostatnich czterech kwartałów akcji Poziom tego wskaźnika uzależniony jest od wielu czynników: liczby akcji, zysków i strat nadzwyczajnych, obciążeń finansowych.

Wskazniki zapasow i opcje walutowe

Ponieważ zmiana któregoś z czynników może być zjawiskiem jednorazowo występującym w roku, dlatego też oceniając wielkość tego wskaźnika wskazane jest porównywanie go w czasie oraz śledzenie czynników kształtujących go. Wartość wskaźnika jest istotna dla inwestorów liczących na korzystną dywidendę, jak i dla inwestorów oczekujących wzrostu wartości akcji ze względu na rosnący zysk spółki.

Zysk z portfela skonstruowanego na bazie spółek charakteryzujących się największą dynamiką EPS jest często większy od przeciętnego.

Wskazniki zapasow i opcje walutowe

W praktyce niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, ze spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany.