Przejdź do treści

Według powoda w listopadzie r. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych bezpośrednich kosztów w związku z ustaleniem zabezpieczeniem. Również zastosowany przedział czasowy realizacji opcji, który według powoda spowodowany został namowami pracowników pozwanego w rzeczywistości został zaproponowany przez przedstawiciela powoda k.

Jednostka powinna stosować niniejszy standard do ujmowania wszystkich transakcji płatności w formie akcji, w tym: a transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w których jednostka otrzymuje towary lub usługi w zamian za własne instrumenty kapitałowe w tym akcje lub opcje na akcjeb transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, w których jednostka nabywa towary lub usługi w drodze zaciągnięcia zobowiązania wobec dostawcy towarów lub usług na kwotę, której wysokość jest uzależniona od ceny lub wartości akcji własnych jednostki lub jej innych instrumentów kapitałowych, oraz c transakcji, w których jednostka otrzymuje lub nabywa towary lub usługi, a warunki umowy dają możliwość wyboru jednostce lub dostawcy formy rozliczenia kontraktu — w środkach pieniężnych lub innych aktywach lub poprzez emisję własnych instrumentów kapitałowych, z wyjątkiem transakcji określonych w paragrafie 5 i 6.

Odnosi się to również do przekazania instrumentów kapitałowych jednostki przez jednostkę dominującą lub inną jednostkę należącą do tej samej grupy kapitałowej na rzecz kontrahenta dostarczającego towary lub usługi jednostce.

Przykładem może być sytuacja, gdy jednostka przyznaje wszystkim posiadaczom określonego rodzaju instrumentów kapitałowych prawo do nabycia dodatkowych własnych instrumentów kapitałowych i pracownik otrzymuje takie prawa, ponieważ jest posiadaczem instrumentu kapitałowego odpowiedniego rodzaju. Przyznanie lub wykonanie takiego prawa nie jest objęte zakresem niniejszego standardu. Dobra obejmują zapasy, dobra bezzwłocznie konsumowane, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz inne aktywa niefinansowe.

Jednostka nie powinna stosować niniejszego standardu do transakcji, w wyniku których nabywa dobra stanowiące część aktywów netto, nabytych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, do których stosowany jest standard MSR 22 Połączenie jednostek gospodarczych.

Dokumenty w panelu ePracownik - udostępnianie ich przez przedsiębiorcę

W związku z powyższym, również instrumenty kapitałowe wyemitowane w ramach połączenia jednostek gospodarczych w zamian za kontrolę nad jednostką przejętą nie są objęte zakresem niniejszego standardu. Jednakże w zakres niniejszego standardu wchodzą instrumenty kapitałowe przyznane pracownikom jednostki przejętej w związku z tym, że są oni pracownikami np.

Podobnie anulowanie, zamiana lub modyfikacja umowy dotyczącej płatności w formie akcji występujące w związku z połączeniem jednostek gospodarczych lub restrukturyzacją kapitałową winny być traktowane zgodnie z regulacjami niniejszego standardu.

Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow Transakcje opcji akcji ABC

Jednocześnie jednostka powinna ująć odpowiadający im wzrost w kapitale własnym, jeśli towary lub usługi otrzymano w ramach transakcji płatności w formie akcji rozliczanej w instrumentach kapitałowych lub zobowiązanie, jeśli towary lub usługi nabyto w ramach transakcji płatności w formie akcji rozliczanej w środkach pieniężnych.

IFRS 2 9 Zazwyczaj koszt powstaje w wyniku konsumpcji zużycia towarów lub usług. Przykładowo, usługi są zazwyczaj konsumowane zużywane bezpośrednio w momencie ich otrzymania, co oznacza, że koszt jest ujmowany, gdy kontrahent świadczy te usługi. Dobra mogą być konsumowane zużywane przez pewien okres czasu, a w przypadku towarów sprzedane w późniejszym terminie. Wówczas koszt zostaje ujęty w momencie, gdy dobra zostają zużyte lub sprzedane.

Czasem konieczne jest jednak ujęcie kosztu zanim towary lub usługi zostaną skonsumowane zużyte lub sprzedane, co wynika z faktu, że nie kwalifikują się one do ujęcia jako aktywa. Przykładem może być sytuacja, gdy jednostka nabywa dobra jako część prac badawczych projektu rozwijającego nowy produkt.

Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow System handlu LRFF.

Pomimo tego, że nabyte dobra nie zostały zużyte, mogą nie kwalifikować się do ujęcia jako aktywa w świetle właściwego standardu MSSF. Jeżeli jednostka nie może wiarygodnie oszacować wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług, określa ich wartość oraz odpowiadający im wzrost w kapitale własnym w sposób pośredni poprzez odniesienie do 1 wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych.

Panel ePracownik- jak udostępnić go pracownikowi, który jest też użytkownikiem

Wynika to z faktu, że zazwyczaj nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wartości godziwej otrzymanych usług, zob. Wartość godziwą instrumentów kapitałowych określa się na dzień przyznania tych instrumentów. W większości przypadków nie jest możliwa bezpośrednia wycena otrzymanych usług świadczonych przez pracowników w zamian za konkretny element pakietu wynagrodzenia.

Często również niezależne określenie wartości godziwej całego pakietu może okazać się niemożliwe bez określenia wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. Co więcej, akcje lub opcje na akcje są czasem przyznawane jako dodatkowa forma gratyfikacji, nie zaś element podstawowego pakietu wynagrodzenia, np.

Poprzez przyznanie akcji lub opcji na akcje, obok pozostałych elementów wynagrodzenia, jednostka przekazuje dodatkowe wynagrodzenie w celu otrzymania dodatkowych korzyści. Oszacowanie wartości godziwej dodatkowych korzyści uzyskanych przez jednostkę prawdopodobnie okaże się trudne. Z powodu trudności związanych z bezpośrednią wyceną wartości godziwej otrzymywanych usług, jednostka powinna wycenić wartość godziwą usług świadczonych przez pracowników poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych.

Wartość godziwą towarów lub usług należy ustalić na dzień, w którym jednostka otrzyma dobra lub kontrahent świadczy usługi.

Transakcje walutowe dla firm

W rzadkich przypadkach, w których jednostka odrzuca wskazane założenie, ponieważ niemożliwe jest wiarygodne oszacowanie wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług, jednostka powinna wyceniać otrzymane towary lub usługi oraz odpowiadający im wzrost w kapitałach pośrednio — poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, ustalonej na dzień, w którym jednostka otrzymuje dobra lub kontrahent świadczy usługi.

Transakcje, których przedmiotem są Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow usługi 14 Jeśli nabycie uprawnień do przyznanych instrumentów kapitałowych następuje natychmiast, to kontrahent nie jest zobligowany do świadczenia usług w określonym czasie, aby stać się bezwarunkowo uprawnionym do tych instrumentów kapitałowych.

W przypadku nie wystąpienia dowodów wskazujących na sytuację przeciwną, jednostka powinna założyć, że otrzymała już usługi w zamian za które wydaje instrumenty kapitałowe.

W takim przypadku jednostka powinna ująć na dzień przyznania otrzymane usługi w całości oraz odpowiadający im wzrost w kapitałach. IFRS 2 15 Jeśli nabycie uprawnień przyznanych instrumentów kapitałowych nie następuje aż do momentu, gdy upłynie określony okres świadczenia usług przez kontrahenta, jednostka powinna założyć, że usługi, które mają być świadczone w zamian za instrumenty kapitałowe, będą otrzymywane w przyszłości w okresie nabywania uprawnień.

Jednostka powinna traktować wskazane usługi jako świadczone przez kontrahenta w okresie nabywania uprawnień, wraz z odpowiadającym im wzrostem w kapitałach. Na przykład: a jeśli przyznane pracownikowi opcje na akcje są warunkowe i uzależnione od upływu 3 letniego okresu świadczenia pracy, to jednostka powinna założyć, że świadczone przez pracownika usługi w zamian za opcje na akcje, będą otrzymywane w przyszłości przez trzyletni okres nabywania uprawnień.

W takim przypadku jednostka powinna założyć, że praca w zamian za opcje na akcje będzie świadczona przez pracownika w przyszłości przez oczekiwany okres nabywania uprawnień.

Jednostka powinna na dzień przyznania oszacować długość oczekiwanego okresu nabywania uprawnień, opierając Transak handlowy Wybor pociagu na najbardziej prawdopodobnym momencie osiągnięcia określonych dokonań wyników gospodarczych.

Jeśli warunek związany z dokonaniami jest warunkiem rynkowym, to oszacowanie długości oczekiwanego okresu nabywania uprawnień powinno być spójne z założeniami wykorzystanymi przy szacowaniu wartości godziwej przyznanych opcji i nie powinno być w przyszłości korygowane.

Jeśli warunek wymagający osiągnięcia określonych dokonań wyników nie jest warunkiem rynkowym, to jednostka powinna dokonać, jeśli to konieczne, korekty swoich szacunków odnoszących się do długości okresu nabywania uprawnień, jeśli późniejsze informacje wskazują, że długość okresu nabywania uprawnień różni się od wcześniejszych oszacowań.

  1. Panel ePracownik - jak go udostępnić i nadać uprawnienia użytkownikom?
  2. 52 tygodniowa strategia handlowa
  3. Transakcje walutowe dla firm - deco-bello.pl

Transakcje wyceniane poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych Określanie wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych 16 W przypadku transakcji wycenianych poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, jednostka powinna ustalić wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych na dzień wyceny.

Jednostka powinna ustalić wartość godziwą na podstawie cen rynkowych jeśli są dostępnebiorąc pod uwagę terminy i warunki, na których instrumenty zostały przyznane zgodnie z postanowieniami paragrafów 19— Metoda wyceny wartości powinna być spójna z ogólnie akceptowanymi metodologiami wyceny instrumentów finansowych oraz powinna uwzględniać wszystkie czynniki i założenia, które zainteresowani i dobrze poinformowani uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę ustalając cenę zgodnie z postanowieniami paragrafów 19— Uwzględnienie warunków nabycia uprawnień 19 Przyznanie instrumentów kapitałowych może być uzależnione od spełnienia określonych warunków nabycia uprawnień.

Na przykład przyznanie akcji lub opcji na akcje pracownikowi jest zazwyczaj uzależnione od jego pozostania w jednostce przez określony okres.

Małgorzata Sławińska. Uzasadnienie faktyczne Powód - A. Podał, że na sumę dochodzoną pozwem składają się kwoty: 1.

Innym rodzajem warunków nabycia uprawnień może być osiągnięcie przez jednostkę określonych wyników gospodarczych warunki związane z dokonaniamitakich jak osiągnięcie określonego wzrostu zysków lub określonego wzrostu ceny akcji. Warunki Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow uprawnień, inne niż warunki rynkowe, nie powinny być uwzględniane przy szacowaniu na dzień wyceny wartości godziwej akcji lub opcji na akcje.

Zamiast tego, warunki nabycia uprawnień powinny zostać uwzględnione poprzez korektę liczby instrumentów kapitałowych, która jest wykorzystywana w wycenie wartości całej transakcji, tak, aby wartość ujętych towarów lub usług w zamian za przyznane instrumenty kapitałowe uwzględniała liczbę instrumentów, do których ostatecznie zostaną nabyte uprawnienia.

W konsekwencji tego, w ostatecznym rozliczeniu żadna kwota nie powinna zostać ujęta dla otrzymanych towarów lub usług, jeżeli nie nastąpi nabycie uprawnień do żadnego przyznanego instrumentu kapitałowego w związku z niespełnieniem warunków nabycia uprawnień, np. Jednostka powinna dokonać, jeśli to konieczne, korekty tych szacunków, jeśli późniejsze informacje wskazują, że liczba instrumentów kapitałowych, do których nastąpi nabycie uprawnień, różni się od wcześniejszych oszacowań.

Na dzień nabycia uprawnień jednostka powinna skorygować szacunek do poziomu liczby instrumentów kapitałowych, do których ostatecznie zostały nabyte uprawnienia, z uwzględnieniem postanowień paragrafu IFRS 2 21 Warunki rynkowe, takie jak osiągnięcie określonej ceny rynkowej akcji, Najlepszy wybor dla nas platformy handlowej których uzależnione jest nabycie uprawnień do instrumentów, powinny zostać uwzględnione w procesie szacowania wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych.

Z tego względu, w przypadku przyznania instrumentów kapitałowych z warunkami rynkowymi, jednostka powinna ujmować otrzymywane towary lub usługi, jeśli kontrahent spełnia wszystkie inne warunki nabycia uprawnień np. Uwzględnienie odnawialności opcji 22 W przypadku opcji odnawialnych, nie należy uwzględniać jej odnawialności w procesie szacowania na dzień wyceny wartości godziwej przyznanych opcji.

Zamiast tego należy wykazać opcję odnowioną jako nowo przyznaną opcję w momencie, gdy zostanie później przyznana. Podejście po dniu nabycia uprawnień 23 Po ujęciu otrzymanych towarów lub usług zgodnie z paragrafami 10—22 i odpowiadającego im wzrostu w kapitałach, jednostka nie powinna dokonywać po dniu, gdy nastąpiło nabycie uprawnień do instrumentów, żadnych późniejszych korekt w całkowitej wartości kapitałów.

Na przykład, jednostka nie powinna odwracać kwot ujętych za świadczoną pracę, jeśli instrumenty kapitałowe, do których nastąpiło nabycie uprawnień umorzono, lub w przypadku opcji na akcje, gdy opcje nie zostały wykonane.

Wskazany wymóg nie ogranicza jednak możliwości przeniesienia kwot w ramach samych kapitałów, np. Sytuacje, gdy wartość godziwa instrumentów kapitałowych nie może zostać wiarygodnie oszacowana 24 Zapisy paragrafów 16—23 odnoszą się do sytuacji, w których jednostka jest zobligowana do wyceny transakcji płatności w formie akcji, poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych.

Dokumenty w panelu ePracownik

Jedynie w rzadkich przypadkach jednostka może nie być w stanie wiarygodnie oszacować na dzień wyceny wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych stosując się do zapisów paragrafów 16— Tylko w tych rzadkich sytuacjach jednostka powinna: a wyceniać instrumenty kapitałowe w ich wartości wewnętrznej, początkowo na dzień otrzymania towarów lub świadczenia przez kontrahenta usług, jak Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow później na każdy dzień sprawozdawczy oraz na dzień ostatecznego rozliczenia.

Zmiany wartości wewnętrznej ujmowane są w rachunku zysków lub strat okresu. W przypadku przyznania opcji na akcje, umowa dotycząca płatności w formie akcji jest ostatecznie rozliczona w momencie, gdy opcje te zostają wykonane, zostały umorzone np.

Na przykład, w celu wypełnienia tego wymogu jednostka powinna ujmować otrzymywane towary lub usługi w okresie nabywania uprawnień jeśli taki okres istnieje zgodnie z paragrafami 14 i 15 z wyłączeniem postanowień paragrafu 15 b odnoszących się do warunku rynkowego które nie mają zastosowania. Kwota ujmowana dla otrzymywanych towarów lub usług w okresie nabywania uprawnień powinna zostać ustalona z wykorzystaniem liczby opcji na akcje, dla których ostateczne nabycie uprawnień jest oczekiwane.

Jednostka powinna dokonać, jeśli to konieczne, korekty tego oszacowania, jeśli późniejsze informacje wskazują, że liczba instrumentów kapitałowych, dla których nabycie uprawnień jest oczekiwane, różni się od wcześniejszych oszacowań.

Na dzień nabycia uprawnień jednostka powinna skorygować szacunek do poziomu liczby instrumentów kapitałowych, do których ostatecznie nastąpiło nabycie uprawnień. Po dniu nabycia uprawnień jednostka powinna odwrócić kwotę ujętą dla otrzymanych towarów lub usług, jeśli opcje na akcje zostały w późniejszym okresie umorzone, lub gdy wygasły z końcem okresu trwania życia opcji.

Jeśli jednak jednostka rozlicza przyznane instrumenty kapitałowe, do których paragraf 24 miał zastosowanie, to wówczas: a jeśli rozliczenie następuje w okresie nabywania uprawnień, Skalpowanie wariantow binarnych vs powinna traktować takie rozliczenie jako przyśpieszenie nabycia uprawnień i w związku z tym bezzwłocznie ująć kwotę, która byłaby dalej ujmowana dla otrzymywanych usług przez pozostały czas okresu nabywania uprawnień.

Każdą ewentualną kwotę nadwyżki należy ująć jako koszt. IFRS 2 Modyfikacja terminów i warunków, na Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow instrumenty kapitałowe zostały przyznane, w tym anulowanie i rozliczenie 26 Jednostka gospodarcza może modyfikować terminy i warunki, na których instrumenty kapitałowe zostały przyznane.

Na przykład jednostka może obniżyć cenę wykonania opcji przyznanej pracownikom tj.

Powiązane artykuły

Postanowienia paragrafów 27—29 odnoszące się do uwzględniania skutków modyfikacji zostały przedstawione w kontekście transakcji płatności w formie akcji zawartych z pracownikami. Wymagania te odnoszą się jednak również do transakcji płatności w formie akcji wycenianych poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, a zawartych ze stronami innymi niż pracownicy.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy ewentualne odniesienia paragrafów 27—29 do dnia przyznania traktować jako odniesienia do dnia, kiedy jednostka otrzymuje dobra lub gdy kontrahent świadczy usługi.

Powyższa zasada ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dokonano modyfikacji terminów lub warunków, na których instrumenty kapitałowe zostały przyznane, czy też nastąpiło anulowanie lub rozliczenie przyznanego instrumentu kapitałowego. Dodatkowo, jednostka powinna ująć skutki modyfikacji, w wyniku których nastąpił wzrost całkowitej wartości godziwej umowy dotyczącej płatności w formie akcji lub pojawiły się inne korzyści dla pracownika.

Wskazówki implementacyjne do powyższego postanowienia zawiera Załącznik B. Przyznany krańcowy przyrost wartości godziwej jest różnicą między wartością godziwą zastępujących instrumentów kapitałowych i wartością godziwą netto anulowanych instrumentów kapitałowych, ustalonych na dzień, kiedy zastępujące instrumenty kapitałowe są przyznawane.

Wpłaty od kupujących Niedozwolone podbijanie cen i zakupy we własnych ofertach Na Allegro nie możesz kupować we własnych ofertach ani brać udziału w licytacjach własnych przedmiotów. Nie możesz również kupować w ofertach innych osób, jeśli twoim celem nie jest ich nabycie. W wyniku takich działań może dojść do sztucznego zawyżania ceny, zafałszowania rzeczywistego zainteresowania transakcją oraz uzyskania pozytywnych ocen i komentarzy za fikcyjną transakcję.

Wartość godziwa netto anulowanych instrumentów kapitałowych to ich wartość godziwa bezpośrednio sprzed dnia anulowania, pomniejszona o kwoty płatności dokonanych na rzecz pracownika w momencie anulowania instrumentu kapitałowego.

Płatności dokonane na rzecz pracownika są traktowane jako pomniejszenie kapitałów własnych, zgodnie z punktem b powyżej. Jeśli jednostka nie identyfikuje nowo przyznanych instrumentów kapitałowych jako zastępujące anulowane instrumenty kapitałowe, to powinna ująć je jako nowe przyznanie instrumentów kapitałowych. Do czasu, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane, jednostka powinna na każdy dzień sprawozdawczy, jak i na dzień rozliczenia wyceniać zobowiązanie w wartości godziwej, a ewentualne zmiany wartości ujmować w zysku lub stracie danego okresu.

Inny przykład to sytuacja, gdy jednostka przyznaje pracownikom prawa do otrzymania środków pieniężnych w drodze przyznania im praw do akcji w tym akcji, które mają zostać wyemitowane w momencie wykonania opcji na akcjektóre są obligatoryjnie np. IFRS 2 32 Jednostka powinna ująć otrzymane usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za te usługi w momencie, gdy pracownicy świadczą te usługi. Na przykład niektóre prawa do wzrostu wartości akcji stają się wymagalne natychmiast, w wyniku czego nie musi upłynąć określony czas świadczenia pracy, aby pracownicy stali się uprawnieni do otrzymania środków pieniężnych.

Udostępnianie dokumentów pracownikom na Panelu ePracownik

W przypadku nie wystąpienia dowodów wskazujących na sytuację przeciwną, jednostka powinna założyć, że świadczone przez pracownika usługi za prawa do Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow wartości akcji zostały otrzymane.

W konsekwencji tego, jednostka powinna bezzwłocznie ująć otrzymane usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za nie. Jeśli nabycie uprawnień do prawa do wzrostu wartości akcji nie nastąpi aż do czasu, kiedy upłynie określony okres świadczenia pracy przez pracowników, jednostka powinna ujmować świadczone na jej rzecz usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za nie przez określony czas, w którym pracownicy świadczą te usługi.

W zakresie, w jakim jednostka nie zaciągnęła takiego zobowiązania, powinna traktować takie transakcje jak transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych. Transakcje płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają kontrahentowi możliwość wyboru sposobu rozliczenia 35 Jeśli jednostka przyznała kontrahentowi prawo wyboru sposobu rozliczenia — czy transakcję Wdrozenie opcji akcji w formie akcji rozliczyć w środkach pieniężnych 3 czy w drodze emisji instrumentów kapitałowych, to jednostka przyznała złożony instrument finansowy.

Złożony instrument finansowy obejmuje element dłużny tj. W przypadku transakcji ze stronami innymi niż pracownicy, w których wartość godziwa otrzymanych towarów lub usług mierzona jest bezpośrednio, jednostka powinna wycenić element kapitałowy stanowiący część instrumentu złożonego jako różnicę między wartością godziwą otrzymanych towarów lub usług, a wartością godziwą elementu dłużnego zobowiązania finansowego z dnia, gdy towary lub usługi otrzymano.

Wartość godziwa złożonego instrumentu finansowego jest równa sumie wartości godziwych obu komponentów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Należy jednak wziąć pod uwagę, że transakcje płatności w formie akcji, w których kontrahent ma możliwość wyboru sposobu rozliczenia, są często skonstruowane w ten sposób, że wartość godziwa jednej alternatywy rozliczenia jest równa drugiej. Na przykład, kontrahent może mieć prawo wyboru — otrzymać Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow na akcje lub regulowane w środkach pieniężnych prawa do wzrostu wartości akcji. W takich przypadkach wartość elementu kapitałowego jest równa zero, co oznacza, że wartość godziwa złożonego Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow Opcja binarna Nancy. jest równa wartości godziwej instrumentu dłużnego.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow godziwe alternatyw rozliczenia się różnią — w takim przypadku wartość godziwa elementu kapitałowego będzie zazwyczaj większa od zera, co sprawi, że wartość godziwa złożonego instrumentu finansowego będzie większa od wartości godziwej elementu dłużnego zobowiązania finansowego. W przypadku elementu dłużnego zobowiązania finansowegojednostka powinna ujmować nabyte towary lub usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za te towary lub usługi w momencie, gdy kontrahent dostarcza dobra lub świadczy usługi — zgodnie z postanowieniami odnoszącymi się do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych paragrafy 30— W przypadku elementu kapitałowego jeśli istniejejednostka powinna ujmować otrzymane towary lub usługi oraz wzrost w kapitałach w momencie, gdy kontrahent dostarcza dobra lub świadczy usługi — zgodnie z postanowieniami odnoszącymi się do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych paragrafy 10— IFRS 2 39 Na dzień rozliczenia jednostka powinna dokonać ponownej wyceny zobowiązania w jego wartości godziwej.

Jak kupic transakcje opcji udostepniania pracownikow Strategie kleszczy

Jeśli jednostka w ramach rozliczenia transakcji emituje instrumenty kapitałowe zamiast płacenia środków pieniężnych, zobowiązanie powinno zostać przeniesione bezpośrednio do kapitałów, jako zapłata za wyemitowane instrumenty kapitałowe.

Jakikolwiek element kapitałowy ujęty wcześniej powinien pozostać w kapitałach.